Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70170

Hankkeen nimi: Aviapolis City

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vantaan kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0124610-9

Jakeluosoite: Elinkeinopalvelut, Elannontie 3

Puhelinnumero: 0405615855

Postinumero: 01510

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.vantaa.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Minna Honkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: minna.honkanen(at)vantaa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358405615855

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen, Aviapolis Cityn, houkuttelevuutta ja investointeja alueelle sekä tukea sen kaupungistumista ja kasvua arvostetuksi ja viihtyisäksi lentokenttäalueeksi. Tavoitteena on luoda edellytyksiä uusille teollisille investoinneille, arvoketjuille ja työpaikkojen syntymiselle lentokenttäalueella, ja lisätä yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää perinteisen teollisuuden yritysten mahdollisuuksia uudistua ja luoda uutta liiketoimintaa sekä samalla osallistaa uudenlaisia yrityksiä mukaan kehitykseen.

Aviapolis City lentokenttäalueen houkuttelevuuden lisäämiseksi muodostetaan public-private-partnership yhteistyössä osaamis- ja innovaatiokeskittymä, joka pohjautuu alueellisiin vahvuuksiin ja älykkääseen erikoistumiseen.
Perinteisen teollisuuden kuten kauppa, liikenne ja logistiikka uudistumiskykyä mahdollistetaan verkostoimalla yhteen eri toimialojen yrityksiä. T&k-toimintaa lisätään näillä osa-alueilla alueen yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä. Yritysten, kaupungin toimijoiden ja asukkaiden tarpeiden mukaisen kehitystoiminnan avulla alueen monimuotoisuutta ja viihtyvyyttä lisätään tilapäisrakentamisella ja kokeiluilla. Yritysten mahdollisuuksia päästä edelläkävijämarkkinoille autetaan kehitysprojektien avulla. Kansainvälisten lentokenttäalueiden benchmarkingin tulosten perusteella otetaan käyttöön parhaita käytäntöjä kaikille osapuolille kehitystoiminnan tueksi.

Hankkeen aikana yritysten kasvu ja kansainvälistymismahdollisuudet lisääntyvät ja alueen erikoistuminen vahvistuu. Kehitysprojektien tuloksena yritysten T&K&I toiminta kehittyy, syntyy uusia innovaatioita, tapoja toimia ja uudenlaista yritystoimintaa alueelle. Kehitysprojekteissa kokeiltujen uusien ratkaisujen myötä alueen vetovoimaisuus lisääntyy. Alue erikoistuu ja parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja lisää alueen asukkaiden ja työntekijöiden viihtyvyyttä. Hankkeen aikana luotujen innovaatiokeskittymien ja yritysyhteistyön tuloksena syntyy pysyviä toimintoja, joiden avulla alueen ja sen yritysten kehittämistä jatketaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat alueella sijaitsevat ja ratkaisuja tarjoavat yritykset (mm. kiinteistökehittäjät, logistiikkayritykset, tuotantoyritykset, palveluyritykset), Vantaan kaupunki eri toimialoineen sekä kansalliset vaikutustahot kuten tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Uudet yritykset joiden avulla uudistetaan perinteisiä toimialoja, ohjelmistoyritykset, palvelumuotoiluun keskittyneet yritykset ja kansainväliset yritykset.

Alueella sijaitsee noin 1900 yritysten toimipaikkaa. Yrityksiä ovat mm. Airpro, Audi, Barona Handling, Bauhaus, Best Western Airport Pilotti, DHL, Finnair Technical Services, Finnair Travel Retail, Flybe Finland, G4S SASH Service, Halti, Ilmailumuseo, ISS Avition, Itella Logistics, Keslog, Lentoparkki, LSG Sky Chefs, Marioff, Okmetic, Restel, Schenker, Securitas, Sokotel, SSP Finland, Suunto ja WDFG Helsinki. Ratkaisuja alueelle tarjoavia tahoja ovat esimerkiksi Finavia, Finnair, VR ja Kaukokiito. Vantaan kaupungin tärkein toimiala on maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala.
Lentokenttäalueeseen vaikuttavia kansallisia muita toimijoita ovat esimerkiksi Vantaan Kaupunki, HSL, Yritysjärjestöt, LVM, Trafi, Kauppakamari, Motiva ja Ilmastoinfo. Tutkimuslaitoksia, korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia ovat esimerkiksi VTT, Aalto Yliopisto, Helsingin yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

Alustavasti merkittävimpiä toimialoja ja näiden teemoja ovat:
1. Liikenne
- Julkinen liikenne
- Lentomatkustajan kokonaispalveluketju
- Työmatkaliikenne
- Kevyt liikenne
2. Logistiikka
- Robotiikka
- Raskas liikenne
- Varastointi
- Kuljetus
3. Kauppa
- Kivijalkakaupat
- Pop-up-kaupat
- Uudet kaupan digitaaliset palvelut
- Kauppakeskukset
4. Uudet alat
- Teollinen Internet
- Ohjelmistoyritykset (esimerkiksi hyötypelillistäminen)
- Palvelumuotoilu
- Sosiaalinen kehittäminen

Alustavasti merkittävämpiä sidosryhmiä ja niiden teemoja ovat:
1. Yritykset
- Pk-yritysten kehitys ja kansainvälistyminen
- Uudet yritykset olemassa olevien tarjonnan aukkoihin
- Innovaatio- ja osaamisympäristöt
2. Asukkaat ja työntekijät
- Oleminen
- Tuleminen
- Viihtyminen
- Työskentely
3. Matkustajat
- Saapuminen lentoasemalle sujuvasti
- Matkan helpottamispalvelut
- Viihtymispalvelut
- Uuden teknologian hyödyntäminen / uudet ratkaisut

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Vantaan kaupunki, metropolialue, Uusimaa ja koko Suomi. Välillisiä kohderyhmiä ovat alueen asukkaat, työntekijät ja matkustajat. Aviapolis-alueella asuu 18000 asukasta, joiden päivittäiseen elämään hanke vaikuttaa. Suomalaisten yritysten työntekijöiden liikematkustamiselle on tärkeää lentoliikenteen saavutettavuus ja liikkuminen paikasta toiseen. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkee 15 miljoonaa matkustajaa vuodessa, joista suuri osa kulkee Aviapolis-alueen kautta lentokentälle. Julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot ovat myös tärkeitä välillisiä kohderyhmiä. Suomen vientiteollisuus luottaa lento- ja rahtiliikenteen toimivuuteen. Alueen kautta kulkee HSL:n tavaraliikennetutkimuksen (2014) mukaan päivittäin 8600 kuorma-autokuljetusta, joiden yritykset ja kuljettajat ovat välillinen kohderyhmä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 399 970

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 360 868

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 571 386

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 515 527

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Espoo, Vantaa, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vantaan kaupunki, Elinkeinopalvelut. Elannontie 3

Postinumero: 01510

Postitoimipaikka: Vantaa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen toiminta ei sisällä eikä kosketa sukupuolinäkökulmaa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali hanke.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Kehitysprojekteissa pyritään tukemaan luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 7
Uusien julkisen liikenteen ratkaisujen synnyttäminen tehden julkisen liikenteen houkuttelevammaksi liikennemuodoksi esim. työmatkoilla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Kaupunkisuunnittelun ja yritysten yhteistyön avulla vaikutetaan viheralueiden ja viherkertoimen kasvuun.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 4
Otetaan huomioon Aviapolis alueen kaavoituksessa, ei osana tätä hanketta. Kehitysprojekteissa pyritään kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen alueelle ei sijoitu Natura 2000 alueita.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 4
Uusien jätteen vähentämisen ja -keräyksen ratkaisujen synnyttäminen alueelle yritysten tuella.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 4
Kehitysprojekteissa pyritään hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Paikallisesti tuetaan yritysten toimintaa ja uusien yritysten syntymistä. Hankkeessa muodostettava osaamis- ja innovaatiokeskittymä jää projektin jälkeen toimintaan ja tukee alueen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Keskitettyjen ICT-ratkaisujen kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 3 9
Kehitysprojekteissa voidaan pienimuotoisesti kokeilla uusia logistisia ja liikenteellisiä ratkaisuja, joita hyödynnetään myöhemmin markkinaehtoisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
Alueen kehityksen myötä sen palvelut paranevat ja asukkaiden, matkustajien ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei koske hanketta.
Kulttuuriympäristö 2 6
Aviapolis aluetta elävöitetään tilapäisrakentamisella ja väliaikaisilla palvelukokeiluilla.
Ympäristöosaaminen 2 6
Alueen yrityksille viestitään osaamis- ja innovaatiokeskittymässä konkreettisista työkaluista yrityksen vähähiilisyyden lisäämiseksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Aviapolis City on Vantaan kaupungin vuosina 2015-2017 toteuttama aluekehityshanke. Vantaan kaupunki on panostanut ja panostaa jatkossakin vahvasti Aviapolis -alueen kehittämiseen. Aviapoliksessa sijaitsee Vantaan tärkein yrityskeskittymä ja se on tällä hetkellä Suomen nopeiten kasvava yritys- ja työpaikka-alue. Kansainvälisillä lentokenttäalueilla, kuten myös Aviapoliksessa on valtava muutospotentiaali. Aviapolis on aallon harjalla toteuttamassa maailman laajuista trendiä, jossa aiemmin logistiikka- ja varastoalueina käytettyjä alueita kehitetään aidoksi, eläväksi kaupungiksi.

