Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70110

Hankkeen nimi: Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2427886-7

Jakeluosoite: Sodankyläntie 590

Puhelinnumero: 0408226061

Postinumero: 99100

Postitoimipaikka: KITTILÄ

WWW-osoite: http://www.lme.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MÄENPÄÄ LIISA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Sihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.maenpaa(at)lme.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408226061

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Lapin matkailuyrityksille yhteisiä pelisääntöjä ja kestäviä käytänteitä juridisesta näkökulmasta. Lappilaisten matkailuyrittäjien yhteistyötä vahvistetaan kilpailemalle laadulla, ei liiallisella riskinotolla. Lapin matkailuyrittäjiltä on tullut tarve kolmeen isoon juridiseen kokonaisuuteen.
Hankkeessa toteutetaan asiantuntijaselvitykset kolmessa kokonaisuudessa ostopalveluna vuorovaikutuksessa matkailuyrittäjien kanssa:
1. Kuluttaja- ja immateriaalioikeusasiat (sekä vakuutusten vastuukysymykset)
2. Maankäyttö- ja rakennusoikeusasiat
3. Kilpailu- ja yhtiöoikeudelliset asiat, jotka kulkevat kahden aikaisemman kokonaisuuden lomassa.
Selvitysten edetessä niistä tiedotetaan seminaareissa ja alueellisissa työpajoissa juridiikan asiantuntijat ja matkailuyrittäjät kehittävät yhteiselle vuoropuhelulla selvitysten matkailunäkökulmaa.
Hankkeen tuloksena saadaan matkailuyrityksille yhteisiä pelisääntösuosituksia ja hyviä käytänteitä. Yritysten verkottuminen ja yhteistyö vahvistuu. Matkailuyritysten tietotaso matkailuun liittyvissä juridisissa kysymyksissä vahvistuu ja riskinhallinta paranee.
Hanke on sukupuolineutraali. Siinä on edustettuna sukupuolet tasapuolisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset matkailuyrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Matkailijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 243 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 224

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 243 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 242 224

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Itä-Lapin

Kunnat: Salla, Rovaniemi, Tornio, Kittilä, Enontekiö, Ylitornio, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Inari, Keminmaa, Kolari, Simo, Ranua, Sodankylä, Pello, Posio, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuoli ei oleellinen tässä hankkeessa. Matkailuyrittäjäkunnassa on eri sukupuolta edustavia yrittäjiä samoin kuin yhdistyksen hallituksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailuyrittäjäkunnassa on eri sukupuolta edustavia yrittäjiä samoin kuin yhdistyksen hallituksessa. Samoin hankkeen ohjausryhmään pyydetään kumpaakin sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuoli ei oleellinen tässä hankkeessa. Matkailuyrittäjäkunnassa on eri sukupuolta edustavia yrittäjiä samoin kuin yhdistyksen hallituksessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta ekologiseen kestävyyteen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmastonmuutokseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Lisää yrittäjän tietoisuutta riskeistä ja parantaa tätä kautta riskinhallintaa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Lisää yrittäjän tietoisuutta riskeistä ja parantaa tätä kautta riskinhallintaa
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Lisää yrittäjän stressinsietokykyä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoite oli rakentaa yhteisiä pelisääntöjä matkailuyrityksille ja vahvistaa matkailuelinkeinon merkitystä alueellisesti. Hanke jakautui kahteen osa-alueeseen, matkailuyritysten yleisjuridiikkaan ja matkailun maankäyttöselvityksiin. Näistä tehtiin yhteensä kolme kilpailutusta eli matkailun yleisjuridiikka, maankäyttöasiat ja selvitys matkapaketti- ja tietosuojalaista matkailuyrittäjän arjessa.
Hanke toteutettiin vahvasti vuorovaikutteisesti matkailuyrittäjien kanssa. Sieltä saatiin hyvin palautetta, jolloin pystyttiin vastaamaan juuri heidän tarpeisiinsa. Seminaareja ja työpajoja on useita ja niissä oli hyvin aktiivisia osallistujia.
Hankkeen aikana tehtyjen selvitysten pohjalta on saatu useita pyyntöjä valtiovallan ylemmältä taholta mm. lainlaadintaan liittyvissä asioissa. Tuloksista on kerrottu niin kansanedustajille kuin muutamille ministereille ja ministeriöiden virkamiehille. Selvitysten ansiosta myös matkailualan arvostus ja merkitys elinkeinona on kehittynyt. Tehtyjen selvitysten pohjalta on saatu selkeitä perusteita moniin matkailuyritystä askarruttaviin kysymyksiin. Tuloksia on jaettu myös valtakunnallisesti, koska monet näistä hyvistä käytänteistä on mahdollista toteuttaa koko Suomessa.
Hankkeen aikana tehtiin seuraavat selvitykset:
Selvitys 1 Matkailuelinkeino, maan arvo ja valtion maiden vuokrasopimukset, selvitys 2 Matkailuinvestointien alueelliset vaikutukset ja selvitys 3. Alueiden erilliskysymyksiä matkailuyrittäjän arjessa.
Yleisjuridiikassa valmistui Työkaluja Lapin matkailuyrittäjän arjen juridiikkaan sekä Uudistuvan matkapaketti- ja tietosuojalainsäädännön vastuut ja velvollisuudet digitalisoituvassa toimintaympäristössä.
Kaikki selvitykset löytyvät LMEn kotisivuilta Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa tuloksista http://www.lme.fi/hankkeet/laki-ja-oikeus-matkailuyrittajan-arjessa/laki-ja-oikeus-tuloksia.html.