Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70134

Hankkeen nimi: Luovien alojen monialainen kehittäminen (LUMO) - Verkostoilla monialaisuuteen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2014 ja päättyy 31.7.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1704025-2

Jakeluosoite: Länsikatu 15

Puhelinnumero: 050 374 5417

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.josek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Niina Myller

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: niina.myller(at)josek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 374 5417

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

HANKKEEN TAVOITTEET:

Hankkeen päätavoitteena on kehittää luovien alojen liiketoimintaa monialaisesti ja kokonaisvaltaisesti hyödyntämällä luovien alojen eri sektoreiden sekä muiden toimialojen osaamista, verkostoja ja kumppanuuksia. Hankkeella vauhditetaan luovien alojen kehittämistä sekä käynnistetään ja pilotoidaan luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppinen toiminta.

Hankkeen päätavoitetta tarkentavat osatavoitteet ovat seuraavat:
- Maakunnallinen yhteinen näkemys ja toimenpiteet monialaiseen luovien alojen kehittämiseen - lisää työtä yrityksille ja yhteisöille
- Luovien alojen sektoreiden systemaattinen kehittäminen monialaisuus huomioiden - uusia businessmahdollisuuksia, kumppanuuksia ja yhteistyötä luovien alojen ja muiden toimialojen yritysten välille
- Eri toimijoiden yhteinen näkemys ja sitoutuminen luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppisen toiminnan jatkolle hankkeen päättymisen jälkeen

Hankkeen määrällisiä tavoitteita ovat:
- Uusia tuotteita ja/tai palveluja markkinoille 2 kpl businessideakilpailujen tuloksena
- Olemassa olevia, kehitettyjä tuotteita ja/tai palveluja 1 kpl businessideakilpailujen tuloksena
- T&k&i -yhteistyön käynnistyminen 3 luovien alojen yrityksessä yhteistyössä yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa


HANKKEEN TOIMENPITEET:

VERKOSTOTYÖLLÄ MONIALAISIA BUSINESSIDEOITA, LIIKETOIMINTAA JA KASVUA

- Perustetaan sitoutunut ja aktiivinen luovien alojen työryhmä, jossa on mukana yrityksiä, yhdistyksiä, rahoittajia, kehittämistoimijoita ja oppilaitosedustajia, sis. myös muiden toimialojen yrityksiä.
- Järjestetään työryhmän kokoontumiset (arviolta 5 tapaamista hankkeen aikana).
- Järjestetään luovien alojen monialaiset verkostotapaamiset ja niiden yhteydessä businessideakilpailu (4 kertaa hankkeen aikana).
- Suunnitellaan ja valmistellaan sekä pilotoidaan luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppinen toiminta.

JOSEK Oy kutsuu koolle luovien alojen työryhmän, jossa ovat mukana monipuolisesti luovien alojen 10-15 aktiivista edustajaa yrityksistä, yhdistyksistä, rahoittajista, kehittämisyhtiöistä ja oppilaitoksista. Työryhmä käynnistetään Luovien alojen liiketoimintaosaamisen uusi kehityspolku -selvityksessä mukana olleista aktiivisista ja luovien alojen kehittämisestä innostuneista toimijoista. Hankkeen aikana työryhmän kokoontumisia ehditään pitää arviolta viisi. Työryhmään kutsutaan myös muiden toimialojen yrityksiä.

Työryhmän jäsenet edustavat työryhmässä oman alansa verkostoja, jonka ideana on edistää monialaisella yhteistyöllä ja verkostoitumisella luovien alojen liiketoiminnan kasvua: työryhmän tehtäviä ovat mm. verkostotapaamisten ja niihin liittyvien kilpailujen suunnittelu sekä tiedonvälitys eri alojen toimijoille ja yrityksille. Työryhmän koolle kutsumista kierrätetään työryhmän jäsenten taustaorganisaatioiden välillä niin, että hanke toimii siinä yhteistyössä edelleen. Näin on tarkoitus juurruttaa ryhmän itsenäinen kokoontuminen hankkeen jälkeen.

Projektin aikana järjestetään 4 luovien alojen monialaista verkostotapaamista; esim. yksi alkukesästä 2015, yksi syksyllä 2015, yksi loppuvuodesta 2015 ja yksi keväällä 2016. Tapahtumat sijoittuvat iltapäivän- tai aamupäivän aikaan. Kestoltaan tapaamiset ovat n. 3 - 4h ja kävijämääräksi odotetaan 60 ihmistä/tapahtuma. Tapaamisia varten varataan iso tila Joensuusta ja osallistuville tarjotaan pientä purtavaa kahvin kanssa. Luovien alojen ja muiden alojen toimijat ja yrittäjät kutsutaan työryhmän ja JOSEKin verkostojen kautta. Luovien alojen eri sektoreiden edustajat välittävät tietoa verkoston toiminnasta oman alansa toimijoille, tämä edesauttaa alakohtaisten verkostojen vahvistumista. Tapahtumiin kutsutaan myös muiden toimialojen edustajia, jolloin mahdollistetaan monialaisuus. Hankkeen loputtua työryhmä ottaa vastuulleen luovien alojen monialaisten verkostoitumistapaamisten järjestelyt ja luovien alojen tiedottamisen maakunnassa ja tarvittaessa sen ulkopuolelle.

Verkostotapaamiset ovat luovien alojen yritysten ja muiden toimijoiden monialainen maakunnallinen tärkein
kohtaamispaikka. Perustettu työryhmä koordinoi JOSEKin kanssa yhteistyössä verkostoitumistapahtumien järjestämistä. Verkostotapaamisten alustavat teemat ovat 1) kunkin osallistujan omien verkostojen (esim. työ ja harrastus) tarjoaminen muiden osallistujien käyttöön sekä 2) t&k&i -toiminnan mahdollisuudet ja avaukset. Kolmannen ja neljännen verkostotapaamisen teema päätetään työryhmässä.

Kunkin osallistujan omien eri verkostojen (esim. työ ja harrastus) tarjoaminen muiden osallistujien käyttöön -verkostoteeman tavoitteena on laajentaa sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä uudella tavalla sekä luoda uusia kumppanuuksia ja konkreettista yhteistyötä, businessideoita sekä liiketoimintaa eri toimijoiden välille. T&k&i -toiminnan mahdollisuudet ja avaukset –verkostotapaamisen tavoitteena on projektissa mukana olevien yritysten t&k&i -toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen; esim. oppilaitokset esittelevät tapahtumassa yrityksille omia palvelujaan ja yhteistyömahdollisuuksiaan t&k&i -toimintaan liittyen. Lisäksi yrityksille varataan mahdollisuus kahdenkeskisiin neuvotteluihin oppilaitosten kanssa.

Verkostotapaamisten yhteydessä käynnistetään monialaisia businessideoita etsivä kilpailu. Osa kilpailuista kohdennetaan useamman kuin yhden yrityksen yhteisiin businessideoihin. Kilpailuaikaa on kuukausi, jonka jälkeen JOSEKin neuvojatiimi valitsee voittajan. JOSEK tukee voittaneiden ideoiden jatkokehittämistä rahallisesti, sikäli kun kyse on yksittäisen yrityksen ideasta. Tämän projektin ostopalveluihin on varattu resursseja useamman yrityksen yhteisen businessidean jatkojalostamiseen. Voittajien lisäksi myös muita kilpailuihin esitettyjä ideoita lähdetään jatkokehittämään käytettävissä olevia rahoituslähteitä ja neuvontapalveluja hyödyntäen. Monialaisen businessideakilpailun tavoitteena on saada eri alojen toimijat ja yrittäjät verkostoitumaan verkostotapaamisissa, saada verkostot ja kontaktit elämään sekä tuoda markkinoille uusia tuotteita ja/tai palveluja (2 kpl) ja jatkokehittää markkinoilla olevia tuotteita ja/tai palveluja (1 kpl) monialaisesti eri toimialoja hyödyntäen.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on suunnitella ja valmistella sekä pilotoida luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppinen toiminta. Hankkeen aikana toteuttavat edellä mainitut toimenpiteet, esim. verkostotapaamiset ja businessideoita etsivät kilpailut, ovat osa "kasvuohjelman" toimintaa, jota pilotoidaan hankkeessa. Perustettavan työryhmän vastuulla on osaltaan jatkojalostaa hankkeen aikana pilotoitua toimintaa sekä suunnitella "kasvuohjelman" toiminnan jatko.

Lopputulema: Hankkeen jälkeen itsenäisesti toimintaa jatkava monialainen luovien alojen työryhmä, joka koordinoi monialaisten verkostotapaamisten ja businessideakilpailujen järjestämistä. Uusia kumppanuuksia ja konkreettista yhteistyötä, businessideoita sekä liiketoimintaa eri toimijoiden välille. Luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppinen toiminta hankkeen jälkeen.

Kaikkien toimenpiteiden toteutuksesta vastaa JOSEK Oy:n hankkeen projektipäällikkö, joka käyttää apunaan perustettua työryhmää sekä ulkopuolisia asiantuntijoita budjetin mukaisesti. JOSEKin yritysneuvojatiimin osaaminen on myös hyödynnettävissä hankkeen toimenpiteiden toteutuksessa.


HANKKEEN TULOKSET:

Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy mm. seuraavia konkreettisia tuloksia:
- Uusia tuotteita ja/tai palveluja markkinoille 2 kpl businessideakilpailujen tuloksena
- Olemassa olevia, kehitettyjä tuotteita ja/tai palveluja 1 kpl businessideakilpailujen tuloksena
- T&k&i -yhteistyön käynnistyminen 3 luovien alojen yrityksessä yhteistyössä yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa
- Uusia businessmahdollisuuksia, kumppanuuksia ja yhteistyötä luovien alojen ja muiden toimialojen yritysten välille
- Toimijoiden yhteinen näkemys ja hankkeessa pilotoitu luovien alojen "kasvuohjelma" -tyyppinen toiminta

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet mahdollistavat luovien sektoreiden ja muiden toimialojen yritysten ja sidosryhmien monialaisen businesslähtöisen yhteistyön ja kumppanuuden. Seuraavien vuosien aikana nähdään varmasti myös erilaisia julkisen sektorin ja luovan alan yritysten yhteishankkeita. Julkisella sektorilla on myös ymmärretty se, että luovien alojen yritykset tuovat monenlaista positiivista lisäarvoa nykyisiin toimintaprosesseihin. Talouden taantuman väistyessä on myös varmaa, että luovan alan toiminta tulee levittäytymään myös uusille aloille ja se löytää uusia asiakkaita. (Lähde: toimialaraportti, sivu 45, TEM:n ja ELY-keskuksen julkaisu, 7/2013)

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmän muodostaa luovien alojen yritykset ja järjestöt, jotka toimivat business-lähtöisesti. Hanke kohdistuu laajasti luoviin aloihin, mutta erityisesti esittävän taiteen (teatteri, tanssi, valo, sirkus), pelialan, käsityön, musiikin, monimediaisten palvelujen sekä audiovisuaalisen viestinnän sektoreilla toimiviin yrityksiin ja muihin toimijoihin. Monimediaiset palvelut yhdistävät kulttuurin, median, matkailun elämyksellistä kokemista sekä mahdollistavat monialaista palvelujen tuottamista uusien aktiviteettien ja vuorovaikutteisten teknologioiden avulla (Lähde: Karelia-AMK). Hankkeen tavoitteena on saada mukaan yhtensä noin 40 luovien alojen yritystä.

JOSEKin toteuttaman Luovien alojen liiketoimintaosaamisen uusi kehityspolku -hankkeen selvitysten pohjalta JOSEKilla on jo olemassa alustava verkosto hankkeen käynnistämiseen ja tiedon levittämiseen. Mukana on luovien alojen yrittäjiä, yhdistystoimijoita, rahoitus- ja kehittämisorganisaatioita sekä oppilaitosedustajia. Näistä edellä mainituista toimijoista selvitykseen osallistui työpajan ja haastatteluiden myötä yhteensä 87 pohjoiskarjalaista luovien alojen kanssa tekemisissä olevaa osallistujaa. Laajennamme hankkeen kautta mukana olevia toimijoita, sillä selvityksessä oli kultakin alalta vain muutamia toimijoita.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat muiden toimialojen yritykset, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään luovien alojen osaamista ja jotka osallistuvat hankkeessa järjestettäviin toimenpiteisiin, esim. monialaisiin verkostotapaamisiin. JOSEKilla on erinomaiset yhteydet alueen eri toimialojen yrityksiin, jota tullaan hyödyntämään. Muiden toimialojen yrityksiä on tavoitteena saada hankkeeseen noin 20.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 105 812

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 128

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 151 160

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 898

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Polvijärvi, Valtimo, Kontiolahti, Liperi, Tohmajärvi, Lieksa, Nurmes, Joensuu, Outokumpu, Rääkkylä, Ilomantsi, Kitee, Juuka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin eikä luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta materiaaleihin eikä jätteisiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hankkeella edistetään pohjoiskarjalaisen luovan alan osaamisen hyödyntämistä ja käyttöä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Luovat alat sisältävät paljon aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Hankkeella edistetään luovien alojen sekä muiden toimialojen välistä osallisuutta sekä luovuuden toteuttamista monialaisesti.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Luovilla aloilla toimii muita perinteisiä toimialoja enemmän myös naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta yhteiskunnalliseen eikä kulttuuriseen yhdenvartaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luovien alojen monialainen kehittäminen LUMO – Verkostoilla monialaisuuteen -projekti oli Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n hallinnoima ja projektia rahoitti Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU-rakennerahastosta (EAKR). Projektin yhtenä tehtävänä oli hankkeen aikana suunnitella, valmistella ja pilotoida luovien alojen ”kasvuohjelma” –tyyppinen toiminta. Näitä toimenpiteitä ja pilotteja olivat hankkeessa toteutetut luovien alojen monialaiset verkostoitumistilaisuudet, LUMO-työryhmän toiminta ja luovien alojen monialaiset businessideakilpailut. Näiden lisäksi LUMO -projektin tavoitteena oli suunnitella edellä mainittujen toimenpiteiden ja pilottien tuloksista luovien alojen kasvuohjelma -tyyppinen suunnitelma. LUMO-työryhmän vastuulla oli myös osaltaan jatkojalostaa hankkeen aikana pilotoitu toiminta suunnitelmaksi, joka olisi tämän kasvuohjelma -tyyppisen toiminnan jatko.

LUMO -projektin aikana järjestettiin 5 luovien alojen monialaista verkostoitumistilaisuutta ympäri Pohjois-Karjalaa. Kolme verkostoitumistilaisuutta järjestettiin Joensuussa. Näiden kolmen tilaisuuden teemoja olivat verkostojen verkostot, yritykset ja oppilaitokset yhteistyössä, sekä LUMO -projektin päätöstilaisuus jonka yhteydessä oli iltaseminaari. Yksi tilaisuus järjestettiin Keski-Karjalan alueella Tohmajärvellä teemalla Yhteistyömahdollisuuksia yli toimialarajojen - Löydä uusia kumppaneita. Myös Pielisen-Karjalassa Höljäkässä järjestettiin yksi tilaisuus teemalla Matkailun monialainen kehittäminen – Verkostoitumisella ja yhteistyöllä uusia sisältöjä matkailuun.

Luovien alojen monialaisissa verkostoitumistilaisuuksissa oli mukana sekä luovien- että muiden toimialojen yrityksiä yhteensä 80 yritystä. Yrityksen jakautuivat niin, että luovien alojen yrityksiä oli projektissa mukana 34 ja muiden toimialojen yrityksiä oli mukana 46 yritystä. Projektissa oli mukana myös muita toimijoita alueelta yhteensä 76 henkilöä rahoittajien, oppilaitosten ja kehittämistoimijoiden edustajista.

Näiden toimenpiteiden lisäksi projektissa kokoontui säännöllisesti LUMO-työryhmä, jossa oli mukana alueen luovien alojen yrityksiä, kehittämistoimijoita ja oppilaitosten edustajia yhteensä 24 henkilöä. LUMO-työryhmä kokoontui yhteensä 4 kertaa projektin aikana.

Projektin aikana järjestettiin myös neljä luovien alojen monialaista businessideakilpailua, joiden kunkin pääpalkintona oli 5000 € tuotteen eteenpäin viemiseen. Palkintorahat katettiin JOSEK Oy:n omista määrärahoista. Businessideakilpailujen teemoja olivat mm. verkostojen verkostot, matkailu, tapahtumat sekä oppilaitosyhteistyö. Businessideakilpailujen voittajat olivat:

1. DYME - dynaaminen media, jossa on mukana SF Sound Oy ja Suunnittelutoimisto Vaganza Oy
2. Silmänliikeanalyysitekniikka pelituotteessa, Joensuu Games OSK ja Itä-Suomen Yliopisto
3. Monialainen Finnish Fire Festival, Valoparta Oy
4. SOTKA-virtuaalitodellisuuspeli, Koju Film Company, Joensuu Games OSK

LUMO -projektin monialaisten verkostoitumistilaisuuksien ja businessideakilpailujen yhteydessä LUMO-työryhmä huomasi, että Pohjois-Karjalan luovien alojen määritelmä kaipasi päivitystä. Luovien alojen määritelmät ovat hyvin samankaltaisia maailmalla, kun kyseessä on toimialat joissa tuotetaan ”aineetonta” arvoa. Selvittäessämme luovien alojen määritelmää huomasimme, että määritelmät vaihtelevat sen mukaan, mitä vahvuuksia eri alueilla on. Yleisesti luovilla aloilla tarkoitetaan aineettoman arvon tuotteita ja palveluita. Pohjois-Karjalan vahvuuksiin nojaten luovien alojen määritelmään lisättiin alueen kehittämisohjelmissakin painopisteeksi otettu tapahtumat ja niitä tukevat palvelut. Lopulta päädyttiin 14 luovien alojen toimialan listaukseen, jonka LUMO-työryhmä hyväksyi. Kommentteja pyydettiin myös alueen kehittämis- ja rahoitustoimijoilta sekä oppilaitoksilta.

LUMO -projektin aikana tehdyssä 14 toimialan selvityksestä kävi ilmi, että noin kaksi kolmasosaa Pohjois-Karjalan luovien alojen yrityksistä sijaitsee Joensuussa, Pohjois-Karjalan maakuntakeskuksessa. Joensuun jälkeen kolme muuta isoa luovien alojen yritysten kotipaikkaa ovat Kontiolahti, Kitee ja Liperi. Selvityksen alussa yrityksiä oli tiedossa 321, joista kuitenkin selvisi se, että toiminnassa olevia yrityksiä on tällä hetkellä 308. Näiden selvityksessä mukana olevien Pohjois- Karjalan luovien alojen yhteenlaskettu työntekijämäärä on noin 725 henkilöä. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että luovilla aloilla on vakihenkilökunnan lisäksi paljon freelancer työntekijöitä, jotka eivät näy näissä tilastoissa. Yhteenlaskettu verotettava tulo näillä yrityksillä oli vuonna 2014 3 867 169 € ja arvioitu liikevaihto 37 601 900 € Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Karjalan luovien alojen liikevaihtoa tarkastellessa tulee ottaa huomioon se, että selvityksessä liikevaihtotiedot jäivät uupumaan ainakin 20 % yrityksistä. Tämän lisäksi ne tiedot, mitkä saimme saattoivat olla eri vuosilta väliltä 2012-2014. Selvityksemme mukaan eniten liikevaihtoa luovilla aloilla Pohjois-Karjalassa on seuraavilla viidellä toimialalla järjestyksessään:

1. ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
2. ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
3. mainostoimistot
4. esittävät taiteet
5. ATK laitteisto ja ohjelmistokonsultointi

Pohjois-Karjalassa puhutaan monialaisesta luovien alojen kehittämisestä, jossa on mukana musiikkiala, viihdeteollisuus, peliala, visuaalinen viestintä, av-tuotannot, muotoiluajattelu, mobiilisisällöt ja monia muita luovien alojen toimijoita. Luovat alat nähdään tulevaisuuden kasvualoina itsessään, sekä myös lisäarvoa tuottavana osana muille perinteisille toimialoille. Luovan alan työ ei ole paikkasidonnaista, joka mahdollistaa työn tekemisen missä tahansa. Moni luovan alan yritys on jo lähtökohtaisesti kansainvälinen. Luovien alojen vaikutusta Pohjois-Karjalassa tullaan mittaamaan jatkossa samalla tavalla, kuin muitakin elinkeinoa kehittäviä toimialoja.

LUMO-työryhmä kokoontui keväällä 2016 ja kokosi yhteen LUMO -projektin aikaiset kokemukset. LUMO-työryhmä sai aikaiseksi neljä alueellista haastetta, jotka yhdessä muodostavat ne keinoja, joilla tämä luovien alojen kasvuohjelma -tyyppinen suunnitelma saadaan käytännössä seuraavalle tasolle yritysten kehittämiseksi.
Kehittämishaasteet 1-4:

1. Tuotteistamiskeskus
Pohjois-Karjalaan tarvitaan tuotteistamiskeskus, josta löytyy tuotteistamispalvelut yrityksen alkuvaiheeseen.
2. Säännölliset verkostoitumistapahtumat
Pohjois-Karjalassa pitää olla säännöllisesti toteutettuja luovien alojen luotsaamia monialaisia verkostoitumistilaisuuksia, sekä isoja että pieniä tapahtumia.
3. Pohjois-Karjalan vihreä imago – Luovat alat kärkenä
Luovat alat nostetaan rakentamaan Pohjois-Karjalan imagoa uudelle tasolle.
4. Innovaatioleirit
Yrityksille suunnatut innovaatioleirit, joissa tuote- ja palveluideoita sparrataan monta päivää.

LUMO-työryhmä esitti myös huomioina kaksi tapahtumaideaa, joita ovat Illusion tyyppinen tapahtuma luovien alojen kärjellä ja luovien alojen yritykset ja sijoittajat -tapahtuma. LUMO-työryhmä piti myös tärkeänä luovien alojen toimijoiden uutiskynnyksen ylittämistä ja LUMO-työryhmä pohti sitä, että mitä rohkeaa voimme tehdä että saisimme näkyvyyttä, hyviä tilaisuuksia ja innostusta alueelle luovien alojen johdolla. Keskusteluissa nousi esille myös portaalit, joissa on tarjouskilpailuja ja huoli siitä, että niitä ei ehdi seurata.

LUMO -projektin aikana järjestettyjen monialaisten verkostoitumistilaisuuksien aikana huomattiin, että alueen yrittäjien tahtotila monialaisen yhteistyön kehittämiseen on korkea. Projektin aikana Karelia-ammattikorkeakoulu ja JOSEK Oy huomasivat myös yhteisen tahtotilan luovien alojen monialaisen toiminnan kehittämiselle. Yhteisistä tapaamisista, keskusteluista ja ideoista muodostui projektiaihio jatkoprojektista, joka sai rahoituspäätöksen kesäkuussa 2016. LUMO2 –Tehoja kasvuun, on jatkoprojekti LUMO -projektin toimenpiteille ja piloteille. LUMO 2 – Tehoja kasvuun -projektin toteutusaika on 1.08.2016 ja se päättyy 31.12.2018.