Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70198

Hankkeen nimi: Kasvua kansainvälisestä matkailusta

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2014 ja päättyy 1.1.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: goSaimaa Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2291705-5

Jakeluosoite: F.O. Virtasen katu 6

Puhelinnumero: 0207120560

Postinumero: 55100

Postitoimipaikka: Imatra

WWW-osoite: http://www.gosaimaa.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: PUHAKAINEN ANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: info(at)gosaimaa.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0207120560

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Suomessa Helsingin ja Lapin rinnalla. Hankkeen tavoitteena on parantaa Etelä-Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja palveluyrityksien kilpailukykyä kansainvälisyyden keinoin sekä kasvattaa matkailutuloa. Hankkeella tuetaan matkailuyrityksien kansainvälistä kasvua sekä autetaan uusia yrityksiä aloittamaan kansainvälinen liiketoiminta tai aloittamaan myynti uudessa kohdemaassa/alueessa laajentamalla nykyistä markkina-aluetta. Tavoitteena on kehittää maakunnan matkailuliiketoimintaa panostamalla nykyisen ja mahdollisen uuden matkailuliiketoiminnan kehittämiseen, ideoiden ja tuotteiden sekä matkailupakettien tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen valituille kansainvälisille kohdemarkkinoille.

Kansainvälistymisen tueksi tarvitaan tuotteistamista, markkinointia sekä myynti- ja jakelukanavia. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan erilaisia yrityksien kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden kohdentamisessa on tärkeää tarkkailla matkailuun vaikuttavia maailmantaloudellisia tekijöitä ja reagoida ennakoivasti mahdollisiin muutoksiin.

Hankkeen avulla edesautetaan uusien, kaupallisesti kiinnostavien ja vetovoimaisten ympärivuotisten matkailutuotteiden / palveluiden syntymistä sekä kehitetään matkailuyritysten ammattitaitoa ja olemassa olevaa tuotetarjontaa. Hankkeen ansiosta alueen vetovoimaisuus lisääntyy sekä kansainvälisten matkailijoiden tietämys alueemme tarjonnasta kasvaa. Alueen matkailijamäärät, rekisteröityneet yöpymiset sekä alueelle saapuneiden lentomatkustajien määrät kasvavat valituissa kohderyhmissä, myös matkailutulo kasvaa. Välineellisinä tuloksina ovat esim. yhteiset esitteet ja alueesta kertovan nettisivun kehittäminen. Hanke edistää yhteistoimintaa maakunnallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla (alueorganisaatiot, yksityiset matkailuyritykset, kansainväliset myyntikanavat). Hankkeen tuloksena Saimaan alue on helpommin ostettavissa kansainvälisten matkailijoiden näkökulmasta ja tietoa alueesta löytyy helpommin ja riittävästi sekä riittävän monipuolista kanavista. Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalan maakunta on kansainvälisesti vetovoimainen matkailualue, joka tarjoaa laadukkaita, valittuja kohderyhmiä palvelevia, ympärivuotisia matkailutuotteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Etelä-Karjalan alueella sijaitsevat matkailu-, majoitus-, ohjelmapalvelu-, kalastus-, palvelu-, ravitsemus-, kauppa- sekä hyvinvointisektoriin liittyvät yritykset. Myös liikenne - ja logistiikka-alan yritykset voivat mahdollisuuksien mukaan kuulua varsinaiseen kohderyhmään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat tapahtumatuottajat ja muut ei-kaupalliset toimijat, esim. kolmannen sektorin toimijat. Hanke tulee hyödyntämään erityisesti Etelä-Karjalan aluetta ja alueen matkailu-, palvelu- sekä kaupanalan yrityksiä, mutta myös koko toimintaympäristö hyötyy hankkeen vaikutuksista eli kasvavista matkailijavirroista merkittävästi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 500 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 481 259

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 250 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 222 065

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lemi, Rautjärvi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari, Imatra, Lappeenranta, Parikkala, Ruokolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 7, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3.00, joihin työllistyvät naiset 1.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
ei ole hankkeen toiminnan kannalta olennainen
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja estetään suora sukupuolisryjintä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei ole hankkeen toiminnan kannalta olennainen

