Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70140

Hankkeen nimi: Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Savon liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: Yliopistonranta 1 (PL 1627)

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 70211

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arto Koistinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: arto.koistinen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-716 3260

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, 2629463-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuopion alueen yritysten kehittymisen kannalta eräs hidastava tekijä on teknillisen yliopistokoulutuksen puuttuminen Itä-Suomen yliopistosta. Alueella on runsaasti ns. perusteollisuuden yrityksiä, joilla on materiaaliteknologiaan liittyviä haasteita niin laadunvarmistuksen, tuotekehityksen, lisäkoulutuksen kuin uusien innovaatioidenkin osalta. Pohjois-Savon kone- ja energia-alan toimenpideohjelmassa asia on nostettu esille ja ehdotettu, että materiaaliteknologiaa kehitettäisiin perustamalla eri oppilaitosten yhteinen tutkimuskeskus, mikä osaltaan kaventaisi Pohjois-Savon eroa teknillisten yliopistokaupunkien tilanteeseen.

Tämän selvityshankkeen päätavoiteena on yhdistää alueelliset materiaaliteknologian toimijat, kartoittaa materiaaliteknologian koulutustarjonta ja käytettävissä olevat laitteisto- ja henkiset resurssit sekä selvittää alueellisten yritysten tarpeet ja toiveet materiaaliteknologiaan liittyen. Hankkeessa kartoitetaan puitteet TKI-keskuksen toimintaedellytyksille, mukaan lukien kiinnostuneet yritysosapuolet ja mahdolliset rahoituslähteet. Tavoitteena on luoda tavoitteet pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-toimintaympäristön kehittämiselle. Jatkossa tavoitteena on kehittää edelleen oppilaitosten koulutusta, laiteinfrastruktuuria, analyysi- ja tuotekehityspalvelua sekä tuotteistamisprosessia yritysten kilpailukyvyn maksimointia silmällä pitäen.

Tässä selvityshankkeen toimenpiteinä 1) selvitetään yritysten ja sektoritutkimuslaitosten ym. tarpeet materiaaliteknologian TKI-toiminnassa, 2) kootaan tiedot konsortion käytössä olevasta laitekannasta, palvelutarjonnasta ja mahdollisista lisähankintatarpeista, 3) kootaan tiedot alueen oppilaitosten alaan liittyvästä koulutuksesta, 4) tehdään kehittämissuunnitelma materiaaliteknologian alueellisen TKI-keskuksen toimintakonseptille selvitysten pohjalta ja 5) kootaan selvitysraportti, josta ilmenee selvityksen tulokset.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston materiaalitutkimuksen ja Savonia amk:n tekniikan alan asiantuntijoiden kesken. Hankkeessa selvitetään lisäksi ammatillisen koulutustason (Sakky/YSAO) puitteet ja verkostot alaan liittyen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Keskeisin kohderyhmä on alueen yritykset, jotka toimivat materiaaliteknologian alalla.
Toisaalta kohderyhmänä ovat tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja sektoritutkimuslaitokset.

Kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet saavat tietoa alueen laitekannasta, koulutustarjonnasta, analyysipalveluista ja tuotekehityskapasiteetista sekä pääsevät vaikuttamaan tuleviin kehittämiskohteisiin materiaaliteknologian aloilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pidemmällä aikavälillä hanke vaikuttaa välillisesti eri oppilaitosten opiskelijoiden koulutustarjontaan ja koulutusyhteistyöhön oppilaitosten kesken. Välillisesti hankkeen lopputuloksena tuotettava kehityssuunnitelma vaikuttaa alueellisiin rahoittajiin keskeisimpien kehittämiskohteiden korostamisena. Siten rahoittajat pystyvät hyödyntämään (jatkohankkeissa) rakennettavaa TKI-portaalia tulevaisuuden rahoituspäätöksiä tehdessään. Toteutuessaan tämän hankkeen luoma toimintakonsepti ja yhteistyöprosessi (yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammatillinen koulutus) voidaan kopioida myös muiden kaupunkien oppilaitosten käyttöön (hyvien käytäntöjen levitys) yritystarpeiden täyttämiseksi entistä paremmin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 70 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Rautalampi, Siilinjärvi, Kiuruvesi, Keitele, Rautavaara, Suonenjoki, Kuopio, Tervo, Sonkajärvi, Lapinlahti, Kaavi, Tuusniemi, Vesanto, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Selvityksessä huomioidaan sukupuolten tasa-arvoiset mahdollisuudet materiaaliteknologian alalla. Erityisesti miesvaltaisen alan ollessa kyseessä selvityksessä haastatellaan esim. yritysten naisedustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toteutuksessa huomioidaan molemmat sukupuolet, ja naisten osallistuminen otetaan erityisesti huomioon miesvaltaisella alalla.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Paatavoite on pohjoissavolaisen materiaaliteknologian edellytysten kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Alueella toimii merkittäviä yrityksiä materiaalien uusiokäyttöön liittyen, joiden toimintojen kehitys otetaan huomioon kehittämissuunnitelmassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Kehittämissuunnitelma luo edellytyksiä alueen yritysten kehittymiselle ja yhteistyölle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa palveluiden, tuotteiden ja liiketoimintojen tarpeelle ja kehityspolulle.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-