Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70147

Hankkeen nimi: Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu 3

Puhelinnumero: 050 5256491

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/mnt/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HEINILEHTO SANTTU TUOMAS

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Käyttöinsinööri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: shein(at)ee.oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5256491

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tarkoitus on hankkia Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen (MNT-keskus) uusi läpäisyelektronimikroskooppi (TEM). Hankkeen aikana on myös tarkoitus kehittää materiaalianalyysiin liittyviä menetelmiä ja osaamista yliopiston sekä yritysten tarpeisiin. Projektissa hankittavan laitteiston ympärille syntyvä analyysipalvelu tukee merkittävästi yritysten, erityisesti materiaalitutkimukseen liittyvää, t&k&i-toimintaa.

Läpäisyelektronimikroskooppi on erittäin monipuolinen tutkimuslaite, jota voidaan hyödyntää laajasti eri tieteenalojen ja tekniikan tutkimuksessa. TEM-laitteiston avulla on mahdollista kuvantaa näytteitä alle nanometrin tarkkuudella sekä tutkia niiden rakennetta ja kemiallista koostumusta. Läpäisyelektronimikroskopian sovellusalueita ovat mm. metallurgia, vaurioanalyysi, biokomposiittimateriaalit, keraamimateriaalit, ohutkalvot, nanopartikkelit ja -kuidut, polymeerit, sekä ihmisille ja ympäristölle haitallisten nanohiukkasten analysointi.

Kokeellisessa luonnontieteessä ja tekniikassa käytettävissä olevien tutkimuslaitteiden suorituskyky muodostuu usein tutkimusta rajoittavaksi tekijäksi. Korkeatasoinen tutkimus vaatii laadukkaan tutkimusympäristön, joka on varustettu nykyaikaisilla tutkimuslaitteilla ja asiantuntevalla henkilökunnalla. Korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuurin ja osaavan henkilöstön saatavuus on olennainen tekijä myös yritysten t&k&i-toiminnassa, mutta usein yrityksillä itsellään ei ole mahdollista investoida kalliisiin tutkimuslaitteisiin. Yliopisto ja tutkimuslaitokset voivat tukea elinkeinoelämää tarjoamalle yrityksille laiteresursseja sekä asiantuntemustaan, jolloin yritykset voivat suunnata resurssinsa laiteinvestointien sijasta henkilöstöön sekä oman toimintansa kehittämiseen. Tämä on tärkeää erityisesti pk-yritysten ja toimintaansa vasta aloittelevien start-up-yritysten tukemisessa, koska niiden taloudelliset resurssit ovat usein hyvin rajalliset.

Edistämällä edellä kuvatun kaltaista toimintaa saadaan merkittävästi lisättyä tutkimuslaitteisiin tehdyn investoinnin vaikuttavuutta ja parannettua paikalliseen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla saadaan tehostettua yliopiston, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä tiedonvaihtoa, mikä usein johtaa uusiin yhteistyöhankkeisiin ja tuotekehitysprojekteihin. Näin saadaan myös edistettyä laiteresurssien tehokasta yhteiskäyttöä sekä yritysten sitouttamista paikalliseen toimintaympäristöön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen yritykset, Oulun yliopiston tutkimusryhmät sekä VTT ja muut tutkimuslaitokset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yliopiston laajan yhteistyöverkoston kautta investoinnin välilliset vaikutukset tulevat ulottumaan myös Pohjois-Suomen ulkopuolelle. Hankeen välillisten vaikutusten kohderyhmät ovat muualla Suomessa sekä Pohjois-Ruotsissa toimivat yritykset ja tutkimuslaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 62 860

