Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70146

Hankkeen nimi: Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.11.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 0294 48 0000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/yliopisto

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Janika Luukinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: tutkimusrahoitusasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janika.luukinen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294 483979

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Oulun kaupunki, BusinessOulu -liikelaitos ja kaupunkikonserni, 0187690-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Horisontti 2020 -ohjelma on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille 2014 -2020. Ohjelman kunnianhimoinen tavoite on Euroopan talouden uudistaminen tuottavuutta ja kilpailukykyä nostamalla. Uudessa ohjelmassa korostuvat entistä enemmän uudet tekniset ja sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisu sekä pk-yritysten osallistuminen ja hankkeiden vaikuttavuus. Tämän takia Horisontti 2020-ohjelman hakuihin tähtäävä hankevalmistelu vaatii uusia taitoja hakuprosessin ominaispiirteiden tunnistamiseksi, konsortioiden muodostamiseksi ja hankkeiden evaluoinnissa keskeisten kriteereiden täyttämiseksi.

Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena on kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen kehittäminen ja osaajien verkostoituminen sekä Oulun yliopistossa, Oulun kaupunkikonsernissa, Oulun ammattikorkeakoulussa että alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena on tason nostaminen sekä määrällisesti että laadullisesti. Kansainvälisen hankeosaamisen edistäminen ja lisääminen tukee pääsyä kansainväliseen ja kansalliseen hankerahoitukseen sekä nostaa esiin Oulun yliopiston ja alueen asiantuntijoita. Hankkeessa aktivoidaan alueen pk –yrityksiä osallistumaan Horizon 2020 ohjelmaan, sekä pk-yritysinstrumenttiin että sopiviin tutkimusohjelmiin. Yritysneuvojien ja yritysten tietoisuutta erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tutkimuslaitosyhteyksistä lisätään. Osaamisen ja aktiivisuuden kasvu kasvattaa globaalilla tasolla olevaa kunnianhimoista tutkimushankeyhteistyötä ja verkostoja. Osallistumalla kansainväliseen hanketoimintaan pk-yritykset kykenevät kehittämään omia tuotteitaan, palveluitaan ja tuotantomenetelmiään.

Lisäksi alueellisena tavoitteena on yhdistää tutkimus tiiviimmin kaupunkikehittämiseen ja innovaatiotoimintaan (kohteena myös ei-teknologiset innovaatiot) ja näin kasvattaa synergiaa alueellisten, kansallisten ja strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa.

Hankkeessa tunnistetaan hankevalmistelun kannalta keskeiset kompetenssit, vaikutus- ja viestintäkanavat sekä yhteistyöverkostot ja luodaan strategia hankkeisiin mukaan menemiseksi. Hankkeen infojen kohderyhmiä ovat projektirahoituksen tukipalveluhenkilöstö, tutkijat, kaupunkikehityksen asiantuntijat ja yritysten henkilökunta. Hankkeen tavoitteen on myös ideoida keinoja yliopiston, ammattikorkeakoulun, kaupunkikonsernin ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tiivistämiseksi tutkimustoiminnassa ja tukea tutkimusportfolion johtamista tiedekunnissa. Hankkeessa kehitetään yliopiston sisäistä palvelumallia palvelemaan paremmin ja tehokkaammin tutkimusrahoituksen hakemista.

Hankkeen tuloksena on tutkijoiden, kaupunkikehityksen asiantuntijoiden ja pk-yritysten kohonnut tietoisuus EU-rahoitusmahdollisuuksista ja eri hankeinstrumenttien välisistä eroista. Tutkijat, asiantuntijat ja pk-yritykset ovat tunnistaneet itselleen sopivia tapoja osallistua kansainvälisiin kilpailtuihin hankkeisiin ja osallistumisien määrä on kasvanut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on kolme. Oulun kaupungin osalta strategisista innovatiivisen kaupunkikehittämisen toimista ja sisällöistä vastaavat konsernipalveluiden ja palvelualueiden kehittämisasiantuntijat sekä BusinessOulun yritysasiantuntijat, alueen pk-yritykset ja Oulun yliopiston osalta kansainvälisen tutkimusrahoituksen tukipalveluhenkilökunta, johon kuuluvat keskitetyt Projektipalvelut ja tiedekuntiin hajautetut tutkimuskoordinaattorit.

Lisäksi hankkeen tiedotustoimenpiteiden ja hanketoiminnan aktivointitoimenpiteiden kohderyhmänä ovat yliopiston ja ammattikorkeakoulun kv-rahoitusta hakevat tutkijat.

