Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70156

Hankkeen nimi: Investoinnit - Biopooli

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.6.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: Rajakatu 35

Puhelinnumero: 0207438100

Postinumero: 40200

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tapani Sauranen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tapani.sauranen(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400226394

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Investoinnit - Biopooli

Tämä investointihanke on rinnakkainen "Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaa" -kehittämishankkeen kanssa. Hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää molempien hankkeiden rahoittamista.

Investointihankkeessa toteutetaan Pohjoisessa Keski-Suomessa koeympäristö, jossa voidaan demonstroida terminaalitoimintaan perustuva uusi resurssiviisas Biopooli -toimintakonsepti ja liiketoimintamalli. Hankkeen investoinnit (koneet, laitteet, laitteistot ja rakenteet):

1. Konenäköön perustuva laitteisto, jolla erotellaan polttoainevirrasta runsaasti uuteaineita sisältävä oksahake.
2. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä keinokuivauslaitteisto, joka mahdollistaa hyötykuorman kasvattamisen kuljetuksissa.
3. Hakkeen varastoinnin kehittämiseen liittyvät rakenteet ja mittauslaitteistot.
4. Laitteistot, joilla kehitetään eri työvaiheissa biomassatuotantoketjujen tuottavuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tarvaalan Biotalouskampus Saarijärvellä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät:
- Polttoaine- ja korjuuyrittäjät
- Laitevalmistajat (esim. murskat, perävaunut, konenäkö, kuivaus)
- Logistitiikkaohjelmistojen toimittajat
- Kemiallinen ja mekaaninen puunjalostusteollisuus
- Saha- ja levyteollisuus
- Energiayhtiöt
- Biomassan jatkojalostajat
* Lääketeollisuus
* Kemianteollisuus
- Kunnat, erityisesti pohjoisen Keski-Suomen alueella
- Metsänomistajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 150 655

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 692

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 301 310

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 294 974

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Äänekosken

Kunnat: Pihtipudas, Äänekoski, Kyyjärvi, Saarijärvi, Kannonkoski, Kinnula, Viitasaari, Karstula, Kivijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke kohdistuu erityisesti puuntoimitusketjun yrityksiin ja toimijoihin, joiden tasa-arvoisuuteen projektin toteuttajat eivät pysty vaikuttamaan. Projektitoteuttajat pyrkivät edistämään tasa-arvoa omassa toiminnassaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanketoteuttajat edistävät omassa toiminnassa sukupuolien tasa-arvoa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen painopisteenä on erityisesti puuntoimitusketjun kehittäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 4
Hanke edistää omalta osaltaan entistä kestävämpien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Esimerkiksi tavoitteena on synnyttää uusia biopohjaisia tuotteita ja hyödyntää erilaisia sivuvirtoja. Hanke edistää resurssiviisautta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hanke kehittää vähähiilisempiä toimintatapoja ja teknologioita sekä tuotteita. Se ei vähennä ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä, mutta omalta osaltaan vähentää ilmastonmuutosta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei varsinaisesti ota kantaa siihen, missä toimintamallit ja teknologiat hyödynnetään. Hankkeen aikana demostroidaan ja kohteiden valintaan vaikuttaa etenkin soveltuvan yhteistyökumppanin tarpeet.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Hanke vähentää hakehävikkiä ja kantojen maa-ainespitoisuutta - siten tehostaa puun käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 4
Hanke kehittää uusiutuviin energianlähteisiin perustuvia toimintatapoja ja teknologioita puuhakkeen toimitusketjuun, joka perinteisesti on käyttänyt paljon fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on vähentää kantojen maa-ainespitoisuutta lähes puoleen ja vähentää hakkeen varastointihävikkejä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Puun monimuotoinen käyttö edistää aluetaloutta ja lisää sosiaalista hyvinvointi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeessa toteutetaan logistiikkaan liittyviä demoja, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa uusien resurssiviisaitten toimintamallien ja teknologiotten käytöstä ja edistää niiden käyttöönottoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Hankkeen erityisenä tavoitteena on puubiomassoihin perustuvan yrittäjyyden lisääminen Pohjoisen Keski-Suomen alueella. Se edistää omalta osaltaan harvaan asutun alueen elinvoimaisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke edistää ja mahdollista metsäbiomassan liittyvää liiketoimintaa. Siten vahvistaa alueellista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 2
Hanke edistää puubiomassan perustuvaa liiketoimintaa ja mahdollistaa metsävaroihin perustuvaa yrittäjyyttä, joka tuo työtä ja hyvinvointia kylämäisiin ympäristöihin.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke edistää ja mahdollista metsäbiomassan liittyvää liiketoimintaa ja vahvistaa luonnonvaroihin perustuvaa hyvinvointi Keski-Suomessa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hanke tuottaa, testaa ja levittää tietoa uudenlaisista ja resurssiviisaista metsäbiomassan liittyvistä ratkaisuista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-