Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70173

Hankkeen nimi: Bridgehead

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2520006-8

Jakeluosoite: Puistokatu 1

Puhelinnumero: 015 527 4950

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: SILVENNOINEN KIRSI MARJA ELINA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: palvelupäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.silvennoinen(at)savonlinna.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 571 5850

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Miktech Oy, 0600598-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet
1. Etelä-Savon ja Pietarin alueen yritysyhteistyön tiivistäminen
Hanke tukee uusien yrityksien perustamista Etelä-Savoon ja suomalaisten yritysten etabloitumista Pietariin sekä uusien asiakkaiden hankkimista pk-yrityksille. Hankkeella tuetaan myös maakunnan eri toimijoiden tunnettavuutta Venäjällä ja edistetään maakunnan eri toimijoiden Venäjä yhteistyötä.

2. Yhteistyöverkoston synnyttäminen uusien, merkittävien venäläisten teollisuusalueiden kanssa
Hankkeella laajennetaan maakunnan yhteistyöverkostoja koskemaan uusia maakunnan älykkään erikoistumisen strategian kannalta kiinnostavia talousalueita Venäjällä.

3. Etelä-Savoon suuntautuvan venäläisen invest-in toiminnan kiihdyttäminen
Hankkeessa aktivoidaan venäläisiä yrityksiä sijoittumaan maakuntaan ja tuetaan tätä perustamalla Vigo-kiihdyttämön kaltainen toimintamalli tukemaan investointien riskirahoitusta.

Toimenpiteet
WP1: Etelä-Savon ja Pietarin alueen yritysyhteistyön tiivistäminen (SYKE, Miktech)
Hankkeessa luodaan ja koeponnistetaan Bridgehead Business Intelligence palvelumalli, mikä kokoaa maakunnan yritysten Venäjä -yhteistyötä edistävät ja toteuttavat toimijat. Hankkeen puitteissa järjestetään Luoteis-Venäjän kauppakamarien ja Suomen kauppakamarien välillä Bridgehead konferenssi Saimaa Summitin yhteydessä. Maakunnan näkyvyyttä Pietarissa vahvistetaan osallistumalla Pietarin vuosittaisiin innovaatiotapahtumiin. Tapahtumien teemat kohdennetaan Etelä-Savon maakunnan älykkään erikoistumisen teemoihin (teollinen internet, ekotehokkuus, vähähiilisyys, älykkäät materiaalit, teollisuuselektroniikka)(WP1 toteutetaan yhteistyössä Pietarin teollisuuskauppakamarin kanssa.

WP2: Yhteistyöverkoston laajentaminen venäläisten teollisuusalueiden kanssa (Miktech, SYKE)
Kartoitetaan maakunnan älykkään erikoistumisen näkökulmasta kiinnostavimmat potentiaaliset Venäjän talousalueet (5-6 kpl) ja rakennetaan toimiva yhteistyösuhde 1-2 erikseen valittavan talousalueen kanssa. Valko-Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä Minskin teollisuuskauppakamarin kanssa.

WP3: Etelä-Savoon suuntautuvan venäläisen invest-in toiminnan kiihdyttäminen (Miktech)
Aktivoidaan maakuntaan suuntautuvaa venäläisen Invest-In toimintaa yhteistyössä kansallisen Invest-In Finland toiminnan kanssa ja rakennetaan yksityiseen riskirahoitukseen pohjautuva Vigo –tyyppinen kiihdyttämö fokuksena alkavien kasvuyritysten rahoitus.

Tulokset
Venäjän/Suomen kaupan palvelupolku - Bridgehead Business Intelligence Platform (BBIP), joka edistää alueellista kilpailukykyä ja yritysten verkostoitumista painopisteenä maakunnan älykkään erikoistumisen osaamisalueet. Maakunnan toimijoille syntyy 1-2 uutta yhteistyökumppania Venäjältä valittavista, älykkään erikoistumisen painopisteitä tukevien kasvualueiden kanssa. Venäläisten maakuntaan suuntautuvaa invest-in toimintaa tukeva Vigo tyyppinen riskirahoitusmalli.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kasvupotentiaalia omaavat kansainvälistymisestä (Savonlinnan ja Mikkelin alueilta Pietariin päin sekä Pietarista Etelä-Savoon ja edelleen länteen) kiinnostuneet kärkitoimialojen yritykset. Potentiaaliset yritykset Bridgehead -työpajoihin haetaan kauppakamareiden kanssa yhteistyössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Projekti kohdistuu välillisesti kaikkiin kansainvälistymistä harkitseviin/kansainvälistymistä kauppaa harjoittaviin kohdealueiden yrityksiin. Projektin kohderyhmänä voidaan pitää myös Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n, Miktech Oy:n ja myös kauppakamareiden henkilöstöä, koska Venäjäpalvelun tuotteistaminen edistää myös heidän työtään.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 748

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 155 294

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 298 580

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 248 412

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Enonkoski, Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 100, joihin työllistyvät naiset 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke toteuttaa verkoston kautta eurooppalaista tasa-arvoista toimintatapaa ja pyrkii edistämään molempien sukupuolten mahdollisuuksia toteuttaa kansainvälistä liiketoimintaa EU:n ja Venäjän välillä. Arvioinnin ovat suorittaneet hankekumppanit.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa työskentelee naisia ja miehiä tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tasa-arvoa edistetään hankkessa luontaisesti, mutta päätavoite on työllisyyden ja pk-yritysten kasvun edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Cleantech ja luontomatkailu ovat hankkeen kärkiteemoja. Ko. alojen yritysten kansainvälistymistä edistetään Bridgehead hankkeella. Näin hanke edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Luontomatkailu edistää luonnon ymmärtämistä ja luonto-arvojen psykososiaalisen merkityksen lisäämistä osallisille, joka välillisesti johtaa positiiviisiin ratkaisuihin luonnon kannalta yksilötasolla. Cleantech teknologian viennin edistäminen parantaa kohdemaassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemistä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Cleantech teknologian viennin edistäminen parantaa kohdemaassa ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähenemistä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Liiketoiminnan kannattavuus paranee, kun toimitaan taloudellisesti ja luonnon kannalta tarkoituksen mukaisesti. Hankkeen kohdeyritykset pyrkivät kannattavaan liiketoimintaan. Liikeyhteyksien kehittäminen edistää taloudellisen toimintatavan levittämistä kohdealueiden välillä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Etelä-Savossa on potentiaalisia biotalouden yrityksiä, joilla on osaamista, halua ja mahdollisuus kansainvälistyä. Hankkeella tuetaan myös näiden yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Etelä-Savon elinkeinoelämä hakee maailmantalsouden murroksessa uutta tukijalkaa Pietarin alueen palveluliiketoiminnasta. Hanke tähtää paikallistalouden vahvistamiseen ja pk-yritysten parempaa kilpailukykyyn ja kansainvälistymiseen, joka myös osaltaan poistaa elinkeinorakenteen riskiä, joka aiheutuu teollisuuden suuryksiköiden kovasta kansainvälisestä kilpailusta, jossa epäonnistuminen aiheuttaa korvaamattomia vaurioita Etelä-Savon alueen työllisyydelle ja elinkelpoisuudelle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Pietarin teollisuuskauppakamarin mukaan heillä on jäsenistössään pieniä, innovatiivisia yrityksiä, joilla on kova halu kansainvälistyä. Bridgehead hanke toimii siltana näiden yritysten kv pyrkimyksille. Ja samalla toimii siltana myös talousalueen innovatiivisille yrityksille, jotka hakevat markkinoita Pietarin alueelta.
Liikkuminen ja logistiikka 4 0
Hankkeella tuetaan lähialueiden yhteisen markkinan syntymistä joka on omiaan vähentämään riippuvuutta globaaleista kuljetusketjuista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 0
Hanke tuottaa hyvinvointia ja työllisyysmahdollisuuksia Etelä-Savoon.
Tasa-arvon edistäminen 0 3
Hankkeella edistetään eurooppalaisen tasa-arvokäsityksen leviämistä venäläiseen liiketoimintaympäristöön. Hankkeella myös tuetaan kouluttamista talousalueelle perustettaville venäläisomisteiselle yrityksile, jotka tuottavat työpaikkoja, tavaroita ja palveluita Etelä-Savoon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 0
Itä-Suomi kansainvälistyy vaihdilla. Alueella on paljon venäläisiä kiinteistön omistajia ja asiakkaita. Enenevässä määrin tänne perustetaan yrityksiä. Hanke tukee kulttuurierojen ymmärtämistä kohdealueiden kesken.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 4 0
Hanke tukee cleantech toimialan kehittymistä ja kansainvälistymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Bridgehead –hanke on kahden vuoden aikana toiminnoillaan edistänyt pk-yritysten kilpailukykyä ja aktivoinut yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen rajan molemmin puolin. Hanke on poliittisesti vaikeana aikana rakentanut yhteistyötä teollisuuskauppakamareiden ja muiden yrityskehitysorganisaatioiden kanssa auttaen yrityksiä käytännön tasolla kansainvälistymishankkeissa.

Hankkeen aikana on luotu Bridgehead Business Intelligence –palvelumalli, jonka käytännön työkaluksi muodostuivat Doing Business in Savonlinna –tilaisuudet, joita on toteutettu ja edelleen kehitetty yhteistyössä Pietarin ja Karjalan Tasavallan teollisuuskauppakamareiden kanssa. Ko. tilaisuuksissa ja hankkeen aikana järjestetyissä muissa match making –tapahtumissa on tuotu esille seudun investointimahdollisuuksia, kerrottu yrityksen perustamisesta Suomeen, liiketoimintaympäristöstä ja yrittämisestä eteläsavolaisessa liiketoimintakulttuurissa. Business Intelligence palvelumalli perustuu siihen, että Bridgehead –asiamies on koonnut hankkeen aikana toimivan yhteistyöverkoston sekä Suomen että Venäjän puolella. Tilaisuuksiin osallistuvia kansainvälistymisestä kiinnostuneita yrityksiä on autettu liiketoimintaprosessien käynnistämisessä.

Hankkeen puitteissa Syke on luonut yhteistyöverkostot Pietarin, Karjalan Tasavallan, Skolkovan teknologiakeskuksen, Komin alueen sekä Valko-Venäjän Minskin ja Nesvitzhin alueiden kanssa. Miksei puolestaan on aktivoinut eri sidosryhmätoimijoiden kanssa erityisesti Pietarissa, Moskovassa ja Samaran alueella, joissa eteläsavolaisten yritysten näkökulmasta on kartoitettu sopivia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita uusien avauksien tarjoamiseksi.

Miksei on tehnyt suunnitelman Vigo-kiihdyttämön kaltaisen rahaston perustamisesta tukemaan investointien riskirahoitusta. Liiketoimintasuunnitelma valmisteltiin investoijien kartoittamiseksi ja sitouttamiseksi rahastoon. Rahaston toteuttaminen suunnittelua pidemmällä vaikeutui, koska toimintaympäristö Venäjällä on tällä hetkellä haastava vallitsevien poliittisten ja taloudellisten syiden johdosta.

Hankkeessa tehty työ on tiivistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisännyt kanssakäymistä ja osaamista cross-border yrityshankkeiden edistämisessä. Hankkeen työtä jatketaan Cross-border corridor for business development –hankkeella, jossa toiminnan painopisteet ovat: Luoteisen Kehityskäytävän prioriteettitalousalueen perustaminen Parikkala-Syväoroon, pk-yritysten cross-border yrityshankkeiden tukeminen sekä uusyritysneuvontaan perustuvan cross-border yritysneuvontatyökalun kehittäminen. Lisäksi hankkeessa saatu kokemus ja luodut yhteistoimintaverkostot hyödynnetään ENI-ohjelmaan valmisteltavassa Cross-border Business Intelligence Network –hankkeen valmistelussa.