Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70129

Hankkeen nimi: Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Jakeluosoite: Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Puhelinnumero: 02 627 2993

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: PL 181, Pori

WWW-osoite: http://www.uta.fi/yky/pori

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erna Törmälehto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yliopisto-opettaja tutkijakehittäjä, POSOK-hanke

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erna.tormalehto(at)uta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 430 2011

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä vastaa tarpeeseen uudistaa Satakunnan työpaikkoja ja palveluita nykyisessä taloudellisessa kilpailussa ja toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa. Nopeatahtinen yhteiskunnallinen muutos edellyttää yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilta uusia selviytymiskeinoja. Oppimiskeskittymä on innovatiivinen toimintamalli, jossa yliopistollinen tutkimus, täydennyskoulutus ja työorganisaatioiden tarvelähtöinen kehittäminen täydentävät ja tukevat toisiaan. Se tukee etenkin sosiaali- terveysalan yksityisten ja julkisten työorganisaatioiden uudistamista. Keskittymä palvelee kuitenkin laajemminkin Satakunnan teollisuuden ja palvelualojen innovointitarpeita, joita muutoksiin sopeutuminen edellyttää. Oppimiskeskittymää kehittämällä Tampereen yliopisto osallistuu Satakunnan maakunnalliseen TKI-toimintaan. Samalla Tampereen yliopisto tehostaa yhteistyötään Satakunnan yritysten ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

Oppimiskeskittymä luo edellytyksiä työorganisaatioiden uudistamiselle tarjoamalla asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tuoreeseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa täydennyskoulutusta. Koulutus yhdistää heidän käytännön työkokemuksensa uusimpaan sosiaalitieteelliseen tietämykseen. Yliopiston ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan innovaatioalusta. Tämä alusta on yhteinen tutkivan kehittämisen foorumi, jolla alueen yritykset ja julkisen sektorin työorganisaatiot työntekijöineen tuovat esille tutkimuksellisia ja koulutuksellisia tarpeitaan ja jolla yliopisto vastaa näihin tarpeisiin tuottamalla tarvittavaa sisällöllistä ja menetelmällistä täydennyskoulutusta. Foorumi on Tampereen yliopiston luoma versio Suomen rakennerahasto-ohjelmassa kuvatusta innovaatioalustasta. Tämä foorumi rikastaa myös Tampereen yliopiston Porin yksikön tarjoamien maisteritutkintojen tutkinto-opiskelijoiden opintojen tarjontaa, kun oman alan työelämäyhteydet tiivistyvät.

Oppimiskeskittymässä sovelletaan työelämän tutkimuksen ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen uusinta tietoa siitä, miten muuttuvan työelämän haasteisiin voidaan vastata oppimis-, koulutus- ja kehittämissisältöjen kautta. Keskittymän toiminnassa tutkimus ja täydennyskoulutus kohtaavat konkreettisesti käytännön ja palvelevat alueen yritysten ja julkisen sektorin tarpeita. Oppimiskeskittymä tukee alueen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa niiden itsensä tunnistamien ja hyväksymien muutostarpeiden pohjalta. Toimintamuotoja ovat seuraavat kolme toisiaan tukevaa ja täydentävää innovaatiotiota: 1. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka 2. Julkisen ja yksityisen sektorin toimipaikkojen työelämäperusteisen osaamisen kehittäminen 3. Tutkimusperustaisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä.

Oppimiskeskittymä vahvistaa Satakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Näin yritysten ja julkisen sektorin työorganisaatioiden innovoinnin edellytykset kasvavat tuottaen hyvinvointia asukkaille. Oppimiskeskittymä toimii yhteistyössä Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden, Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä alueen yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien kanssa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Satakunnan yksityiset yritykset ja muut toimipaikat (erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialalla, mutta myös laajemmin) ja niiden asiantuntijatehtävien nykyiset ja tulevat työntekijät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Alueen (sote-alan) työorganisaatioiden asiakkaat, jotka saavat hankkeen myötä laadukasta, ihmislähtöistä ja ajanmukaista palvelua.
Alueen elinkeinoelämä, joka hyötyy maakunnan sosiaalisen eheyden ja sosiaalisen innovaatiokyvyn edellytysten parantamisesta.
Alueen muut oppilaitokset?, jotka pääsevät osallisiksi uusimmasta kansainvälisestä tutkimustiedosta sekä osallistuvat yhteisöllisesti rakentuvan tiedon tuottamiseen.
Sote-alan kehittäjät ja viranomaiset valtakunnallisesti, joille jaetaan POSOKissa kertyvää kokemustietoa omien kehittämistoimenpiteiden sekä päätöksenteon tueksi.
Kansalliset tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toimijat, joille hanke tarjoaa uuden mallin tutkimuksen ja kehittämistoiminnan alueellisesta organisoinnista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 449 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 449 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 643 645

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 643 645

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin, Pohjois-Satakunnan, Rauman

Kunnat: Kokemäki, Rauma, Säkylä, Harjavalta, Pori, Pomarkku, Kankaanpää, Siikainen, Nakkila, Eura, Merikarvia, Huittinen, Ulvila, Karvia, Jämijärvi, Eurajoki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Porin yliopistokeskus PL181

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori 28101

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon lisääminen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa otetaan huomioon huomioon täydennyskoulutettavien ja muiden osallistujien sukupuoli, erilaiset tarpeet, olosuhteet ja mahdolliset etniset kulttuurierot sekä rekrytoinnissa että työn, perheen ja opiskelun yhdistämisessä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se voi parantaa sosiaali- ja hyvinvointialoilla työskentelevien vaikututusmahdollisuuksia työhönsä. Koska näillä aloilla työskentelevät ovat enimmäkseen naisia niin hanke voi välillisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa.Lisäksi hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja yksilöiden yhdenvertaisuutta ottamalla huomioon täydennyskoulutettavien ja muiden osallistujien erilaiset tarpeet, olosuhteet ja mahdolliset etniset kulttuurierot sekä rekrytoinnissa että työn, perheen ja opiskelun yhdistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Luonnonvarojen käytön kestävyys ei ole hankkeen tutkimuskysymys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ilmastonmuutoksen riskit eivät ole hankkeen tutkimuskysymys.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Luonnon monimuotoisuus ei ole hankkeen tutkimuskysymys.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Tämä asia ei ole hankkeen tutkimuskysymys.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei liity Natura 2000-ohjelmaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) –hanke aloitettiin 1.8.2015, hanke päättyi 31.7.2018. Oppimiskeskittymän toimintamuotoja oli kolme: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen, 2. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka ja 3. Tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä. Näiden yhteydessä on toteutettu erilaisia kehittämiseen liittyviä ja tutkimuksellisia toimenpiteitä.
POSOK- hanke tarjosi Satakunnan sekä yksityisten, järjestöjen että julkisen sektorin toimijoille paikan verkostoitua ja välineitä kehittää omaa toimintaansa erityisesti SOTE-palveluiden tuottamisessa järjestämällä yhteiskehittämiseen liittyviä työpajoja ja seminaareja, joissa jaettiin sekä tutkimukseen perustuvaa että muuttuviin käytäntöihin liittyvää tietoa. SOTE- palveluluiden toimijoiden verkostoitumista toteutui myös ns. SISOTE-alalla - tarkoittaen, että myös koulutoimen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon välistä verkostoitumista ja yhteiskehittämistä toteutettiin.
Hankkeessa syntyi sille asetetun tavoitteen mukaisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jonka puitteissa erityisesti sosiaali- ja hyvinvointialan yritykset ja alan julkisen sektorin palvelutoimijat verkostoituivat keskenään. POSOK-hanke palveli myös alueen hyvinvointialan tutkijoiden verkostoitumista luomalla nettiportaalin, jonka alueen tutkijat ovat päätyneet ottamaan syksyn 2018 aikana kohtaamisalustaksekseen Myös opiskelijoiden verkostoituminen yrittäjien kanssa saatettiin alkuun. Hankkeen tavoitteen mukaisesti harjoitettiin myös oppilaitosten välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen eri tavoin liittyen.
POSOK-hankkeessa luotuja käytäntöjä ja verkostoja hyödynnetään heti hankkeen päätyttyä kahdessa Porin yksikön uudessa EU-hankkeessa, KAMPUS-Sote- (EAKR) (ESR) ja Aste-hankkeissa. Lisäksi POSOK-hanke toi näkyvyyttä Porin yksikön sosiaalitieteellisestä asiantuntijuudesta. Hankkeessa saatu kokemus jää vakinaisen henkilöstön käyttöön. Hanke edistää myös työelämäyhteyksien tiiviimpää liittämistä opetukseen ja tutkimukseen.
Hankkeen julkaisut:
* Elonen, Noora (2016). Vastuullinen yrittäjyys Satakunnassa : Satakuntalaisten yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen tärkeydestä. Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hankkeen loppuraportti, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0337-2
* Elonen, Noora; Kuokkanen, Ronja (2017),”Saavutetaanko tällä asiakkaan tarpeista lähtevä apu” : Katsaus sote-uudistukseen satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemysten kautta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0357-0
* Kuokkanen, Ronja (2017). ”Vähän pelottaa, jos kaikki päätökset tehdään sitten jossakin kaukana.” Deliberatiivinen mielipidemittaus : ikääntyneiden lähipalvelut ja osallisuus, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0358-7
* Elonen, Noora; Kaukkila, Eveliina (2018) Monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntäminen Satakunnan alueen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0704-2
Kuokkanen, Ronja: Häyrynen, Maunu; Kemppi-Vienola, Vuokko; Eskelinen, Ossi (2017). ”Kulttuurisuunnittelu ja yhteiskehittäminen mukaan kuulumisen ja deliberatiivisen aktiivikansalaisuuden edistäjinä”: tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto.
* Kuokkanen, Ronja (2018) "The Role of the Local Community in Promoting Discursive Participation: A Reflection on Elderly People’s Meetings in a Small Rural Community in Finland," Journal of Public Deliberation: Vol. 14 : Iss. 1 , Article 9.
Available at: https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol14/iss1/art9
* Niemelä, Hanna-Leena ja Välivaara, Christine (2018). Yhteistyöprosessi Satakunnassa 2017-2018. Pesäpuu ry.(ks. liitteet)