Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70107

Hankkeen nimi: Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto - SATTUKO

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 040 826 2944

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPAKOSKI MINNA-MARIA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutuspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.haapakoski(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 826 2944

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet
Hankkeessa kehitetään ratkaisuja arjen turvallisuuden parantamiseksi Satakunnassa liittyen erityisesti turvallisuuden tunteen kasvattamiseen ja arjen turvallisuuteen liittyviin palveluihin. Arjen turvallisuuden kasvattaminen edellyttää paneutumista moniin laajoihin kehittämistarpeisiin, joita ovat erityisesti viranomaisyhteistyön kehittäminen, turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen kehittäminen, turvallisuusalan tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen ja keskittäminen. Lisäksi näihin liittyy turvallisuuden tutkimustarpeiden esiintuominen ja tulosten esiintuonti käytännön tasolle vietäväksi. Samalla vastataan tarpeeseen lisätä Satakunnan kilpailukykyä antaen tutkimustietoa ja verkostoitumismahdollisuuksia paikallisille yrityksille mahdollistaen näin arjen turvallisuuteen liittyvien uusien palveluiden kehittämisen.

Hankkeen keskeisimmät tavoitteet ovat turvallisuusalan viranomaisten ja toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja yhteistyömallin laatiminen Satakunnassa, turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen kehittäminen erityisesti Satakunnassa, turvallisuusalan tutkimuksen koordinointi, turvallisuuden tunteen lisääminen Satakunnassa ja yritysten mahdollisuuksien lisääminen uusien arjen turvallisuuden palveluiden luomiseksi.


Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimepiteet on jaettu kolmeen eri työpakettiin, joista jokainen sisältää useita toimenpiteitä. Työpaketit ovat A. Satakunnan turvallisuusverkoston luominen, B. Turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen edistäminen Satakunnassa ja osin valtakunnallisesti sekä C. Turvallisuusalan tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen.
Hankkeen alussa kootaan satakuntalaisilta turvallisuusalan toimijoilta tietoa yhteistyön tarpeista, mahdollisista olemassa olevista keinoista ja tulevaisuuden haasteista. Näiden perusteella kehitetään hankkeen aikana yhteiset toimintamallit ja työkalut sekä testataan niiden toimivuutta käyntännössä ja tuetaan näin syntyvää turvallisuusalan maakunnallista verkostoa. Tärkeä osa hankkeen työtä on Satakunnassa tehtävän tutkimuksen ja koulutuksen esiintuonti valtakunnallisesti. Toimenpidekokonaisuudessa muodostetaan Satakunnassa toteuttavan turvallisuuskoulutuksen kokonaisuus yliopistokeskus – Samk – Winnova – akselilla. Pelastusharjoitusalueen käyttöä tutkimustoiminnassa selvitetään ja käynnistetään hankkeen aikana. Hankkeen toiminnassa on merkittävää turvallisuusalan tutkimuksen ja innovoinnin vahvistaminen.


Hankkeen tulokset
Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat:
- satakuntalaisten turvallisuusalan viranomaisten ja toimijoiden yhteistyömalli eli Satakunnan turvallisuusverkosto
- turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen mallit, akateemisen koulutuksen toteutusten eteenpäin vieminen
- turvallisuusalan tutkimuksen koordinointiin kehitetty yhteistyömalli
- turvallisuuden tunteen lisääntyminen Satakunnassa
- yritysten parantunut valmius kehittää arjen turvallisuuspalveluita


Hankkeen vaikutukset
Hankkeen toiminnan tuloksena lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. satakuntalaisen turvallisuusyhteistyön tehostuminen ja uudenlaisten yhteistyömallien kautta uudet mahdollisuudet erilaisiin yhteistyömuotoihin. Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat myös satakuntalaisen turvallisuusalan koulutuksen yhteistyön tiivistäminen ja Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen hyödyntäminen tutkimuskäytössä. Lyhyen aikavälin vaikutuksia voidaan havaita myös turvallisuusaalan tutkimustoiminnan koordinoimisen kehittymisen myötä, esim. uudet monitieteiset tutkijatapaamiset ja sitä kautta muodostuneet tutkijaryhmät.
Hankkeen toiminnan tuloksena pitkän aikavälin vaikutuksia ovat mm. satakuntalaisen turvallisuusalan yhteistyön laadun kehittyminen, toimijoiden uudenlaiset toimintamallit ja satakuntalaisten turvallisuuden tunteen kasvaminen näiden myötä. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat myös mm. turvallisuusalan kehittyminen koulutuksen kehittymisen kautta ja Satakunnan vetovoiman lisääntyminen turvallisuusalan osaamisen lisääntymisen myötä. Pitkän aikavälin vaikutus on myös koko turvallisuusalan kehittyminen tutkimustoiminnan koordinoimisen tehostumisen kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eri turvallisuussektorien toimijat ja niiden toimintaa kehittävät organisaatiot. Kohderyhmään kuuluvat esim. Satakunnassa ja osin Suomessa turvallisuusalalla toimivat koulutusorganisaatioiden edustajat (yliopistot, ammattikorkeakoulut, toisen asteen oppilaitokset), kouluttajat, asiantuntijat ja tutkijat. Lisäksi varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat satakuntalaiset ja osin muuallakin Suomessa toimivat turvallisuusalan toimijoiden edustajat (mm. poliisitoimi, pelastustoimi, järjestöt, hätäkeskuslaitos, ministeriöt).
Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös kaikki satakuntalaiset henkilöt, sillä hankkeen tavoitteena on kasvattaa turvallisuuden tunnetta maakunnassa. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat erilaiset yritykset, sillä hankkeessa on tavoitteena tarjota mahdollisuuksia kehittää arjen turvallisuuteen liittyviä palveluita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat turvallisuusalan organisaatioiden henkilöstöön kuuluvat henkilöt, jotka tulevat hyötymään hankkeen toiminnasta turvallisuusalan kehittymisen kautta. Lisäksi hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat ne tahot, jotka vastaavat turvallisuusalan koulutuksen ja tutkimuksen ohjaamisesta ja suunnittelusta, sekä muut kuin hankkeen toimintaan osallistuvat yritykset, jotka kehittävät palveluita arjen turvallisuuden lisäämiseksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 257 075

