Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70121

Hankkeen nimi: Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden parantaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 06-8243400

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HONKALA VILLE SAKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ville.honkala(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-7809098

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kokkolan Suurteollisuusalue on Skandinavian suurin epäorgaanisen kemian alan keskittymä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja alueelle palveluliiketoiminnan kehittämisen sekä uusien yritysten syntymisen myötä sekä turvata työvoiman saatavuutta.

Toimenpiteet:
Markkinointi toimenpiteet aktiivinen osallistuminen alan messuille ja seminaareihin, www-sivujen kehittäminen. Paikallisen kemian klusteria kehittäminen.

Tulokset
Alueelle perustetaan uusia palvelu- ja tuotantoyrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kemian- ja prosesstiteollisuuden yritykset, prosessiteollisuuden palvelutuotantoyritykset, palveluyritykset, tutkimus- ja tuotekehitys palveluita tarjoavat yritykset ja oppilaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, opiskelijat, potentiaalinen työvoima ja päättäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 178 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 326

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 228 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 190 754

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Satamatie 330

Postinumero: 67900

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 60, joihin työllistyvät naiset 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 60.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvolla ei ole vaikutusta hankkeen toteutukseen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Sukupuolten tasa-arvolla ei ole vaikutusta hankkeen toteutukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvolla ei ole vaikutusta hankkeen toteutukseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Muun ohessa selvitetään raaka-ainevirta potentiaalien hyödyntämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 8 8
Muun ohessa selvitetään raaka-ainevirta potentiaalien hyödyntämistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Muun ohessa selvitetään raaka-ainevirta potentiaalien hyödyntämistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Palveluliiketoiminnan kehittyminen lisää mahdollisuuksia.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Suurteollisuusalueen kehittäminen tukee paikallista elinkeino elämää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 9
Palveluliiketoiminnan potentiaalin selvittäminen on oleellinen osa hanketta.
Liikkuminen ja logistiikka 8 9
Uusien kansainvälisten yritysten saaminen alueelle vahvistaa matkustus- ja logistiikka palveluiden kysyntää.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Yksi uusi työpaikka kemian teollisuudessa luo 3-4 muuta uutta työpaikkaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei vaikutusta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti on tuottanut markkinointimateriaalia neljälle eri wwww-sivustolle. Hanke on ollut koordinoimassa kahta seminaaria, joihin on osallistunut yhteensä 1400 henkilöä. Lisäksi hankkeen kautta on osallistuttu kahteen kansainväliseen kemianteollisuusalueiden markkinointi seminaariin.

Hankkeen kautta on luotu yhtiestyömuoto alueen kemian klusterille. Yhteistyö keskittyy kansainvälisen seminaarin rakentamiseen. Lisäksi hanke on ollut koordinoimassa teollisuusalueen ja alueen oppilaitosten yhteistyö mahdollisuuksia. Toiminnasta on muodostunut jatkuvaa.

Projektin aikana on selvitetty viiden teollisuusyrityksen sijoittumista teollisuusalueelle. Kahden osalta neuvottelut on saatu päätökseen ja kolmen osalta päätös tapahtuu hankkeen päättymisen jälkeen. Arvioidut suorat työpaikka vaikutukset eivät toteutuneet hankkeen aikana mutta välillisesti alihankintaketjuihin syntyi n. 10 uutta työpaikkaa.