Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70169

Hankkeen nimi: InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.6.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2221859-6

Jakeluosoite: Paraatikenttä 4

Puhelinnumero: 02061 52710

Postinumero: 45100

Postitoimipaikka: Kouvola

WWW-osoite: http://www.kinno.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rantalainen Liisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiassistentti

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.rantalainen(at)kinno.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0206156171

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pakkauksilla on fyysisiä tuotteita myyvien yritysten kilpailukyvyn muodostumisessa erittäin merkittävä rooli nyt ja tulevaisuudessa. Kuluttjapakkauksen ulkoasu, sen välittämä informaatio, siinä käytetyt materiaalit ja pakkauksen koon sopivuus kuluttajan tarpeisiin vaikuttavat yhä enenevässä määrin siihen, minkä tuotteen kuluttaja valitsee. Vain harvoja tuotteita mainostetaan, joten pakkauksen tulee myydä tuote. Tehokkailla, koko toimintoketjun kattavilla, pakkaus- ja logistiikkaprosesseilla voi yritys saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja myös tarjota ketjun muille toimijoille ja kuluttajille joustavaa palvelua.
Kaakkois-Suomen lähtökohdat nojaavat seudun vahvaan metsäteollisuuden ja pakkaustuotannon ja -teknologian osaamiseen sekä kokemusperäiseen osaamiseen Venäjän rajakaupan tavaralogistiikasta. Pohjaa täydennetään monipuolisella pk-yritysjoukolla, esimerkiksi alueella toimivilla logistiikka- ja ICT-yrityksillä sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston pakkaustutkimuksella ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun koulutuskapasiteeteilla. Mukana ovat myös erittäin edustava joukko pakkausalan
yrityksiä.
Hakemuksen teemavalintaan vaikuttaa keskeisesti se, että Kaakkois-Suomessa on tapahtunut viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien erittäin voimakas teollisuuden rakennemuutos. Alueelta on vuoden 2006 jälkeen hävinnyt lähinnä metsäteollisuudesta noin 6 000 työpaikkaa. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa metsäklusterin uudistaminen, Venäjä-yhteistyön vahvistaminen sekä logistiikan kehittäminen ovatkin Kaakkois-Suomessa yhteisesti sovittujen kehittämissektoreiden kärjet.
Pakkauskehityksen ajureita ovat: kuluttaja, yritysten välinen kilpailu, kaupan ja jakelun vaatimukset, lainsäädäntö, globaalit muutokset ja uusi teknologia. Ajureihin liittyvät muutokset synnyttävät uusia tarpeita ja haasteita pakkaamiseen ja suuntaavat siten uusien palvelumuotojen kehitystä. Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen vaatii uusien materiaalien ja teknologioiden käyttöönottoa, joka tyypillisesti vaatii arvoverkon usean toimijan yhteistyötä. Tämä on haaste, mutta myös mahdollisuus: on mahdollista synnyttää asiakaskunnan kannalta houkutteleva palveluklusteri, jonka kopioiminen on vaikeata ja näin syntyy pitkäaikainen kilpailuetu.
Tärkeinä päätavoitteina projektille ovat erityisesti Kaakkois-Suomen pk-yrityksiä työllistävä ja työllisyyttä ylläpitävä vaikutus sekä Venäjän markkinoiden mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhteistyöverkostojen synnyttäminen. Perustavoitteina on kehittää tuotepakkauksiin ja niiden logistiikkaan liittyvää innovaatiotoimintaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen pakkausalan toimijoiden, logistiikka- ja ICT-yritysten sekä pakkauksia liiketoiminnassaan käyttävien asiakasyritysten kanssa.
Yhteistyön tuloksena syntyy uudentyyppinen logistiikka- ja pakkauspalvelut yhdistävä alueellinen liiketoimintaklusteri, mikä tuottaa alueelle uutta yritystoimintaa ja työllisyyttä. Toteutuessaan projekti vaikuttaa laajasti Kaakkois-Suomeen, koska se nojaa alueen vahvuuksiin. Panostamalla osaamiseen Venäjän markkinoista, pakkaamisesta ja sen uusiutuvista bio- ja nanomateriaaleista, älypakkauksista sekä tavaravirtojen tehokkaasta logistiikasta ja sen IT-tuesta sekä luomalla monitahoinen arvoverkko luodaan hyvät edellytykset nousta Suomen ja pidemmällä tähtäimellä Euroopan johtavaksi tavara- ja niihin liittyvien informaatiovirtojen palvelukeskittymäksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeesta ovat kiinnostuneet ainakin seuraavat yritykset: Ecopulp Finland Oy, BIM Finland Oy, Earthpack Oy, Pyroll Group Oy, Solver Palvelut Oy, A&R Carton Oy, Stora Enso Ingerois Oy, Hyötypaperi Oy, Nitro ID, Propentus Oy,Kymenlaakson Jäte, Oy, Ekokem-Palvelu Oy, Kouvola Gargo Handling Oy, Viawest Oy, Hoviruoka Oy, Kymen Seudun Osuuskauppa ja Bircher&Brandt. Yritysjoukkoa kasvatetaan hankkeen aikana.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projektin pääfokusalue on kuluttajapakkaukset, joten hankeen tulokset hyödyntävät suoraan myös kuluttajaa esimerkiksi paremmin kuluttajan tarpeisiin räätälöityjen pakkausten muodossa. Parempien pakkausten ja pakkauslogistiikan kehittäminen hyödyntää myös muita pakkausliiketoimintaan liittyviä aloja, kuten esimerkiksi elintarviketeollisuutta. Johtuen pakkausten välttämättömästä roolista nykypäivän maailmanlaajuisessa kaupassa sekä aiheen moniteknologisuudesta, välillisiä vaikutuksia hankkeesta tulee laaja-alaisesti eri alueille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 346 096

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 305 874

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 494 424

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 438 873

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kouvola, Kotka, Iitti, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 20, joihin työllistyvät naiset 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 6 8
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 4 6
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Projektissa kehitetään tehokkaampia tuotantomalleja ja hyödynnetään vähäenergisiä tuotantomuotoja. Tämä vähentää myös tuotannossa ja varastoinnissa tapahtuvaa hukkaa sekä materiaalien tuhlausta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 9
Projektin fokus on paikallisen elinkeinoelämän kehittäminen nopeasti kehittyvien teknologioiden mahdollistamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien avulla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Pakkauskehityksen ajurit muuttavat pakkauksiin liittyviä tarpeita ja haasteita. Innopak-hankkeen perustavoitteena oli vastata tähän muutokseen kehittämällä kuluttajapakkauksiin ja niiden logistiikkaan liittyvää innovaatiotoimintaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen pakkausalan toimijoiden, logistiikka- ja ICT-yritysten kanssa sekä pakkauksia liiketoiminnassaan käyttävien asiakasyritysten kanssa.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet liittyivät Kymenlaakson elintarvikealan pk-yritysten pakkausteemaisten case-projektien toteutukseen ja alueen pakkausalan toimijoiden yhteistyöverkostojen muodostamiseen. Projekteja ja tutkimuksia toteutettiin yhdessä oppilaitosten ja erilaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Hankkeessa toteutettiin muun muassa kyselytutkimus, jossa kartoitettiin Kouvolan seudun pienten elintarviketuottajien pakkaustarpeita. Kyselytutkimuksessa saatiin paikallistettua alueen pienet elintarviketuottajat ja selvitettyä heidän kriittisimmät pakkaustarpeet. Kyselyn lopputuloksena syntyi raportti pienten elintarvikealan pakkaustarpeista. Raportti toimitettiin alueen yrityksille osaamisen kehittämisen tueksi ja se tarjoaa tulevaisuussuuntautunutta tietoa pakkaamisesta ja tuo esille sekä käytännönläheisesti yritysten tarpeita että kehittämisideoita.

Pakkauksiin liittyvää tietoisuutta lisättiin myös vaihtuvateemaisissa koulutustilaisuuksissa. Tilaisuuksia järjestettiin erimerkiksi teemoilla: ekologinen pakkaus, pakkauksen tehtävät ja pakkauksen kuluttaja-arvo. Viimeisimmän teeman puitteissa toteutettiin erään alueen elintarvikealan yrittäjän kanssa yhteistyössä pilottipakkaus. Pilotoinnin avulla avattiin pakkauksen merkitystä myynnillisenä elementtinä kaikille alueella toimiville yrittäjille. Järjestettyjen koulutusten lopputulemana lisättiin Kymenlaakson alueen yrittäjien pakkausosaamista.

Muita konkreettia toimenpiteitä olivat seudun elintarvikealan toimijoiden pakkausideoiden konseptointi. Toiminnan tuloksena syntyivät teollisenmuotoilun opiskelijoiden elintarvikealan yrityksille tarjoamat uudet pakkausratkaisun prototyypit. Prototyypin avulla tarjottiin konkreettinen pakkausratkaisu yrittäjien esittämiin erilaisiin tarpeisiin. Hankkeen puitteissa tehtiin myös tutkimusta pakkausmateriaaleista ja tuotantomenetelmistä, etenkin 3D-kuituvalospakkauksiin liittyen. Tutkimusideoita saatiin paikalliselta kuituvalostehtaalta. Tulokset palvelevat tulevaisuudessa lähinnä muottien valmistusta.

Hankkeen aikana järjestetyt pakkausteemaiset klinikat tukivat sekä kuluttajapakkausten kehittämistä että yhteistyöverkoston muodostamista. Klinikalla elintarvikealan yrittäjät saivat neuvoja seudun pakkausasiantuntijoilta, kotelovalmistajilta, mainostoimistoilta ja alan oppilaitosten edustajilta.

Hankkeen loppuvaiheessa koottiin Kaakkois-Suomen alueen pakkausalan toimijat yhteen. Tilaisuudessa kartoitettiin pakkausalan toimijoiden kiinnostusta yhteistoiminnan kehittämiseen. Toimijat näkivät yhteistyön pääosin positiivisena, mutta toimenpiteiden jalkauttamista eteenpäin ei valitettavasti ehditty toteuttamaan hankkeen puitteissa. Klusteria voidaan kuitenkin kehittää Kinnolle osoitetun mandaatin myötä jatkossa.

Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla tuettiin Kymenlaakson alueen yrityksiä pakkausalan uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä vaihtoehtoisten pakkausratkaisujen ja liiketoiminnallisten kehittämismahdollisuuksien esilletuomisessa. Pakkauksen eri liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kehittämisessä on jatkossakin tehtävä työtä, jotta esimerkiksi elintarvikealan pk-yritysten osaaminen lisääntyy ja jotta pakkauskehityksen ajurien muutoksiin osataan reagoida. Tätä kautta voidaan saavuttaa kilpailuetua ja elinvoimaisuutta alueelle.