Aviapolis City -hanke kehitti Aviapoliksen alueelle uusia toimintamalleja ja työkaluja eritysesti paikallisten verkostojen kehittämiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Aviapolis City -hankkeen toimenpiteiden kautta alueen houkuttelevuus on kasvanut ja uusien investointien syntyminen alueelle on ollut mahdollista. Aviapolis City -hankkeen toimenpiteet keskittivät alueellisen osaamis- ja innovaatiokeskittymän rakentamiseen ja kehittämiseen, T&K-kohteiden tunnistamiseen ja kehitysprojektien toteuttamiseen. Hankkeen toimenpiteiseen saatiin mukaan laaja kirjo erilaisia toimijoita, alueen suurimmista yrityksistä freelancereihin ja yksinyrittäjiin. Hankkeen onnistumisen kannalta oli ensisijaisen tärkeää, että toimenpiteet suunniteltiin yhteistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa.

Hankkeessa keskityttiin Aviapoliksen lentokenttäkaupungin osaamis- ja innovaatiokeskittymän ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen alueellisten verkostojen kautta. Hankkeessa toteutettiin 13 erilaista kehitysprojektia, joissa testattiin ja kehitettiin 24 uutta palvelua tai ratkaisua.

Esimerkkejä hankkeen tuloksista:
- Aviapolis Jobs -verkosto, jossa on mukana Vantaan kaupungin lisäksi noin 40 eri toimijaa; alueen suurimmat työnantajat sekä oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut. Verkoston tavoitteena on lisätä Aviapolis-alueen tunnettuutta työpaikka-alueena sekä edistää alueen toimijoiden rekrytointiyhteistyötä. Tuloksena syntyi tyopaikat.aviapolis.fi -sivusto, josta löytyy kaikki alueen avoimet työpaikta. Verkosto jatkaa toimintaansa hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti, sisältäen säännölliset verkostotapaamiset sekä vuosittainen Aviapolis Jobs -rekrytapahtuma. Verkoston kautta käynnistettiin uutta yhteistyötä alueen yritysten ja oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen välille.
- Aviapolis City -hanke on ollut mukana perustamassa ja käynnistämässä Aviapoliksen alueen pienyrittäjien, freelancereiden ja pk-yritysten yhteistä yhdistystä. Yhdistys rekisteröitiin vuoden 2017 alussa. Yhdistyksen kanssa on järjestetty Aviapolis nousukiitoon tapahtumia sekä toteutettu sparrausvalmennus osaamisen kehittämiseksi. Aviapolis Business Network jatkaa tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa hankkeen jälkeenkin.
- Aviapolis City-hanke osallistui vuoden 2017 lopussa Smart City Expo tapahtumaan Barcelonassa, jossa mukana oli kymmenen yritystä, joiden tuotteita on kehitetty tai testattu Aviapoliksen alueella. Hankkeella oli oma ständi osana pohjoismaista paviljonkia sekä hankkeen tuloksia esiteltiin useissa eri tilaisuuksissa ja puheenvuoroissa.

Aviapolis City hanke osui juuri oikeaan aikaan tukemaan Aviapoliksen tunnettuuden lisäämistä ja vetovoimaisuuden kehittymistä. Alueella toimivilla sidosryhmillä ja yrityksillä oli aito kiinnostus tulla mukaan alueen kehittämiseen. Lisäksi Aviapoliksen kehittäminen, rohkeat ratkaisut ja nopeat kokeilut herättivät runsaasti mielenkiintoa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut jatkavaa Aviapoliksen kehittämistä Aviapolis City-hankkeen tulosten perusteella tiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.