Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70149

Hankkeen nimi: Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0937073-7

Jakeluosoite: PL 8056,

Puhelinnumero: 040 711 8391

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinliitto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Leena Mantere

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Talouspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)lapinliitto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 711 8391

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lappi oli yksi ensimmäisistä alueista Suomessa, joka lähti tuottamaan älykkään erikoistumisen strategiaa yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena julkaistiin joulukuussa 2013 Lapin Arktisen Erikoistumisen - ohjelma esitellen Lapin kehitykselle kriittiset painopisteet ja tarvittavat kehittämistoimet. Erityistä huomiota kiinnitettiin TKI toiminnan voimavarojen kehittämiseen ja ohjaamiseen alueen yritystoiminnan hyödyksi sekä tukemaan monialaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Yksi osa-alue alueiden älykkäässä erikoistumisessa on löytää synergia rakennerahastotoiminnan ja EU erillisrahoitus
–ohjelmien välillä. Alkuvuoden 2014 aikana järjestetyissä sidosryhmätapaamisissa on Lapin liitolle esitetty toive jatkaa Lapin Arktisen Erikoistumisen –ohjelman jalkauttamista, edelleen vahvistaa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä ja tukea toimia erillisrahoituksen hankintaan Lapissa. Esitys on, että Lapin liitto lähtee vetämään suunnitteluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toteutusta elinkeinoelämän tarpeista lähtevien 3-4 pilottien avulla.

Suunnitteluhankkeen aikana piloteille tuotetaan uuden tyyppisen klusteritoiminnan mukainen kuvaus, joka tuo esille jo käynnissä olevat kehittämis- ja innovaatiotoimet ja osoittaa tarpeen tuleville kehittämistoimille. Tältä pohjalta tuotetaan jokaista pilottia varten esitys erillisrahoitusohjelmien hyödyntämisestä tukemaan kehittämistyötä. Lisäksi tuotetaan ehdotus yhteisestä aluekehitystä tukevasta innovaatioympäristöstä, jonka tehtävänä on auttaa alueen toimijoita saamaan parhaan mahdollisen hyödyn EUn tarjoamista kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksista. Osana toimia ylläpidetään aktiivista yhteistyötä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen verkostossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Elinkeinoyhtiöt ja vastaavat organisaatiot Lapissa
Kasvuyritykset,
Lapin korkeakoulut
Tutkimuslaitokset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapin liitto ja ELY-keskus

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 54 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 751

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 60 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 167

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Kemi-Tornion, Torniolaakson, Itä-Lapin

Kunnat: Kittilä, Tornio, Keminmaa, Sodankylä, Kolari, Inari, Muonio, Pelkosenniemi, Simo, Ylitornio, Enontekiö, Posio, Pello, Savukoski, Salla, Rovaniemi, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa ei ole tehty erikseen analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Hanke kuitenkin vahvistaa toiminnallaan uudenlaista eri toimialoja yhdistävää toimintaa, joka samalla edistää tasa-arvoistumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pilottien valintojen lähtökohtana on alueellinen tasapaino ja monipuolisen elinkeinojen valinta osaksi pilotteja. Hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet päästä mukaan osaksi valittujen pilottien toimintaa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen lähtökohtana on suunnitella S3 pilotteja vahvistamaan klusteripohjaista kehittämistyötä. Kuten edellä on mainittu niin hankkeessa huolehditaan siitä, että kaikilla on yhtäläiset oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet päästä mukaan osaksi valittujen pilottien toimintaa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Lapin arktisen ohjelman mukaisesti Lapin voimavara ovat luonnonvarat. Pilotointikohteet suunnittelulle ovat suurella todennäköisyydellä kestävän luonnonvarojen käyttöä edistäviä toimia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Pilottien on tuettava alueen strategioiden mukaista toimintaa, joka edistää vähähiilisyyttä ja huomioi kiertotalouden kehittämistarpeet.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 5
Pilotit perustuvat luonnonvarojen ja olosuhteiden jatkojalostuksen kehittämiseen huomioiden kestävän kehityksen periaatteet. Tärkeitä osa-alueita ovat Lapin luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja siihen perustuvien elinkeinojen kehittäminen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Ekotehokkuuteen ja kiertotalouden kriteerien huomioiminen piloteissa vähentää myös negatiivista vaikutusta pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei toimi Natura 2000 alueilla
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 6
Sivuvirtojen hallinta luonnonvarojen käytössä nousee esille piloteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 3
Mahdollisesti yksi pilotoinnin kohde
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 10
Läpileikkaava indikaattori piloteissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 6
Korkeakoulujen TKI osaamisen parempi hyödyntäminen alueen elinkinojen kehittämisessä. Tarvelähtöinen TKI toimintakonseptin muotoutuminen osana klusteritoimintaa. Uusien klusterimallien toiminnassa tärkeä rooli aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä huomioiden KIBS periaatteet.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Pilottien tarkastelussa huomioidaan myös paikallisten ratkaisujen mahdollisuus esim. energiaratkaisut ja se omalta osaltaan vähentää liikkumista. Toisaalta yhteiset logistiset ratkaisut saattavat vähentää turhaa liikkumiset. Voi nousta esille yhtenä osa-alueena joissain piloteissa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 1 8
Alueelle tärkeiden elinkeinojen vahvistaminen monipuolisesti ja koko Lapin alue huomioiden, vaikuttaa hyvinvointiin tuodessa taloudellista turvallisuuden tunnetta. Vastaavasti kestävä luonnonvarojen käyttö ylläpitää turvallista elinympäristöä, joka on toinen hyvinvointiin vaikuttava tekijä.
Tasa-arvon edistäminen 0 4
Hanke tukee monialista yhteistyötä, joka omalta osaltaan edistää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Toiminnassa huomioidaan yhteisvertaisuuden periaatteet, mikäli ne nousevat esille.
Kulttuuriympäristö 0 2
Lappilainen kulttuuriympäristö on tärkeä osa-alue kaikessa kehittämistyössä. Sen kunnioittaminen ja toisaalta hyödyntäminen elinkeinojen kehittämisessä nousevat esille piloteissa.
Ympäristöosaaminen 0 7
Luonnonvarojen kestävän käytön yksi peruspilareita on ympäristö ja sen kunnioittaminen. Läpileikkaavana teemana kaikissa piloteissa on huomioitava eri toimijoiden osaamisen ja ymmärryksen kehittyminen oman toiminnan vaikutuksista ympäristöön.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-