Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70192

Hankkeen nimi: SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2014 ja päättyy 31.3.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Puhelinnumero: +358 50 566 3264

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

WWW-osoite: http://www.sgo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: TEPPO TOMI ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektitutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.teppo(at)sgo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 568 7278

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Sodankylän geofysiikan observatorion, SGO:n Radiotieteen laboratorion investointihanke (Rlab-investointi) toteutetaan samanaikaisesti SGO:n Radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana (Rlab-malli) -hankkeen kanssa. Yhdessä näillä hankkeilla kehitetään ja laajennetaan seuraavan sukupolven ionosfääritutkimuslaitteistoja geoavaruusympäristömme havainnointi- ja tutkimustoiminnan vahvistamiseksi.

RLab-investointihankkeessa tehdään investoinnit ionosfäärimittalaitteistoihin kuten RLab-mallihankkeessa määritellään.

Tavoitteena on jatkuva-aikaiseen havainnointiin kykenevien ionosfäärimittalaitteiden eli riometri- ja tomografiketjujen kehittäminen, uudistaminen ja laajentaminen.

Rlab-investointihanke jaetaan kolmeen kokonaisuuteen, joiden konkreettiset kehittämispanokset ja organisointi toteutetaan Radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana -hankkeessa. RLab-investointihakkeessa rahoitetaan kolmen kokonaisuuden komponenttien, osien, laitteiden, ohjelmistojen, IPR:n, koneiden ja suojien hankinnat. Kokonaisuudet ovat
P1 Riometrilaitteiston uudistaminen
P2 Tomografimittalaiteketjun laajentaminen
P3 KAIRA aseman täydennys

Riometri- ja tomografiamittalaitteistot otetaan osaksi SGO:n jatkuva-aikaista havainnointiverkkoa, jolloin se tuottaa mittausaineistoa maan lähiavaruudesta useiden vuosien ajan hankkeen päättymisen jälkeenkin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaisena kohderyhmänä on Sodankylän geofysiikan observatorion tutkimuslaitteistoinfrastruktuuri ja RLab-mallihanke.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen jälkeen, toteutunut tutkimusinfrastruktuuri palvelee yläilmakehästä saatavien jatkuva-aikaisten havaintosarjojen tekemistä, sekä niitä hyväksikäyttäviä tutkijayhteisöjä ja oppilaitoksia.

Hanke, yhdessä RLab-mallihankkeen kanssa toimii esimerkkinä Arktisen geoinnovaatiokeskuksen konkreettisista toimista.

Hanke parantaa SGO:n toimintaympäristöä sellaisten yritysten kanssa kuten Inverpolis oy, Eigenor oy, Siru Innovations oy, RF-Shamaanit oy tai Codelma oy. Hankkeella on myös välillinen vaikutus paikalliseen Sodankylän kuntaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 87 885

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 87 885

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 125 550

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 125 550

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin

Kunnat: Sodankylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Tähteläntie 62

Postinumero: 99600

Postitoimipaikka: Sodankylä

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. (Lapin letka ja SUVAUSkone)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteutetaan asiantuntijatyönä, johon sukupuolella ei ole vaikutusta. Kuitenkin tasaarvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emoorganisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeella ei vaikutusta luonnonvarojen käyttöön eikä ympäristön tilaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointikäyttöön. Havannointituloksilla ja niiden analyyseistä on yhteys ilmastonmuutoksen joidenkin tekijöiden ymmärtämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei vaikutusta kasvillisuuteen eikä eliöihin.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei vaikutusta vesiin eikä maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei Natura alueisiin kohdistuvia vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Materiaalin käyttö- ja energiatehokkuus huomioidaan soveltuvin osin kehittämis ja suunnittelutyössä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke ei ota kantaa energialähteen luonteeseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
RLab-malli hankkeessa luodaan malli kehityshankkeiden prosesseista, joka tuo SGO:n osaamisen näkyväksi ja mahdollistaa paikallisen elinkeinon paremman osallistumisen osaamisintensiivisiin hankkeisiin tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 2
SGO:n ohjelmistopohjaisten radiolaitteiden osaaminen perustuu itse laitteistoihin ja niissä käytettäviin ohjelmistoihin. Luotavassa mallissa huomioidaan aineettomien tuotteiden kohtelu.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havannointikäyttöön. Havannointituloksilla ja niiden analyysillä on yhteys avaruussään joidenkin tekijöiden ymmärtämiseen. Avaruussään vaikutusten ymmärtämisellä vaikutetaan paikantamisen laatuun, jolla taas on yhteys liikkumiseen ja logistiikkaan, sekä turvallisuuteen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Hankkeen ja sisarhankkeen vaikutus on ympäristömme tiedon lisääminen ja tarkentaminen. Hanke vaikuttaa työllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin suoraan ja tulevaisuudessa koska tutkimusinfrastruktuuri ja sillä saadut aineistot aktivoivat alan toimijoita nyt ja tulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Tasa-arvoa edistävät ja sukupuolesta johtuvat erityistoimet ovat toiminnassa mukana emoorganisaation (Oulun yliopisto) ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 0
Hanke vähentää insinööri- ja luonnontieteiden tekemisen eriarvoisuutta Lapin ja muun Suomen välillä.
Kulttuuriympäristö 1 1
Hanke jatkaa ensimmäisen kansainvälisen polaarivuoden 1882-1883 aikana koordinoidun revontulitutkimuksen perinteitä modernein menetelmin. Paikallinen matkailu voi myös hyötyä välillisesti hankkeen aihealueesta johdetuista toimista ja tuloksista.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeessa sovellettavat laitteet ja menetelmät tulevat maan ja lähiavaruuden ilmiöiden havainnointikäyttöön. Havainnointitulokset ja niiden analyysi lisäävät ympäristötietoisuuttamme ja -osaamistamme.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-