Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70142

Hankkeen nimi: Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2189312-7

Jakeluosoite: Patteristonkatu 3D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HAAPALA ANU MARJA ANNELI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.haapala(at)mamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125123

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kotona asuvien ja hoidettavien ikääntyneiden kasvava joukko tarvitsee tulevaisuudessa nykyistä monipuolisempia ruokapalveluja kotiin. Perinteiselle aterioiden kotiinkuljetuspalvelulle löydettiin tehokkuutta parantavia keinoja ja kokonaan uusia palveluvaihtoehtoja.

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden toimintamalli, jonka avulla ikääntyneelle kotona asuvalle tai kotihoidon asiakkaalle voidaan tarjota hänen omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisia ruokapalveluja kustannustehokkaasti. Tarkastelun kohteena oli Mikkelin kaupungin kotihoidon aterioita ja ruokaostoksia kotiin toimittava palvelukokonaisuus. Hankkeessa tehtiin kehittämisehdotuksia nykyisin käytössä olevan ruokapalveluprosessin tehokkuuden parantamiseksi sekä tehtiin kokeiluja uusista ruokapalveluvaihtoehdoista.

Kotiruokapalveluprosessiin tehokkuuden parantamiseksi kuvattiin prosessi nykytilassaan, selvitettiin kehittämiskohteet ja määritettiin käyttäjävaatimukset tietojärjestelmien kehittämiselle tavoitetilaan pääsemiseksi. Kehittämiskohteet löytyivät toimintojen saumakohdista, joissa tehtiin aikaa vieviä käsinkirjauksia ja tietojen uudelleen syöttämistä keskenään yhteentoimimattomiin IT-sovelluksiin. Käyttäjävaatimusten kuvaukset ovat perusta, jonka pohjalta varsinainen tietojärjestelmien systeemisuunnittelu voidaan myöhemmin aloittaa.

Menumat-ateria-automaattia ja yhteisöllistä ruokailua testattiin uusina mahdollisuuksina ikääntyneiden ruokapalvelujen järjestämiseksi. Mäntyharjulla tehdyn esiselvityksen ja Mikkelissä tehdyn kokeilun perusteella voitiin todeta, että Menumat –palvelukonsepti on hyvä vaihtoehto ikääntyneiden kotiruokailun järjestämiseksi. Menumat sopii ikääntyneille, jotka haluavat itsenäisesti tai hieman avustettuna käyttää sitä. Yhteisöllisen ruokailun kokeilu tuotti hyviä tuloksia kunnan kotihoidon järjestämänä, mutta yksityisellä sektorilla ”ruokatreffien” saaminen aidosti yhteisölliseksi vaatii vielä kehittämistä.

Hankkeen lopputuloksena laadittiin ehdotus kotona asuvien ikääntyneiden ruokapalvelun uudesta toimintamallista. Tämä tulevaisuuden toimintamalli koostuu perinteisestä ateriapalvelusta (ateriajakelu keskuskeittiöstä kotiin), ruokaostospalvelusta, ateriapalvelulaitteeseen perustuvasta palvelusta ja yhteisruokailumahdollisuudesta sekä näitä toiminnallisia osia yhdistävästä asiakkaan käyttöliittymästä. Palveluintegraattorin ylläpitämä käyttöliittymä tuo asiakkaan tietoon koko palveluvalikoiman ja helpottaa sopivan palvelun asiakkaaksi hakeutumista. Toimintamallissa ruokapalvelujen valinnaisuus tulee mahdolliseksi, jos kotihoidon asiakkaiden tuetun ruokapalvelun piiriin saadaan myös yksityisen sektorin ruokapalvelujen tuottajia. Tähän tarjoaisi mahdollisuuden sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto myös kotiruokapalveluissa. Asiakkaan saaman hyödyn lisäksi palvelutarjonnan avaaminen yksityiselle sektorille tukisi yrittäjyyttä aterioita valmistavissa, kuljettavissa ja asiakkaan ruokailua avustavissa yrityksissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti ruokapalveluja tuottaviin organisaatioihin:
1 Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi (vanhusten kotihoito)
- Kotihoidon palvelujen tarjoaja. Hankkii ateriapalvelut kaupungin ruokapalveluilta, mutta hoitaa itse kuljetukset.
2 Mikkelin kaupungin ruokapalvelut (Isopata)
- Julkisen sektorin asiakaspalvelujen tarjoaja. Valmistaa ateriat kotihoidolta tulevien tilausten (määrä ja erikoisruokavaliovaatimukset) mukaan.
3 Ateriapalvelu Ahkeraliisa Oy, Mikkeli
- Yksityisen sektorin ateriapalvelujen tarjoaja. Hoitaa itse tilaukset, valmistuksen ja kuljetukset.
4 K-Supermarket Rokkala (Jari ja Pirkko Mattila Oy), Mikkeli
- Ruokakaupan ostosten tilaus- ja kotiinkuljetuspalvelu. Hoitaa itse tilaukset, tuotteiden keräilyn ja kuljetukset.