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 62 860

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 81 952

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 81 952

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilan katu 3

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole suoranainaista vaikutusta sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Hankkeen tasa-arvoon liittyviä vaikutuksia on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa dokumentissa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
TEM-laitteistoa voidaan hyödyntää uusien materiaalitehokkaiden tuotantomenetelmien ja prosessien kehitystyössä, mikä parantaa luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
TEM-laitteistoa voidaan hyödyntää uusien energiatehokkaiden prosessien kehitystyössä, mikä auttaa osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
TEM-laitteisto soveltuu ihmisille, kasvillisuudelle ja muulle eliöstölle haitallisten nanohiukkasten ja kemikaalien analysoimiseen, mikä auttaa vähentämään ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
TEM-laitteistoa voidaan hyödyntää uusien materiaalitehokkaiden ja puhtaiden tuotantomenetelmien ja prosessien kehitystyössä, mikä vähentää pinta- ja pohjavesien, maaperän sekä ilmakehän saastumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankittavaa TEM-laitteistoa voidaan hyödyntää uusien vähähiilisten uusiutuvien biomateriaalien tutkimuksessa ja kehittämisessä. Laitteistoa voidaan käyttää myös uusien materiaalitehokkaampien ratkaisujen ja valmistusprosessien tutkimuksessa ja tätä kautta vähentää syntyvän jätteen määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
TEM-laitteistoa voidaan käyttää biopolttoaineiden sekä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien ratkaisujen kehitystyössä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 7
Projektissa hankittava läpäisyelektronimikroskooppi ja siihen liittyvä osaaminen tukee merkittävästi pohjoissuomalaisten yritysten mahdollisuuksia t&k&i-toimintaan mm. biomateriaalien, puhtaan teknologian sekä energia- ja materiaalitehokkaiden ratkaisujen kehittämiseksi. Parantamalla saatavissa olevaa tutkimusinfrastruktuuria luodaan edellytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta hyvinvoinnin edistämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta tasa-arvon edistämineen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta yhteiskunnalliseen ja kulttuurilliseen yhdenvertaisuuteen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Projektin päämääränä on tutkimuslaiteinvestointi ja siihen liittyvä tutkimusmenetelmien kehittäminen, eikä sillä näin ollen ole vaikutusta ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskukseen (MNT-keskus) hankittiin uusi läpäisyelektronimikroskooppi sekä kehitettiin materiaalianalyysiin liittyviä menetelmiä ja osaamista yliopiston sekä yritysten tarpeisiin. Hankitun laitteiston ympärille syntynyt analyysipalvelu tukee akateemisen tutkimuksen lisäksi merkittävästi myös yritysten, erityisesti materiaalitutkimukseen liittyvää, t&k&i-toimintaa.

MNT-keskukseen hankittu läpäisyelektronimikroskooppi on erittäin monipuolinen tutkimuslaite, joka on varustettu tehokkailla analysaattoreilla ja kameroilla ja sitä voidaan hyödyntää laajasti eri tieteenalojen ja tekniikan tutkimuksessa. TEM-laitteiston avulla on mahdollista kuvantaa näytteitä alle nanometrin tarkkuudella sekä tutkia niiden rakennetta ja kemiallista koostumusta. Hankitun laitteiston sovellusalueita ovat mm. metallurgia, vaurioanalyysi, biokomposiittimateriaalit, keraamimateriaalit, ohutkalvot, nanopartikkelit ja -kuidut, polymeerit, sekä ihmisille ja ympäristölle haitallisten nanohiukkasten analysointi.

Hankkeen aikana lisääntynyt tietämys läpäisyelektronimikroskopian kuvantamismenetelmistä, rakennetutkimusmenetelmistä, alkuaineanalyysistä sekä niihin liittyvästä näytteenvalmistuksesta palvelee laajasti tutkimuksen ja yritysten tarpeita. Korkeatasoinen tutkimusinfrastruktuurin ja osaavan henkilöstön saatavuus on olennainen tekijä myös yritysten t&k&i-toiminnassa. Tarjoamalla hankkeessa luotuja laiteresursseja sekä osaamista myös yritysten käyttöön, saadaan merkittävästi lisättyä tutkimuslaitteisiin tehdyn investoinnin vaikuttavuutta ja parannettua paikalliseen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Samalla tehostuu myös yliopiston, tutkimuslaitosten ja yritysten välinen tiedonvaihtoa, mikä luo edellytyksiä uusiin yhteistyöhankkeisiin ja tuotekehitysprojekteihin sekä uuden yritystoiminnan syntymiseen. Näin saadaan myös edistettyä laiteresurssien tehokasta yhteiskäyttöä sekä yritysten sitouttamista paikalliseen toimintaympäristöön.