Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70117

Hankkeen nimi: Uudet Wild Taiga alueet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.2.2015 ja päättyy 15.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Kainuun liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Idän Taiga ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1958546-7

Jakeluosoite: c/o Kuhmon Kamarimusiikki, Torikatu 39

Puhelinnumero: 044 544 5162

Postinumero: 88900

Postitoimipaikka: KUHMO

WWW-osoite: http://www.wildtaiga.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Keränen Jaana

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana(at)wildtaiga.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5920 505

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Wild Taiga on noin 60 pienen, Kainuussa sijaitsevan matkailupalveluja tarjoavan
yrityksen verkosto. Wild Taiga on rekisteröity tuotemerkki, jolla alueen yhteismarkkinointi kotimaassa ja ulkomailla toteutetaan.

Hankkeen taustalla on kahdella eri markkina-alueella, Itäisessä Euroopassa ja
Aasiassa havaittu markkinapotentiaali. Molemmat markkina-alueet ovat Wild Taiga – toimijoille uusia markkina-alueita. Tällä hankkeella Wild Taiga yritykset laajentavat toimintaansa tarjoamalla matkailutuotteitaan näille uusille markkina-alueille.

Hankkeen toimenpiteiden painopiste kohdistetaan Itäisessä Euroopassa Puolan ja Tsekin markkinoille ja Aasiassa Hongkongiin, Singaporeen, Souliin, Japaniin (Tokioon) sekä manner-Kiinassa Pekingiin, Shanghaihin, Guangdongiin ja Chongqingiin.

TAVOITTEET:
Kehittää uusia tai merkittävästi paranneltuja matkailutuotteita uusille markkina-alueille: Hankkeen keskeinen tavoite, on että hankkeen aikana vähintään 26 yritystä / toimijaa vie hankkeen tuen seurauksena uusia tai merkittävästi parannettuja tuotteita uusille markkina-alueille.

Merkittävä kasvu liiketoiminnassa: Hankkeen toinen keskeinen tavoite on, että vähintään kymmenellä (10) yrityksellä / toimijalla tapahtuu kansainvälisessä toiminnassa merkittävää kasvua, erityisesti niillä uusilla markkina-alueilla, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat.

Kainuun kv. matkailun, erityisesti luonto- ja kulttuurimatkailun sekä matkailutulon kasvu: Hankkeelle on asetettu myös Kainuun matkailun kehittymiseen liittyviä konkreettisia, mitattavia tavoitteita. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä Kainuuseen suuntautuvaa (1) kansainvälistä matkailua, (2) erityisesti luonto- ja kulttuurimatkailua ja (3) niiden tuottamaa matkailutuloa.

Digitaalisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen median vaikuttavuutta selvittävien teknologioiden testaus- ja käyttöönotto: Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Wild Taiga - verkostolle mittarit, joilla mitataan ja seurataan hankkeen markkinoinnillisia vaikutuksia (sähköisen markkinointiviestinnän mittareita ja sosiaalisen median monitorointia).

TOIMENPITEET
Työpaketti 1: myyntitapahtumiin osallistuminen
Työpaketti 2: matkanjärjestäjävierailut Kainuuseen
Työpaketti 3: uusien tuotteiden kehittäminen, räätälöinti kohdemarkkinoille
Työpaketti 4: markkinointi- ja myyntiaineistojen tuottaminen
Työpaketti 5: sähköinen markkinointi, markkinointikampanjat ulkomaille
Työpaketti 6: hankkeen hallinnointi ja koordinointi

TULOKSET
Hankkeen toimenpiteiden tuloksena uusilta markkina-alueilta tulevien kv. majoitusvuorokausien määrä sekä eläintenkatselu- ja kuvausyrittäjien piilokojuilla kävijöiden määrä nousee merkittäväksi (lähtötilanne: 0).

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena vähintään kymmenellä (10) yrityksellä / toimijalla liikevaihto kasvaa merkittävästi (yli10 %) ja toimijoiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa vähintään 10 %.

