Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70163

Hankkeen nimi: Printocent Pilot Factory upgrade (investointiosio)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 31.10.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Organisaatiotyyppi: Tutkimuslaitos

Y-tunnus: 2647375-4

Jakeluosoite: Kaitoväylä 1

Puhelinnumero: 040 774 9846

Postinumero: 90590

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://www.vtt.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: RÖNKÄ KARI JOHANNES

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Research Team Leader

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.ronka(at)vtt.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 774 9846

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Oulun ammattikorkeakoulu Oy, 2509747-8
Oulun yliopisto, 0245895-5

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vuosina 2010-2013 Printocent -hankekokonaisuus on erilaisine kehittämistoimenpiteineen luonut maailmanluokan painettavan älykkyyden ja optisen mittaustekniikan innovaatiokeskuksen Ouluun osana Oulun innovaatioallianssia. Oulun seudulle on investoitu ja rakennettu maailmalla ainutlaatuinen ja palkittu painettavan elektroniikan pilotointivalmistuskokonaisuus, Printocent Pilot Factory. Se koostuu rullalta rullalle painokoneista, jälkikäsittelylinjastosta sekä testausympäristöistä sijoittuen sekä VTT:n, Oulun Yliopiston että Oulun ammattikorkeakoulun tiloihin. Pilotointiympäristö soveltuu tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten tuoteprototyyppien massatuotantotestaukseen. Printocent Pilot Factory on edesauttanut sen, että olemme nyt maailmanluokan toimija, olemme saaneen houkuteltua kotimaisia sekä kansainvälisiä yrityksiä Printocentin teollisuusklusterin jäseniksi (tällä hetkellä 42 yritystä) ja olemme saaneet lukuisia kansainvälisiä palkintoja Pilot-ympäristön kehittäjänä. Yli 10 yritystä ovat hyödyntäneet toimintaympäristöä yhteiskehityshankkeissa esim. Painettavan Paalutus yritysryhmähankkeissa olevat 9 yritystä.

Printocent Pilot Factory upgrade 2015-2016 – investointihanke on osa Printocent –hankekokonaisuutta, joka perustuu Printocent klusterin loppukäyttäjäyritysten kanssa käytyihin keskusteluihin kaupallisesti potentiaalisimmista tuotekonsepteista: 1) erilaiset pikadiagnostiikkaan, terveydenhoitoon, kosmetiikkaan sekä ympäristömittauksiin soveltuvat kertakäyttöiset tarrat/laastarit, 2) älykkääseen valaistukseen soveltuvat joustavat ja laaja-alaiset elementit 3) energian keräävät, varastoivat ja siirtävät joustavat ja laaja-alaiset kalvot ja niihin liittyvät sensorit sekä 4) päälle puettava elektroniikka. Näiden tuotekonseptien toteuttamiseksi tarvittavien tuoterakenteiden sekä valmistusprossien analyysin perusteella on havaittu lisäinvestointi- ja päivitystarpeita nykyisen pilotointi-kyvykkyyden parantamiseksi. Hankekokonaisuudessa lisäksi olevat Printocent PrintoCent Busines Development sekä pikatestauksen kehittäminen tähtäävät alueemme osaamisprofiilin nostoon ja käynnistymisvaiheessa olevan Painettavan älykkyyden liiketoiminnan vahvistamiseen, jotta alueellemme muodostuisi ylivoimainen tuotteiden design, suunnittelu ja valmistusympäristö.

