Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70138

Hankkeen nimi: LUOTUO - Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 23.2.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 015 35561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPALA ANU MARJA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää luonnon todennettuihin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin perustuvia tuotteita matkailualan yrityksille. Yritykset kehittävät hankkeen avulla kysyntään vastaavia, luontolähtöisiä tuoteaihioita, jotka soveltuvat myös kansainvälisille markkinoille. Tuoteaihioita kehitetään yhteistyössä yrityksen ja hankkeen toimijoiden kanssa hyödyntäen palvelumuotoilua, digitaalisuutta ja sosiaalista mediaa.

Hanke lisää yritysten ja muiden kohderyhmien tietämystä luontoon perustuvien matkailutuotteiden tarjonnasta ja kysynnästä sekä potentiaalisista asiakassegmenteistä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Lisäksi hanke tuottaa tietoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten mittareista ja niiden soveltuvuudesta matkailutuotteisiin. Tuloksena saadaan myös tietoa pilotteihin osallistuvien asiakkaiden kokemuksista luonnon terveys- ja/tai hyvinvointivaikutuksista osana tuotetta ja niiden tunnistamisesta.

Hankkeen tuloksena mukana olevissa yrityksissä tietämys luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista ja niiden todentamisesta lisääntyy. Lisäksi yrityksissä on tuotettu ja pilotoitu todennettuihin luonnon terveys- ja/tai hyvinvointivaikutuksiin perustuva tuoteaihio, jossa asiakkaat ovat tunnistaneet ja/tai kokeneet luonnon terveys- ja/tai hyvinvointivaikutuksia. Hankkeen pitkän aikavälin tuloksena tuoteaihioista on muotoiltu kansainvälisille markkinoille soveltuvia tuotteita. Välillisenä tuloksena tietämys luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt ja luonut pohjaa yritysten vihreän liiketoiminnan kasvulle ja kannattavuudelle Etelä-Savossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät ovat hankkeeseen osallistuvien matkailu- ja palveluyritysten sekä alueellisten kehittämisyhtiöiden henkilöstö ja asiakkaat.

Yritysten henkilöstön tietämys todennetuista luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on tällä hetkellä varsin yleisellä tasolla eikä ole riittävä em. vaikutusten hyödyntämiseen tuotteistuksessa. Yritykset tuntevat tämän hetkisen asiakaskuntansa, mutta eivät luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin perustuvien tuotteiden kysyntä- ja tarjontatilannetta.

Koska todennetuista luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista kiinnostuneille asiakkaille ei tällä hetkellä ole juuri tarjontaa Suomessa, suuri osa potentiaalisista asiakkaista ei myöskään hahmota mitä tutkimustietoon perustuvia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia luontoympäristössä liikkumisella ja oleskelulla on. Potentiaalista asiakaskuntaa, joille tuotteita kehitetään, ovat mm. terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneet seniorit, työikäiset kunto- ja terveysliikunnan nykyiset ja potentiaaliset harrastajat sekä lapsiperheet, joissa vanhemmat haluavat panostaa omaan ja lastensa luontolähtöiseen hyvinvointiin.

Tuotekehityksessä tähdätään kansainvälisille markkinoille, mutta kaupungistumisen ja luonnosta etääntymisen myötä on oletettavaa että myös tuotteiden kotimainen kysyntä lisääntyy, kun tarjontaa kehitetään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat muut alueen matkailu- ja palveluyritykset, jotka voivat hyödyntää luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tuotekehityksessään sekä niiden asiakkaat. Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat alueen oppilaitokset, erityisesti Mamkin matkailu- ja ravitsemisalan sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 121 152

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 117 038

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 920

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 182 885

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pertunmaa, Hirvensalmi, Sulkava, Mäntyharju, Rantasalmi, Kangasniemi, Puumala, Heinävesi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Matkailu- ja ravitsemisalan työvoimasta oli Tilastokeskuksen mukaan v. 2013 69% naisia ja 31% miehiä ja naisten osuus alalla tehdyistä työtunneista oli 63% ja miesten 36%. Ala on siis naisvaltainen ja naisista isompi osa tekee osa-aikatyötä kuin miehistä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tuotekehityksessä tavoitteena on muotoilla sukupuolineutraaleja tuotteita tai tarvittaessa tuotteita, jotka palvelevat sukupuolten erilaisia tarpeita. Uudet tuotteet ja niistä syntyvä liiketoiminta voi työllistää yhtä lailla miehiä ja naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen tavoitteet eivät ole ristiriidasa sukupuolten tasa-arvon edistämisen kanssa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 6
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin perustuvien tuotteiden kehittämisen välttämättömänä ehtona on luonnovarojen kestävä käyttö.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Kehitetään tuotteita, joissa asiakkaat liikkuvat matkailuyritysten lähiluonnossa omin lihasvoimin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Koska monimuotoisuus todistettavasti edistää myös luonnonterveys- ja hyvinvointivaikutuksia, sitä vaalitaan hankkeen tuotekehityksessä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen punkaharjulaisista matkailuyrityksistä useimmat toimivat Puruveden Natura-alueella. Mikkelin seudun yritysten toiminta-alueella ovat mm. Lietveden ja Luonterin Natura-alueet. Yritysten intresseissä on kohteiden kestävä hyödyntäminen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 0
Kehitettävät tuoteaihiot perustuvat paikallisen luontoympäristön vahvuuksiin ja paikallisten yritysten verkostomaiseen yhteistyöhön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Tuotekehitystyössä jalostetaan luonnon aineettomista arvoista liiketoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen kaikilla toimenpiteillä pyritään joko välittömään tai välilliseen hyvinvoinnin edistämiseen
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Asiakassegmentoinnilla on mahdollista kohdentaa kehitettäviä tuotteita erilaisille asiakasryhmille yritysten näin halutessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 8
Luonto on keskeinen osa maakunnallista kulttuuria ja sen käytön tehostaminen lisää myös tietoisuutta kulttuuriympäristön mahdollisuuksista ja arvosta
Ympäristöosaaminen 0 5
Tuotteistaminen perustuu arvolähtökohdiltaan luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin, joten lähtökohtaisesti kestävä kehitys johtaa tehtävää työtä ja lisää sitä kautta myös ympäristötietoisuutta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen (LUOTUO)-hankkeen tavoitteena oli kehittää yhteistyössä matkailuyritysten kanssa luonnon hyvinvointivaikutuksia ja hyvinvointiteknologiaa hyödyntäviä tuoteaihiota sekä kasvattaa alan toimijoiden osaamista erityisesti seuraavissa aihepiireissä: hyvinvointimatkailun kohderyhmät, luonnon hyvinvointivaikutukset, hyvinvointiteknologia ja palvelumuotoilu.
Hanke toteutettiin aikavälillä 23.2.2015 - 31.12.2016. Hankkeen toteutus rakentui kuudesta työpaketista: 1. taustatiedon kerääminen, 2. tuoteaihioiden palvelumuotoiluprosessi, 3. seminaarit, koulutukset, workshopit ja yrityskohtaiset käynnit, 4. laitehankinnat testaustarkoituksiin, 5. tiedottaminen ja osaamisen jakaminen, 6. hankkeen arviointi.
Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet. Palvelumuotoiluprosessin tuloksena hankeyrityksissä kehitettiin ja testattiin uusia tuoteaihioita hyvinvointimatkailun kansainvälisille markkinoille. Tuloksena oli myös kokonaisvaltaisia hyvinvointimatkailun palvelukonsepteja, joiden edelleen kehittämisestä hankkeen jälkeen tehtiin yritysten kanssa suunnitelmat. Testiasiakkaat kokivat säännönmukaisesti luonnon vaikuttaneen myönteisesti hyvinvointiinsa. Hankkeessa kerättiin ja jaettiin tietoa mm. hyvinvointimatkailun asiakassegmenteistä, luonnon hyvinvointivaikutuksista ja hyvinvointiteknologiasta. Hyvinvointiteknologiaa testattiin hyvinvointivaikutusten mittaamiseksi osana matkailupalveluita. Yritykset kokivat osaamisensa hankkeen aihepiireistä lisääntyneen hankkeen tuloksena. Viestintä oli aktiivista ja hanke sai paljon näkyvyyttä alueen medioissa. Hankkeen aihepiireistä ja tuloksista voi lukea lisää kahdesta hankkeessa tuotetusta julkaisusta.