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 248 981

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 367 250

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 355 686

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Pohjois-Satakunnan, Rauman, Porin

Kunnat: Siikainen, Säkylä, Merikarvia, Eura, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Pomarkku, Nakkila, Pori, Kokemäki, Ulvila, Rauma, Jämijärvi, Eurajoki, Karvia

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia tasa-arvovaikutuksia, joten siinä ei tehdä toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan kaiken kattava syrjimättömyys.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeella ei ole varsinaisia sukupuolten tasa-arvovaikutuksia tai tasa-arvotavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 5
Hankkeessa järjestetään turvallisuuteen liittyviä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, esim. ilmastonmuutoksen aiheuttamat turvallisuusuhat.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 5
Hankkeessä järjestetään tilaisuuksia ja toimintaa, jotka osin tähtäävät uudenlaiseen turvallisuusalan yhteistyöhön ja toimintaan. Tämä voi synnyttää myös uusia palveluita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 5
Hankkeessä järjestetään tilaisuuksia ja toimintaa, jotka osin tähtäävät uudenlaiseen turvallisuusalan yhteistyöhön ja toimintaan. Tämä voi synnyttää myös uusia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Hankkeessa luodaan innovaativisia yhteistyömuotoja, jolloin eri toimijoiden edustajien liikkumisen tarve vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottama osaamisen lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti ihmisten elinoloihin sekä turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 4 5
Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottama osaamisen lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti ympäristöturvallisuusosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto - SATTUKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä satakuntalaisten ihmisten turvallisuuden tunnetta ja arjen turvallisuutta. Hanke jaettiin toiminnallisesti kolmeen työpakettiin. Työpaketit olivat 1)Satakunnan turvallisuusverkoston luominen, 2)Turvallisuusalan suunnittelun ja koulutuksen edistäminen Satakunnassa ja osin valtakunnallisesti sekä 3) Turvallisuusalan tutkimuksen koordinoinnin kehittäminen.

Hankkeessa muodostettiin Elämä yllättää -verkosto, jonka ajatuksena on tuoda satakuntalaisille ihmisille tiedoksi arjen turvallisuuteen liittyviä asioita ja ratkaisuja. Verkoston tavoitteena on myös herättää ihmisiä itse ajattelemaan keinoja parantaa arjen turvallisuuttaan ja varautumiseen liittyviä asioita. Elämä yllättää -verkoston toimijoissa on mukana viranomaisten edustajia, kolmannen sektorin edustajia, yritysten edustajia sekä koulutusorganisaatioiden edustajia. Lisäksi hankkeessa laadittiin Turvallisuusalan virtuaalikirja satakuntalaisille ihmisille. Virtuaalikirja toimii sekä hankkeen toiminnan dokumentointikeinona että turvallisuusalan tiedottamiskanavana satakuntalaisille ihmisille.

Hankkeessa järjestettiin Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueella tutkijatapaaminen, jonka tavoiteena oli sekä esitellä tutkimusorganisaatioille aluetta tutkimuksen näkökulmasta että kerätä osallistujilta ajatuksia alueen hyödyntämisestä tutkimustoiminnassa. Tutkijatapaamiseen osallistui koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden edustajia eri puolilta maata. Merkittävä tulos hankkeessa oli laajan Yritysturvallisuuskoulutus -mallin valmistelu ja sen rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen. Yritysturvallisuuskoulutuksen ensimmäinen osio sai myönteisen AIKO-rahoituspäätöksen keväällä 2019.

Hankkeessa toteutettiin erilaisia mobiilisovelluksia turvallisuusalalle. Ensimmäisenä valmistui Turvallisuustarkistus -mobiilisovellus, joka kehitettiin yhdessä Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa. Sovelluksen avulla satakuntalaiset ihmiset voivat testata oman kotinsa paloturvallisuuden ja lähettää siitä tiedot sovelluksen kautta suoraan pelastuslaitokselle. Satakunnan pelastuslaitos on ottanut sovelluksen käyttöönsä. Yhdessä Sataedun kanssa kehitettiin Oppilaitosturvallisuus -mobiilisovellus, jota Sataedu on testannut ja testaamisen jälkeen ottanut käyttöönsä. Lisäksi hankkeessa kehitettiin yhdessä satakuntalaisen turvallisuusalan yrityksen kanssa uudenlainen Turvallisuusraportointi -mobiilisovellus. Mobiilisovelluksesta on kerrottu turvallisuusalalle Turvallisuus & Riskienhallinta -lehdessä.