Oulun ammattikorkeakoulun osalta kohderyhmä on tki-palvelut sekä yksiköiden hankehenkilöstö, etenkin kv-hanketoimintaa toteuttavat henkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös muista Oulun innovaatioallianssin yhteistyösopimuksen allekirjoittajaorganisaatiosta. Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen osaamispohjan laajeneminen ja vahvistuminen alueella mahdollistaa jatkossa myös hankkeeseen tässä vaiheessa osallistumattomien yritysten ja tutkijoiden tiedonsaannin tulevalla ohjelmakaudella 2014 - 2020. Alueen elinkeinoelämä hyötyy välillisesti lisääntyvästä kansainvälistymisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 448 001

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 414 733

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 640 003

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 611 957

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Nivala-Haapajärven, Oulun

Kunnat: Raahe, Oulu, Nivala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Euroopan Unioni on kiinnittänyt huomiota naisten vähäisempään osuuteen tutkimuksentekijöinä, ja hankkeessa tiedostetaan tämä asia. Myös yrityksissä, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä kilpaillusta tutkimusrahoituksesta ja -hankkeista, kannustetaan naisia mukaan hankkeen toimien piiriin. Eu:n innovaatiopalkinto naisille ym. tehdään hankkeessa tiettäväksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu ja pyritään huomioimaan. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on hyödynnetty olemassa olevia sähköisiä suvaus-palveluja kuten Lapinletka-sivustolla olevaa arviointityökalua. Se, miten asia koskee naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa (valtavirtaistaminen). Hankkeen toimenpiteiden ja päätösten vaikutukset naisten ja miesten kannalta huomioidaan hankkeen käytännön toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Tutkimushankkeissa korostuvat ja tiedostetaan luonnon varojen kestävä käyttö, ja niiden vaikutukset näkyvät eteenkin keskipitkällä aikavälillä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Ilmastonmuutos tiedostetaan ja usein toimet vaikuttavat keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä ilmastonmuutoksen hidastamiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Näihin erityisiin tekijöihin hankkeessa todennäköisesti ei paljon vaikuteta. Aihealue on suhteellisen spesifi t&k-alueella, johon toimet kohdistuvat
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Näihin erityisiin tekijöihin hankkeessa todennäköisesti ei paljon vaikuteta. Kasvihuonekaasujen väheneminen on todennäköinen Oulun yliopiston profiiliin sopiva kv-hankkeiden aihe.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -kohteet eivät korostu hankkeen toiminnassa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Materiaalitehokkuuteen liittyvät hankeaihiot kuuluvat hankkeen piiriin sekä yritystoiminnassa että tutkimushankkeissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 4
Uusiutuvien energialähteiden käyttö on osa hankkeen toimia sekä yrityksissö että tutkimustoiminnassa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Hankkeen tavoitteena on paikallisen elinkeinorakenteen taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä kehittäminen ja hankkeella on vaikutuksia siihen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 4
Hankkeen tavoitteena on digitaalisuuden hyödyntäminen eri muodoissa ja sovellusauleilla, sekä yritysten kehitystoiminnassa kuten hankkeen toteuttamisessa
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hanke hyödyntää sähköisiä palveluja ja yhteyksiä. Hankkeessa on ulkomaanmatkoja, mikä lisää liikkumista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 4
Hankkeessa edistetään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien yritysten ja tutkimuksen kv-kilpailukykyä
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hanke edistää tasa-arvoa nostamalla esiin naisia sekä tutkijoina että yrittäjinä sekäk tukemalla heidän työtään
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 1
Hankkeessa pyritään parantamaan molempia tekijöitä alueellisesti, mutta ne eivät ole ensi sijainen tavoite
Kulttuuriympäristö 0 1
Hanke ei vaikuta negatiivisesti kulttuuriympäristöön, positiivinen vaikutus ei kovin vahva
Ympäristöosaaminen 0 3
Hankkeella on merkitystä yritysten ja tutkimjoiden ympäristöosaamisen kehittymiseen

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen tavoitteena oli kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen kehittäminen ja osaajien verkostoituminen sekä Oulun yliopistossa, Oulun kaupunkikonsernissa, Oulun ammattikorkeakoulussa, että alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena oli rahoituksen tason nostaminen sekä määrällisesti että laadullisesti. Hankkeen toimet, työpajat ja tapaamiset tavoittivat hyvin kohderyhmät, joita olivat projektirahoituksen tukipalveluhenkilöstö, tutkijat, kaupunkikehityksen asiantuntijat ja yritysten henkilökunta. Hankkeen tuloksena tietoisuus EU-rahoitusmahdollisuuksista toteuttajaorganisaatioissa on noussut ja uusia aloitteita on käynnistetty. Hanketoiminnan tukiprosesseja on kehitetty organisaatiotasolla kunkin lähtötaso ja tavoitetila huomioiden. Lisäksi hankkeen aikana on työstetty tavoitetta hyödyntää nykyistä systemaattisemmin ja strategisemmin kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia hankkeisiin osallistumiseen. Hankkeen voidaan katsoa vaikuttaneen useisiin kv-hankevalmisteluihin ja positiivisiin arviointituloksiin ja rahoituspäätöksiin.