Printocent Pilot Factory upgrade 2015-2016 – investointihankeen tavoitteena on toteuttaa näiden lisäinvestointien ja päivitysten suunnittelu, hankinnat, asennukset, testaus ja ylösajo. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat:
1. Maxi-ympäristön (VTT) monikerrospainamisen paino- ja kohdistustarkkuuden parantamisen vaatimat investointien suunnittelu, hankinta, asennus. testaus ja ylösajo
• Painoyksiköiden (4 rotary silkki, 2 flexo ja 2 syväpainoyksikköä), ohjaimien ja uunien uusintoja ja lisähankintoja
• Monikerrospainamisen rekisteröintijärjestelmän uusiminen MAXI linjalle. Korkean resoluution zoom-kamera systeemien rakentaminen kaikille paino-yksiköille ja muille prosessiyksiköille. Säätökontrolliyksikkö.Painojäljen
laadunmittauksen linkittäminen prosessinkontrolliin,automaatiojärjestelmän päivitys WEB-kireyden mittauksen ja ja kokonaisvaltaisen rekisterikontrollin kehittämiseksi
2. Toiminnallisten Testausympäristöjen kehittämiseen tarvittavien investointien suunnittelu, hankinta, asennus. testaus ja ylösajo
• OY: R2R Laboratoriotestausympäristö – Rullalta Rullalle mittalaitteiden kehittäminen
• VTT: R2R Pilot testausympäristö – Rullalta Rullalle mittausplatformin, mittalaitteiden ja mittausdatan keräämisen kehittäminen isommille näytemäärille ja monipuolisimmille mittaustarpeille
3. Diagnostiikkavalmistusympäristöjen päivitykseen tarvittavien investointien suunnittelu, hankinta, asennus. testaus ja ylösajo
• OAMK: SAMPO-linjan substraatin pintakäsittely, sensorirakenteiden laadunvarmistus, näytteenkäsittely ja bio-materiaalien dispensointi ja ohjaus –prosessit
• VTT: MAXI –linjan kuumapuristus ja bio-materiaalien dispensointi –prosessit. Kuumapuristettujen kanavien sekä leikattavien reikien tarkkuuskohdistus, laminoinnin rekisteröinti

Projektin tuloksena Printocent Pilot Factoryn kyvykkyys yritysten tuoteprototyyppien massatuotantotestaukseen paranee merkittävästi aina 100 000 kappaleen prototyyppisarjoihin asti. Lisäinvestointien avulla painokoneympäristön prosessien suorituskyky paranee, suorituskyky voidaan näyttää konkreettisin mittaustuloksin ja esittää päivityksenä Printocent Designer’s Handbook:ssa. Monikerrospainamisen kyvykkyys kasvaa kahdesta neljään painokertaan yhdellä ajolla, monikerrospainamisen rekisteröintitarkkuus paranee 50 – 500 mikrometristä noin 20-50 mikrometriin sekä painoprosessia voidaan mitata ja säätää halutulla tavalla. Funktionaalisen testauksen kattavuutta ja nopeutta parannetaan oleellisesti sekä laboratorio- että pilot-tasolla. Diagnostiikkavalmistusympäristön kyvykkyys paranee merkittävästi sekä OAMK että VTT:n pilot-ympäristöissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat painettavan älyn potentiaaliset soveltajayritykset, PrintoCent start-up –yritykset ja ideoita omaavat tiimit sekä PrintoCent jäsenyritykset. Tavoitteena on tukea liiketoiminnan kehittymistä Oulun seudulla. Teollistamisen vetureiksi nousseiden oululaisten start-up yritysten (Flexbright,Tactotek, Goodwiller, Ginolis, Spektikor) ennustama yhteinen liikevaihto vuonna 2016 on tasolla 35 M€ ja henkilöstö vastaavasti yli 300 henkilöä. Lisäksi Oulun seudulla toimivien palveluyritysten (Elcoflex, Screentec, Tekniseri) liikevaihto on vuonna 2014 14 M€, joten yhteinen liikevaihto nousee vuonna 2016 yli 50 M€:n tasolle.

Hyödyntäjätahona ovat PrintoCent klusteriyritykset, start-up:t ja eri sovellusalojen yritykset, jotka voivat hyödyntää painettavaan älykkyyden teknologioihin perustuvaa design, suunnittelu ja valmistusosaamista seuraavan sukupolven tuotteissaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat
- osoittaa mahdollisimman laajasti eri liiketoiminta-alueitten loppukäyttäjille ja valmistusyrityksille painettavan älykkyyden massavalmistuskyvykkyys: prosessien kyvykkyys ja stabiilisuus, rajoituksen tuotteiden suunnitteluprosessiin, kustannustehokkuus, komponenttien ja systeemien tuotannollinen testaus.
- laajentaa VTT:llä, Oulun yliopistolla ja Oulun ammattikorkeakoululla painettavan älykkyyden kontaktipintoja mm. mittaus- ja säätötekniikan, mittaustekniikan ja biosensori-osaajin.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 050 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 048 364

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 350 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 415 200

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oamk opiskelijat 2013: (Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat kevätlukukaudella 2013 koulutusohjelmittain) Bioanalytiikan ko. 88% naisia laboratorioalan ko. 51% kone- ja tuotantotekniikan ko. 6% automaatiotekniikan ko. 5% tietotekniikan ko. 7% VTT:n painettavan älykkyyden tutkimusalueessa näisten osuus on 39,4 %, kun joko Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut (= elektroniikka ja ICT) osuus on 25,5 %. Näin ollen Painetun älyn menestyminen mahdollistaa naisten suuremman osuuden siirtymistä Suomen elektroniikka ja ICT kentässä. Pikadiagnostiikkatuotteet ja niiden rullalta-rullale valmistus on yksi painetun älykkyyden kehityksen ja tuotteistamisen painopistealueista. Sovellusalueena tämä vaatii jatkossa vahvempaa bioanalytiikan, kemian, elektroniikan ja valmistustekniikan osaamisten yhdistämistä. Bioanalytiiikka on perinteisesti naisvaltainen ala, josta kasvava määrä osaajia sijoittuu tulevaisuudessa painettavan älykkyyttä hyödyntäviin yrityksiin sekä tutkimusryhmiin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Projektin tuloksena syntyvä toiminta ei aseta minkäänlaisia sukupuolivaatimuksia vaan kaikki tehtävät ovat avoinna molemmille sukupuolille tasavertaisesti. Voimakkain vaikutus valtavirtaistamisessa on siinä tapauksessa että panostetaan nimenomaan Pikadiagnostiikkatuotteisiin ja niiden rullalta-rullalle valmistukseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 6
Painotekniikka on lisäävä valmistusmenetelmä joka säästää materiaaleja esim. poistavaan syövytysmenetelmään verrattuna. Painetussa elektroniikassa pyritään pääsääntöisesti käyttämään hiili-pohjaisia materiaaleja sekä kehittämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 6
Esim. painettavassa elektroniikassa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä energian keräysmenetelmiä kuten orgaaniset aurinkokennot sekä vähävirtaisia ratkaisuja kuten elektrokrominäytöt. Energin kulutus on vähäinen painetun elektroniikan tuotantotekniikoissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 3
Esim. painettavassa elektroniikassa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä energian keräysmenetelmiä kuten orgaaniset aurinkokennot sekä vähävirtaisia ratkaisuja kuten elektrokrominäytöt.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 5
Painetun älykkyyden sovelluksissa käytetään suurelta osin orgaanisia materiaaleja, jotka ovat helposti kierrätettäviä. Painetussa elektroniikassa voidaan eri komponenttien paketointeja ja siirtoja tehtaasta toiseen vähentää. Logistisena yksikkönä toimii rulla, jonka logistiikka vaatii vähemmän pakkausmateriaalia jne.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 4
Esim. painettavassa elektroniikassa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä energian keräysmenetelmiä kuten orgaaniset aurinkokennot sekä vähävirtaisia ratkaisuja kuten elektrokrominäytöt.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Valmistustekniikan osaamisen säilyttäminen Suomessa ja Oulun seudulla. Vahvistetaan uuden liiketoiminta-alueen syntyä ja kehittymistä Oulun alueella Printocent teollisuusklusterin avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Painotekniikoilla voidaan tuottaa virtuaalisesti erilaisia toimintoja (komponentteja) painohetkellä.
Liikkuminen ja logistiikka 1 5
Painetussa elektroniikassa voidaan eri komponenttien paketointeja ja siirtoja tehtaasta toiseen vähentää. Logistisena yksikkönä toimii rulla, jonka logistiikka vaatii vähemmän pakkausmateriaalia jne.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Pikadiagnostiikka mahdollistaa ihmisten oma-hoidon kotona, joka parantaa hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-