Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70128

Hankkeen nimi: Elävä Pori - innovatiivinen yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Jakeluosoite: Hämeentie 135C, PL 31000

Puhelinnumero: 09 47001 (vaihde)

Postinumero: 00076

Postitoimipaikka: Aalto

WWW-osoite: http://www.aalto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JÄRVENPÄÄ SATU PÄIVIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Osastosihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.jarvenpaa(at)aalto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 344 2234

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Turun yliopisto, 0245896-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on rakentaa kaupunkikehityksen innovaatioalusta keräämällä, yhdistämällä ja jakamalla uudella tavalla eri tutkimusalojen ja eri osallisryhmien kaupunkitilaa koskevaa tietoa. Innovaatioalusta perustuu yhteisölliseen tiedonmuodostukseen, ei tutkimustiedon yksisuuntaiseen jakamiseen. Se on joustava immateriaalinen verkottunut rakenne jota voi soveltaa erilaisiin olosuhteisiin ja erilaisten asiantuntija- ja osallisryhmien tarpeisiin. Innovaatioalustan keskiössä ovat innovaatiot jotka eivät vaadi suuria investointeja vaan perustuvat osallisryhmien aktivointiin ja kokemuksellisen tiedon jakamiseen. Hankkeen aikana hyödynnetään olemassa olevaa ja kerätään uutta kaupunkitilaa koskevaa tietoa kulttuurikartoituksen ja taiteellisen tutkimuksen menetelmin, sekä järjestetään työpajoja ja kokeellisia tapahtumia osallisryhmien verkottamiseksi ja aktivoimiseksi yhteisölliseen tiedonmuodostukseen.

Hankkeen tavoitteena on samalla kehittää uudenlaista kulttuurialojen korkeakoulutuksen opetuksen mallia joka perustuu kiinteälle yhteistyölle yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa alan työtilaisuuksien ja työllisyyden edistämiseksi. Tarkoituksena on että kulttuurialan osaajat – taiteilijat, kulttuurintuottajat ja –tutkijat, suunnittelijat jne. – voivat tulevaisuudessa toimia innovaatioalustan yhteisöllisen tiedonmuodostuksen konsultteina ja vetäjinä. Uudenlainen kulttuurialan opetuksen malli takaa innovaatioalustan jatkuvuuden ja yleisen sovellettavuuden myös hankkeen kohteiden ulkopuolella ja hankkeen päätyttyä.

Porin kaupunki toimii innovaatioalustan rakentamisen Living Lab’ina. Alustaa rakennetaan konkreettisten kohteiden yhteydessä, joista hankkeen toteuttajilla on olemassa olevaa tutkimuksellista tietoa ja joiden kehittämiseen erilaisilla osallisryhmillä, suunnittelijoilla ja yrittäjillä on intressi: Karjarannan uusi asuma-alue, alueeseen liittyvien puisto- ja viheralueiden suunnittelu sekä Porin Asuntomessut 2018, Jokikeskus ja ruokapuisto, Lyhytaaltoasema ja lähiöiden kehittäminen. Hankkeen tuloksena kohteissa voidaan toteuttaa kaupunkitilaa ja rakentamista koskevia innovaatioita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat sekä alueen rakennusalan yrittäjät että konkreettien kehityskohteiden osallisryhmät (yrittäjät, asukkaat, muut käyttäjät), sekä alueen kaupunkisuunnittelijat ja julkisten tilojen ylläpidosta vastaavat tahot. Lisäksi tärkeä kohderyhmä ovat alueen kulttuurialojen tekijät, kuten taiteilijat, kulttuurintuottajat, maisemantutkijat, ja näitä aloja alueella opiskelevat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat mainitut ryhmät myös valtakunnallisesti, ja toteuttavien yliopistollisten tahojen tutkimuksellisten verkostojen myötä myös kulttuurialojen kansainväliset tutkijat ja toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 364 419

