Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70116

Hankkeen nimi: Kainuun kaivosalan aktivointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KAINUUN ETU OY

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0784050-4

Jakeluosoite: Intelli-rakennus, Seminaarinkatu 2

Puhelinnumero: 0445514554

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kainuunetu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ritvaleena Leinonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ritvaleena.leinonen(at)kainuunetu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445513830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kainuun kaivosalan aktivointihanke (1.2.2015 – 31.12.2017)

Kainuun kaivosalan aktivointihanke kokoaa yhteen kainuulaista kaivosalaan linkittyvää osaamista sekä tarjoaa kainuulaisille yrityksille tarvepohjaista ja reagointiherkkää liiketoiminnan kehittämisapua sekä viestintä- ja verkottumistukea kaivostoimialalla erottumiseen. Hanke vahvistaa Kainuun kaivossektoria mm. tuomalla yhteen ja kehittämällä yksittäisten, eri toimialoilla toimivien yritysten kaivoksille tai niiden alihankintaketjuille kohdentamaa tarjontaa sekä tuottamalla ajankohtaistietoa toimialaan ja sen investointeihin liittyen.

Kaivosalan aktivointihankkeen päätavoite on lisätä yritysten liikevaihtoa ja näkyvyyttä sekä luoda uuden liiketoiminnan myötä lisätyöpaikkoja ja verotuloja alueelle.

Kainuun kaivosalan aktivointihankkeessa tuetaan kaivosteollisuuden palveluyritysten sekä erillisten teemaverkostojen syntymistä Kainuuseen ja lähialueille, edistetään alueen pk-yritysten ja TKI-toimijoiden innovaatioiden markkinoille etenemistä ja aktiivisesti viestitään ulospäin ”Kaivososaavan Kainuun” tarjontaa. Kaivosten ja kaivoshankkeiden osalta hanke toimii toiminnanharjoittajien ja yritysten rajapintana peilaten yrityksille toimialan tarpeita. Läpileikkaavana toimenpiteenä on toimialan tukipalveluosio, jota kautta yrityksille mm. tuotetaan tarvittavia esiselvityksiä, luodaan yhteisnäkyvyyden tueksi yritysten kaivosreferenssilistaa tai avustetaan yrityksiä esimerkiksi demo-, pilotointi- tai innovaatiorahoituksen haussa.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin:
1. Kainuun kaivososaamisen esille nostaminen - kaivosteollisuuden palveluyritysverkoston kokoaminen ja vahvistaminen, vesiosaamisen arvoketjun selvittäminen, mahdollisen muun teemapohjaisen osaaminen kartoitus ja yritysten kaivosalaan linkittyvän osaamisen tuotteistaminen
2. Vuorovaikutteiset pilotit
3. Kaivososaava Kainuu – viestintä, näkyvyys ja vaikuttaminen

Aktivointihankkeen toimenpiteiden avulla kainuulaisia yrityksiä tuetaan erikoistumaan, kohdentamaan tarjontansa totuttua laajemmalle sekä ylittämään innovointikynnyksen uusien menestystuotteiden ja –yritysten luomiseksi alueelle.

Kainuun kaivosalan aktivointihankkeen pääkohderyhmä on kainuulaiset kaivosalaan liittyvää osaamista tai tuotteita kehittävät ja/tai tarjoavat kainuulaiset yritykset tai start-up vaihetta lähestyvät innovaattorit toimialaan katsomatta sekä alueen kaivostoimijat. Välillinen kohderyhmä käsittää Kainuun TKI- ja kehittäjätoimijat ja oppilaitokset, sekä osaamisen kohdentamisesta hyötyvän Suomen kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmät.

Tulokset. Hankkeessa rakennetaan vahva kaivososaajaverkosto ja sitä tukeva yhteistoimintamalli niin yritysten kuin niitä tukevien kehittämisorganisaatioiden pariin. Aktiivinen rajapintana toimiminen yrityskentän sekä avainsidosryhmien suuntaan varmistaa tavoitehakuisen yhteistyön sekä osaajien kohtaamisen ja palveluverkoston kasvamisen. Hanke synnyttää kysyntää toteutuksessa mukana olevan yritysverkoston ja innovaatiokumppaneiden osaamiselle, tuotteille ja palvelusovelluksille ja siten alueelle lisää liiketoimintaa, liikevaihtoa ja aluetalouden vaurautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuun kaivosalan aktivointihankkeen välitön kohderyhmä käsittää kaivannaistoimialaan liittyvää osaamista tai tuotteita kehittävät ja tarjoavat kainuulaiset pk-yritykset toimialaan katsomatta. Lisäksi kohderyhmää ovat start-up vaihetta lähestyvät innovaattorit.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen kohderyhmää ovat Kainuun (ja lähialueen) TKI–toimijat, kehittämis- ja koulutusorganisaatiot sekä kaivosteollisuus sidosryhmineen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 525 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 507 207

