Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70154

Hankkeen nimi: Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia INVESTOINTI

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Tekniikantie 4 A, PL 1000, 02044 VTT

Puhelinnumero: 020 722 111

Postinumero: 02150

Postitoimipaikka: Espoo

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Kiiskinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Principal Scientist

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.kiiskinen(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 527 3853

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on investointihanke, joka vahvistaa VTT:n Jyväskylän yksikön tutkimusvalmiuksia kehittää luonnonmateriaalipohjaisia tuotteita, joilla korvataan uusiutumattomiin raaka-aineisiin pohjautuvia tuotteita mm. pakkaus- ja rakennusteollisuudessa. Hankkeen myötä yksikön vahva asema kuitutuotteiden- ja prosessien kehittämisen osaamiskeskittymänä vahvistuu ja laajenee uusille tuotealueille.

Hanke liittyy vahvasti Technology Platform for Fibre Products -hankkeeseen, jossa varsinainen kuitutuotteisiin- ja prosesseihin liittyvä tutkimustyö tehdään. Tämän hankkeen puitteissa toteutetaan investoinnit, jotka liittyvät uuteen kuitukankaiden ja paksujen kuitutuotteiden tutkimusympäristöön, kuiturainojen tutkimusympäristöön sekä uusien tuotteiden analysointivalmiuksien parantamiseen.

Molempien hankkeiden tavoitteena on kehittämää vähähiilisiä ja energiatehokkaita teknologioita, jotka mahdollistavat uudenlaisten tuotteiden valmistamisen puukuiduista tai joiden avulla paperikone voidaan muuttaa valmistamaan erimerkiksi kuitukankaita tai esim. erikoislujia papereita. Mahdollistava teknologia on vaahtorainaus, jota hyödynnetään tuotteen valmistamisessa. Vaahtorainauksen avulla voidaan valmistaa fossiilisia tuotteita korvaavia tai kokonaan uusia tuotteita erilaisista seosmateriaaleista, kuten puukuiduista ja pitkistä luonnonkuiduista tai synteettisistä kuiduista. Edelleen tämän teknologian avulla voidaan valmistaa erittäin huokoisia materiaaleja mm. pakkaus- tai rakennussovelluksiin. Hankkeessa on synergiaa aiempaan vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia -hankkeeseen, jonka osallistujayrityksistä osa on liittynyt mukaan myös tähän hankkeeseen. Tämä hanke edistää osittain myös nykytuotteiden raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantamista sisältämällä mm. kerrostusteknologian ja uudentyyppisen märkäpuristusteknologian kehittämistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä on kaksi. Ensimmäisenä ovat suuret kartonki-, paperi-, pehmopaperi- tai kuitukangasarvoketjuissa toimivat yritykset, jotka ovat kiinnostuneet vaahtorainausteknologian käyttöönotosta. Toisena ovat paikalliset PK-yritykset, joilla voisi olla tarjottavana teknologiaa vaahtorainaukseen tai jotka näkevät sen potentiaalin erikoistuotteiden valmistuksessa. Keski-Suomen kannalta merkittävin suoranainen vaikutus lähitulevaisuudessa tulee Valmetin kautta, jolle koneiden uudelleenrakennus vaahtoteknologiaan tuo uutta liikevaihtoa ja tätä kautta edistää Keski-Suomen työllisyyttä.

Esimerkkinä vaahtorainausteknologian laajasta kiinnostavuudesta voidaan mainita kesäkuussa 2014 järjestetty tutustumistapahtuma VTT:n ja Valmetin tutkimusympäristöihin. Tapahtumaan osallistui yli 50 vierasta 35 yrityksestä ja 16 eri maasta. Tavoiteltavista kohdeyrityksistä hyvänä esimerkkinä toimivat tähän ja sen kanssa rinnakkaiseen tutkimushankkeeseen jo sitoutuneet yritykset, jotka ovat Albany International, BillerudKorsnäs, Domtar, International Paper, Irving Paper, Kemira, Kimberly-Clark Corporation, Kuraray Europe, Lenzing Aktiengesellschaft, Metsä Board, Moorim SP, Pixact, Sappi, Smurfit Kappa, Sofidel SPA, Stora Enso, Sulzer Pumps Finland, UPM-Kymmene, Valmet ja Wetend Technologies.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kuituarvoketjuissa toimivat yritykset, jotka eivät suoranaisesti osallistu hankkeeseen mutta jotka saattaisivat myöhemmin ottaa teknologian käytäntöön. Vaahtoteknologialla on potentiaalia useissa eri tuotealueissa kuten paperi- ja kartonginvalmistus, pehmopaperit, kuitukankaat, hygienia- ja suodatintuotteet, rakennus- ja eristemateriaalit sekä komposiitit. Näitä kaikkia ei tässä hankeessa tulla tarkastelemaan, mutta teknologian levitessä teollisuuteen, myös nämä osapuolet hyötyvät tämän hankkeen tuloksista mikä puolestaa vauhdittaa korkeaan osaamiseen perustuvien innovaatioiden syntyä. Hankkeessa syntyvät tutkimusympäristöt ja tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä. Tuloksilla on vaikutusta myös laiterakentajiin, suunnittelutoimistoihin ja kemikaalitoimittajiin kuten myös moniin PK-yrityksiin, jotka toimivat ko. arvoketjujen osana.

Lisäksi välillisiä kohderyhmiä ovat yliopistot ja tutkimuslaitokset, jotka tekevät tai ovat käynnistämässä omaa kuituvaahtotutkimustaan. Tämä hanke lisää kuituvaahtoteknologian tunnettavuutta ja luo tarpeita monimuotoiselle kuituvaahtojen perustutkimukselle. Samalla se edesauttaa tutkimusyhteistyön laajentamista, mikä vahvistaa Keski-Suomen osaamisklusterin vetovoimaisuutta kansainvälisessä kärjessä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 340

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 296 755

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 353 885

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jämsän, Jyväskylän, Äänekosken

Kunnat: Äänekoski, Jyväskylä, Jämsä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Koivurannantie 1, PL 1603

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Teknologian käyttöönottoa helpottava projekti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Teknologian käyttöönottoa helpottava projekti
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Teknologian käyttöönottoa helpottava projekti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 3
Vaahtorainausteknologialla on merkittävä potentiaali säästää raaka-aineita (20%) ja kuivatusenergiaa (40%) sekä mahdollistaa luonnonkuitujen käyttö korvaamaan öljypohjaisia raaka-aineita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 2
Raaka-aine- ja energiansäästöt vähentävät paperi- ja kartonkituotteiden hiilijalanjälkeä jopa 40%.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 4
Raaka-ainesäästöt, jotka vaikuttavat myös kuljetus- ja logistiikkakustannuksiin.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 3
Kansainvälisen osaamis- ja innoavaatiokeskittymän luominen ja vahvistaminen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Raaka-ainesäästöt vaikuttavat merkittävästi sekä raaka-aineiden että valmiiden tuotteiden kuljetuskustannuksiin (samalla määrällä enemmän tuotteita).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 3 0
Vähentynyt vedenkäyttö valmistusprosessissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-