Kainuuseen suuntautuvat kv. matkailu: Kuhmo-Suomussalmen rekisteröidyt ulkomaiset majoitusvuorokaudet (kaikki) kasvavat vuodesta 2014 (ennuste:
15.000 majoitusvuorokaudesta) vuoteen 2017 +66 %. (25 000 majoitusvuorokautta).

Matkailutulo: Majoitusvuorokausien kasvun kautta hanke tavoittelee vähintään 2 miljoonan euron kasvua Kainuun matkailutuloon. . Ulkomaisen matkailijan arvioidaan kuluttavan Kainuuseen suuntautuvalla matkallaan 200 – 300 euroa vuorokaudessa.

Alueella otettu käyttöön uusimpia sähköisen markkinoinnin, erityisesti sosiaalisen median työkaluja ja sovelluksia, kuten myös sähköisen markkinoinnin ja sosiaalisen median mittaamisen työkaluja (webanalytiikka, somemonitorointi) ja sovelluksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Itäisessä Euroopassa hankkeen pääkohderyhmänä ovat kuluttajat, matkanjärjestäjät, wildlife - ja kulttuuriyhdistykset sekä media, erityisesti sosiaalinen media itäisen EU:n alueella (A: Puola, Tsekki. B: Viro, Latvia, Liettua Romania, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Unkari). Hankkeen resurssien käytön pääpaino Puolan ja Tsekin markkinoilla.

Aasiassa markkinoiden osalta hankkeen pääkohderyhmänä ovat sekä Aasiassa (Hongkongissa, Singaporessa, Soulissa, Japanissa (Tokiossa) sekä manner-Kiinassa Pekingissä, Shanghaissa, Guangdongissa ja Chongqingssa) toimivat matkanjärjestäjät että Euroopassa toimivat, Aasiasta Eurooppaan matkoja järjestävät kansainväliset incoming -toimistot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Wild Taiga – alueen nykyiset asiakkaat (ml. wildlife - ja kulttuuriyhdistykset), matkanjärjestäjät ja sosiaalinen media.

Pääkohderyhmälle suoritetut toimenpiteet hyödynnetään myös välilliseen kohderyhmään aina kun se ei aiheuta hankkeelle lisäkustannuksia.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös kainuulaiset matkailutoimijat, joiden kanssa yhdessä (1) räätälöidään / luodaan tuotteita uusille markkina-alueille, (2) otetaan käyttöön webinaari – toimintamalli, (3) otetaan vahvempi ote sosiaalisen median käyttöön sekä (4) testataan sähköisen markkinoinnin ja sosiaalisen median mittaamisen työkaluja (webanalytiikka, somemonitorointi).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 315 244

