Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70106

Hankkeen nimi: FutureFOXstudio

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Runeberginkatu 8

Puhelinnumero: 0503368746

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Pietarsaari

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pia Blomström

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori/projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pia.blomstrom(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503368746

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Innovatiivinen ja määrätietoinen tutkimus-ja kehitystoiminta on välttämätöntä turkisalalla. Turkisalan tulevaisuutta ajatellen tarvitaan designpalveluita sekä jo ammatissa toimiville että aloittaville suunnittelijoille. Aiemman FutureFURstudio-hankkeen aikana toteutuneessa tiiviissä yhteistyössä turkistoimialan kanssa nousi esille tarhaajien tarve löytää uudenlaista käyttöä ja uusia toiminta-alueita siniketulle.

FutureFOXstudio-projekti koostuu kahdesta osa-alueesta, jotka tukevat toisiaan: Pop Up -turkisstudiokonseptin kansainvälisestä pilotoinnista ja sekä uudenlaisten käyttötarkoitusten etsimisestä sinikettuturkikselle.

Pop up studio konseptia kehittämällä ja testaamalla voidaan samalla kuulostella toimialalle uusia toiminta-alueita että tuoteideoita uusilta toimialoilta. Hankkeen kautta luodaan uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yliopistojen, organisaatioiden, yritysten ja tutkimuslaitoksen kanssa.

Pop Up turkisstudioissa käytetään päämateriaalina Suomessa tuotettua sinikettua ja studion pääkohderyhmänä ovat sekä ulkomaalaiset turkis- ja nahka-alan valmistavat yritykset ja organisaatiot että uusien toimialojen avainhenkilöt ja suunnittelijat. Tärkeää on uusien kontaktien luominen ja uuden tiedon hankkiminen. Tämä tapahtuu työpajojen, seminaarien ja yritysvierailujen avulla. Turkistoimiala elää jatkuvassa muutoksessa ja siksi se missä Pop Up studiot järjestetään valikoituu aina tilanteen mukaan. Pop up studioiden avulla voidaan saada käsitys siitä mihin toimialueisiin ja tuotteisiin kannattaa tulevaisuudessa panostaa ja miten kannattaa edetä.

Kansainvälisissä Pop Up studioissa demonstroidaan sinikettuturkiksen monipuolisia mahdollisuuksia eri alojen toimijoille ja opiskelijoille. Ensiesittelyn jälkeen tuoteideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa voidaan jatkaa yhteistyössä soveltuvien tahojen kanssa. Studiot ja uudet sinikettutuotteet dokumentoidaan.

Hankkeen tuloksena on kehitetty ja kansainvälisesti pilotoitu Pop Up turkisstudio-konsepti,uudet yhteistyöverkostot sekä uudenlaiset sinikettutuotteet. Tieto, kontaktit ja uusi osaaminen lisäävät samalla turkisalan koulutuksen kysyntää ja kiinnostusta sinikettuun materiaalina.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

FutureFOXstudio- hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat turkis- ja nahka-alan valmistavat yritykset ja organisaatiot kuin myös designalojen suunnittelijat. Pohjanmaan alueen turkistarhaajat hyötyvät sinikettuturkikseen keskittyvästä tutkimus-ja kehitystyöstä lisääntyvän ja monipuolistuvan käytön myötä. Tarhaajat tavoitetaan tiiviillä yhteistyöllä tarhaajaorganisaatioiden kanssa (Suomen Turkiseläinten Kasvattajien liitto ja Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f). Hanke palvelee koko toimialaa, erityisesti alueen sinikettutarhaajia ja lähentää heitä sekä suunnittelijoita ja valmistajia toisiinsa.

Pop up studion osallistujille tarjotaan informaatiota siniketusta ja kettutekniikoista. Lisäksi studioissa tehdään kokeiluja ja kokonaan uutta suunnittelua. Myös muokkaamot ovat avainasemassa tutkimus-ja kehitystoiminnassa.

Hanke tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitoksen sekä muiden turkisalan hankkeíden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat alueella toimivat muut turkisalan hankkeet ja oppilaitokset/ammattikorkeakoulut. FutureFOXstudio tekee tiivistä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa koskien tuotekehitystoimintaa.

