Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70130

Hankkeen nimi: Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tampereen Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0155668-4

Jakeluosoite: Kalevantie 4

Puhelinnumero: 03-355 111

Postinumero: 33014

Postitoimipaikka: TAMPEREEN YLIOPISTO

WWW-osoite: http://www.uta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUORENMAA ESA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: suunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: esa.vuorenmaa(at)uta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401904290

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on laajentaa biotalouden osaamispohjaa ja yhdistää siihen liittyen useita eri toimialoja ja tuoda osaajia mahdollisimman lähelle yrityksiä. Hankkeen aikana kehitetään Seinäjoen kaupungin rahoittaman tutkijahotelllin rinnalle toimintaa joka kehittää sitä fyysistä ja toiminnallista ympäristöä johon biotalouden tutkijat ja tutkijaharjoittelijat voivat sijoittua ja siten verkottua eteläpohjalaisten, kansallisten ja kansainvälisten biotalouden toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeessa myös kartoitetaan ja testataan erilaisia tapoja houkutella ja rekrytoida tutkijoita Seinäjoen seudulle sekä kartoitetaan biotalouden tutkimuksen verkostoja ja osallistutaan kansainvälinetn biotalouden tutkijatapaamisten järjestämiseen Seinäjoella. Hankkeen myötä Seinäjoen seudulle rakentuu Researcher Residence joka toimii kansallisten ja kansainvälisten biotalouden ja siinä erityisesti ruokajärjestelmätutkijoiden yhteisönä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat:
- eteläpohjalaiset biotalouden tutkijat ja yritysten biotalouden prosesseihin ja kehittämiseen liittyvät työntekijät ja yritysjohto
- suomalaiset biotalouden tutkijat ja kehittäjät
- kansainväliset biotalouden tutkijat ja kehittäjät
- potentiaaliset uusia yrityksiä perustavat henkilöt ja alan asiantuntijatyöstä kiinnostuneet.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat:
- oppilaitokset ja koulutuksia suunnittelevat henkilöt
- "suuri yleisö"
- kuntien päättäjät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 189 626

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 185 906

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 270 896

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 265 581

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Teuva, Karijoki, Kauhajoki, Alajärvi, Soini, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Kauhava, Lapua, Ähtäri, Vimpeli, Ilmajoki, Isojoki, Evijärvi, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tähänastisen toiminnan perusteella tutkimusverkostotoiminta on sukupuoliriippumatonta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 2 2
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Liikkuminen ja logistiikka 5 8
Hankkeessa pyritään lisäämään biotalouden tutkimustoimintaa ja kohdentamaan tuloksia yritysten toiminnan kehittämiseen mikä joko välittömästi tai välillisesti edistää kestävää kehitystä
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Syntyvä palvelu tarjoaa tasa-arvoisen osallistumismahdollisuuden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biotalouden tutkijahotelli -hankkeen tavoitteet voidaan kiteyttää neljään toiminnalliseen osaan: 1)Biotalousteemaisten tutkijoiden saaminen Tutkijahotelliin 2)Tutkijahotellikonseptin laajentaminen uusille paikkakunnille, 3)Biotalousteemaisten tapahtumien sekä kehittämis- ja tutkimusprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa avustaminen sekä 4) Virtuaalisten tutkija/asiantuntijatapaamisten ja seminaarien lisääminen. Hankkeen taustalla toimii Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkijahotelli joka tarjoaa yliopistoriippumattoman työyhteisön ja työtilan esimerkiksi apurahatutkijalle. Tutkijahotellitoimintaa ei rahoiteta tästä hankkeesta mutta toiminta liittyy sen kehittämiseen ja tutkijarekrytointiin.

Tässä raportissa hankkeella tarkoitetaan raportoitavaa Biotalouden tutkijahotelli -hanketta. Projektilla taas tarkoitetaan mitä tahansa muuta rahoittajariippumatonta yhteistyöprosessia joita hankkeen aikana suunniteltiin tai käynnistyi.

Hankkeen aikana Tutkijahotellitoimintaan osallistui 13 biotalousteemaista tutkijaa seitsemästä eri tutkimusorganisaatiosta. Tutkijoista kaksi oli Suomen ulkopuolelta (esim. Norsk institutt for bioekonomi). Tutkijahotellitoimintaa laajennettiin yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja muiden yliopistokeskusten kanssa. Etelä-Pohjanmaalla tutkijahotellitoiminta aloitettiin Alajärven, Alavuden, Teuvan, Kauhajoen, Kuortaneen, Lapuan, Isojoen, Karijoen ja Ähtärin kunnissa. Näistä viidessä toiminta on aktiivista ja mukana on ollut useita tutkijoita tai päättötyön tekijöitä. Lapuan tutkijahotelli perustettiin muista poiketen osaksi kehitysyhtiö Thermopolis Oy:n toimintaa. Mikkelin yliopistokeskus käynnisti tutkijahotellitoiminnan jo heti hankkeen alkuvaiheessa ja Kokkolan yliopistokeskus vuoden 2017 loppupuoliskolla. Jokainen toteuttaa toimintansa omalla rahoituksella ja oman toimintamallin mukaan mutta osana Tutkijahotelli-verkostoa.

Hankkeen toimintaan kuului biotalousteemaisten yhteistyöverkostojen kokoaminen ja projektiaihioiden suunnittelussa ja toteutuksessa avustaminen. Hankkeen aikana osallistuttiin esimerkiksi seuraavien projektien käynnistämiseen ja toteuttamiseen:
- "Hyönteiset elintarvikkeena" -toiminta yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja teemasta gradua tekevien opiskelijoiden/yrittäjien kanssa. Sen tiimoilta järjestettiin valtakunnallinen seminaari ja haettiin rahoitus Luonnonvarakeskuksen koordinoimalle ENTOLAB-hankkeelle. Sen myötä tutkijahotelli sai kolme graduntekijää ja yhden harjoittelijan.
- "Kotitarveviljely" -toimintaa selvitettiin erilllisen rahoituksen turvin. Työryhmässä oli mukana useiden eri tutkimuslaitosten edustajia ja sen seurauksena on käynnistymässä jatkotutkimuksia. Tämän myötä tutkijahotellissa oli yksi tutkija.
- CLT-rakentamisen yhteistyöpäivä toteutettiin yhdessä Vaasan yliopiston ja Sedu Education Oy:n kanssa. Mukaan saatiin yli sata osallistujaa joista suurin osa työelämäedustajia. Tämä projekti jatkaa etenemistä itsenäisesti.
- "Ruokaheureka" työskentelyn tarkoituksena oli käynnistää Seinäjoella ruokaketjuosaamista ja -tutkimusta esittelevä vierailukeskusprosessi. Tätä on hankkeessa selvitetty yhdessä INTO Seinäjoen,Vaasan yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Työn seurauksena Vaasan yliopisto käynnisti projektin jossa asiaa kehitettiin työpajojen ja yritysyhteistyön avulla. Myös jatkotoimenpiteitä on suunnitteilla.
- SnowPanda Consortium -yhteistyön käynnistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa (ÄhtäriZOO, Seamk, Luke, HY, Sedu, Metsäkeskus). Lähtökohtana oli tutkijahotellitoiminnan laajentaminen Ähtärissä ja sen kytkeminen osaksi Suomen ja Kiinan välistä SnowPanda-yhteistyötä. Tämä projekti etenee itsenäisesti.
Lisäksi hankkeen toimintana osallistuttiin useisiin muihin biotalousteemaisiin prosesseihin kuten esimerkiksi Food Buisess Summit 2017 ja 2018 tapahtumien suunnittelu.

Hankkeen tavoite lisätä virtuaalivälineiden käyttöä onnistui kohtuullisesti. Vaikka yhteistyötapaamisia järjestettiin 29 niin osallistuneista 222 henkilöstä vain 17 osallistui etäyhteyden kautta. Lisäksi osassa yhteistyötapaamisia hyödynnettiin etäyhteyttä. Etäyhteyden käyttö näyttäisi olevan edelleen toissijainen tapa osallistua. Määrätietoisella kokeilulla ja mahdollisuuksien tarjoamisella suhdetta on kuitenkin mahdollista parantaa.

Hanke osoitti miten vaikea Tutkijahotelliin ja verkostoon on saada tutkimusaihekohtaisia yksittäisiä tutkijoita ilman erillisiä tutkimushankkeita. Eri tutkimuslaitosten kanssa tehtävät yhteishankkeet mahdollistavat niihin kiinnittymisen ja sitä kautta tutkijan tulemisen osaksi verkostoa. Useamman eri organisaation välisten hankkeiden käynnistymistä auttaa paljon se, että verkostolla on käytössään "yliopistoriippumattomia" henkilöitä saattamassa toimijoita yhteen. Myös kasvava tutkijahotelliverkosto edellyttää edes jonkinasteisen vetovastuun ottamista.