Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70160

Hankkeen nimi: "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0992445-3

Jakeluosoite: Oulun seudun ammattiopisto, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5

Puhelinnumero: 010 27 21085

Postinumero: 90840

Postitoimipaikka: Haukipudas

WWW-osoite: http://www.osao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MATINMIKKO JOHANNA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.matinmikko(at)osao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505969816

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti vastaa toimintalinja 2 haasteeseen ja kehittää Suomen suurinta autoalan oppimisympäristöä osaamis - ja innovaatiokeskittymäksi. Projekti tukee vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa maakunnan strategisten painopisteiden mukaisesti. Myös opetuksen on kehityttävä, koska uudet teknologiat ja uusiutuvan energian hyödyntäminen ovat nykyaikaa ja tulevaisuutta autoteollisuudessa. Jotta vähähiiliseen teknologiaan tullaan alueella satsaamaan, on siihen liittyviä palveluita ja osaamista oltava tarjolla. OSAOn on siten vastattava työelämän muuttuneita tarpeita ja annettava opiskelijoille valmiudet uusien materiaalien ja uuden teknologian kuten ohjausjärjestelmien, informaatiojärjestelmien, diagnostiikan, korirakenteiden, pinnoitus- ja liitosmenetelmien, akkujen, sähkö- ja hybridiautojen haltuunottoon.
Projektissa rakennetaan uudet demo-oppimisympäristöt, joka koostuu mm. sähkö- ja hybridiajoneuvoista latauspisteineen, hitsaus- ja automaalaussimulaattoreista, testilaitteistoista, työkaluista ja ohjelmistoista. Uusissa oppimisympäristöissä opiskelu on edullisempaa: ei synny jätettä, ei kuluteta aitoja materiaaleja ja vältytään monilta virheiltä. Lisäksi niitä hyödyntävät alueen yritykset. Projektin tuloksena OSAOn Haukiputaan yksiköstä tulee moderni ja monipuolinen autoalan osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Alueen tietotaito paranee ja mahdollistetaan uusien palveluiden syntyminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat autoalan opiskelijat ja opettajat OSAOssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat autoalan lähialat OSAOssa, esimerkiksi sähkö- ja metalliala sekä alueen yritykset ja muut oppilaitokset, joiden kanssa projektin aikana ja jälkeen tehdään yhteistyötä. Myös ulkomaiset yhteistyökumppanit hyötyvät projektin kehittämistuloksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 716

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 716

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 223 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 223 880

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu, Muhos

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Asemakyläntie 5

Postinumero: 90840

Postitoimipaikka: Haukipudas

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kyseessä on investointityyppinen oppimisympäristöjen rakentaminen (laite- ja järjestelmähankintoja) eikä kehittäminen kohdistu suoraan ihmisiin, joten projektin tavoitteena ei ole erityisesti sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolinäkökulma otetaan kuitenkin huomioon projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa, sillä projektin toteuttamistyössä ja kohderyhmässä on sekä naisia että miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koska hankkeella on vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen, projektin toteutuksessa otetaan huomioon sen merkitys naisille ja miehille. Naiset ovat aliedustettuina autoalalla, joten uusien oppimisympäristöjen toivotaan madaltavan kynnystä autoalalle tulemiselle. Demoympäristöissä on mahdollisuus tehdä paljon toistoja ja harjaannuttaa perustaitoja, jolloin on helpompi tarttua aitoihin autoihin ja järjestelmiin. Tavoitteena on, että hyvät perustaidot edesauttavat myös alalla pysymistä ja viihtymistä. Tutkimusten mukaan (mm. Equal Climate) naiset ovat keskimäärin miehiä kiinnostuneempia tekemään ekologisia valintoja, joten ympäristön huomioivat demo-oppimisympäristöt ja palvelut voivat olla erityisesti naisopiskelijoille tärkeä asia. Aiempien projektien kokemusten perusteella voidaan sanoa, että oppimisympäristöjen rakentamisprojektissa muokataan uusiksi koko opiskeluprosessia (rakenteet, pedagogiikka, järjestäminen). Silloin käydään läpi myös sukupuoleen (ja muihin tekijöihin) liittyviä esteitä, mahdollisuuksia ja kehittämisen paikkoja, joilla voi olla vaikutusta oppimiseen ja opetukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kyseessä on investointityyppinen oppimisympäristöjen rakentaminen (laite- ja järjestelmähankintoja), joten projektin päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 3
Tuotetaan tapoja toteuttaa opetusta käyttämällä vähemmän maaleja, vettä, puhdistusaineita, metalleja ja muita materiaaleja sekä vähemmällä energialla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 6
Hankkeen avulla luodaan infrastruktuuria ja osaamista, jotka lisäävät valmiutta ottaa käyttöön hybridi- ja sähköajoneuvoja alueella.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Projektin tuloksena opetuksesta syntyvän ongelmajätteen määrä vähenee.Käyttöönotettavat vähähiiliset ajoneuvot tuottavat vähemmän päästöjä ja kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Projektin tuloksena opetuksesta syntyvän ongelmajätteen määrä vähenee.Käyttöönotettavat vähähiiliset ajoneuvot tuottavat vähemmän päästöjä ja kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Projektin tuloksena opetuksesta syntyvän ongelmajätteen määrä vähenee.Käyttöönotettavat vähähiiliset ajoneuvot tuottavat vähemmän päästöjä ja kuluttavat vähemmän luonnonvaroja.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 3
Tuotetaan tapoja toteuttaa opetusta käyttämällä vähemmän maaleja, vettä, puhdistusaineita, metalleja ja muita materiaaleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Projektissa hankitaan hybridi- ja sähköajoneuvoja ja rakennetaan niihin liittyviä oppimisympäristöjä. Parantuva hybridi- ja sähköajoneuvoja tukeva infrastruktuuri lisää niiden suosiota ja käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 9
Projektin avulla luodaan alueelle osaamista joka tukee ja ohjaa vähähiilisten ajoneuvojen huolto- ja korjauspalveluiden kehittymistä. Lisäksi syntyy kehittyvän teknologian vaatimaa uutta palvelutuotantoa ja uudenlaisia työpaikkoja.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 8
Uusien oppimisympäristöjen avulla voidaan kehittää uusia koulutuksen toteuttamisen toimintatapoja ja koulutustuotteita. Kehittyvät oppimisympäristöt voivat toimia palvelutuotannon katalysaattorina.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
Hybridi- ja sähköautojen käyttö mahdollistaa ympäristöystävällisen liikkumisen ja vähentää fossiilisten polttoaineiden varasto -ja kuljetuslogistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Projektilla on suoria vaikutuksia opetukseen, oppimiseen ja tietotaidon lisääntymiseen. Työelämän ja opiskelijoiden tarpeisiin vastaava koulutus ja onnistuminen opinnoissa lisäävät hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Ajanmukaiset oppimisympäristöt mahdollistavat korkeatasoisen oppimisen erilaisille oppijoille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Työelämän ja opiskelijoiden tarpeita vastaava koulutus lisää yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia. Monipuolisten oppimisympäristöjen myötä lisääntyvä onnistuminen opinnoissa aktivoi myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 9 9
Tietoisuus vähähiilisistä teknologioista ja ajoneuvoista lisääntyy alueella.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Projekti vastasi toimintalinja 2 haasteeseen ja on tukenut vähähiilisten tuotteiden ja teknologioiden käyttöönottoa maakunnan strategisten painopisteiden mukaisesti. Projekti toi alueelle uutta osaamista nykyajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyen sekä palveluita, kuten uudenlaista koulutusta ja julkisen sähköautojen latauspisteen. Opetus on projektin myötä kehittynyt: uusia teknologioita on otettu käyttöön, opettajien tietotaitotaso on parantunut ja yhteydet alan yrityksiin on vahvistuneet. OSAOlla on nyt tarjota opiskelijoille työelämän tarpeita vastaavia valmiuksia uusien materiaalien ja uuden teknologian haltuunottoon. Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.
Projektiin suunnitellut demo-oppimisympäristöt toteutuivat. Ne koostuvat mm. sähkö- ja hybridiajoneuvoista latauspisteineen, hitsaussimulaattorista ja alumiinityötilasta, erilaisista testaus-, diagnostiikka- ja korjaamolaitteistoista, työkaluista ja ohjelmistoista. Ympäristöjä on rikastettu erilaisilla digitaalisilla välineillä kuten tableteilla, puhelimilla, näytöillä, mittareilla, kameroilla, 3D-tulostimella ja 3D -skannerilla. Uusissa oppimisympäristöissä opiskelu on mielekästä ja tehokasta, ja niitä hyödyntävät myös alueen yritykset. Projektin tuloksena OSAO on moderni ja monipuolinen autoalan osaamis- ja innovaatiokeskittymä.