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 675 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 651 886

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Vaala, Sotkamo, Puolanka, Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty toimintaympäristöanalyysia sukupuolinäkökulmasta. Kaivosala on perinteisesti miesvaltainen, mutta nykyisin kaivostoimijoista on yhä enemmän naisia. Segregaatio purkautuu.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankehenkilöstöllä on vahva sukupuolinäkökulma, jota tuodaan esille hankkeen toiminnoissa yrityskentässä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Sivuvirtatuotteistaminen tähtää primääristen raaka-aineiden ja luonnovarojen säästämiseen ja siten ekologiseen kestävyyteen. Välitön vaikutus hankkeen pilotointiosuuden kautta, välillinen hankkeen viestintäosuuden kautta leviävän tietoisuuden kasvattamisen kautta, joka lisää jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset johtuvat ilmastonmuutoksen globaaleista vaikutuksista, jotka väistämättä muuttavat niitä tulevaisuuskuvia, joita esimerkiksi kunnallisissa ja maakunnallisissa pitkän tähtäimen strategioissa pyritään ennakoimaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeen toiminoilla tuetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja edistämistä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 0
Käytännönläheinen soveltava vesiosaaminen ja vesiosaamisen arvoketjun selvittäminen ovat tärkeä osa hankkeen toimenpiteitä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta eikä sidoksia Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 5
Hankkeen tavoitteena on tuottaa hallittuja ratkaisuja jäte- ja sivuvirtapohjaisten tuotteiden ja ympäristöteknologisten innovaatioiden kaupallistamisen esteiden poistamiseksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 4
Hankkeen toimenpiteet tähtäävät uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 6
Paikallista pk-sektoria avustetaan kohdentamaan tarjontaa kaivostoimialalle. Välittömästi taloudellinen vaikutus, välillisesti taloudellisen aspektin rinnalla ekologinen kestävyys sivuvirtatuotteiden ympärille kehittyvin liitännäisliiketoiminnan kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
IPR oikeuksien kehittäminen innovaatiosparrauksen myötä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Yhteistyön kehittämisellä ja verkostoitumisella saadaan logistiikka toimimaan tehokkaammin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 6
Hankkeen kaikkiin toimenpidekokonaisuuksiin liittyy läpileikkaavana elementtinä hankehenkilöstön kuunteleva, reagointiherkkä tukipalvelu. Tämän uskotaan lisäävän yrittäjien luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Aktivointihanke tuo esille naisten mahdollisuudet kaivostoimialalla.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeen toiminnoissa toteutetaan yhteiskunnallisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuuden periaatetta sekä kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja lakeja.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 4 7
Vesiosaamisen arvoketjun esillenostamisen kautta yrityksiä autetaan hahmottamaan heidän osaamispotentiaali sekä sen liittymäpinta kestävään kehittämiseen ja vahvaan ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kainuun kaivosalan aktivointihanke (2015 – 18) oli Kainuun Edun hallinnoima, alueen teollisuuden palveluyritysten kehittämishanke, joka toteutettiin yhteistyössä Measurepolisin / Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke tuki alueen (kaivos-)teollisuuden yritysverkoston sekä erilaisten teemaverkostojen syntymistä Kainuuseen ja lähi-alueille, edisti alueen pk-yritysten ja TKI-toimijoiden innovaatioiden markkinoille etenemistä, viesti ulospäin kainuulaista kaivosalaan liittyvää tarjontaa sekä sparrasi alueen yritykset osaksi kansallisia kaivos- ja muun teollisuuden palvelu- ja vientiyritysverkostoja. Kattotavoitteena hankkeessa oli liiketoimintamahdollisuuksien tukeminen ja uuden bisneksen luominen yritysverkoston jäsenille.

Hanketoimenpiteitä olivat mm.
- Yritysten vienti rekistereihin ja toimittajaportaaleihin, mm. Fennovoima, Kainua, Boliden, ProKaivos
- Verkoston tarjooman esittely messuilla (yhteisosastolla) ja kaivosalan tapahtumissa, ohessa tietoiskut, asiakastilaisuudet, messutiedotteet, messujulkaisuartikkelit, yritysverkottaminen, demot, kilpailut: mm. EuroMining15, Pohjoinen Teollisuus16, KonePaja16, FinnMateria16, Yhteiskuntatekniikka17, IMWA Intl Mine Water Association17, Kaivosseminaarit 2015-17 ja FEM15 ja 17.
- Vierailut ja verkottaminen, esim. edustus suurhankeinfoissa ja päämiestapaamisissa, kaivosvierailut, yritysvierailut, verkostoitumismatkat
- Edunvalvonta ja yhteistyö, mm. kestävä kaivostoiminta –verkostoyhteistyö, hankkeiden ja yritysten yhteen saattaminen T&K:ssa, Mining Finland teemat, kaivosten toimittajarinkien avaaminen, kaivos- ja hankekatsaukset sekä tiedotus
- Yritys- ja verkostoviestintä, mm. yrityskortit, tapahtumauutiset, tiedotteet, artikkelit (ammattilehdissä, some-uutisoinnit, jne.
- Ruotsin toimenpiteet, mm. toimintamallin rakentaminen ja käyttöönotto kilpailutusten seurantaan ja kohdentamiseen, asennusyhteistyön etsintä, kaivosmessut ja -vierailut
- Yrityskohtaiset toimenpiteet, esim. uuden palvelun tarvekartoitus Suomen kaivosten ja junioriyhtiöiden parissa; uuden tuoteperheen viestintämateriaalissa avustaminen; patenttiasioiden selvittely; rekrytointi –toimeksianto; puitekilpailutuksen selvitystyö ja kontaktoinnit Ruotsiin; sopimusneuvotteluissa avustaminen; kiviainesten ottoaluekartoitus; yritysartikkelin kirjoitus Vuoriteollisuuden Materia –lehteen; yrityksen ja kaivostoimijan yhteen saattaminen sekä lupa-asioissa tukeminen; yrityksen ja kaivostoimijan tuotekehitystyöpajan vetäminen ja toimeksiannot kaivoksen toimipisteisiin; metallin osaajapula -toimeksianto (koulutuspilotin selvitystyö ja kontaktoinnit); kontaktointi-toimeksianto (suorakampanjan suunnittelu ja ohjeistus); yrityksen ja päämiehen yhteen saattaminen aliurakointimahdollisuuden selvittämiseksi, uuden innovaatiotuotteen sparraus (rahoitus, viestintä, verkottaminen), jne.
- Tuotekehitys ja pilotoinnit uusien tuotteiden markkinoille saattamiseksi: sulfaattimittauskampanja, mineraalien kosteusmittaus, drone-sähkönjohtavuusmittaus, biokaasun puhdistamispilotti, uuden leijupetimateriaalin testaus ja virtuaalisen työturvasovelluksen mobiilikäytön ja laajempien tietokantayhteyksien koekäyttö
- Yritys- ja yritysryhmähankkeistuksissa tukeminen, luottamuksellisia

Hankkeen suorina, hankkeen aikaan toteutuneina tuloksina (tietoon tulleet sopimukset ja kaupat) voidaan raportoida noin 10.000.000 EUR lisäys aktiivisten hankeyritysten liikevaihtoon. Suoria vaikutuksia yritysten työntekijämäärän kehitykseen ei osattu arvioida. Myös laadullinen palaute hankkeen toiminnasta oli myönteistä - valtaosa hankeyrityksistä toivoi hankkeelle ja syntyneelle vahvalle yhteistyölle jonkinlaista jatkoa.

Osatoteutuksen pilottiosiossa toteutettiin kuusi pilotointitapausta, joiden lopputuloksena 1) sulfaattimittauskampanjan pilotoinnin perusteella menetelmän toimivuus todennettiin ja asiakaskohderyhmä muuttui, 2) mineraalien kosteusmittausmenetelmä todettiin toimivaksi ja tehdasasennus prosessiin integroituna on kokeilussa, 3) drone-sähkönjohtavuusmittaus-pilotin pohjalta käynnistyi GTK-Mityn toteuttama pitkäjänteisempi kehittämishanke, 4) biokaasun puhdistamismenetelmä kainuulaisella adsorbentilla todettiin toimivaksi, menetelmän jatkokehitys tapahtuu kv-yhteisössä, 5) uusi leijupetihiekkamateriaali -pilotin lopputulemana tuotanto toimii, tuoteominaisuudet olivat tarvoitellun kaltaiset. Toteutettiin yksi tehdasluokan pilotti koekäyttäjän prosessissa ja toinen toteutetaan yritysten välisinä uusina avauksina, ja 6) virtuaalisen työturvatuotteen uudet ominaisuudet -pilotin kautta saatiin mahdollisuus mobiilikäyttöön ja laajempiin teitokantayhteyksiin. Sovellus on parhaillaan koekäytössä.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi