Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70141

Hankkeen nimi: Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Luonnonvarakeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0244629-2

Jakeluosoite: Eteläranta 55

Puhelinnumero: 0405516916

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.luke.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: UUSITALO MARJA TUULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: vanhempi tutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marja.uusitalo(at)luke.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 532 6623

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto)

Tuen siirronsaajat

Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut, 0191406-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Luontomatkailu perustuu pitkälti luonnon ilmaiseksi tarjoamiin ekosysteemipalveluihin. Niiden tuloksena syntyy niin Lapin puhdas ympäristö kuin luonnontuotteetkin, joilla on monenlaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia erityisesti kasvukauden aikana. Luonnonympäristöä ja luonnontuotteita ei ole hyödynnetty vielä kovin monipuolisesti kesämatkailuissa. Matkailukeskukseen räätälöidyillä hyvinvointipalveluilla voitaisiin vastata matkailun trendeihin ja kuluttajien odotuksiin sekä lisätä kesämatkailun kysyntää Lapissa.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on laatia malli (järjestelmä) siitä, miten ja mitä matkailukeskuksen luontoalueita käytetään hyvinvointipalveluissa. Tätä ”voimametsien verkostoa” mallinnetaan Levin matkailukeskuksessa. Voimametsillä tarkoitetaan erilaisia toiminta- tai tuotantoympäristöjä, joiden ekosysteemit tuottavat hyvinvointia tai hyvinvointituotteiden raaka-aineita. Ts. Levillä kartoitetaan, valitaan ja kehitetään keruutuotannon ja ohjelmapalvelujen ympäristöjä, joita voidaan käyttää funktionaalisen lähiruoan ja paikallisten raaka-aineiden tuotantoon luontaishoitoja varten. Voimametsiä käytetään myös luontovoima- (esim. ohjelmapalvelut) ja luontohoivapalveluissa (esim. luontoavusteinen terapia), joiden tuotekehitys alkaa hankkeen aikana. Hankkeessa testataan myös uusia resurssitehokkaita viherrakentamisen tekniikoita arktisessa matkailuympäristössä. Toiminnalla luodaan edellytyksiä uusille lähiruoka-, matkailu-, hoiva- ja ympäristöpalveluja tarjoaville yrityksille.

Toimenpiteet: Hanke toteutetaan viitenä työpakettina. (1) Viheralueverkosto-työpaketissa tunnistetaan Levin matkailualueelta ympäristöt, jotka tuottavat matkailijoiden ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta
tärkeitä ekosysteemipalveluja ja jotka sopivat hyvinvointituotteiden ja -palvelujen tuotantoon. Lisäksi selvitetään otollisimmat paikat piloteille. (2) Ekosysteemipalvelut ja erikoiskasvit -työpaketissa laaditaan
mallisuunnitelmat ja sitoutetaan Levin yrittäjät perustamaan puolukkaviljelmä-, luonnonyrttipolku- ja kämmekkämetsäkokeilut sekä mehiläistarhaus- ja keinopesäkokeilut yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden kanssa. (3) Green Care - ja kesämatkailupalvelut -työpaketissa toteutetaan yritystyöpajat, joiden pohjalta laaditaan suunnitelmat palvelukokeiluista osana hyvinvointi- ja terveysmatkailua. (4) Biohiiliratkaisut-työpaketissa laaditaan suunnitelmat rinne- ja viherkattopiloteista, jossa kasvualustaan sekoitetaan biomassojen pyrolyysissä syntyvää ja ravinteita sitovaa biohiiltä. (5) Hallinto-työpaketissa hoidetaan hankkeen hallinto sekä koordinoidaan sisäistä ja ulkoista viestintää. Hanke toteutetaan 1.1.2015-31.12.2017. Luonnonvarakeskus vastaa mallien laatimisesta yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kittilän elinkeinoyhtiö Kideve järjestää yritystyöpajat. Levin yrittäjät osallistuvat palvelujen tuotekehitykseen ja vastaavat pilottien toteutuksesta. Hanke järjestää Pohjoiset viherpäivät, jossa mallit ja tulokset esitellään. Tietoa levitetään myös valtakunnallisilla luonnontuotepäivillä ja matkailuparlamentissa. Mallit ja tulokset kootaan raporteiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Matkailun voimametsäverkoston tuotanto- ja virkistysalueita tuotteineen ja aineettomine hyvinvointivaikutuksineen voivat hyödyntää niin matkailu-, elintarvike-, hyvinvointi-, luonnontuote- ja viheralojen yrittäjät. Kohderyhmiä ovat siis mm. paikalliset ohjelmapalveluyrittäjät, ruokapalvelujen tuottajat, keruutuottajat, viljelijät, hyvinvointikeskukset (esim. kylpylät), taimistot ja viherurakoitsijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lisäksi voimametsäverkostosta hyötyvät matkailijat, erityisryhmät (esim. leirikoululaiset, mielenterveyskuntoutujat) ja paikalliset asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 193 528

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 193 528

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 253 888

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 253 888

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Kittilä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hyvinvointialan yritykset (yksi kohderyhmistä) ovat naisvaltaisia ja matkailualan puolestaan miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Yritystyöpajoihin kutsutaan tasapuolisesti mies- ja naisyrittäjiä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon tasa-arvokysymykset, mutta päätavoitteet liittyvät liikkumisen suunnitteluun sekä hyvinvoinnin ja ympäristöosaamisen edistämiseen, ks. kestävän kehityksen periaatteet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 0
kestävän matkailun edistäminen, biohiili-sivuvirran hyödyntäminen ja ravinteiden pidätyskyvyn parantuminen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 0
uudet ekosysteemipalvelut
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 0
biohiili-sivuvirran hyödyntäminen, sitoo vettä, ravinteita ja hiiltä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 5
toiminta edistää suojelualueiden kestävää käyttöä
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
biohiilisivuvirran hyödyntäminen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
luodaan viheralan ja matkailualan yritysten palveluille kysyntää
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 0
uudet palvelut (matkailu- ja hyvinvointialoille)
Liikkuminen ja logistiikka 10 0
matkailukeskuksen luontoalueiden virkistyskäyttö lisääntyy, kun syntyy katkeamaton viheralueiden verkosto
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
voimaantumisen paikat matkailijoille ja paikallisille
Tasa-arvon edistäminen 0 5
naisvaltaiselle hyvinvointialalle ja miesvaltaisiin ohjelmapalveluihin luodaan kysyntää
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
edistetään matkailun kestävyyttä kaikille ikäryhmille ja kulttuureille etsimällä metsien uusia käyttötapoja matkailukeskuksessa
Kulttuuriympäristö 0 5
kyläraittien kehittäminen osana viheralueverkostoa
Ympäristöosaaminen 7 0
kehitetään viheralan osaamista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Voimametsistä viherkattoihin -hankkeessa luotiin luonnon hyvinvointihyödyistä ja resurssi-viisaasta viherrakentamisesta kertyneen tutkimustiedon pohjalta uusia malleja ympäristöjen tuotteistamiseen kesä- ja hyvinvointimatkailussa. Pilotteja oli yhdeksän:

1. Tonttulan metsäpolku (arboretum luonnonpuiden erikoismuodoille)
2. Tonttulan viherkatto (biohiili kasvualustassa)
3. Tonttulan villiyrttitarha (biohiili)
4. Tonttulan metsäsieniviljelmät
5. Tonttulan puolukkapelto
6. Tonttulan väinönputkiviljelmät
7. Levin eturinteen niitty (biohiili)
8. Levin Gondoli- ja Etelärinteiden tehostettu luonnonmarjojen pölytys
9. Levin voimametsien verkosto

Pilotit toteutettiin Levin matkailukeskuksessa ja sen lähimmässä kylässä Könkäällä. Pilottien onnistumista arvioitiin seurannan avulla hankkeen aikana ja niistä laadittiin opas sekä videoita tiedonlevitystä varten. Lisäksi ideoitiin kesämatkailun hyvinvointituotteita, joista kolmea kehitettiin muita pidemmälle. Pilotit loivat maaperää myös uusille lähiruoka-, hoivatuotteille sekä ympäristöpalveluille. Hanke toteutettiin vuosina 2015‒2018 Luonnonvarakeskuksen, Kideve Elinkeinopalvelujen, Kittilän kunnan ja Levin yrittäjien yhteistyönä ja Euroopan aluekehitysrahaston tuella.