Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70158

Hankkeen nimi: Rakennemuutos tulevaisuuden mahdollisuudeksi

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 12.1.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Teollisuuskylä Oy

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 0169265-1

Jakeluosoite: Energiatie 2

Puhelinnumero: 040 1044 910

Postinumero: 81700

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksada.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUORENMAA MARKKU JUHANI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: teollisuuskyla(at)lieksada.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1044 910

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lieksan kaupunki ei ole ollut äkillisen rakennemuutoksen kohteena. Sen sijaan Lieksan kaupunki on ollut ns. hiipivän rakennemuutoksen kohteena vuosikymmeniä. Rakennemuutos tulevaisuuden mahdollisuudeksi hanke tarvitaan, jotta löydetään toimintakuvaukset, joilla pystytään kääntämään tämä jatkuva negatiivinen prosessi positiiviseksi. Tavoitteena on myös toimintakuvausten modifioitu käyttömahdollisuus Lieksan ohella myös muilla vastaavantyyppisillä paikkakunnilla.

Hanke jakaantuu kolmeen osa-alueeseen; rakennemuutoksen kiihdyttäminen, positiivisen rakennemuutoksen kiihdyttäminen ja omistuksellinen rakennemuutos. Rakennemuutoksen kiihdyttämiseen liittyen tehdään keskeisten toimialojen uhka/mahdollisuusanalyysit, joiden perusteella laaditaan valmiussuunnitelmat. Vastaavat analyysit ja toimenpideaihiot tehdään myös julkisen sektorin osalla. Positiivisen rakenne-muutoksen näkökulmasta laaditaan analyysien perusteella valmiussuunnitelmat yhteisön näkökulmasta merkittävien positiivisten hankkeiden toteuttamista varten. Tässä hyödynnetään myös rakennemuutoksen kiihdyttämisen ja omistuksellisen rakennemuutoksen sisältöjä.
Omistuksellisen rakennemuutoksen näkökulmasta laaditaan valmiussuunnitelma yhteisössä toimivan eriasteisessa kansainvälisessä omistuksessa olevan yritystoiminnan vahvistamiseksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat paikkakunnan keskeinen teollisuus ja sitä tukevat organisaatiot Lieksan kaupunkikonserni mukaan luettuna.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen vaikutukset ulottuvat eriasteisesti koko yhteisöön.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 36 451

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 451

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 36 451

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 36 451

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
- välillinen ; valmiussuunnitelmien toimintakuvauksilla pystytään vaikuttamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
kaikkien osa-alueiden osalla
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
voidaan ottaa huomioon sekä sijoittumisessa että alasajossa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
pystytään eliminoimaan /pienentämään riskit
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei ole
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
toimialasta riippuen, valmiussuunnitelmat
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 3
käyttönä ja toisaalta siirtämällä käyttöön sivuvirtoja
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Tavoitteena on luoda ei paikkakuntasidonnainen toimintamalli, jota hyödyntämällä yhteisö voi toimia nykyistä menestyksellisemmin sekä elinkeinoelämää että koko yhteiskuntaa koskettavan eriasteisesti jatkuvan rakennemuutoksen käsittelyyn
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
sisältö voi toimia sytykkeenä
Liikkuminen ja logistiikka 1 1
pystytään optimoimaan
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 2
välitön vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen työpaikoilla ja välillinen yhteisössä
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei voida päättää koska päätösvalta toisaalla (tasa-arvo laajasti ymmärrettynä)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
valmiussuunnitelmat
Kulttuuriympäristö 0 1
välillinen pääsääntöisesti välittömän vaikutuksen kohteet ”hoidettu”
Ympäristöosaaminen 2 0
valmiussuunnitelmat ja niihin liittyvät raportit sisältö ja siihen perustuva ohjaus/viestintä

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lieksan Teollisuuskylä Oy toteutti paikkakuntakohtaisen rakennemuutoshankkeen pääsääntöisesti ns. omana työnä, laaditussa aikataulussa ja taloudellisesti.

Hankkeessa luotiin käytäntöön hyvin soveltuvat työkalut:
- positiivisen ja negatiivisen rakennemuutoksen sekä omistuksellisen rakennemuutoksen ja yhteisötason rakennemuutoksen toimintamallit.
- luodut työkalut ovat kuntaneutraaleja ts. soveltuvat käytettäviksi kaikissa kunnissa volyymitason muutoksella.

Hankkeen toteutukseen liittyen tuotettiin toimialakohtaisia selvityksiä kohdistuen tulevaisuuden ennakoitavissa olevaan kehitykseen (toimialat:Metalli ja kiviteollisuus, Puutuote ja biotalous, Kumi-, muovi- ja komposiittituoteteollisuus, Elintarviketeollisuus, Tekstiiliteollisuus, Pakkausteollisuus, Kuljetus ja liikenne, Teollisuuden palvelutuotanto, Yhteiskunnalliset palvelut ja Koulutus) ja selvitysten taustaa vasten arvioitiin paikallisten kohdeyksikköjen osalla tulevia suuntautumisvaihtoehtoja ja niiden toteutuksen edellytyksiä. Tätä kautta päästiin huomioon ottaen kohdeyksikköjen toiminnan pitkäaikainen tuntemus arvioimaan myös paikallisyhteisölle ja sen toimijalle tulevia strategisia ja operatiivisia vaatimuksia.

Tuotettujen selvitysten lisäksi hyödynnetiin käyttöön saatuja valtakunnallisia eri sektorien tulevaisuustarkasteluja. Kansainvälisen materiaalin hyödyntämistä rajoitti saatavuus erityisesti pintaa syvemmälle mentäessä.