Ruokapalvelujen tuottajien avainhenkilöt osallistuvat haastatteluihin ja työpajoihin. Näiden organisaatioiden asiakkaista valitaan hankkeen haastatteluihin ja testauksiin mukaan haluavia asiakkaita. Myös asiakkaiden omaisia ja hoitajia osallistuu hankkeeseen. Mäntyharjun kunnan ateria-automaattia käyttäviä asiakkaita osallistuu käyttäjätutkimuksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Viimekädessä hankkeesta hyötyvät ikääntyneet ihmiset, joiden ruokapalveluja kehitetään heidän tarpeitaan vastaavaksi.

Mäntyharjun kunta osallistuu hankkeeseen välillisesti siten, että se myöntää luvan alueellaan asuvien ateria-automaattia käyttävien kuntalaisten haastatteluille ja voi hyödyntää haastattelujen tuloksia päätöksenteossaan. Lisäksi hankkeessa voidaan konsultoida useita tietojärjestelmien toimittajia, jotka eivät varsinaisesti osallistu hankkeeseen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 493

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 90 493

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 129 276

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 276

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli, Mäntyharju

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä on Mikkelin alueella asuvat ikäihmiset, johon joukkoon tasapuolisesti sekä naisia että miehiä. Hankkeessa mukana olevat ateriapalveluja toimittavien organisaatioiden työntekijät ovat pääasiallisesti naisia. Uusia toimintatapoja suunniteltaessa otetaan huomioon naisnäkökulma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintoja hankkeessa suunnitellaan sekä naisille että miehille soveltuviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite on toimintamalli, jonka avulla ikääntyneelle kotona asuvalle tai kotihoidon asiakkaalle voidaan tarjota kotiin hänen omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisia ruokapalveluja sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Prosessien uudelleen suunnittelulla pyritään pienentämään ruoka-aineiden hävikkiä (ateriatilausten hallinnan paraneminen).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa pyritään optimoimaan ateriakuljetusten reittejä ja yhdistämään usean toimijan ateriakuljetuksia (fossiilisen polttoaineen käytön ja CO2 päästöjen määrän pieneneminen).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimenpiteet eivät liity kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Hankkeessa pyritään optimoimaan ateriakuljetusten reittejä ja yhdistämään usean toimijan ateriakuljetuksia (kasvihuonekaasujen määrän väheneminen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei sisällä Natura 2000-ohjelman kohteita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Prosessien uudelleen suunnittelulla pyritään pienentämään ruoka-aineiden hävikkiä ja jätruoan määrää(ateriatilausten hallinnan paraneminen).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen aihepiiriin ei kuulu uusiutuvien energialähteiden käyttö.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Hankkeella tuetaan paikallisten toimijoiden yhteistyötä kestävän kehityksen periaatteet huomioiden mm. aterioiden yhteiskuljetuksia suunnittelemalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 7
Hankkeessa suunnitellaan aterioiden yhteiskuljetuksia koteihin, suunnitellaan ikääntyneiden yhteisten ruokailupaikkojen perustamista ja noin 2 krt/viikossa täydennettävien ateria-automaattien käyttöönottoa. Nämä kaikki toimenpiteet pienentävät kuljetuskustannuksia ja vähentävät fossiilisen polttoaineen käyttötarvetta ja siten vähentävät myös kasvihuonekaasujen päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 9
Hanke tähtää kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen niin, että he voisivat tulla itsenäisesti toimeen kotona mahdollisimman pitkään. Hankkeen toimintamallilla pyritään parantamaan käytettävissä olevien ruokavaihtoehtojen määrää ja mahdollisuutta valita nautittava ruoka yksilöllisten tarpeiden mukaan, varmistamaan ruoan turvallisuutta ja ravintosisältöä sekä antamaan uusia mahdollisuuksia ruokailun elämyksellisyyteen sosiaalisena tapahtumana.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Suunniteltaessa uutta toimintamallia, työnvaiheita sekä niihin kytkeytyviä käyttäjien vaatimusmäärittelyjä tietojärjestelmille otetaan huomioon ruokapalvelualan naisvaltaisuus. Näihin liittyvissä haastatteluissa kuullaan työprosesseista todella vastaavia henkilöitä, jotka tässä tapauksessa ovat enimmäkseen naispuolisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Uuden tyyppistä ruokatilausten käyttöliittymää suunniteltaessa otetaan huomioon hyvin heterogeeninen käyttäjien joukko. Moninaisuutta aiheuttavat mm. ikä, sairaus, näön heikkeneminen, tottuneisuus tietotekniikan käyttöön ja koulutustaso. Tavoitteena on suunnitella käyttöliittymä sellaiseksi, että mahdollisimman moni kohderyhmään kuuluva ikäihminen pääsisi hyötymään uuden toimintamallin mukanaan tuomista hyvinvointia parantavista tekijöistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkeen arvioidaan parantavan mukana olevien organisaatioiden edustajien ympäristötietoisuutta, kun toimintaprosessien tehokkuuden parantamiselle osoitetaan taloudellisten hyötyjen ohella myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kotona asuvien ja hoidettavien ikääntyneiden kasvava joukko tarvitsee tulevaisuudessa nykyistä monipuolisempia ruokapalveluja kotiin. Perinteiselle aterioiden kotiinkuljetuspalvelulle löydettiin tehokkuutta parantavia keinoja ja kokonaan uusia palveluvaihtoehtoja.

Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) –hankkeen tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden toimintamalli, jonka avulla ikääntyneelle kotona asuvalle tai kotihoidon asiakkaalle voidaan tarjota hänen omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisia ruokapalveluja kustannustehokkaasti. Tarkastelun kohteena oli Mikkelin kaupungin kotihoidon aterioita ja ruokaostoksia kotiin toimittava palvelukokonaisuus. Hankkeessa tehtiin kehittämisehdotuksia nykyisin käytössä olevan ruokapalveluprosessin tehokkuuden parantamiseksi sekä tehtiin kokeiluja uusista ruokapalveluvaihtoehdoista.

Kotiruokapalveluprosessiin tehokkuuden parantamiseksi kuvattiin prosessi nykytilassaan, selvitettiin kehittämiskohteet ja määritettiin käyttäjävaatimukset tietojärjestelmien kehittämiselle tavoitetilaan pääsemiseksi. Kehittämiskohteet löytyivät toimintojen saumakohdista, joissa tehdään aikaa vieviä käsinkirjauksia ja tietojen uudelleen syöttämistä keskenään yhteentoimimattomiin IT-sovelluksiin. Käyttäjävaatimukset ovat perusta, jonka pohjalta varsinainen tietojärjestelmien systeemisuunnittelu voidaan aloittaa.

Menumat-ateria-automaattia ja yhteisöllistä ruokailua testattiin uusina mahdollisuuksina ikääntyneiden ruokapalvelujen järjestämiseksi. Mäntyharjulla tehdyn esiselvityksen ja Mikkelissä tehdyn kokeilun perusteella voitiin todeta, että Menumat –palvelukonsepti on hyvä vaihtoehto ikääntyneiden kotiruokailun järjestämiseksi. Menumat sopii ikääntyneille, jotka haluavat itsenäisesti tai hieman avustettuna käyttää sitä. Yhteisöllisen ruokailun kokeilu tuotti hyviä tuloksia kunnan kotihoidon järjestämänä, mutta yksityisellä sektorilla ”ruokatreffien” saaminen aidosti yhteisölliseksi vaatii vielä kehittämistä.

Hankkeen lopputuloksena laadittiin ehdotus kotona asuvien ikääntyneiden ruokapalvelun uudesta toimintamallista. Tämä tulevaisuuden toimintamalli koostuu perinteisestä ateriapalvelusta (ateriajakelu keskuskeittiöstä kotiin), ruokaostospalvelusta, ateriapalvelulaitteeseen perustuvasta palvelusta ja yhteisruokailumahdollisuudesta sekä näitä toiminnallisia osia yhdistävästä asiakkaan käyttöliittymästä. Palveluintegraattorin ylläpitämä käyttöliittymä tuo asiakkaan tietoon koko palveluvalikoiman ja helpottaa sopivan palvelun asiakkaaksi hakeutumista.

Asiakkaan tulisi voida valita oman elämäntilanteensa ja mieltymyksiensä mukaisia ruokapalvelutyyppejä ja ateriavaihtoehtoja. Toimintamallissa ruokapalvelujen valinnaisuus tulee mahdolliseksi, jos kotihoidon asiakkaiden tuetun ruokapalvelun piiriin saadaan myös yksityisen sektorin ruokapalvelujen tuottajia. Tähän tarjoaisi mahdollisuuden sähköisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto myös kotiruokapalveluissa. Asiakkaan saaman hyödyn lisäksi palvelutarjonnan avaaminen yksityiselle sektorille tukisi yrittäjyyttä aterioita valmistavissa, kuljettavissa ja asiakkaan ruokailua avustavissa yrityksissä.

Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimaan hankkeeseen osallistuivat Mikkelin kaupungin kotihoidon ja ruoka- ja puhtauspalvelujen yksiköt ja yhteistyökumppaneina useat ruokapalvelutoimintaan kytkeytyvät yritykset. Hanke toteutettiin vuoden 2015 aikana ja sitä rahoitti Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta.