Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70122

Hankkeen nimi: Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla, investoinnit

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.2.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Jakeluosoite: PL 30

Puhelinnumero: 0400827251

Postinumero: 74101

Postitoimipaikka: Iisalmi

WWW-osoite: http://www.ysao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUUMALAINEN NIINA MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehitysjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.puumalainen(at)ysao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400-793026

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Savossa on asetettu vuosien 2014-2020 kone- ja energia-alan yhdeksi kehitysteemaksi nostettu tuotannollisen kyvykkyyden parantaminen sekä teollisuutta, TKI-toimintaa ja koulutusta tukevat ympäristöt ja kehittäjäverkostot. Erityisesti kansainvälisillä markkinoilla toimivilla tai kansainvälistymään pyrkivillä pk-yrityksillä on tavoitteena parantaa tuottavuuttaan ja kilpailukykyään simuloinnin avulla. Simulaatiot ovat yksi työkalu tehokkuuden saavuttamiseksi. Simulaatio yhdistettynä joustavaan tuotantosolun tuotteen vaihtamisominaisuuteen ja tuotannon hallintaan voi olla huomattava merkitys pienten, laadullisesti hyvien tuotteiden tuotantosarjojen tuotantoon. Tämän hankkeen tavoitteena on erityisesti tuotannon ja toimitusketjun ohjauksen kehittäminen, eli työsolujen, tuotantolinjastojen ja toimitusketjujen simuloinnin kehittäminen.
Hankkeessa kehitetään nykyaikainen, innovatiivinen tuotantoympäristö, joka on sekä fyysinen että virtuaalinen oppimis- ja kehitysympäristö kone- ja metallialan opiskelijoiden sekä pk- yritysten käyttöön. Ylä-Savon ammattiopistolla käytössä olevaa koneistuskeskusta, kappaleenkäsittelyrobotteja sekä koordinaattimittalaitetta täydennetään uudella työstökoneella ja teollisen internetin ohjelmistoilla. Lisäksi hankitaan keskitetty työkalujärjestelmä sekä työkalujen saattojärjestelmä.
Tuotantosolusta tehdään rajapintojen avulla yhteen toimiva, niin tuotannollisessa kuin virtuaalisessa mallissakin. Virtuaalinen malli on digitaalinen versio tuotannollisesta solusta, jossa voidaan simuloida aidon oloisesti koneen ohjelmointi sekä käyttöympäristössä tapahtuvat muutokset. Virtuaalinen ympäristö mahdollistaa tuotannon ja tuotekehityksen simuloinnit, koneiden ohjelmoinnit etänä sekä vähentää pk-yrityksen välittömiä investointitarpeita. Simuloinnin avulla säästetään materiaaleja ja energiaa. Testausvaiheessa hukataan erilaisten koeajojen ja laatuvirheiden vuoksi materiaaleja, ja kaikki hukattu materiaali taas lisää logistiikan tarvetta. Lisäksi simuloinnilla voidaan vähentää koneiden tyhjäkäyntiä, mikä vähentää energian tarvetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kone- ja metallialan pk-yritykset
Ammatillisen koulutuksen opettajat ja opiskelijat
Ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pk-yritysten johto ja suunnittelusta vastaavat henkilöt

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 241 540

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 485

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 371 600

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 370 032

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Ylä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Lapinlahti, Keitele, Sonkajärvi, Vieremä, Pielavesi, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asevelikatu 4

Postinumero: 74100

Postitoimipaikka: Iisalmi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Teknologia-ala on edelleen miesvaltainen, mutta toisaalta Pohjois-Savossa miesten työttömyys on suurempaa kuin naisilla. Kehittämällä teknologia-alan yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta voi myös miesten työllistymismahdollisuudet maakunnassa paranevat.Digitaalisuuden kautta teknologia-alan imago voi parantua ja tehdä siitä houkuttelevamman myös naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kone- ja metallialalla työskentelee sekä miehiä että naisia, ja ala sopii molempien sukupuolten edustajille. Digitaalisuus voi parantaa alan imagoa ja houkuttelevuutta myös naisten keskuudessa. Parantamalla teknologia-alan yritysten kilpailukykyä ala voi tarjota entistä enemmän työllistymismahdollisuuksia molemmille sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 7
Materiaalien ja energian säästämmisen myötä luonnonvarojen käyttötarve vähenee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Raaka-aineiden tarve vähenee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 9
materiaalien hukkaa ja jätteen syntyä voidaan vähentää simuloinnin avulla
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 9
Paikallisten pk-yritysten kilpailukyky ja tehokkuus paranevat uudenlaisen kehittämis- ja simulointiympäristön käytön avulla
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 9
simuloinnin ja virtuaalisen kehitysympäristön avulla voidaan luoda uusia palveluita ja tuotteita
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Raaka-aineiden ja jätteiden kuljettamistarve vähenee simuloinnin käytön tehostamisen myötä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Uusi oppimisympäristö mahdollistaa erikoisosaajien koulutuksen, jolloin työllistyminen ja työssäpysyminen paranevat. Yritysten kilpailukyvyn paranemisen myötä myös seudulliset työlllistymismahdollisuudetparanevat
Tasa-arvon edistäminen 4 6
Uudet palvelut ja palvelutuotteet sekä tuotannon kehittäminen voivat avata uusia työmahdollisuuksia molempien sukupuolten edustajille. Myös alan kiinnostavuus naisten näkökulmasta voi parantua
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 4
Uudet palvelut ja palvelutuotteet sekä yritysten kilpailukyvyn paraneminen voi avata työllistymismahdollisuuksia eri kulttuuritaustaisille henkilöille.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 7 7
Tietoisuus ympäristöasioista, vähähiilisyydestä ja energiansäästämisestä kasvaa sekä ympäristön kestävän kehityksen näkökulmat huomioidaan paremmin, kun materiaalien säästäminen ja jätteiden vähentäminen voidaan konkretisoida simulointiympäristön avulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-