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 145

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 520 599

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 514 493

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen erityisenä kohteena, vaan otetaan huomioon toutettajaorganisaatioiden periaatteiden mukaisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomiodaan myös osallisryhmien sukupuolten tasa-arvoon liittyvät näkemykset ja kokemukset.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Innovaatioalustan ja kulttuurialojen koulutusmallin kehittämisessä tavoitellaan yleisempiä arvoja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 8
Hankkeen kohdealueisiin liittyy viheralueita joissa nimenomaan tavoitellaan monimuotoisuuden säilyttämistä ja parantamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Innovaatioalustan kehittämisellä tuetaan luontoa säästäviä pienimuotoisia kehitysinvestointeja ja innovaatioita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Välillisesti innovaatioalustan kehittäminen tukee jätteiden vähentämistä ja materiaalien kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 2
Välillisesti innovaatioalustan kehittäminen tukee alueen elinkeinorakenteen monimuotoisuutta esim talonrakennuksen alalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei kuulu hankkeen kohdealueeseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 10
Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu osallisryhmien osallistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen mm lisämällä tiedon saatavuutta ja luovuuden toteuttamisen mahdollisuuksia.
Tasa-arvon edistäminen 2 5
Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu eri osallisryhmien aktivoiminen innovaatioalustan yhteisölliseen tiedonmuodostukseen, mikä edistää eri osallisryhmien tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 10
Hankkeen keskeisiin toimenpiteisiin kuuluu osallisryhmien aktivoiminen, kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen. Lisäksi kohdealueena lähiöt vähentää alueiden eriarvoisuutta kulttuuristen ja muiden palvelujen ja viihtyisyyden suhteen.
Kulttuuriympäristö 10 10
Kulttuuriympäristön kehittäminen on hankkeen erityinen kohde. Kulttuuri nähdään kaupunkikehityksen resurssina, hanke hyödyntää kulttuuriperintöä osallisperspektiivistä kartoittavaa kulttuurikartoitus -menetelmää. Hankkeen kohdealueet käsittävät lähiöiden, Kokemäenjokialueen ja Karjarannan alueen kehittämisen konkreettien projektien kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen tavoitteena on osallisryhmien aktivoiminen yhteisölliseen tiedonmuodostukseen ja tietoisuuden lisääminen ympäristöosaamisesta. Hankkeen tavoitteena on antaa osallisryhmille välineitä innovaatioalustan käyttöön ja soveltamiseen hankkeen päätyttyä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tarkoitus oli vastata tarpeeseen löytää uudenlaisia kaupunkikehittämisen keinoja jotka eivät vaatisi suuria investointeja, ja välineitä joilla erilainen kaupunkitilaa koskeva tieto voitaisiin yhdistää ja eri osalliset voisivat kohdata toisensa. Erityisesti haluttiin tehdä näkyväksi kokemuksellisen tiedon merkitystä, ja nostaa esiin kulttuurialojen osaamisen merkitystä ja tunnettuutta tämän tiedon esiin tuomisessa.

Hankkeen päätavoitteena oli rakentaa kaupunkikehityksen innovaatioalusta yhdistämällä ja jakamalla uudella tavalla eri tutkimusalojen ja eri osallisryhmien kaupunkitilaa koskevaa tietoa.
Samalla tavoitteena oli kehittää uudenlaista kulttuurialojen korkeakoulutuksen opetuksen mallia. Hankkeessa toteutettiin moninkertainen määrä luvatuista vuosittaisista toimenpiteistä ja saavutettiin määritellyt tavoitteet. Innovaatioalusta valmistui avoimena online karttasovelluksena ”Pori on the Spot. Artistic Practice Platform”, jonne on kerätty hankkeessa toteutetut kokeelliset tapahtumat. Koulutusmalliksi kehitettiin ja pilotoitiin ”kulttuurisuunnittelun” käsitteeseen nojaava koulutusmoduli, jota Turun yliopisto toteuttaa. Hankkeessa syntyi runsaasti jaettua kokemusta kokemuksellisen tiedon näkyväksi tekemisestä ja keräämisestä sekä käyttämisestä kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen välineenä. Hankkeessa syntynyt kokemus on myös tullut eri toimijoiden omaksi, ja näkyy näiden valmiutena osallistua jatkossakin kokeellisempaa otetta käyttäviin suunnitteluprojekteihin.