Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70193

Hankkeen nimi: KOHTAAMO

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kokkolanseudun Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 1798904-6

Jakeluosoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 044 7809 096

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.kosek.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MYLLYLÄ ESSI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: essi.myllyla(at)kosek.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7809 240

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan pienyrityksissä ja näin edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä. Kasvun edellytyksiä luodaan perustamalla Kokkolaan yrittäjien oma yhteisö, KOHTAAMO, joka toimii paitsi yhteisenä toimitilana, myös yrittäjien oppimisalustana. Kohtaamon myötä yrittäjien liiketoimintaosaaminen ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa kehittyy mikä vuorostaan lisää uskallusta, osaamista, työkaluja ja halua lähteä kehittämään omaa yritystään.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä ovat alueen pienyrittäjät. Kohtaamo on avoin kaiken ikäisille yrityksille, niin kauemmin
toimineille kuin vasta aloittelevillekin. Siitä huolimatta että Kohtaamo on ensisijaisesti tarkoitettu KIBS alan yrityksille, ei
mitään toimialaa ole pois suljettu. Valinnan Kohtaamoon hyväksyttävistä yrityksistä tekee hankkeen hallinnoija KOSEK
kuitenkin niin että Kohtaamon johtoryhmä pääsee vaikuttamaan valintoihin .Kohtaamosta työtilan vuokranneiden
yritysten lisäksi hankkeesta hyötyvät Kohtaamossa järjestettäviin verkostotapaamisiin ja muihin tapahtumiin
osallistuvat yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Vaikka Kohtaamon ensisijainen kohderyhmä ovat alueen pienet yritykset ja etenkin KIBS yritykset toivotaan hankkeen
vaikutusten leviävän paljon laajemmin Kokkolan yrittäjäyhteisössä. Kohtaamo toimii alustana mikä mahdollistaa uudet
kokeilut, toimivat konseptit on helposti siirrettävissä myös muihin yrityksiin.Kohtaamon toivotaan myös tuovan uutta
"pöhinää" ja uskallusta alueemme yrityskulttuuriin.Helposti saatavilla olevan työtilan, valmiin työyhteisön ja käden
ulottuvilla olevan neuvonnan ja tuen toivotaan myös rohkaisevan yrittäjäksi ryhtymisessä. Pitkässä juoksussa
hankkeesta hyötyvät myös alueen kehitysorganisaatiot. Kohtaamo edesauttaa yrityspalveluiden esilletuomista ja luo
luonnollisen kumppanuuden julkisten kehittäjien ja yrittäjien välille.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 220 052

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 172 284

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 298 702

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 246 168

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan

Kunnat: Kokkola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 19.00, joihin työllistyvät naiset 9.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5.00, joista naisten perustamia 4.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole tehty
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
ei ole
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 0
Vahvistaa pienten yritysten kasvuedellytyksiä ja mahdollistaa uusien yrityksien syntymisen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 0
Yrittäjäyhteisön tuloksena syntyy uusia aineettomia tuotteita ja palveluita jäsenille.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 0
Yrittäjäyhteisö lisää jäsentensä työhyvinvointia ja jaksamista.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

KOHTAAMO-hankkeen tavoitteena on ollut luoda edellytyksiä kasvulle Kokkolan pienyrityksissä perustamalla Kokkolaan yrittäjien oma yhteisö, KOHTAAMO, joka toimii paitsi yhteisenä avoimena toimitilana, myös yrittäjien oppimisalustana. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda perinteisen yrityskehittämisen rinnalle uusia yrityskehittämisen kokeiluja ja malleja, joilla paitsi aktivoidaan yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa, myös kannustetaan luomaan kumppanuuksia ja verkostoja. Tavoitteena on lisäksi ollut luoda luonnollista kumppanuutta yrittäjien ja yrityskehitystyötä tekevien välille.

Hankkeessa testattiin ja pilotoitiin erilaisin teemoin muun muassa yritysryhmävalmennuksia, joissa yrittäjät jakoivat aktiivisesti kokemuksiaan ja osaamistaan. Samoin yrittäjiltä nousseiden toiveiden ja tarpeiden perusteella toteutettiin useita avoimia seminaareja, joissa yrittäjien osaamisen kehittymisen lisäksi jäi aikaa verkostoitumiselle ja uusien kumppanuuksien solmimiselle.

Vaikkei yhteinen, avoin toimitila houkutellut riittävää määrää yrityksiä jäädäkseen pysyväksi toiminnaksi, olivat sekä seminaarit että yritysryhmäkohtaiset valmennukset alueella hyvin suosittuja ja tervetulleita.

Hanketta toteutettiin Kokkolassa ajalla 1.3.2015-28.2.2017 ja se lisäsi alueen yrittäjien rohkeutta, uskallusta sekä osaamista oman liiketoimintansa kehittämiseen.