Centrian BBA-opiskelijat voivat osallistua hankkeeseen ja hyödyntää sitä opinnoissaan. Samalla Campus Allegro mahdollistaa yhteistyön erityisesti samassa kiinteistössä sijaitsevien taidealan toimijoiden kanssa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 129 955

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 955

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 194 931

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 932

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa

Seutukunnat: Jakobstadsregionen, Vaasan, Sydösterbottens kustregion

Kunnat: Kruunupyy, Uusikaarlepyy, Pietarsaari, Vöyri, Mustasaari, Pedersören kunta, Närpiö, Vaasa, Maalahti, Luoto, Korsnäs

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Runeberginkatu 8

Postinumero: 68600

Postitoimipaikka: Pietarsaari

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Perinteisesti turkiskasvatus on melko miesvaltainen ala ja naisten työpaikat löytyvät enemmänkin jatkojalostuspuolelta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kehittämällä jatkojalostuspuolta parannetaan myös naisten työllistymismahdollisuuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pääsääntöisesti hanke on sukupuolineutraali mutta edistää mahdollisuuksien mukaan naisten asemaa alalla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 3
Turkis on ekologinen ja pitkäkestoinen luonnonmateriaali. Ekologisesta näkökulmasta turkis on paljon ympäristöystävällisempi kuin esim. tekoturkis.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 3
Turkismateriaalin elinkaari on pitkä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Turkisala on erittäin tärkeä osa alueemme elinkeinoelämää ja sen kehittämiseen kannattaa siksi panostaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 4
Kehitetään ja testataan uusia palvelumuotoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa huoioidaan tasa-arvon merkitys ja otetaan aktiivisesti yhteyttä esim. naisyrittäjiin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 5 0
Turkistyö on kädentaito ja osa meidän kulttuuriperinnettämme. Hankkeen kautta levitetään erikoisosaamistamme.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

FutureFOXstudio-hanke koostui kahdesta, toisiaan tukevasta osa-alueesta: Pop-up Fur Studio-konseptin kansainvälisestä pilotoinnista ja uudenlaisten käyttötarkoitusten etsimisestä sinikettuturkikselle.Pop-up Fur Studio-konseptia testaamalla hanke kuulosteli turkistoimialalle uusia markkina-alueita ja tuoteideoita. Hankkeen aikana luotiin myös uusia kansainvälisiä yhteistyöverkostoja yliopistojen, yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena oli uusien markkina-alueiden etsiminen pohjalaiselle siniketulle ja sen mahdollistamiseksi luotiin ensin kansainvälinen Pop-up Fur Studio-konsepti. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä kolme Pop-up Fur Studio-työpajaa: Intiassa, Japanissa ja Espanjassa. Esimerkiksi Intiassa hanke oli ensimmäinen turkisalan toimija.

Pop-up Fur Studio-työpajoissa käytettiin päämateriaalina suomalaista sinikettua ja niissä demonstroitiin materiaalin monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Osallistujina olivat eri alojen suunnittelijoita, yrittäjiä ja opettajia. Hankkeen aikana toteutettiin uudenlaisia, entistä kevyempiä, tuotteita siniketusta ja käytettiin näitä asuja ja asusteita inspiraationa Pop-up Fur Studio-työpajoissa ja muissa tapahtumissa. Tästä COLLAPSABLES-mallistosta otetut taiteelliset kuvat ovat olleet tärkeitä hankkeen ja turkisalan näkyvyyden ja tiedottamisen kannalta.

Pop-up Fur Studio-konsepti ja järjestetyt workshopit ovat kaikki olleet erittäin onnistuneita. Osallistujina oli yhteensä 30 eri alojen suunnittelijaa. Palaute heiltä on ollut erinomaista ja he ovat suorastaan rakastuneet sinikettuun materiaalina. Palautteen mukaan tarvitaan konkreettista kokeilua ja käytännön esimerkkejä, että eri alojen suunnittelijat uskaltavat käyttää heille uutta ja ehkä vaikeaksi koettua materiaalia.

Työpajojen yhteydessä järjestettiin myös joko luento tai työpaja paikallisten yliopistojen opiskelijoille sekä vierailtiin paikallisissa yrityksissä.Uusien yrityskontaktien tuloksena syntyi muun muassa japanilaisen hattusuunnittelijan toteuttama uudenlainen FOXY HATS-päähinemallisto siniketusta.

Hanke on ollut kutsuttuna näytteilleasettajana useissa turkisalan tapahtumissa Suomessa ja kolmesti näyttävästi esillä Mifur- ja The One Milano-turkismessuilla Milanossa.

Hanke on ollut todella ajankohtainen ja tarpeellinen. Hankkeen tuloksena on pilotoitu ja hyväksi havaittu Pop-up Fur Studio-konsepti, uudenlaisia sinikettutuotteita, uudet yhteistyöverkostot, uutta kansainvälistä osaamista ja lisääntynyt kiinnostus sinikettuun materiaalina.

Uusia markkina-alueita turkikselle ja jatkuvaa uusien tuotteiden kehittämistä tarvitaan erityisesti turkistoimialalla. Niiden löytäminen vaatii pitkäjännitteistä ja-aikaista työtä. Uusien tuotteiden ja konseptien etsimiseksi pitää lähteä maailmalle ja olla proaktiivinen.