Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70176

Hankkeen nimi: Virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0210574-6

Jakeluosoite: Myllärintie 35

Puhelinnumero: (016) 337 41

Postinumero: 96400

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.kolpene.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOSTAMO-PÄÄKKÖ KAISA TUULIKKI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kaisa.kostamo-paakko(at)poskelappi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 570 2844

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

virtu.fi on innovaatioympäristö, joka sisältää palveluportaalin, toimintatavan, tukirakenteen, laitteet ja sovellukset sähköisten palveluiden toteuttamiseksi sekä markkinoimiseksi internetissä. Innovaatioympäristön avulla palveluiden tuottajat voivat tuottaa uusia sähköisiä palveluita tai kehittää olemassa olevia palveluita monikanavaisiksi, ja näin tehostaa palveluprosessejaan.

virtu.fi innovaatioympäristö on luotu Virtu-asiointia videoyhteydellä ja Hyvinvointitili –hankkeissa. Työtä pitää jatkaa, jotta innovaatioympäristöä voidaan hyödyntää laajemmin eri palvelutuottajien parissa. Hankkeissa keskeisenä toimijoina olivat kunnat, ja yhteistyö kuntatoimijoiden kanssa on päässyt käyntiin, järjestöjen kanssa yhteistyötä on aloitettu, mutta pk-yrityksille ei ole tarjottu mahdollisuutta hyödyntää
virtu.fi innovaatioympäristöä. Pk-yritykset ja järjestöt tarvitsevat erityistä tukea uusien teknologien käyttöönoton kanssa. Lisäksi uusien palveluiden, erityisesti uudella tavalla tuotettujen palveluiden lanseeraus vaatii aikaa, jotta kuntalaiset löytävät palvelut.

virtu.fi - sähköiset palvelut lappilaisille hanke laajentaa virtu.fi innovaatioympäristön hyödyntämistä eri toimijoiden kanssa (pk-yrityksen, kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja valtion organisaatioiden) ja tuottaa uusia palveluita innovaatioympäristön avulla. Lisäksi laajennetaan Virtu-palvelupisteiden verkostoa Lapin alueella.

virtu.fi innovaatioympäristön käytön laajentaminen ja juurruttaminen parantaa hyvinvointipalveluiden tuottajien osaamista uusien teknologioiden hyödyntämisessä omassa palvelutoiminnassa sekä mahdollistaa palveluiden tuottamisen alueellisesti. Tämä lisää asiakkaiden palveluiden saatavuutta, koska sähköiset palvelut mahdollistavat palveluiden käyttämisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Toimenpiteet:
1. Tiedottaminen virtu.fi innovaatioympäristöstä sen juurruttamiseksi Lapin alueelle
2. Uusien palvelutuottajien tukeminen virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönotossa tuottamalla sähköisiä palveluita palveluita tai muokkaamalla olemassa olevia palveluita monikanavaisiksi
3. Uusien Virtu-palvelupisteiden käynnistämisen tukeminen
4. Käyttäjätiedon pohjalta virtu.fi innovaatioympäristön muokkaaminen vastaamaan käyttäjien tarpeita
5. Sähköisen hakupalvelun pilotointi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavat pk-yritykset, kunnat ja kuntayhtymät sekä järjestöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lappilaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttävät kansalaiset sekä virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät yleisesti.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 470 204

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 458 466

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 587 754

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 573 081

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Rovaniemen, Torniolaakson, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Kittilä, Inari, Keminmaa, Rovaniemi, Posio, Savukoski, Ylitornio, Sodankylä, Simo, Salla, Pelkosenniemi, Ranua, Tornio, Muonio, Kolari, Enontekiö, Pello, Kemijärvi, Tervola, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa hanketoimijat tarkkailevat ja arvioivat toimenpiteiden vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon. Tämän lisäksi hankitaan hankkeen alkuvaiheessa/ puolessa välissä asiantuntija arvioimaan valtavirtaistamistoimenpiteiden vaikutusta ja ehdottamaan uusia toimintatapoja, joilla voidaan parantaa tasa-arvon toteutumista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palveluiden ideoinnissa, toteutuksessa ja markinnoinissa pyritään edistämään miesten osallistumista palveluiden kehittämiseen, koska tutkimusten mukaan miehet käyttävät vähemmän sähköisiä palveluita kuin naiset. Käyttäjien osallistumisella pyritään vaikuttamaan palveluiden vastaavuuteen mies- ja naiskäyttäjillä. Lisäksi tiedottamisessa ja erityisesti markkinoinnin kuvamateriaaleissa pyritään välttämään sukupuolistereotypioita ja vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa, esimerkiksi kuviksi valikoidaan miesten ja naisten kuvia tasapuolisesti edustamaan sekä ammattilaisia että asiakkaita.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa kaikissa toimenpiteissa huomioidaan sukupuolten tasa-arvon toteutuminen. Erityisesti tämä tulee esille toimenpiteissä, joissa kehitetään palveluita, tuetaan pk-yrittäjiä, tiedotetaan ja markkinoidaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja parantamiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välittömiä eikä välillisiä vaikutuksia Natura 2000 verkostoon kuuluviin suojeltaviin alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Sähköiset palvelut lisää paperitonta asiointia ja vähentää materiaalien kuljetusta arkistointia sekä jätteiden määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei vaikuteta palveluiden tuottajien ja käyttäjien energialähteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke antaa paikallisille yrityksille monipuolisemmat mahdollisuudet tuottaa palveluita, koska sähköisiä palveluita voi tuottaa koko Lapin alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea sähköisten palveluiden tuottamista. Hanke vahvistaa palveuiden tuottajien toimintaympäristöä ja palveluiden saatavuutta koko Lappiin.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Sähköisten palveluiden käyttäminen ja tuottaminen vähentää liikkumisen tarvetta, koska palveluita voi käyttää kotoa käsin. Erityisesti syrjäseuduilla liikkuminen voi olla vaikeaa puuttelisten liikenneyhteyksien vuoksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
virtu.fi palveluportaalin olemasssa olevat ja kehitettävät sähköiset palvelut keskittyvät hyvinvoinnin edistämiseen. Palveluita kehitetään ja arvioidaan palveluiden käyttäjien kanssa huomioiden erilaiset käyttäjäryhmät.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Sähköisten palveluiden käyttäjäryhmät ovat tutkimuksien mukaan naisvaltaisia. Hankkeessa osallistetaan miehiä palveluiden suunnitteluun, jolla pyritään vahvistamaan palveluiden vastaavuutta heidänkin tarpeisiinsa. Markkinoinnissa ja tiedottamisessa purataan perinteisiä sukupuolikäsityksiä kuvamateriaalin osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeella pyritään vahvistamaan kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluita. Virtu-palvelupisteet ovat kuntalaisille maksuttomia sähköisen asioinnin paikkoja, ja käyttöön voi saada tukea tarvittaessa. virtu.fi sähköiset palvleut mahdollistavat saamenkielisen palveluiden laajemman tuottamisen ja käytön.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta kultturiympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeella ei ole vaikutusta ympäristöosaamiseen, mutta Virtu-palvelupisteitä voi käyttää tietoisuuden vahvistamiseen esim. etäkoulutuksen avuulla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

virtu.fi on innovaatioympäristö, joka sisältää palveluportaalin, toimintatavan, tukirakenteen, laitteet ja sovellukset sähköisten palveluiden toteuttamiseksi sekä markkinoimiseksi internetissä. Innovaatioympäristön avulla palveluiden tuottajat voivat tuottaa uusia sähköisiä palveluita tai kehittää olemassa olevia palveluita monikanavaisiksi, ja näin tehostaa palveluprosessejaan. Hankkeen aikana innovaatioympäristön käytön laajentuminen ja juurruttaminen on parantanut hyvinvointipalveluiden tuottajien osaamista uusien teknologioiden hyödyntämisessä omassa palvelutoiminnassa sekä mahdollistanut palveluiden tuottamisen alueellisesti. Palveluiden käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet ja teknologiavälitteiset palvelut turvaavat palveluiden saatavuuden, jolloin palvelut ovat saatavissa oikeaan aikaan ja paikkaan mahdollisimman helposti. Tällä on edistetty palveluiden tasa-arvoista käyttömahdollisuutta riippumatta asuinpaikasta tai kunnan resursseista. Lisäksi virtu- palvelupisteiden verkoston laajentuminen lisännyt sähköisten palveluiden tasa-arvoista saavutettavuutta.

Palveluita kehitettiin 5 toimenpiteen kautta. Toimenpiteet ja tulokset:
1. Tiedottaminen virtu.fi innovaatioympäristöstä sen juurruttamiseksi Lapin alueelle= lisääntynyt sähköisten palveluiden käyttö. Tiedottaminen sekä uusien palveluntuottajien tukeminen on onnistunut hyvin. Virtu.fi ja sosiaalikollega verkkosivujen käyttömäärät ovat kasvaneet 44% hankeen toiminta-aikana, vuonna 2016 istuntoja oli 528 897 kpl, ja vuonna 2017 elokuun lopussa istuntoja oli 518 129 kpl. Erityisesti laskureiden ja ammattilaisten välisten tiedonsiirtojen määrät ovat olleet kasvussa. Kolmen vuoden toiminta-aikana Virtu.fi palveluita esiteltiin 2 812 kuntalaiselle ja 2788 sote-alan ammattilaiselle 290 eri tilaisuudessa eri kohderyhmille järjestetyissä tilaisuuksissa, messuilla ja virtu-palvelupisteiden avajaisissa. Ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksista esiteltiin palveluiden lisäksi erilaisia toimintamalleja, miten palveluita voi lähteä tuottamaan monikanavaisesti.
2. Uusien palvelutuottajien tukeminen virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönotossa tuottamalla sähköisiä palveluita= virtu.fi innovaatioympäristön käyttöönottomalli ja lisääntynyt sähköisten palveluiden tuottaminen. Palvelupilotteja on tehty kuvapuhelinpalveluihin, sähköisiin lomakkeisiin ja verkkoneuvontaan, tiedonsiirtoon ammattilaispalveluissa ja laskureita ja mittareita hyödyntävissä palveluissa. Virtu.fi -palveluportaalissa on tällä hetkellä 261 eri palvelua, joista hankkeen aikana on pilotoitu ja otettu käyttöön 78 kpl. Palveluiden tuottajille on luotu toimintatavat ja tukimateriaali sähköisten palveluiden tuottamisen tueksi.
3. Uusien Virtu-palvelupisteiden käynnistämisen tukeminen= laajennettu Virtu-palvelupisteverkosto. Hankkeen toiminta aikana virtu -palvelupisteiden verkosto on laajentunut. Uusia virtu-palvelupisteitä on avattu 11 kpl, uusia kuntia tuli mukaan 4, Ranua, Pello, Kolari ja Utsjoki. Hankkeen päättyessä myös 3 kuntaa, Inari, Tornio ja Muonio, ovat tehneet hankintapäätöksen. Kehitystyötä on tehty kuntien kanssa monin tavoin mm. neuvonta ja ohjaus virtu-palvelupisteiden hankinnassa ja käyttöönotossa sekä tilakysymyksissä sekä avajaisten järjestämisessä, yhdyshenkilöverkoston ylläpidossa ja kouluttamisessa sekä ammattilaisten opastuksessa.
4. Käyttäjätiedon pohjalta virtu.fi innovaatioympäristön muokkaaminen vastaamaan käyttäjien tarpeita= käyttäjätietoa monikanavaisista palveluista ja uudistettu virtu.fi käyttäjätiedon pohjalta. Virtu-palveluportaalia on päivitetty käyttäjälähtöisillä menetelmillä kerätyn tiedon pohjalta ja palveluiden suunnitteluun ja pilotointiin on osallistettu sekä palveluiden käyttäjiä että tuottajia. Käyttäjätiedon avulla palveluprosessit on saatu selkeiksi ja sujuviksi erityisesti kuntalaisten näkökulmasta.
5. Sähköisen hakupalvelun pilotointi= toimintamalli pk-yrityksille palvelun markkinoinnista asiakkaan käyttöön hyödyntämällä sähköistä hakupalvelua. Hankkeen päättyessä Tornio ja Rovaniemi sekä Sodankylä ovat ottaneet käyttöön sähköisen palvelustelin, käyttöönotto on tehty ikäihmisten palveluihin ja laajenee muihin käyttökohteisiin mm. vammaispalvelut.

Virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille -hankkeen päättyessä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) koordinoi toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja tukee uusien palveluiden käyttöönottoa osana omaa perustyötään. Posken hanketyön osaaminen mikro- ja pk-yrittäjien kanssa lisääntyi, koska palveluiden pilotointiin saatiin mukaan myös yrityksiä. Virtu.fi innovaatioympäristön pilotoinnit loivat selkeitä toimintamalleja ja työkaluja sähköisten palveluiden käyttöönottoon. Virtu-palvelupisteiden toimintamallin kehittäminen ja siihen liittyvät tekniset toimet lisäsivät tuensaajan teknistä osaamista erityisesti kuvapuhelinpalveluiden osalta. Osallistuminen maakunnan ICT-kehittämistyöhön usealla eri tavalla syvensi tuensaajan tietotaitoa ICT-kehittämistyön tärkeydestä tulevaan sote-palveluiden muutokseen liittyen. Virtu-palveluportaalia tulisi kehittää edelleen Lapin maakunnan kaikkien sote-palveluiden palvelutarjottimeksi. Kehittämistyössä tulisi ottaa huomioon palveluiden käyttäjien valinnanvapauden lisääntyminen ja siihen liittyvät tiedontarpeet.