Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70182

Hankkeen nimi: Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA)

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelinnumero: 0294 480 000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kari Mäntyjärvi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.mantyjarvi(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400840350

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 0210010-1

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päämääränä on kustannustehokkaiden tuotantoautomaatioratkaisujen perusrakenteiden esittelyn ja esimerkkirakenteiden toteuttamisen avulla vahvistaa Nivalan kehittämisyhteisön tuotantoautomaation TKI-toimintaa sekä siirtää osaaminen yrityksiin ja muille yhteistyökumppaneille. Hankkeessa selvitetään eritasoisten automaatioratkaisujen hintatasot sekä toteutetaan laiteinvestointeja Nivalan ammattiopistolle automaatiokoulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on myös tutkimustoiminnan suuntaaminen nykyistä monialaisemmaksi sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (JEDU) ja Oulun yliopiston yhteistyön tiivistäminen automaatiotekniikassa.

Projektissa tutkitaan ja kehitetään kustannustehokkaita tuotantoautomaation ratkaisuja ja rakenteita, kuten työstö- ja hitsausautomaatteja, kappaleenkäsittelylaitteita, aktiivisia kiinnittimiä sekä tuotannon seurannassa ja ohjauksessa tarvittavia ohjelmistoja. Lisäksi luodaan automaatiotekniikan koulutukseen soveltuva tuotantoautomaation testi- ja opetusympäristö.

Hankkeen tuloksena syntyvä asiantuntemus ja kehitetyt kustannustehokkaat automaatioratkaisut vaikuttavat positiivisesti alueella toimivien yritysten tuotannon tehostamiseen ja kilpailukykyyn sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan vahvistumiseen. Hankkeessa luodut esimerkkirakenteet ja sovellukset alentavat yritysten kynnystä omatoimiseen tuotannon kehittämiseen ja automatisointiin sekä auttavat yrityksiä havaitsemaan ja ratkaisemaan kehityskohteita ja kustannustehokkaasti automatisoitavia toimintoja tuotannossaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen tuotantoa tekevät yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot kuten Oulun yliopisto (OEI, Teknillinen tiedekunta), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU (Nivalan ammattiopisto ja JEDU työelämäpalvelut) ja Centria ammattikorkeakoulu. Hanke on kohdistettu myös Nivalan Teollisuuskylän Oy:n ja NIHAKin toimijoille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen kaupungit ja kunnat asukkaineen sekä kohderyhmänä olevien yritysten asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Myös alueella toimivat ammattikorkeakoulut (Centria ja OAMK) ovat hankkeen välillisinä kohderyhminä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 469 002

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 454 155

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 600 177

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 665

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Haapavesi-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven, Ylivieskan

