Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70183

Hankkeen nimi: Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0187743-7

Jakeluosoite: Isokatu 4

Puhelinnumero: 010 322 1980

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ppy.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KOLEHMAINEN MARJO HANNELE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.kolehmainen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505277288

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomessa että muualla EU-alueella pk-yritysten tietämys julkisista hankinnoista on puutteellista ja osuus hankinnoista jäänyt marginaaliseksi. Tilaukset ovat siirtyneet kasvavasti suurille, usein kansainvälisille toimijoille. Näin jatkuva kehitys uhkaa synnyttää ”monopoli-yrityksiä” jotka sanelevat ehdot. Samalla paikallinen yritystoiminta kuihtuu, yhteisövero- ja usein myös tuloverotuotto siirtyy toimialueen ulkopuolelle.

Hankintojen saaminen kilpailukykyisesti pk-yritysten ulottuville asettaa monia haasteita hankintamenettelylle ja hankintayksiköille sekä yritysten itsensä kehittämiselle.

Tarkoitus.
• Hankinta-asiamies palvelu tukee hankintayksiköitä ja yrityksiä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja ja hyväksi todettuja käytäntöjä.

Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena:
• Hankintayksiköt tuottavat yksiselitteiset ja tarkoituksenmukaisesti rajatut tarjouspyynnöt, syntyy aitoa, myönteistä kehitystä aikaan saavaa kilpailua
• Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy lähelle kysyntää, alueellinen palvelumarkkina kehittyy
• Yritykset ja muodostuvat yritysten yhteenliittymät pystyvät kilpailemaan sekä seutukunnan että laajempien kokonaisuuksien hankinnoista

Myönteisimpinä palvelun käytännön toimintatapoina todetaan
1. Yhteistyö hankintayksiköt/ yrittäjät; suunnittelu, valmistelu ja yritysvaikutusten huomiointi, palaute ja raportointi
2. Internetpalvelu – yhden luukun periaate; kaikki ilmoitukset ja työvälineet yhdessä paikassa
3. Vahtipalvelu; oikeat ilmoitukset oikeaan osoitteeseen nopeasti avainsanojen perusteella
4. Koulutus ja konsultointi; markkinatuntemusta ja tietoa hankintayksiköille, tarjontaosaamista yrityksille, alueellisten tarpeiden huomiointi
5. Verkostojen ja ryhmittymien muodostaminen; pienyritysten voimavarojen yhdistäminen, toimialakohtaiset ja niiden rajat ylittävät tarjontaverkostot

Koko maakunnan kattava hankinta-asiamiespalvelu on edullinen tapa kehittää kunnan hankintoja ja seutukunnan elinvoimaa
jo muutaman prosentin hankintojen suuntautumisen muutoksella takaisinmaksuaika sijoitetulle panokselle on lyhyt

Tavoite on, että palvelu koetaan tarpeelliseksi ja hankevaiheen jälkeen kattaa kulunsa palvelumaksuin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan alueen yritykset, alueen kunnat ja kaupungit sekä hankintayksiköiden organisaatiot

Kohderyhmään kuuluvat julkisia hankintoja toteuttavat hankintayksiköt eri toimialoilta sekä pk-yritykset, joiden tuotetta tai palvelua hankitaan hankintalakia noudattaen. Tarkoitus on rohkaista yrittäjiä tekemään tarjouksia yksin tai ryhmittymänä sekä osallistumaan kuntien kanssa keskinäiseen vuoropuheluun hankinnan suunnitteluvaiheessa. Kuntien kanssa käydään aktiivista vuoropuhelua hankintojen vaikutuksesta alueen yritystoimintaan ja hankintojen tuotteistamisesta sellaisiin kokonaisuuksiin, että kilpailutuksiin saadaan enemmän tarjouksia. Näin tarjoukset vastaisivat paremmin hankintayksiköiden tarpeita. Hankkeessa kehitetään kohderyhmien hankintaosaamista, julkisten hankintojen toimintatapojen noudattamisen periaatteita, markkinatietoutta sekä teknistä vuoropuhelua. Tarkoitus on edistää laadukkaampien tarjouspyyntöjen ja tarjousten syntymistä ja suunniteltujen hankintojen välittämistä kaikille toimialan yrittäjille Pohjois-Pohjanmaalla.
Sote-alan yritykset tarvitsevat opastusta ja kannustusta, jotta uskaltavat pysyä omana itsenäisenä yksikkönä tehden yhteistyötä muiden yritysten niin täydentävien alojen kuin kilpailijoiden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Palvelusta hyötyvät välillisesti elinkeinoelämä (yritykset) ja elinkeinoyhtiöt mutta myös alueen asukkaat, joille voitaisiin löytää esim. tarvelähtöisesti parempia palveluita. Toiminta luo uusia tapoja synnyttää hankintojen tuottavuutta, hankintaprosessien sujuvuutta sekä yhteistarjouksien tuloksellisuutta. Tiedot, kokemukset ja palautteet kerätään hyödyntäen kohdan 10 mittareita. Keskeistä on kerätä aktiivisesti tietoa maakunnan julkisista hankinnoista sekä hyödyntää hyviä käytäntöjä ja synnyttää yrityksistä koostuvia toimialaverkostoja. Tunnistamalla oman alan yritykset, joiden kanssa tehdä yhteistarjous julkiselle sektorille, pienemmät yritykset voivat löytää kasvun mahdollisuuksia. Myös esim. palveluiden ja/tai tuotteiden yhdistäminen siten että tuotetaan esim. sen tasoisia tuotteita kun julkinen sektori niitä tarvitsee.

