Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70175

Hankkeen nimi: Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2048547-1

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 015 361600

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Maisa Häkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: matkailujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maisa.hakkinen(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447942219

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimukset ja heikot signaalit kertovat muutoksista vapaa-ajan toimintaympäristössä ja mökkeilijöiden käyttäytymisessä. Myös matkailijoiden arvot ja kulutuskäyttäytyminen ovat muuttumassa. Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys Mikkelin seudulle on poikkeuksellisen suuri. Tämä Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -kehittämishankkeen tavoite on turvata ja kasvattaa vapaa-ajan tuomia tuloja, työpaikkoja ja lisätä yrityksien määrää muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeella haetaan ratkaisua myös tarpeeseen kasvattaa majoituskapasiteettia erityisesti sesonkiaikoina, riittävää volyymiä kansainvälisiin jakelukanaviin sekä osallistumista kansainvälisiin vapaa-ajan verkostoihin.

Upea, puhdas järviluonto, asema vapaa-ajan asumisen keskuksena, sijainti Helsingin ja Pietarin läheisyydessä, hyvä saavutettavuus sekä monipuoliset ja laadukkaat palvelut luovat hyvät edellytykset kehittämistyölle.

Kehittämishankkeen tavoite on rakentaa Mikkelin seudusta kestävän vapaa-ajan mallialue, josta muut voivat ottaa mallia ja joka toimii koko Suomen demoalustana. Kehittämisohjelmassa luodaan edellytyksiä uusien tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintakonseptien syntymiselle huomioiden erityisesti kestävän kasvun ja hyvinvoinnin periaatteet. Samalla synnytetään uutta yritystoimintaa kestävän vapaa-ajan ympärille ja varmistetaan vapaa-ajan aluetaloudellinen merkittävyys jatkossakin. Kehittämishanke tukee omalta osaltaan myös Etelä-Savon maakunnan päivitettyä matkailustrategiaa ja Miset Oy:n strategiaa sekä Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiaa. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu tehdyt vapaa-ajan asumiseen liittyvät tutkimukset (Muuttuvat mökkeilytyylit/Manu Rantanen, Helsingin Yliopisto sekä Etelä-Savon matkailun tulo- ja työllisyysselvitys/FCG).

Kehittämishankkeen aikana luodaan uusi liiketoimintamalli vapaa-ajan asuntojen vuokraamiseen ja oheispalvelujen tuottamiseen. Kehittämishankkeen toimenpiteitä ovat mm. vapaa-ajan asuntojen markkinointi- ja vuokrauspalvelun selvitystyö (Tanskan malli – selvitys), pilottialueiden valinta, palveluverkostojen luominen, palvelujen kehittäminen ja niistä tiedottaminen vapaa-ajan asukkaille sekä vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen. Hankkeessa kartoitetaan myös yksityisten omistajien halukkuus oman vapaa-ajan asunnon vuokrauksen aloittamiseen luotuja palveluverkostoja hyödyntäen sekä luodaan yhteistyöverkostot kansainvälisiin jakelukanaviin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vahvaa ja pitkäjänteistä viestintää sekä perinteisissä että sähköisissä kanavissa. Kynnys oman vapaa-ajan asunnon vuokraamiselle on korkea, joten hankkeessa panostetaan merkittävästi vaihtoehdosta tiedottamiseen.
Tavoitteena on, että Mikkelin seutu ja Etelä-Savo ovat nykyistä vahvemmin mukana kansainvälisessä Holidayhomes-markkinoinnissa, jonka seurauksen syntyy uutta kysyntää uusilta markkinoilta. Nykyistä suurempi näkyvyys kansainvälisillä markkinoilla vahvistaa myös maakunnan matkailullista vetovoimaa yleisesti.

Hankkeen tuloksena vapaa-ajan Mikkelin seutu on vuonna 2020 kestävän vapaa-ajan mallialue, joka tunnetaan vapaa-ajan asukkaille suunnatuista monipuolisesta ja ammattimaisesti toteutetuista palveluista, uusista älykkäistä sisällöistä ja digitaalisista ratkaisuista sekä toimivasta ”Vuokraamme mökkisi” –palvelukonseptista, joka luo uutta kansainvälistä kysyntää ja matkailutuloa sekä vahvistaa alueemme tunnettuutta kotimaassa ja kansainvälisesti.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Palvelujen tarjoajat ja vapaa-ajan asuntojen vuokraajat:
Kohderyhmiä ovat sekä nykyiset vapaa-ajan asukkaat, joiden oleskelua halutaan pidentää ja seudulla käytettävän rahamäärän kasvua lisätä sekä ne perheet, jotka ovat kiinnostuneita oman loma-asuntonsa vuokraustoiminnan käynnistämisestä.Varsinaisia kohderyhmiä ovat myös seudun yritykset (mm. matkailuyritykset, huolto- ja siivousyritykset, kaupan alan yritykset, elintarvikeyritykset, tapahtumajärjestäjät, muut palveluyritykset) sekä potentiaaliset yrittäjät.

