Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70195

Hankkeen nimi: Virtuaalimetsä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 19.9.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VÄISÄNEN ANNE-MARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-mari.vaisanen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-775 1893

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työelämän tarpeiden muuttuessa ja kehittyessä yhä vaativammiksi tarvitaan uusia innovatiivisia työkaluja metsä- ja maisemasuunnittelun sekä puunhankinnan ajantasaiseen opetukseen ja mallintamiseen. Metsäsektori on yksi merkittävimmistä teollisuuden aloista Suomessa ja sen kilpailukyvyn säilyttäminen, puunhankinnan turvaaminen ja kestävän luonnonvarojen käytön varmistaminen vaatii korkeakouluilta entistä kehittyneempiä, uusimpaan teknologiaan perustuvia työkaluja ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseksi. Hankkeella edistetään maaseudun elinvoimaisuuden säilymistä kehittämällä elinkeinotoimintaa Lapissa, jossa metsätalous on tärkeä tulonlähde maaseudun ja kaupunkienkin asukkaille.

Hankkeen tavoitteena on kehittää luonnonvara-alan koulutusta täysin uudella, innovatiivisella ja osallistavalla suunnittelutyökalulla, joka mahdollistaa metsäsuunnittelun ja puunhankinnan prosessien virtuaalisen mallintamisen ajanmukaisen metsäsuunnitelman pohjalta. Tuloksena on monisisältöinen, peliteknologiaan ja älykkääseen erikoistumiseen perustuva sekä opiskelijoita aktivoiva toiminta- ja oppimisympäristö, joka motivoi opiskelijoita ja edistää heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan työelämälähtöisesti. Oppimisympäristön tavoitteena on mahdollistaa metsäsuunnittelun ympärivuotinen käytännön opetus sekä antaa opiskelijoille entistä parempi kuva siitä, mitkä ovat metsäsuunnittelun vaikutukset ajallisessa tarkastelussa.

Tavoitteena on lisätä yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja muiden metsätalouden toimijoiden kesken niin, että työelämän käyttöön valmistuu ammattitaitoisempia ja osaavampia metsätalousinsinöörejä. Kehitystyö yhdistää Lapin ammattikorkeakoulun osaamisalueita: pLAB –ohjelmistotekniikan laboratorio sekä luonnonvara- ja ympäristöala. Ohjelmistoteknikan laboratoriolla on vahvaa osaamista ja kokemusta virtuaalioppimisympäristöjen rakentamisesta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat metsäalan opiskelijat, opettajat, metsäalan toimijat sekä metsänomistajat. Hanketta hallinnoi Lapin ammattikorkeakoulu.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutusorganisaation (Lapin amk) opiskelijat, opettajat sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan henkilöstö. Laajemmassa mittakaavassa metsäsektorin työnantajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Metsänomistajat, metsäteollisuuden ja koko metsäsektorin toimijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 314 848

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 314 847

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 419 796

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 419 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke ja sen tuloksena syntyvä oppimisympäristö ei erottele käyttäjiään, eikä hankkeen toteuttajia sukupuolen mukaan. Molemmat sukupuolet ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisessa asemassa sekä hankkeen toteutuksessa, että varsinaisen oppimisympäristön käyttäjinä. Toiminta-alueella ei periaatteessa ole miesten ja naisten välisiä eroja. Analyysiin ei ole käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään osana Lapin amkin tavallista toimintaa organisaation sisältä käsin. Oppimisympäristön suunnittelu ja sen käyttö on mahdollista toteuttaa molempien sukupuolten toimesta. Toiminta-alueella ei periaatteessa ole miesten ja naisten välisiä eroja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Oppimisympäristöä voivat suunnitella sekä käyttää tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti niin miehet kuin naisetkin.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 10
Virtuaalimetsä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, sillä se mahdollistaa entistä paremman metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelun ja toteutusvaihtoehtojen visualisoinnin virtuaalisesti. Myös metsäluonnon monimuotoisuusasioiden edistäminen ja tärkeiden elinympäristöjen huomioiminen mahdollistuu entistä paremmin hankkeen seurauksena.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 5
Hankkeen toimenpiteiden seurauksena metsäluonnon varoja käytetään entistä kestävämmin ja ympäristöä säästäen, sillä virtuaalimalli mahdollistaa metsänhoitotoimenpiteiden tarkastelun ajallisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 8
Virtuaalimetsällä on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, sillä oppimisympäristössä voidaan mallintaa mm. säästöpuuryhmät sekä erityisen tärkeät elinympäristöt ja muut hakkuissa säästettävät kohteet. Erityisten luontoarvojen huomioiminen metsäsuunnittelussa mahdollistetaan entistä tehokkaammin monipuolistamalla oppimisen työkaluja virtuaalisuudella. Vaikutus kohdistuu erityisesti kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen sekä sitä kautta eliöiden elinympäristöjen säilyttämiseen ja lisäämiseen sekä sitä kautta elinmahdollisuuksien vahvistamiseen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 7
Metsäsuunnittelulla vaikutetaan osaltaan pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään. Tehokkaalla ja monipuolisella, kohdekohtaisella metsäsuunnittelulla ja ennakkoarvioinnilla, jonka virtuaalimalli mahdollistaa, löydetään jokaiseen kohteeseen parhaiten sopivat metsänhoitomuodot. Näin vaikutetaan mm. metsien toimintaan hiilinieluna, joka puolestaan vähentää kasvihuonekaasuja.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 3
Ei välitöntä vaikutusta suojelukohteisiin, mutta niidenkin mallintaminen ja suunnittelu on tarvittaessa mahdolllista myöhemmin. Natura-kohteet huomioidaan virtuaalisessa metsäsuunnittelussa samalla tavalla kuin muutkin suojelualueet; kohteet jätetään metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei suoranaista vaikutusta materiaalien ja jätteiden syntyyn.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 9 10
Metsätalous ja metsien käyttö perustuu metsävaroihin eli uusiutuvaan energiaan. Hanke edistää suoraan uusiutuvien luonnonvarojen ja energialähteiden käyttöä tarjoamalla metsäsuunnitteluun uuden virtuaalisen työkalun.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Metsätalouden asiantuntijatehtäviin koulutetaan entistä osaavampia metsätalousinsinöörejä. Edistää metsiin liittyvien elinkeinojen olemassaoloa, kehittymistä ja uudistumista sekä metsätalouden kentän toimijoiden yhteistyötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Hankkeessa kehitetään aineeton tuote (virtuaalinen metsä- ja maisemasuunnittelun sovellus), josta voidaan myöhemmin kehittää palvelutuote.
Liikkuminen ja logistiikka 5 6
Vähentää maastoon menemisen tarvetta eli autoilun tarvetta, koska osa metsäsuunnittelusta voidaan tehdä virtuaalimallilla.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Edistää omalta osaltaan metsien käyttöä ja säilyttämistä monipuolisen virkistymisen ja hyvinvointiin vaikuttavan toiminnan ympäristönä, esim. green care -toiminta, kansallispuistot. Sovelluksella voidaan myöhemmin mallintaa esim. kansallispuisto polkuineen ja kämppineen.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Ei suoranaista vaikutusta tasa-arvon edistämiseen, mutta virtuaalimalli ei erittele suunnittelijoitaan ja käyttäjiään sukupuolen mukaan. Edistää kuitenkin metsätalouden toimintakenttää ja sitä kautta varmuutta; toimenpiteillä voidaan katsoa olevan vaikutusta maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseen eli sitä kautta yhteiskunnalisen tasa-arvon edistämiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Ei suoranaista vaikutusta monikulttuurisuuteen, mutta edistää omalta osaltaan eri yhteiskuntaryhmien sekä elinkeinojen välisiä suhteita kehittämällä metsätalouden toimintaympäristöä ja käytänteitä.
Kulttuuriympäristö 2 5
Hankkeella on suoraa vaikutusta maisemanhoitoon toimenpiteiden ennakkosuunnittelun ja ajallisen tarkastelun mahdollistuessa virtuaalisesti. Tämä täydentää maastossa tehtävää metsä- ja maisemasuunnittelua.
Ympäristöosaaminen 1 2
Hankkeella on omalta osaltaan vaikutusta ympäristötietoisuuden lisääntymiseen ja ympäristönsuojelun edistämiseen metsien kestävän käytön keinoin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Virtuaalimetsä-hankkeessa tuotettiin visualisoitu metsätietojärjestelmä, joka mahdollistaa metsänhoitotoimenpiteiden ajallisen ja paikallisen tarkastelun visuaalisesti. Sovelluksessa visualisoidaan aitoon metsävaratietoon perustuvia kuvio- ja puustotietoja. Ohjelmisto toimii leimikkosuunnittelun, puunkorjuun, metsätiestön sekä metsä- ja maisemasuunnittelun työvälineenä. Virtuaalimetsään liitetty Simo-laskentaohjelma mahdollistaa puuston kasvattamisen, joten metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksia voidaan tarkastella nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa. Virtuaalimetsä rakennettiin metsätalouden koulutuksen oppimisympäristöksi, mutta sen toteutus mahdollistaa käytön laajentamisen hyödyttämään metsävarojen hyödyntämiseen perustuvaa elinkeinoelämää laajemminkin.