Hankkeen järjestämistä koulutuksista yhteistyön rakentamiseen hyötyvät mm. myös alueen matkailuyritykset, koska matkailun kehittäminen vaatii yritysten välistä yhteistyötä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 650

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 242 706

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 333 544

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 302 622

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Raahen, Oulun, Nivala-Haapajärven, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Oulainen, Muhos, Kempele, Ii, Lumijoki, Kärsämäki, Tyrnävä, Utajärvi, Taivalkoski, Hailuoto, Pyhäjärvi, Oulu, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Kuusamo, Pudasjärvi, Liminka, Haapavesi, Pyhäjoki, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Isokatu 4

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
yritysten omistajien sukupuoli ei ole ratkaisevassa asemassa hankinta-asiamiespalvelua kehitettäessä. Todennäköisesti toimenpiteet kohdistuvat samassa suhteessa kuin mikä on alueen yrittäjien sukupuolijakaumakin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Toimintaa ohjaa yrittäjien ja hankintayksiköiden tarpeet, ei sukupuoli
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Toimintaa ohjaa yrittäjien ja hankintayksiköiden tarpeet, ei sukupuoli

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Parantaaa yritysten toimintaedellytyksiä. Säilyttää työpaikkoja, luo uusia yrityksiä kun hankinnoissa kiinnitetään huomiota myös palvelumarkkinan kehittämiseen alueella
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankinta-asiamiespalvelun sähköinen alusta tuottaa julkisille hankintayksiköille ajantasaista tietoa hankintojen kehittymisestä. Hankintamenettelelyjen kehittäminen mahdollistaa innovatiivisia ratkaisuja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 3
pk-yritysten vahvempi mukanaolo julkisissa hankinnoissa tuo työtä ja liiketoimintaa alueelle, mikä parantaa välittömästi ja välillisesti hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
ei vaikutusta
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

4.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä
Hankkeen tarkoituksena oli lisätä pk-yritysten osaamista julkisissa hankinnoissa Pohjois-Pohjanmaan alueella. Pk-yritysten osaamisen kehittämisen lisäksi hankkeen tavoitteena oli myös hankintayksiköiden tiedon lisääminen ja markkinatuntemuksen kartuttaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hanke toi alueen yritysten ja hankintayksiköiden käyttöön uusia toimintamalleja, kuten markkinavuoropuhelu -tilausuudet.
Hanke järjesti yrityksille ja hankintayksiköiden edustajille yhteisiä tilaisuuksia, joissa avattiin julkisten hankintojen periaatteita sekä tavoitteita. Erityisesti pk-yritykset tarvitsivat perusasioiden avaamista sekä julkisten hankintojen prosessien avaamista. Hankintayksiköille tarjottiin tilaisuus avata tulevia hankintoja ja näin mahdollisuutta päästä keskustelemaan oman alueen toimijoiden kanssa hankinnan sisällöstä sekä saamaan vinkkejä toteutustavoista.
Yhteisten tapaamisten lisäksi hankintayksiköitä kannustettiin lisäämään avoimuutta hankintojen suhteen. Osa hankintayksiköistä julkaisikin hankintakalentereita, joissa kerrotaan yksikön kilpailuttamista ryhmistä, sopimusten kestosta, sekä henkilön nimi, jonka vastuulla kyseisen ryhmän kilpailuttaminen on.
Pienhankintojen osalta avoimuus alueemme kunnissa lisääntyi huomattavasti hankkeen aikana. Suurimmalla osalla alueemme kunnista on käytössä sähköinen kanava, josta pienhankinnat on löydettävissä.
Yrityksille ja hankintayksiköille tarjottiin käyttöön myös sähköinen työkalu hankinta-asiamies.fi palvelu. Palvelua käytti hankkeen aikana noin 150 yritystä. Kyseinen palvelu on käytännössä HILMAN vahtipalvelu, joka sisälsi yrityksille myös verkostoitumispalvelun. Samaa palvelua tarjottiin myös alueen kunnille sähköiseksi kilpailuttamisen työkaluksi.
Pk-yrityksillä on usein kokonsa, osaamiseen tai taloudelliseen suorituskykyyn, liittyviä ongelmia osallistua julkisiin hankintoihin. Tähän ongelmaan hankkeella pyrittiin vaikuttamaan valmentamalla yrityksiä yhteistarjousten tekemiseen. Hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa yrityksiä muistutettiin tästä mahdollisuudesta. Tämän lisäksi hanke järjesti pk-yrityksille suunnatun kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden.