Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70181

Hankkeen nimi: OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2014 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu

Puhelinnumero: 040 6735210

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

WWW-osoite: http://oulumining.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hynynen Ilkka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilkka.hynynen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6735210

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Oulun yliopisto on strategiansa mukaisesti keskittynyt ja erikoistunut kaivosalan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2007 yliopistoon perustettiin Oulu Mining School (OMS).

OMS:n toiminnan ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen yliopisto sai ESR-rahoitusta vuosina 2008-2010 tuloksena GeoPros PD -koulutusohjelma ja OMS-verkostokonsepti. Pohjois-Pohjanmaan liitto on tukenut Oulu Mining Schoolin, vuorialan innovaatioympäristö -hanketta, EAKR-rahoituksella vuosina 2010-2012 ja tuloksena Oulun yliopistoon saatiin ainutlaatuinen yliopistoympäristöön soveltuva jatkuvatoiminen vaahdotusrikastuslaitos, minipilot rikastamo.

Nyt Oulun yliopisto vahvistaa profiiliaan pohjoisen luonnonvarojen ja kestävän kehityksen alueella ja on päättänyt perustaa 1.8.2014 alkaen kaivannaisalan tiedekunnan sekä kehittää siitä kansallisesti ja kansainvälisesti johtavan kaivannaisalan opetus- ja tutkimusyksikön. Samalla kaivannaisalan tiedekuntaan rakennetaan kaivostoiminnan koko elinkaarta ja kaivannaisalan teknologia- ja ICT-aloja palveleva OMS-tutkimuskeskus, joka monitieteellisyydellään on ainutlaatuinen Euroopassa.

Hankkeessa saatetaan yhteen Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan ja teknillisen tiedekunnan kaivannaisteollisuutta palveleva teknillinen tutkimuslaitteisto ja tieteellisteknillinen osaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja yhteen paikkaan. Tutkimuskeskuksen laboratoriot varustetaan vastaamaan kaivannaisalan kansainvälisiä vaatimuksia. Hankkeen yksi kunnianhimoisimmista tavoitteista on rakentaa minipilotin yhteyteen malmilietteen puhdistuslaitteisto, jolloin OMS-tutkimuskeskukseen syntyy maailman ensimmäinen vaahdotusrikastuksen suljettu prosessi. Suljetussa rikastusprosessissa vesi kierrätetään puhdistuksen jälkeen uudelleen käyttöön.

Hankkeessa OMS-tutkimuskeskuksen toiminnallinen kokonaisuus suunnitellaan yhteistyössä kaivannaisteollisuuden, alan sektoritoimijoiden (mm.GTK, VTT), yliopistojen ja asiantuntijayritysten kanssa. Samalla vahvistetaan tutkimuskeskuksen infrastruktuuri- ja laitteistoinvestoinnit vastaamaan tutkimuskeskuksen priorisoituja sisältöjä, jotka ovat seuraavat:
1.Uusien tutkimus- ja opetusalojen laiteinfrastruktuuri,
2.Laboratoriotilojen modernisointi ja integrointi, Minipilot-rikastamon tutkimusvalmiuksien ja palvelutoiminnan resurssointi,
3.Rikastusteknisten tutkimusvalmiuksien laajentaminen ei-sulfidisille ja teollisuusmineraaleille sekä
4.Kaivosvesien puhdistusmenetelmien simulointi, pilotointi ja kierrätys.

OMS-tutkimuskeskushanke tuottaa Oulu Mining Schoolista kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja vetovoimaisen sekä monitieteellisen kaivannaisalan tutkimuksen osaamisyksikön. Hankeessa yhdistetään geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja rikastustekniikan tutkimusosaaminen ja -laitteisto kattavaksi yhdeksi kokonaisuudeksi ja kaivannaisalan huippuosaamiskeskittymäksi. Hankkeen vaikuttavuus vahvistaa Oulun kasvua Pohjoisen Fennoskandian johtavaksi kaivannaisalan, työpaikkoja luovaksi, tutkimus-, teknologia- ja asiantuntijayrityskaupungiksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kaivannaisalan kansalliset ja kansainväliset tutkimus-ja koulutusorganisaatiot, kaivos- ja teknologiateollisuus, sekä asiantuntija- ja pk-yritykset.Samoin merkittävänä kohderyhmänä yhteistoiminnallisuuden näkökulmasta ovat OMS:n kansainväliset nykyiset yhteistyötahot kuten yliopistot Luulajassa, Tromssassa, Trondheimissa, Freibergissa, Murmanskissa, Pietarissa, Aachenissa ja Kapkaupungissa

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat sektoritutkimuslaitokset kuten GTK, VTT, ja viranomais- ja edunvalvontaorganisaatiot tahot kuten Työterveyslaitos, Suomen Ympäristökeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Samoin merkittävänä kohderyhmänä ovat OMS:n kansalliset yhteistyöyliopistot kuten Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto yhteiskunnallisen ulottuvuuden näkökulman kannalta. Myös yhteistyötä Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan yliopiston kanssa voidaan syventää uuden tutkimuskeskuksen ansiosta. Kansainvälisinä yhteistyötahoina ovat yliopistot Luulajassa, Tromssassa, Trondheimissa , Freibergissa, Murmanskissa, Pietarissa, Aachenissa ja Kap-kaupungissa.

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat myös pohjois-pohjanmaalaiset ihmiset. Onnistuneen hankeviestinnän ja hankkeen onnistumisen myötä yleinen tietous kaivannaisalan laajuudesta ja sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta lisääntyy.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 659 375

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 659 375

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 891 963

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 901 963

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Erkki Koiso-Kanttilankatu

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: OULU

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
http://www.tem.fi/files/34526/Sutela.pdf suomenkielisten analyysien löytäminen on hankalaa, mutta artikkeleihin perustuen voidaan todeta seuraavaa. Kaivostoiminnassa on naistyövoiman osuus nylyisin on. 10-15 %,eli nouussu viime vuosina mutta erityisesti johto- ja tutkimustehtävissä naisten osuus on kasvamassa ja on nykyisin 30%. Yliopistoon pyrkijöistä esim. geologian alalle on puolet naisia ja puolet miehiä. Hankkeen myötä viestinnällisesti ja toiminnallisesti pyritään vaikuttamaan siihen, että yhä enemmän naiset löytävät työuransa kaivannaisteollisuudesta ja erityisesti kaivannaisalan tutkumustoiminnasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toimii tasa-arvoisesti molempien sukupuolten näkökulmasta ja ihmiset voivat kehittää kykyjään ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtuvia rajoituksia ja että naisten ja miesten erilaiset käyttäytymistavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat yhtä arvostettuja ja samassa asemassa. Kaivannaisala on perinteisesti ollut miesvoittoinen, mutta viimevuosina myös naiset ovat siirtyneet alalle myös tuotannon puolella. Tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutoiminnassa naisten määrä on lisääntynyt merkittävästi. OMS-tutkimuskeskuksen kehittämisen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on OMS-tutkimuskeskuksen aikaan saaminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Hankkeen mukaisen OMS-tutkimuskeskuksen tutkimuksen painopistealueita ovat mm.suljetut prosessit ja murskaantumisen ilmiöt. Kaivannaisalan tiedekunnan johtava teema on kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen ja em. tutkimussuunnat tarkoittavat käytännössä harmimineraalien poistoa jo ennen murskaus-jauhatusvaihetta, energiatehokkuden lisäämistä(hienonnuksessa enemmistönä arvomineraali), kemikaalien ja veden vähentäminen vaahdotuserotuksessa sekä prosessivesien puhdistus- ja kierrätys uudelleen prosessiin ilman rikastushiekka-altaita.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Energia- ja resurssitehokkuus ovat OMS-tutkimus-keskuksen keskeisimpiä tutkimusaloja joilla on suora vaikutus ilmastomuutoskysymyksiin. Koko kaivannaisalalle em. tarkoittaa uusien teknologioiden kehittymistä ja samalla se osaltaan synnyttää uusia pk-yrityksiä sekä työpaikkoja.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 4 7
OMS-tutkimuskeskuksessa tehtävien, suljetut prosessit tutkimuksen, tavoitteena on vaikuttaa suoraan kaivospinta-alan pienenemiseen rikastushiekka-altaiden poistumisen kautta. Tämä mahdollistaa kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen ennallaan. Koko kaivannais- ja ympäristöalalle em. tarkoittaa uusien teknologioiden kehittymistä ja samalla se osaltaan synnyttää uusia pk-yrityksiä sekä työpaikkoja.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 0
Tavoitteena on että suljettujen kiertojen myötä teollinen rikastustoiminta ei aiheuta minkäänlaisia päästöjä tai uhkatekijöitä pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Yliopisto yhteistyö Thule-instituutin kanssa mahdollistaa luonnonolosuhteiden ja vaikuttavuuden tarkastelun. Erityisesti Arktisten luonnonvarojen hallinta yhteistyössä kumppaniyliopistojen (Luulaja, Tromssa, Trondheim, Kööpenhamina, Alaska)kanssa huomioi Natura 2000 ohjelman.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Resurssitehokkuuden myötä taloudellinen kestävyys paranee. Samalla suljetutprosessit ja murskauksen hallinta vähentää jätemäärää, pienentävät pumppauskustannuksia ja vähentää kemikaalien ja vesien määrää.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Energian talteenotto kaivosprosesseissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
OMS-tutkimuskeskus voi toimia kaivannaisalan tutkimusalustana pk-asiantuntija- ja tutkimusyrityksille sekä pk- ICT- ja teknologiayrityksille yhteistyössä alueen elikeino- ja kehitysyhtiöiden kanssa. Em. toiminnan vaikuttavuus alueen taloudelliseen kehitykseen voi olla merkittävä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
OMS- tutkimuskeskuksen tavoitteena on tutkimusosaamisen kehittäminen sekä prosessi- teknisen kehitystyön kautta uusien teknologioiden tuottaminen ja siten vahvistaa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittymista maakunnassa. Em. myötä voidaan kehittää myös uusia ICT-pohjaisia opetusmenetelmiä ja käytäntöjä sekä vahvistaa konkreettisesti koulutusasteista riippumatonta yhteistoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Oulun seutu on kaivannaisalan Pohjoismaisessa keskiössä maantieteellisesti sekä osaamislähtöisesti. Kaivosasiakkat ovat käytännössä Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Pohjois- Ruotsissa ja -Norjassa, jolloin koko toimitusketju opiskelijasta huippututkimukseen ja kaivannaisalan yrityspalvelutoimijoihin ovat lähellä. OMS-tutkimuskeskuksen paikkariippumattomat ICT-lähtöiset palvelut ovat kaikkien saatavilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
OMS-tutkimuskeskuksen ja kaivannaisalan tiedekunnan sijainti Oulussa mahdollistaa Pohjois-Suomalaisille nuorille kouluttautumisen kotiseudulla, jossa myös alan työvoimatarpeet kasvavat. Osaamispohjainen talouden kehittyminen kaivannaisalan toimintaympäristössa luo henkistä ja taloudellista hyvinvointia ja turvallisuutta koko Pohjois-Suomessa.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
OMS-tutkimuskeskus on paikkariippumaton ja tasa-arvoinen oppimis- ja tutkimusympäristö kaikille osaajille, Oms-tutkimuskeskus on kansainvälinen, monikulttuurinen tutkimusympäristö mahdollistaen maailmanlaajuisen tutkimussymbioosin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 7
Kansainvälisyys ja monialainen tutkimusympäristö vaikuttaa ja edistää laaja-alaisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 5 0
Yliopisto on kansainvälinen ja monipuolinen toimintaympäristö mahdollistaen uusien virtausten monipuolisen kehittymisen. Oulun yliopiston kavannaisalan tiedekunta ja OMS-tutkimuskeskus käynnistyy uutena kokonaisvaltaisena Innovaatioympäristönä mikä mahdollistaa innostavan kulttuuriympäristön.
Ympäristöosaaminen 4 8
OMS-tutkimuskeskuksen yksi keskeisimmistä osioista on ympäristönäkökulma. OMS on poikkitieteellinen koulutus- ja tutkimusympäristö, joka tukeutuu Oulun yliopiston erikoisosaamisiin, joista yksi merkittävimmistä on ympäristöosaaminen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen myötä Oulun yliopistoon on valmistunut monitieteellinen ja osaamisintensiivinen kaivannaisalaan keskittynyt tutkimuskeskus, joka mahdollistaa kokeellisen tutkimuksen laboratorio-olosuhteista pilot mittakaavan jatkuvatoimisiin olosuhteisiin. OMS-tutkimuskeskus yhdistää geotieteiden, kaivos- ja rikastustekniikan sekä prosessi- ja automaatiotekniikan, yliopistollisen koulutuksen ja perustutkimuksen tueksi.
OMS-tutkimuskeskuksesta on hankkeen myötä syntynyt monialainen tutkimus- ja koulutusympäristö, joka palvelee Oulun yliopiston teknilisiä tiedekuntia, muita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia sekä kaivannaisalan teollisuutta.
Hankkeessa valmistui;
1. Uusien kaivannaisalan tutkimus- ja opetusalojen teollinen laiteinfrastruktuuri,
2. Modernisoitu laboratoriolaitteisto, joka on integroitu pilotrikastamoon sekä tutkimusvalmiuksien ja palvelutoiminnan resurssointi kahdella päätoimisella laboratorioinsinöörillä ja yhdellä päätoimisella projektipäälliköllä,
3. Rikastusteknisten tutkimusvalmiuksia laajennettiin hankkeessa ei-sulfidisille ja teollisille mineraaleille,
4. Kaivosvesien puhdistus- ja kierrätysprosessiympäristö sekä prosessien simulointi ja pilotointi

OMS-tutkimuskeskus on kansainvälisesti merkittävä kaivannaisalan innovaatio- ja tutkimuskeskuskokonaisuus.

10 Esimerkkihanke

Viranomainen on merkinnyt hankkeen esimerkkihankkeeksi