Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70172

Hankkeen nimi: Villilä Networks

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Villilä Studiot Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1928195-7

Jakeluosoite: Villiläntie 1

Puhelinnumero: 0500635163

Postinumero: 29250

Postitoimipaikka: Nakkila

WWW-osoite: http://www.villilastudiot.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VUORI VELI-MATTI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: veli-matti.vuori(at)sataedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0401994130

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Villilä Networks hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä Itämeren ympäristön (Central Baltic) elokuva-alan ammattilaisten ja alan toimintaa tukevien palveluntarjoajien kanssa kehittää alueen identiteettiä elokuvallisin keinoin. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä toimintamalli, joka tuottaa uusia tuotannollisia konsepteja ja siten edistää alueellisten elokuvatoimijoiden uudistumista. Hanke edistää alan pienyrittäjien toimintaedellytyksiä aktivoimalla verkostomaista yhteistyötä. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyy Central Baltic -ohjelmaan kohdennettu verkoston yhteinen kehittämishanke.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on elokuva-alalla toimivat ja/tai alalle tähtäävät freelancerit ja pienyrittäjät, joilla on jo näyttöä osaamisestaan, mutta jotka tarvitsevat lisää yhteistyötä ja verkostojen palveluja. Toisen kohderyhmän muodostavat alan alueelliset kehitysyhtiöt tai muut palveluntarjoajat, jotka omaa osaamisellaan tai varkostollaan voivat tukea varsinaisia tekijöitä heidän pyrkimyksissään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat elokuvatuotantoihin yksittäisiä ja erityisiä palveluja tarjoavia toimijoita. Välilliset toimijat määrittyvät tapauskohtaisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 15 220

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 19 220

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori, Nakkila

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Elokuva-alalle on erityisen tyypillistä sukupuolineutraalisuus. Alan tekijöiden lahjakkuus, osaaminen tms tekijät ovat tunnetusti riippumattomia sukupuolesta. Hankkeessa työskentelee ja kohderyhmään kuuluu lähtökohtaisesti ja tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kuten edellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kuten edellä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja ekologisen kestävyyden kannalta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja ekologisen kestävyyden kannalta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja ekologisen kestävyyden kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja ekologisen kestävyyden kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja ekologisen kestävyyden kannalta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen toimet neutraaleja taloudellisen kestävyyden kannalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 9
Hankkeen toimilla vaikutetaan sekä suoraan kohderyhmän (kulttuurin tuottajat) että erityisesti kansalaisten hyvinvointiin (kulttuurin käyttäjät).
Tasa-arvon edistäminen 3 5
Alalle tyypillinen yhteistyö eri sukupuolten välillä lisää tasa-arvoa. Hanke pyrkii lisäämään yhteistyötä myös sukupuolinäkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 7
Hanke tavoittelee aitoa alueiden yhteistyötä tarkoituksena vahvistaa alueiden identiteettiä elokuvallisin keinoin.
Kulttuuriympäristö 6 10
Varsinaisen hankkeen toteutuessa vahvistuu tietoisuus elokuva-alan tekijöiden kautta erilaisista kulttuuriympäristöistä oleellisesti.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeen toimijat tutustuvat pienimuotoisesti toisten toimintaympäristöihin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lump sum hanke, joka ei saavuttanut tavoitteitaan eikä sille näin ollen maksettu mitään.

Maksatuspäätöksen perustelut:
Valtioneuvoston asetuksen rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014) 8 §:n mukaan tuensaajan on kertakorvaushankkeessa todennettava, että aikaansaatu tulos tai tehdyt toimenpiteet ovat tukipäätöksen mukaisia. Hakijalta 4.2. ja 22.2.2016 saatujen lisätietojen mukaan tuotantoyhteistyötä on tehty virolaisten ja latvialaisten av- ja elokuva-ammattilaisten kanssa hankkeen alkuperäisenä toteutusaikana, mutta rahoituspäätöksen mukaisia työpajoja ei ole pidetty eikä yhteistyökumppaniverkoston kehittämissuunnitelmaa ja aiesopimuksia ole laadittu. Hankehakemus on kirjoitettu, mutta sitä ei ole saatu jätettyä onnistuneesti Central Baltic –ohjelman käsittelyyn haun määräaikaan 23.10.2015 mennessä. Siten hakemuksen jättämisestä ei ole saatu vaadittavaa kuittaustietoa.
Tuki maksetaan hankkeen tulosten perusteella joko kokonaan tai ei ollenkaan, osittainen korvaus ei ole mahdollinen.