Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70168

Hankkeen nimi: "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä"

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0161075-9

Jakeluosoite: Kouvolan seudun ammattiopisto Utinkatu 44-48

Puhelinnumero: 02061511

Postinumero: 45200

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.ksao.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SOLIO JUHA-PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankevastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.solio(at)ksao.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206158815

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk hakevat hankkeen kautta tiivistä yhteistyötä test bed-toiminnalle. Hanke tarjoaa yhteisalustan testaustoiminnalle ja myös oppimisympäristölle. KSAO:n oppilaat tuottavat ”käden” taitoja ja Kyamk tutkimuksellista tietoa ja osaamista. Hankkeessa luodaan TKI-tutkimus- ja oppimisympäristö. Hanke tarjoaa TKI-ympäristön joka palvelee kahden oppilaitoksen yhteisiä toimintoja. Tutkimuksen tieteellistä ja tuotannollisuutta tukee ammattiopiston tuottamat ja toteuttamat rutiinit ja käytännön menetelmät.

Hankkeessa kehitetään nykyaikaista etävalvontaa. Laitosohjausta voidaan käytännössä harjoitella ja tutkia kahden oppilaitoksen laitekannan välillä.
Hankkeen aikana luodaan IOT (Internet of thing)-verkosto ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten välille. Hanke kehittää BioSammon oppimisympäristöä palvelemaan yritysten uusien innovaatioiden tuotteistamista. Ammattikorkeakoulun mukanaolo lisää tutkimuksen osuutta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä merkittävästi yhteistyötä ammatillisen ja korkea-asteen oppilaitoksen välillä. Hanke luo uudenlaisen tutkimusympäristön.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

II-asteen ammatilliset opettajat. Ammattikorkeakolun opettajat, II-asteen ammatillisen koulutuksen opiskeliat ja
Ammattikorkeakolun opiskelijat. Etävalvonta ja uudet energiaratkaisut ovat yrityksille haasteellisia. Käytännön tutkimusta ja koulutusta ei alueella ole aiemmin tällä tavalla yhdistetty. Test-bed- toimintaympäristö kohdentaa palveluja hajautetun energiatuotannon yrityksille esim. maanviljelijöille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritysten työvoiman tarvetta uusien energiatoimien alueella ei ole aiemmin pystytty todentamaan. Uudenlaisella oppimisympäristöllä voidaan tarjota opintoja myös lukioille ja muille oppilaitoksille, joista pyritään ammattikorkeakouluihin.
Hankkeen välillisenä vaikutuksena on mahdollisuudet tarjota opinpolkuja ammatilliselta II-asteelta ammattikorkeakouluihin.
Energiayrityksille tarjotaan mahdollisuus testata tuotannon kannattavuutta käytännössä ja saada lisää tukea tuotteistamiselle ja teknisille ratkaisuille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 198 549