Kunnat: Alavieska, Siikalatva, Kärsämäki, Sievi, Oulainen, Pyhäjärvi, Merijärvi, Kalajoki, Ylivieska, Reisjärvi, Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristöanalyysin mukaan toimintaympäristö on vahvasti miesvaltainen. Tutkimusryhmässä naisten osuus henkilökunnasta on vaihdellut 12%:sta(v2014) 22%:n (v2013). Valtakunnan tasolla tilastojen mukaan tutkimus- ja tuotekehityshenkilökunnasta oli metallituotteiden, koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa noin 10% t&k-työntekijöistä ovat naisia. (http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_kat_002_fi.html) Analyysissä on tilastojen ja paikallisen arvioinnin lisäksi hyödynnetty Oulun Yliopiston tasa-arvosuunnitelmaa (http://www.oulu.fi/tasa-arvo/tasa-arvosuunnitelma.html) sekä toimialan (metalli- ja konepajateollisuus) eri liittojen tasa-arvo-ohjelmia (mm. Metalliliitto - http://www.metalliliitto.fi/tasa-arvo, Akava - http://www.akava.fi/tyoelama/tasa-arvo, Teknologiateollisuus - http://www.teknologiateollisuus.fi/file/15565/FINALtasa-arvosuunnitelmakoulutusaineistokalvotSK92012.pdf.html).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kun aikaisemmin on lähtökohtaisesti pyritty sukupuolineutraaliin toimintaan, mikä käytännössä tarkoittaa sitä että sukupuolinäkökulmaa ei mitenkään hankkeissa huomiotu, tässä hankeessa sukupuolinäkökulman huomioidaan projektin toimenpiteiden ja päätösten vaikutusten arviointina naisten ja miesten kannalta. Hankeen ja tutkimusryhmän toiminnassa valtavirtaistaminen on huomioitu tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta (palkkaus ja tehtävät) sekä naisnäkökulmassa yksilön voimaannuttamiseen pyrkivällä tehtävien jakamisella. Yleisesti porjektissa pyritään hyödyntämään yksilöjen ominaisuudet siten että jokainen huomidaan omana itsenään sukupuoli huomioiden. Lähtökohtaisesti pyrkimys on sterotypiasta "metalli-ja konetekniikka on miesten ala" siihen että ala ennenpitkää voisi olla kiinnostava myös naisille. Toimenpiteinä mm. tiedotus em. yksilöiden ominaisuuksien hyödyntäminen. Valtavirtaistamisessa tukeudutaan myös Oulun Yliopiston tasa-arvosuunnitelman (http://www.oulu.fi/tasa-arvo/tasa-arvosuunnitelma.html) toteuttamiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on tekninen ja näin olle se ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, valtavirtaistaminen huomioidaan kuitenkin hankeen toiminnassa. Hankeen tavoitteet on mainittu kohdassa 5.2.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Neutraali
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Neutraali
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Neutraali
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Neutraali
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Automaatiotekniikka mahdollistaa paremman amteriaalinkäytön ja vähemmän jätteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Hankeen lähtökohta on paikallisen metalli- ja konepajateollisuuden kehittäminen kestävän kehittymisen ja paremman kannattavuuden suuntaan.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Erityisosaamiseen liittyvä liiketoiminta (mm. suunnittelupalvelut) aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 2 5
Automaatioon liitty myös logistiikka, joten hanke edistää yrityksen sisäisen logistiikan kehittymistä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Työolosuhteiden ja työturvallisuuden parantaminen tuotannon automaatiota lisäämällä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Neutraali
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali
Ympäristöosaaminen 0 0
Neutraali

9 Loppuraportin tiivistelmä

KuTuA-hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin eritasoisia automaatioratkaisuja ja -sovelluksia joita yritykset voivat soveltaa omassa toiminnassaan. Kehitetyt ratkaisut toimivat myös lähtökohtana ja esimerkkinä yrityksille omatoimiseen tuotannon kehittämiseen.

Hankkeessa tuotettiin prototyyppejä erilaisista automaatiolaitteista, mistä suurimpina kokonaisuuksina voidaan mainita hankkeessa kehitettyjä ratkaisuja esittelevä tuotantoautomaation testialusta sekä hitsauksessa, leikkauksessa, jyrsinässä ja 3D-tulostuksessa käytettävä NC-ohjattu lineaaripöytä. Myös useita pienempiä erityisesti Raspberry Pi -minitietokoneilla ohjattavia ratkaisuja kehitettiin ja demonstroitiin. Hankkeessa toteutettiin myös reaaliaikainen tuotannonseurantajärjestelmä ohjelmistoineen, mikä on helposti räätälöitävissä useisiin eri käyttötarkoituksiin.

KuTuA-hankkeen näkyvin tulos oli investointiosiossa suoritettu pneumatiikan ja -ohjaustekniikan oppimisympäristöinvestointi Nivalan ammattiopiston sähköosaston tiloihin. Oppimisympäristö tukee ja vahvistaa alueen automaatiokoulutusta nykyaikaisella laitekannalla ja koulutuspaketeilla sekä mahdollistaa uusien osaajien koulutuksen alueen yritysten tarpeisiin.