Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70135

Hankkeen nimi: Bioöljytutkimuksen uusi aikakausi - Infrastruktuurin kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 111 (Yliopistokatu 7)

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: JÄNIS JANNE VEIKKO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.janis(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294453422

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Bioöljyt sekä muut puubiomassasta saatavat termiset puunesteet ovat lupaavia uusien nestemäisten biopolttoaineiden sekä erilaisten uusiutuvien biokemikaalien raaka-aineina. Itä-Suomen alueella on merkittävää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa em. aihepiiriin liittyen, mm. Fortumin pyrolyysiöljylaitos Joensuussa. Itä-Suomen yliopiston eri yksiköissä on merkittävää perus- ja soveltavaa tutkimustoimintaa biopolttonesteisiin liittyen. Joensuu on myös saanut merkittävän vetovastuun biotaloudessa Tekesin Biotalous-Inka ohjelman myötä. Myös vuoden alusta toimintansa aloittanut Luonnonvarakeskus, jonka yksi toimipisteistä tulee olemaan Joensuussa, tähtää vahvasti tulevaisuuden biotalouteen liittyvän tutkimustoiminnan edistämiseen Suomessa.

Tavoite: Kehitetään maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen bioanalytiikan tutkimusyksikkö, jossa pystytään analysoimaan erittäin mutkikkaita seoksia, mm. bioöljyjä ja muita puutisleitä, jotka koostuvat tuhansista yhdisteistä.

Toimenpiteet: Projektissa hankitaan kemian laitoksen korkean erotuskyvyn FTICR-massaspektrometriin uusi nykyaikainen spektrometriosa. FTICR-massaspektrometriin asennettiin v. 2011 maassamme ainulaatuinen, korkean kentän suprajohtava magneetti. Tässä hankkeessa päivitetään loppuosa laitteistosta. Päivitetty laitteisto on maailmanlaatuisesti huippuluokan infrastruktuuri, vastaavia laitteistoja on alle kymmenen Euroopassa. Korkean erotuskyvyn massaspektrometria on käytännössä ainoa analyysimenetelmä, jolla monimutkaisten bioöljyjen koko kemiallinen koostumus voidaan selvittää.

Tulokset ja hyödyt: Täysin uusi tieto biöljyjen ja muiden puunesteiden koostumuksesta nostaa alan teollisuuden kilpailukykyä. Moderni huippuluokan infrastruktuuri mahdollistaa tutkimustoiminnan laajenemisen, rahoitettavien projektien ja tutkijoiden määrän kasvun. Kaikki tämä lisää alueen kiinnostavuutta alan toimijoiden parissa sekä Suomessa että kansainvälisesti sekä edesauttaa uuden yritystoiminnan muodostumista paikallisesti. Hanke liittyy läheisesti moniin biotalouteen liittyviin kehittämis- ja tutkimushankkeiseen (mm. Biotalouden demoverstas, Vihreän kasvun keskus). Hanke edistää merkittävästi alan paikallisten yritysten tutkimustoimintaa ja lisää niiden kilpailukykyä. Korkean tason, paikallisesti tarjolla oleva tutkimusinfrastruktuuri voi promotoida uusien spinn-off yritysten perustamista, esimerkiksi kehittämään uusia biokemian tuotteita erilaisista puutisleistä (mm. hidas- ja nopeapyrolyysiöljyt). Hankkeessa päivitettävä massaspektrometrilaitteisto on laajemminkin sovellettavissa monimutkaisten seosten analytiikkaan, esimerkkinä luonnonmarjoista valmistettavat marjaviinit ja -liköörit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyvät alan yritykset (esim. Fortum, Metso, UPM, Green Fuel Nordic, Neste Oil jne), tutkimusta suorittavat laitokset (Itä-Suomen yliopiston eri yksiköt, Metla, muut yliopistot, sektoritutkimuslaitokset) sekä alueen elinkeinoelämä. Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen alueella toimii useita alan yrityksiä, mm. Fortum ja Green Fuel Nordic; Nurmeksen alueelle on kaavailtu bioteollisuusaluetta, johon tulisi lukuisia yrityksiä (esim. Feedstock Optimum; biohiilen ja hidaspyrolyysiöljyn tuotanto), jotka voisivat hyödyntää haettavaa infrastruktuuria. Infrastruktuuri edistää myös uusien pk-yritysten syntyä ja parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä. Olemme kännistämässä tutkimusyhteistyötä marjaviinitilayritysten kanssa (Hermannin viinitila, yhteistyö aloítettu). Infrastruktuuria hyödynnetään myös bioteknisessä ja biolääketieteellisessä tutkimuksessa (entsyymit, vasta-aineet, rokotteet) sekä perustutkimuksessa että palvelututkimuksessa yritysten kanssa. Ehdotettu hanke on myös INKA-ohjelman tavoitteiden mukainen ja sopii hyvin Joensuuhun, koska Joensuu on vetovastuussa biotalous-INKA:ssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Merkittävän korkeatasoisen tutkimustoiminnan suorittaminen lisää alueen tunnettavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia. Välillisiä kohderyhmiä ovat esimerkiksi Joensuun kaupunki ja lähikunnat. Laitteisto voi edistää uuden yrityistoiminnan (esim. spin-off yritykset) syntymistä Pohjois-Karjalan/Itä-Suomen alueella, mikä välillisesti hyödyttää em. toimijoita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 402 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 402 504

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 671 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 670 840

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Yliopistokatu 7

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
infrastruktuurihanke
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
infrastruktuurihanke
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
infrastruktuurihanke

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 10
bioöljyjen ympäristövaikutusten monitorointi (typpi, rikki, raskasmetallit). Vähähiilisyyden edistäminen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
jätteiden höytykäyttö biopolttoaineiden valmistuksessa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 10
uudentyyppisten raaka-aineiden hyödyntäminen bioöljyjen valmistuksessa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
biopolttoaineiden myönteiset ympäristövaikutukset heijastuvat terveyteen
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa hankittiin Itä-Suomen yliopiston (UEF) kemian laitoksen korkean erotuskyvyn FT-ICR massaspektrometrilaitteistoon kokonaan uusi spektrometriosa (Bruker Solarix-XR). Hankinta tehtiin noudattaen laitehankintoja koskevia kansallisia ja EU-lainsäädäntöä sekä UEF:n hankintasäädöksiä. Hankinta toteutui suunnitelman mukaisesti ja uusi spektrometri asennettiin heinäkuussa 2015. Uusi laitteisto on ollut täysimittaisessa käytössä asennuksen jälkeen. Uuden laitteiston suorituskyky on erittäin korkea ja mahdollistaa bioöljytutkimuksen korkealla kansainvälisellä tasolla. Laitteisto on mahdollistanut jo useiden opinnäytetöiden tekemisen sekä usean yritysyhteistyöprojektin syntymisen.