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 184 358

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 283 640

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 263 367

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Kouvola, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 2, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Energiainsinööri-opiskelijoista on selvästi suurempi osa miehiä kuin naisia, kun taas luonnonvara-alalla tilanne on päinvastoin (esim. KSAOssa olevilla aloilla (luonto- ja ympäristöalan pt. ja maatalousalan pt.) opiskelevista naisia on valtakunnallisesti yli 60% (OKM Vipunen, tilastot v. 2012). Opiskelijamääriin pyritään saamaan tasapuolisemmin molempia sukupuolia luomalla innostava toimintaympäristö.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hajautettu energiatuotanto/ TKI-toiminta vähentävät fossiilisten polttoaineiden tuontia ja käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 7
Tutkimuksen lisääminen ja vaihtoehtoisten teknologioiden käyttöönotto, lisäävät hiilineutraalien teknologioden kilpailukykyä. Uudet innovaatiot luovat mahdollisuuden siirtyä vähähiiliseen energiatuotantoon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 8
Osaamisen lisääntyminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä kokonaistaseiden hallintaan, joissa lopputuote ei ole jäte. Tutkimuskentän keskittymällä on paremmat mahdollisuudet vastata käytännössä monimuotoisuuden säilymiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 10
Tutkimus rinnakkain käytännön koulutuksen kanssa antaa paremmat mahdollisuudet ilmaston muutoksen hillintään. Uusien teknologioiden pääsy markkinoille helpottuu pilot-toiminnan myötä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 7
Tutkimuksen kautta löydetään uusia sovelluksia, entisten jätteiden tuotteistamisessa raaka-aineiksi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 10
Hankkeen työkaluina tuotettavat menetelmät tukevat hajautetun energiatuotannon ja bioenergian kannattavuuden parantamiseen. Kaukovalvonta on tulevaisuuden toimintamalli, joka parantaa pienten hajautettujen energiatuotantolaitosten kannattavuutta sekä käyttöönottoa. Yhteistyössä ratkotaan myös energiatuotannon pulmatilanteita, lainsäädäntöä ja turvallisuutta sekä niihin liittyviä käytännön menetelmiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 10
Alueen elinkeinoelämän rakennemuutos on vienyt paljon työpaikkoja. Hajautetun energiatuotannon ja ympäristöystävllisen teknologian, oppimisympäristön kehittäminen luo tulevaisuuden osaajia. TKI-toiminnalla mahdollistetaan uusien yrittäjien sekä osaajien mahdollisuutta menestyä kovenevassa kilpailutilanteessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Ammatillisesta oppilaitoksesta pääsy ammattikorkeakouluun helpottuu hankkeen avulla. Tutkimus saa kädet käyttöönsä. Yhteistyö lisää tarjontaa ja vahvistaa molempien oppilaitosten palvelutarjontaa.
Liikkuminen ja logistiikka 9 9
KyAmk:n tutkimuksen keskittäminen samalle tontille BioSammon test bed toimintaa vähentää samojen menetelmien kaksoisrakentamista ja etävalvonta/digitaalinen oppimisympäristö vähentää liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 9
Opiskelijoille mahdollisuus pääsyyn seuraavalle opintotasolle helpottuu. Hajautetun energiatuotannon kannattavuuden ja teknisten toteutusten todentaminen parantuu. Yritysten mahdollisuus energiaitsenäiseen toimintaan parantuu. Varmuus energiahuollon saatavuudesta lisääntyy.
Tasa-arvon edistäminen 5 8
Tämän hetken tilanteessa energiainsinöörien naisten osuus on hyvin pieni. Ympäristöhoitajien naisten osuus on taas hyvin korkea. Energia insinöörien koulutusohjelma sisältää ympäristöopintoja. Opinpolun syntyessä naisten osuus energiainsinööreinä lisääntyy.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Edistää kaikkien II-asteen opiskelijiden yhdenvertaisen pääsyn seuraavalle opiskelutasolle. Etäyhteyden välityksellä "käsien" toimintaa voi seurata myös ne oppilaat joiden fyysinen oma toiminta on rajoittunutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 9 10
Hankkeen päälinja on luoda uusi test bed toimintaympäristö uusiutuvan ja hajautetun energiatuotannon ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa TKI-toimintaa. Hanke luo pohjan energiayrittäjyyden ympäristöystävällisempien uusien innovaatioiden tuotteistamistehtävässä. Hanke vahvistaa KSAO:n ympäristönhoitajien perustutkinnon sisältöä ja välittää ympäristönhoidon koulutuksen sisältöä myös energiainsinööriopiskelijoille.

9 Loppuraportin tiivistelmä

TKI-energiakeskittymä hankkeen tavoitteena oli yhdistää ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun energiateknisen tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön harjoittelun toimet yhteen kohteeseen, eli BioSampoon. Hankkeen toteutuksesta vastasi Kouvolan seudun ammattiopisto ja osatoteuttajana oli alussa Kyamk ja jatkossa Xamk ( Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu). Tavoitteena oli lisätä BioSammon käyttöastetta ja lisätä yhteistyötä kahden eri tason oppilaitoksen välillä. Hankkeen toteuttamisen mahdollisti hyvät henkilösuhteet, jotka vahvistuivat hanketyön aikana. Hanke toteutti suunnitelman mukaisia oppimisympäristön kehitystoimia, joista merkittävin oli etäyhteyksien luominen kahden oppilaitoksen välille. Iot teknologian käyttöönotto toi hankkeelle haasteita, sillä teknologiat kehittyivät hankkeen aikana valtavasti. Haasteista selvittiin 6kk jatkoajan turvin. Yhteistyö kehittyi hankkeen aikana tiiviiksi. Hankkeen toteutuksen aikana aloitettiin, KSAOn toiminnasta vuonna 2016 tehdyn selvityksen perusteella, neuvottelut BioSammon toimintojen siirtämisestä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin toiminnaksi. Hankkeen loppupuolella asia eteni ja elokuun alusta 2017 BioSammon toiminnot siirtyivät virallisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin toiminnaksi. Yhteistyö jatkuu kuitenkin myös ammattiopiston kanssa. Hankkeen aikana toteutettiin useita harjoittelu kokeiluja, joissa tulevat insinöörit pääsivät harjoittelemaan työnjohtoa ammattiopiston opiskelijoiden kanssa.