Asiakkaat:
Kohderyhminä ovat sekä kotimaiset että kansainväliset matkailijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- paikalliset asukkaat ja muut toimijat
- vapaa-ajan asunnon ostoa suunnittelevat yksityishenkilöt ja perheet

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 268 739

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 264 753

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 447 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 441 256

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Pertunmaa, Mäntyharju, Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Puumala, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 4, joihin työllistyvät naiset 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joihin työllistyvät naiset 2

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankesuunnitteluvaiheessa ei ole tehty analyysia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Tavoite on, että hanke luo työpaikkoja ja yrittäjyyttä sekä miehille että naisille (huolto-, siivoust etc.)
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on vapaa-ajanasutuksen säilyminen ja tulon kasvattaminen, uudet yritykset, uudet verkostot ja työpaikat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 6
Hankkeella edistetään olemassaolevan rakennuskannan vuokrausta ja tehokasta käyttöä sekä pyritään vaikuttamaan siihen, että oman mökin rakentamisen lisäksi myös vuokraus nähdään vaihtoehtona. Luonnonvaroja säästyy, mikäli hankkeella kyetään vakuttamaan siihen, että vuokraus valitaan erityisesti oman mökin rakentamisen sijasta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 6
Hankkeella edistetään olemassaolevan rakennuskannan vuokrausta ja tehokasta käyttöä sekä pyritään vaikuttamaan siihen, että oman mökin rakentamisen lisäksi myös vuokraus nähdään vaihtoehtona. Luonnonvaroja säästyy, mikäli hankkeella kyetään vakuttamaan siihen, että vuokraus valitaan erityisesti oman mökin rakentamisen sijasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 4
Hankkeella viestitään hyvistä käytännöistä, joilla kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuus kyetään säilyttämään.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 5
Hankkeella edistetään olemassaolevan rakennuskannan vuokrausta ja tehokasta käyttöä sekä pyritään vaikuttamaan siihen, että oman mökin rakentamisen lisäksi myös vuokraus nähdään vaihtoehtona. Luonnonvaroja säästyy, mikäli hankkeella kyetään vakuttamaan siihen, että vuokraus valitaan erityisesti oman mökin rakentamisen sijasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Hankkeella pyritään edistämään kestävää mökkimatkailua ja kertomaan parhaista käytännöistä käyttää uusiutuvaa energiaa sekä tehokkaita, ympäristöä säästäviä jäteratkaisuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 4
Hankkeella pyritään edistämään kestävää mökkimatkailua ja kertomaan parhaista käytännöistä käyttää uusiutuvaa energiaa sekä tehokkaita, ympäristöä säästäviä jäteratkaisuja.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Mikkelin seudun kiistämätön vahvuus on vapaa-ajan asutus. Kuitenkin 98,8% kapasiteetista on täysin omassa käytössä ja käyttö hiipuu hiljalleen. Hanke tähtää olemassaolevan elinkeinorakenteen parempaan hyödyntämiseen ja muutokseen ihmisten kulutustottumusten mukana.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 10
Hankkeella kehitetään vuokramökkien välitystoimintaa Mikkelin seutualueella. Tämä on tyypiltään aineeton palvelu. Lisäksi mökinomistajille luodaan uusia aineettomia palveluja, joiden avulla alueen mökkejä voidaan asettaa vuokrauskäyttöön: esim. avainten luovutuspalvelu, siivouspalvelu yms.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeella pyritään etsimään energiatehokkaita ratkaisuja oman mökin vuokraukseen, huoltoon ja palvelujen järjestämiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 9
Vuokramökkien suosion edistäminen lisää alueen hyvinvointia vuokraajien tarvitsemien palvelujen kautta: jokainen säännölliseen vuokrauskäyttöön otettu mökki tuottaa alueelle noin 30.000 euroa taloudellista hyötyä niin huoltopalvelujen, ruokapalvelujen, vähittäiskaupan kuin kulttuuri- ja aktiviteettipalvelujenkin kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hankkeella edistetään kulttuurivaihtoa tuoden erityisesti Eurooppalaista vuokrausmallia Suomeeen.
Kulttuuriympäristö 5 7
Hankkeella vaikutetaan vapaa-ajan asukkaiden tietoisuuteen omasta ympäristöstään. Lisäksi kulttuuriarvoista viestitään säännöllisesti sähköpostikirjeiden ja painettujen julkaisujen kautta.
Ympäristöosaaminen 6 9
Hankkeella kasvatetaan Mikkelin seudun ympäristöosaamista. Vapaa-ajan asukkaille kerrotaan parhaista käytännöistä pienentää ympäristön kuormitusta. Vuokrauspalvelun kautta tuotetaan materiaaleja, joilla tähdätään matkailijoiden tietoisuuden lisäämiseen arvokkaasta ympäristöstä ja sen kestävästä hoidosta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -hanke käynnisti Mikkelin seudulla vapaa-ajan asumisen kehittämistyön, jonka tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä alue tunnetaan kestävän vapaa-ajan asumisen mallialueena. Hankkeen tavoitteena oli turvata ja kasvattaa vapaa-ajan asumisen tuomia tuloja ja työpaikkoja sekä lisätä yritysten määrää muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeella haettiin ratkaisua myös tarpeeseen kasvattaa majoituskapasiteettia erityisesti sesonkiaikoina, riittävää volyymia kansainvälisiin jakelukanaviin sekä osallistumista kansainvälisiin vapaa-ajan asumisen verkostoihin. Lisäksi ohjelmassa etsittiin matkailun ja vapaa-ajan asumisen yhteisiä rajapintoja ja kehittämisen mahdollisuuksia.

