Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70196

Hankkeen nimi: Smart Energy Demo - Arctic Power

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.8.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Lapin liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: VATANEN MATTI OSKARI

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: matti.vatanen(at)arcticpower.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207986120

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lapin älykäs erikoistuminen edellyttää toimenpiteitä konkreettisten tulosten saavuttamiseksi. Lapin AMKin osaaminen
energiasektorilla luo mahdollisuuksia suunnata kehitystyötä älykkäiden energiaratkaisujen nostamiseen jalustalle niin
opetuksessa, TKI-toiminnassa kuin liiketoiminnassakin. Suomen rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää kasvua ja työtä
2014-2014” mukaan ”Vähähiilinen talous on kiinteä osa T&K&I-toiminnan edistämisen kokonaisuutta ja siksi sen
yhdistäminen osaksi uusimman tiedon ja osaamisen tuottamisen ja hyödyntämisen toimintalinjaa on käytännöllinen ja
tehokas ratkaisu.” Smart Energy Demo –kokonaisuus toteuttaa strategiaa koulutuksen kehittämisen, alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen ja T&K-toiminnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta luoden demonstraatioita tulevaisuuden vähähiilisistä energiasektorin sovelluksista.
Smart Energy Demo –kokonaisuus on tarkoitus hankkeistaa ja vaiheistaa siten, että ensimmäisessä vaiheessa/hankkeessa määritellään ja suunnitellaan kolme demonstraatiosovellusta, joita ovat 1. mobiili vedyntuotantojärjestelmä, 2. sähköisten pienajoneuvojen pikalataus ja 3. älykkäät mittaus- tiedonkeruu & esittelyjärjestelmät. Toisessa, investointivaiheessa hankitaan tarvittavat laitteistot ja toteutetaan demonstraatiot fyysisesti. Kolmannessa hankkeessa/vaiheessa verkottaudutaan kansainvälisen yhteistyön luomiseksi.
Alueen koulutus, tutkimus ja liiketoimijat saavat kehitettävän Smart Energy demonstraatioympäristön myötä
mahdollisuuden tutustua uusimpien teknologioiden mahdollisuuksiin. Demonstraatioympäristö tarjoaa opiskelijoille
uudenlaisen oppimisympäristön, tutkimustoiminta kehittyy testausten ja pilotointikokemusten myötä ja alueen yritykset
voivat demota uusia teknologioita tai ehkä jopa omia tuotteitaan demonstraatioympäristössä.
Projektin tuloksena syntyvän demonstraatioympäristön käyttö tullaan integroimaan opetukseen ja ympäristöä tullaan
kehittämään jatkossakin alan trendien ja uusimpien teknologioiden kehittyessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat:
Koulutus: Demonstraatioympäristöstä tullaan tekemään opetuksen integraatiosuunnitelmat, jossa uudet teknologiat ovat keskeisessä roolissa.
Alueen tutkimustoimijat: Älykkäistä ja ympäristöystävällisistä energiasovelluksista saadaan testaus- ja pilotointituloksia tekniikoiden ja arktisuuden näkökulmasta
Alueen elinkeinoelämä: Yritykset pääsevät näkemään demonstraatioita uusien energiaan liittyvien teknologioiden mahdollisuuksista. (Arctic Driving Center, Arctic Testing Services, Lapin safarit, BRP)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut hyödynsaajat:

Smart Energy Demon älykästä toimintamallia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla/sektoreilla, kuten esim. älykäs kaupunki, älykkäät rakennukset ja älykkäät palvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 153 083

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 148 833

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 204 110

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 198 444

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Rovaniemen

Kunnat: Rovaniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11 C

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Arviointi on tehty suvauskoneella. Smart Energy Demo ympäristö tulee tarjoamaan oppimismahdollisuuksia uusista teknologioista tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa tarjoamalla enetistä enemmän myös erityisesti naisille harjoitteluita ja opinnäytetöitä. Palkkaus on sama sekä miehille että naisille. Suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan: "Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti"
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Projektissa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Älykkäät energiaratkaisut tuovat juuri esiin uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Älykkäät energiaratkaisut pienetävät hiilijalanjälkeä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Älykkäät energiaratkaisut pienetävät ympäristövaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Älykkäät energiaratkaisut pienentävät ympäristövaikutuksia
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Aurinko- ja tuulisähkön käyttö lisäävät uusituvien energioiden käyttöä
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 4
Älykkäät energiaratkaisut edistävät kestävää kehitystä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Älykkäät energiaratkaisujen palvelut mahdollistuvat
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Zero Emission ajoneuvotekniikat arktisessa ympäristössä kehittyvät
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Ympäristöosaaminen 0 0
Tietoisuus ympäristöystävällisistä teknologioista ja niiden kaupallistumisesta lisääntyy

9 Loppuraportin tiivistelmä

Smart Energy Demo -hankkeen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä Lapissa. Tarkoituksena oli toteuttaa kolme älykästä demostraatiota, joiden avulla energiaviisautta demonstroitaisiin. Demonstraatiot olivat mobiili vedyn tuotantojärjestelmä, sähköisten ajoneuvojen pikalatauksen järjestelmä sekä älykkäät ICT-järjestelmät. Hanke toteutettiin 1.1.2015-31.8.2017. Rinnakkaisena hankkeena toteutui Smart Energy Demo -Invetments, jossa investoitiin demonstraatioihin vaaditut tekniset komponentit ja alijärjestelmät.

Hankkeen tuotoksina Lapin AMKille syntyi liikuteltava vedyn tuotantojärjestelmä, joka hyödyntää aurinkosähköä ja tuulivoimaa tuottaessaan vetyä. Syntyi liikuteltava sähköajoneuvojen pikalatausjärjestelmä teholtaan 22 kW. Tuotoksena syntyi myös älykkäiden ICT-järjestelmien demonstraatiot, joissa sensoritiedon avulla pystytään tarkkailemaan pikalatauksen ja vetyjärjestelmän toimintaa webin kautta. Projektin toteutuksessa näitä älykkäitä energiajärjestelmiä demonstroitiin Älykkään energianhallinnan seminaarin ja Arctic Energy Summitin yhteydessä.

Hankkeen tuloksena syntyi lappilaista osaamista uusiutuvan energian ja energiatehokkaan suunnittelun osalta ja muodostui ajankohtaista tilannekuvaa vety- ja sähköjärjestelmien markkinoista. Erityisesti vetymarkkina ei ole vielä kypsä pk-yrityksille. Alan toimijoita on vähän, komponenttien hinnat ovat kalliita ja saatavuudet huonoja. Lisäksi sähköiset järjestelmät tarjoavat tällä hetkellä parempaa hinta/energiatiheys suhdetta. Hankkeessa kehitetyt osaamisen ja tiedon avulla on mahdollista tunnistaa uusiutuvan energian markkinoiden pullonkauloja ja löytää strategisesti suotuisia positioita tehdä kannattavaa liiketoimintaa.