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 315 198

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 244

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 345 198

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Suomussalmi, Kajaani, Sotkamo, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmään kuuluu tasavertaisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeessa mukana olevien toimijoiden osalta, jäsenrekisteriin pohjautuvan arvion mukaan Idän Taigan yrityksissä toimii tasavertaisesti sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kohderyhmään sekä hanketoimijoihin kuuluu tasavertaisesti sekä miehiä että naisia. Hankkeen toimenpiteissä tullaa huomioimaan, että kohderyhmässä ja hanketoimijoissa toimenpiteet kohdistuvat tasapuolisesti sekä miehiin että naisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole tasa-arvohanke, mutta sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Huomioidaan tuotteita kehitettäessä. Luonto- ja kulttuurimatkailu perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Myös hankkeen toiminnassa, erityisesti tuotteistuksen kautta varmistetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hanke edistää, erityisesti tuotteistamisen kautta ja markkinointiviestinnän keinoin matalamman energiankulutuksen, luontoystävällisempää elämäntapaa, niin kuluttajissa kuin palveluntuottajissakin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 4
Huomioidaan tuotteita kehitettäessä. Hankkeen toiminta, erityisesti tuotteistus kautta pohjautuu ja kohdistuu luonnon monimuotoisuuteen (eläimiin, kasveihin, maastossa liikkumiseen). Hankkeen toiminnassa, erityisesti tuotteistuksen kautta pystytään vaikuttamaan siihen, että luonto säilyy monimuotoisena. Kasvit, eliöt, luonnon monimuotoisuus on Wild Taiga – alueen matkailuliiketoiminnan perusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeen toiminta, erityisesti tuotteistus kautta pohjautuu ja kohdistuu luonnon monimuotoisuuteen (eläimiin, kasveihin, maastossa liikkumiseen). Hankkeen toiminnassa, erityisesti tuotteistuksen kautta pystytään vaikuttamaan siihen, että pinta- ja pohjavesissä, maaperässä eikä ilmanlaatu huonone – tavoitteena pikemminkin tehdä kaikki mahdollinen niiden laadun parantamiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Yrityksillä laatujärjestelmiä, ja toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Huomioidaan tuotteita kehitettäessä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Tuotteissa suositaan uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä, luonnon aineetonta hyväksikäyttöä (mm. hiljaisuus) sekä lähiruokaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hankkeessa, erityisesti tuotteistuksen ja myyntikanavien avaamisen kautta, päästään vaikuttamaan siihen, että Wild Taiga – alue säilyy vetovoimaisena luonto- ja kulttuurimatkailukohteena. Luonto- ja kulttuurimatkailun luonteeseen ja Wild Taiga – verkoston toimijoihin perustuen, hankkeen toiminta edistää paikallisten palvelujen hyödyntämistä, paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittymistä. Yhteistyö lisää paikallisten palvelujen käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Huomioidaan tuotteita kehitettäessä sekä toteuttamalla markkinointia ensisijaisesti sähköisesti. Hankkeen toiminnan, erityisesti tuotteistamisen kautta, monelle ihmiselle mahdollistuu luonnon monimuotoisuuteen liittyvien elämysten ja kokemusten saaminen. Luonto- ja kulttuurimatkailu on enemmän elämystä kuin aineellisten tuotteiden ja palvelujen käyttöä, mikä puolestaan on askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Huomioidaan tuotteita kehitettäessä. Tuotteissa painopiste motorisoimattomissa liikkumismuodoissa. Luonto- ja kulttuurimatkailun suosion kasvaessa, ihmisten luonnossa liikkuminen kasvaa, mikä puolestaan on askel kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa. Hankkeessa käyttöön otettava webinaari -toimintamallissa on myös positiivinen ympäristöhyötynäkökulma. Koska webinaarien käyttö vähentää matkustamisen tarvetta, se johtaa kunkin tilaisuuden osalta merkittävästi tavanomaisia tapaamisia, kokouksia, neuvotteluja pienempään ympäristökuormitukseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Verkostoyhteistyö edistää yrittäjien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hanke edistää tasa-arvoa. Sekä kohde-ryhmissä että toimijoissa on sekä miehiä ja naisia. Hankkeen toiminta huomioi yhtäläisesti naisille ja miehille tyypillisiä arvoja, valintoja ja elämänkokemuksia. Hankkeen toiminta avaa molemmille sukupuolille yhtäläiset toimintamahdollisuudet.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toiminnan lähtökohtana on muokata Wild Taiga – alueen tuotteita uusille kohdemarkkinoille eli uusille, erilaisista yhteiskunnista ja kulttuureista tuleville matkailijoille. Hankkeen toiminta vahvistaa näin jo olemassa olevaa ajattelutapaa Wild Taiga – alueella.
Kulttuuriympäristö 5 5
Hankkeen toiminta, erityisesti tuotteistus vaikuttaa hankkeessa mukana olevien toimijoiden toimintaympäristöön (maisemaan, virkistysalueiden käyttöön /hyödyntämiseen, rakennuskantaan)
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uudet Wild Taiga alueet – hankkeen toteuttajana oli pääasiassa Kuhmon ja Suomussalmen alueella olevan noin 60 matkailu- ja luontoyrittäjän sekä kulttuuritoimijan yhdistys Idän Taiga ry.. Yhdistyksen jäsenet edustavat kattavasti alueen matkailutarjontaa. Yhteistä toimijoille on alueen vetovoimatekijöiden, luonnon ja kulttuurin, hyödyntäminen matkailussa. Hankkeen päämarkkina-alueet olivat Wild Taigalle uudet markkina-alueet Aasia (ertyisesti Kiina, Japani, Etelä-Korea) ja itäinen Keski-Eurooppa (erityisesti Puola, Tsekka).

Hankesuunnitelmassa hankkeen varsinaisena kohderyhmänä oli Euroopassa, erityisesti itäisessä Euroopassa olivat kuluttajat, matkanjärjestäjät sekä media. Hankesuunnitelmassa hankkeen varsinaisena kohderyhmänä Aasiassa olivat erityisesti Kiinassa, Japanissa, Etelä-Koreassa toimivat matkanjärjestäjät ja Aasiasta Eurooppaan matkoja järjestävät kansainväliset incoming-toimistot.

KESKEISET TAVOITTEET
Hankkeen keskeisiä tavoitteita oli hankkeen toimenpiteissä mukana olevien yritysten määrä (vähintään 26), majoitusvuorokausien kehitys, yritysten liikevaihdon kehitys sekä Kainuun kv matkailutulon lisääminen.

KONKREETTISET TOIMENPITEET
Hankkeelle asetettuja tavoitteita tavoiteltiin seuraavin konrkeettisin toimenpitein: (1) kv myyntitapahtumiin osallistuminen (matkanjärjestäjäkontaktien kartoitus), (2) matkanjärjestäjävierailut Kainuuseen, (3) uusien tuotteiden kehittäminen ja räätälöinti kohdemarkkinoille, (4) kv markkinointi- ja myyntiaineiston tuotaminen, (5) sähköinen markkinointi, markkinointikampanjat ulkoimaille sekä (6)matkanjärjestäjien myyntiä tukevien mediavierailujen järjestäminen Kainuuseen.

TULOKSIA
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli, että hankkeeseen osallistuvista Wild Taiga - yrityksistä vähintään 26 vie hankkeen tuen seurauksena uusia tai merkittävästi paranneltuja tuotteita hankkeessa määritellyille kansainvälisille markkina-alueille. Yritysten lukumäärä nousi kolmeenkymmeneen (30) eli tavoite ylittyi neljällä (4) yrityksellä.

Hankkeen tulostavoitteena UUSILTA MARKKINA-ALUEILTA tulevien (Kiina, Japani, Etelä-Korea, Puola, Tsekki) kv. majoitusvuorokausien ja piilokojuilla käyvien määrän nouseminen merkittäväksi. Tavoite saavutettiin. Vuoden 2014 todella pienistä luvuista noustiin elokuun 2017 loppuun mennessä jo noin 1700 majoitusvuorokauteen.

Hankkeen tulostavoitteena oli myös yleisimmin rekisteröityjen ULKOMAISTEN majoitusvuorokausien kasvu. Hankkeen toiminnan aikana selvisi, että erittäin merkittävä määrä kv. yöpymisistä toteutui Tilastokeskuksen rekisteröinnin ulkopuolelle jäävinä yöpymisinä, minkä vuoksi myös EI-REKISTERÖIDYT YÖPYMISET haluttiin laskea hankkeen tuloksiin mukaan. Ei-rekisteröityjen yöpymisten määrää ja kehitystä selvitettiin yrityskyselyllä, rekisteröityjen yöpymisten Tilastokeskuksen virallisilla tilastoilla.

Tavoite kv. yöpymisten merkittävästä kasvusta tavoitettiin. Syyskuun 2017 loppuun mennessä jo toteutuneiden ja loppuvuoden varaustilanteet ennustavat koko vuodelle noin 18 000 kv majjoitusvuorokautta. Mikäli 18 000 vuorokauden ennuste toteutuu, Wild Taigan rekisteröidyt yöpymiset ovat 2014-2017 kasvaneet noin 22 % (+ 3200 vuorokautta). Yrityskyselyn mukaan Wild Taigan yrityksien ei-rekisteröityjen kv. yöpymisten kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2017 on noin 30 prosenttia (+3 300).

Hankkeen tavoitteena oli myös kasvattaa Kainuuseen suuntautuvaa kv. matkalua vähintään 2 miljoonalla eurolla. Hankkeen vaikuttavuutta Kainuun matkailutuloon arvioitiin kv. majoitusvuorokausilukujen avulla.. Vuonna 2014 Wild Taigan kv. majoitusvuorokausien (rekisteröidyt + ei-rekisteröidyt) arvellaan olleen noin 15 500 ja vuonna 2017 noin 28 000. Kasvua vuodesta 2014 vuoteen 2017 noin 12 500 vuorokautta. Ulkomaisen matkailijan arvioidaan käyttävän Kainuun matkallaan noin 200-300 euroa/päivä. Näillä luvuilla Kainuun matkailutulon arvioidaan kasvaneen 2,5 - 3,7 miljoonalla eurolla.

PALAUTE
Idän Taiga ry:n hallitus antoi hankkelle kokonaisarvosanaksi kiirettävän: kansainvälisten matkailijoiden määrä on noussut alueella, yritysten liiketoiminta on kasvanut, yritykset ovat saaneet kansainvälisiä matkanjärjestäjäkontakteja yritysten liiketoiminnan edelleen kasvattamiseksi sekä huomattavaa näkyvyyttä kansainvälisissä medioissa. Hanke on tehnyt hyvää pohjatyötä Itä-Euroopan markkinoiden avaamiseksi.

Hankkeessa mukana olleilta yrityksitlä saadun palautteen mukaan hanke vaikutti, muutti ja kehitti hankkeessa mukana olleiden organisaatioiden ja yritysten kv. toimintaa. Yhteistyö tiivistyi, lisäsi tietoutta uusista kohdemarkkinoista, toimijoista ja toimintamalleista, webinaareista sekä toi uusia kontakteja ja lisäkauppaa.

COTRI China Outbound Tourism Research Institute palkitsi Wild Taiga –tuote ja markkinointiaineistot “Chinese Tourist Welcome Awards” palkinnolla markkinointisarjassa Pekingin ammattilaismessuilla 2015. European Best Destinations- kuluttajasivusto valitsi koko maailman laajuisessa kuluttajaänestyksessä Wild Taigan yhdeksi vuoden 2017 vetovoimaisemmaksi vierailukohteeksi Euroopassa.

Kuluttajien arvio hankkeen toiminnasta ei ole käytettävissä, mutta matkanjärjestäjiltä ja medialta on saatu erittäin hyvää palautetta (tutustumis- ja pressimatkoista, webinaareista).

TULOSTEN JA KOKEMUSTEN YÖDYNTÄMINEN JATKOSSA
Idän Taiga ry jatkaa hankkeessa käyttöön otettua webinaaritoimintaa.

Saadun kokemuksen myötä markkina-aluevalinnoissa keskitytään eurooppalaisiin sekä kaukomarkkinoilta ns. vanhoihin markkinoihin, jotka sopivat paremmin Wild Taigan yritysten ydinosaamiseen ja tuotetarjontaan. Osa yrittäjistä on myös kokenut kiinalaisten kanssa tehdyn kaupanteon, tarjousten ja ohjelmien muokkaamisen erityisen työlääksi ja pitkäkestoiseksi verrattuna matkailijoihin, jotka tulevat vanhoilta markkinoilta.

Tarkennetaan kohderyhmävalintoja entisestään.

Jatketaan hyvää yhteistyötä naapurimaakuntien sekä muiden kainuulaisten matkailualueiden kanssa. Matkailuhankkeiden määrän yhä kasvaessa, on entistä tärkeämpää tehdä tiivistä yhteistyötä ja olla tietoinen mitä muiden kainuulaisten matkailukeskusten kv. markkinoinnissa ja kv. hankkeissa tapahtuu päällekkäisten toimenpiteiden ehkäisemiseksi.