Hanke onnistui vastaamaan kehittämistarpeisiin hyvin ja loi pohjaa vuodelle 2020 asetetuille määrällisille tavoitteille. Hankkeessa mukana olleille kunnille ja seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnalle tehdyn sähköisen palautekyselyn perusteella hanke onnistui erityisen hyvin seudun vapaa-aikabrändin kehittämisessä. Hankkeen seudulle tuomina vaikutuksina nähtiin lisäksi mökkivuokrauksen lisääntyminen, näkyvyyden lisääntyminen, tunnettuuden lisääntyminen vapaa-ajan asumisen alueena sekä seudun vetovoiman kasvaminen vapaa-ajan asumisen alueena. Vastaajat myös arvioivat, että vapaa-ajan asuminen sekä siihen liittyvä matkailu nähdään nyt aluestrategisesti entistä tärkeämpänä. Merkille pantavaa on myös se, että 100 % vastaajista totesi hankkeen tukeneen vapaa-ajan asumisen huomioon ottamista organisaationsa strategiassa.

Hankkeen tuloksena syntyi kaikkiaan yhdeksän uutta työpaikkaa, joista kolme kokoaikaisia ja kuusi freelancer-suhteisia työpaikkoja. Kaksi kokoaikaisista työpaikoista oli naisille. Mökkivuokrauksen piiriin saatiin hankeaikana noin 80 mökkiä/480 vuodepaikkaa (tavoite 50 mökkiä/300 vuodepaikkaa), minkä seurauksena majoituskapasiteetti kasvoi. Euroopan suurimman loma-asuntovälittäjän kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena kaikkiaan 16 mökkiyritystä (pk-yritystä), joista 13 Etelä-Savosta, laajensi vuosina 2016–2017 kansainvälisille markkinoille. Ko. yhteistyön tuloksena Mikkelin seutu pääsi mukaan kansainvälisiin jakelukanaviin ja verkostoihin ja seudun näkyvyys eurooppalaisilla markkinoilla kasvoi.

Hankkeen aikana vapaa-ajan asumisen viestintä kehittyi, ja viestinnän toimenpiteet edistivät Mikkelin seudun tunnettuutta Suomen johtavana mökkiseutuna. Seudun vapaa-ajan asumisen ”Laiturilla”-brändiä rakennettiin määrätietoisesti mm. internetsivujen, lifestyle-lehden ja lehti-ilmoittelun avulla. Vapaa-ajan asumisen lifestyle-lehti Laiturilla saavutti suuren suosion ja löi itsensä nopeasti läpi sekä vapaa-ajanasukkaiden että paikallisten keskuudessa. Medianäkyvyyttä hanke ja vapaa-ajan asuminen sai 23 artikkelin verran.

Vapaa-ajan asumisen nostaminen julkiseen keskusteluun viritti lisääntyvää yleistä kiinnostusta sitä kohtaan: vapaa-ajan asumisesta alettiin puhua matkailun rinnalla yhtenä Mikkelin seudun ja koko Etelä-Savon maakunnan suurista mahdollisuuksista. Vapaa-ajan asuminen myös nostettiin selvästi omana kokonaisuutenaan mukaan strategiatyöhän esimerkiksi kunta- ja maakuntatasolla.