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Hankkeen toimenpiteet ja matkailutuotteiden ja palvelujen tuotteistus tehdään luonnonvarojen kestävyyttä kannustaen. Tuetaan tuotekehitystä ja tuotteistusta, jossa huomioidaan luonnovarojen kestävyys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Tuetaan tuotekehitystä ja tuotteistusta, jossa ilmastonmuutokseen negatiivisesti vaikuttavat tekijät on minimoitu.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Tuetaan tuotekehitystä ja tuotteistusta (mm. luonto-, liikunta-, hyvinvointimatkailu), jossa alueen luonto ja kasvillisuus on huomioitu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Tuetaan tuotekehitystä, jossa ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet on huomioitu.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 6
Minimoidaan turha paperin käyttö, suositaan sähköisiä kanavia. Huomioidaan kierrätys.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Kannustetaan alueen toimijoita maksimoimaan uusiutuvien energiavarojen käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 4
Hanke pyrkii monipuolistamaan paikallista elinkeinorakennetta ja vaikuttamaan yrityksien asiakasrakenteen monipuolistamiseen. Hankkeessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Hankkeessa keskitytään kehitystoimenpiteissä erityisesti aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen (sähköiset jakelukanavat, tuotteistamisprosessit, tuotteistamistaitojen parantaminen)
Liikkuminen ja logistiikka 3 6
Hankkeessa halutaan edistää alueen saavutettavuutta ja tuodaan esille joukkoliikenteen tuomia mahdollisuuksia liikkumiseen (esim. juna).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen työllisyyteen sekä luovuuden toteuttamiseen. Merkittävässä roolissa ovat paikalliset matkailuyritykset ja muut alaan liittyvät palveluntarjoajat.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa sekä estetään välillinen sekä välitön sukupuolisyrjintä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
hankkeessa huomioidaan alueen monikulttuurisuus ja sitä hyödynnetään myös alueen tuotteistamisessa.
Kulttuuriympäristö 0 2
Hankkeen toimintojen seurauksena (matkailutulon kasvun myötä) virkistysalueita ja rakennuskantaa pystytään parantamaan. Kulttuuriperinnön säilyttämistä tuetaan.
Ympäristöosaaminen 0 1
Pyritään vaikuttamaan positiivisesti hankkeessa mukana olevien yrityksien ympäristöosaamiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli luoda Saimaasta kolmas keskeinen ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue Suomessa Helsingin sekä parantaa Etelä-Karjalan maakunnan alueella sijaitsevien matkailu- ja palveluyrityksien kilpailukykyä kansainvälisyyden keinoin ja kasvattaa matkailutuloa.

Hankkeella tuettiin matkailuyrityksien kansainvälistä kasvua sekä autettiin uusia yrityksiä aloittamaan kansainvälinen liiketoiminta tai aloittamaan myynti uudessa kohdemaassa/alueessa laajentamalla nykyistä markkina-aluetta. Monelle alueen toimijalle mm. Kiina oli täysin uusi kohdemarkkina ja Kiinaan kohdistuvia toimenpiteitä toteutettiin hankkeen aikana erilaisista koulutuksista kiinalaisten matkanjärjestäjien tutustumismatkoihin.

Tavoitteena oli kehittää maakunnan matkailuliiketoimintaa panostamalla nykyisen ja mahdollisen uuden matkailuliiketoiminnan kehittämiseen, ideoiden ja tuotteiden sekä matkailupakettien tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen valituille kansainvälisille kohdemarkkinoille. Hankkeen aikana Venäjän taloudellinen tilanne ja ruplan kurssin romahtaminen vaikuttivat merkittävästi alueen matkailijavirtoihin. Venäjä säilyi hankkeen aikana tärkeänä kohderyhmänä, mutta kyseisen kohderyhmän kasvulukutavoitteita ei täysin saavutettu.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettiin erilaisia yrityksien kansainvälistymiseen liittyviä toimenpiteitä kuten tuotteistamiskoulutuksia, kansainvälisen sähköisen markkinoinnin koulutuksia, laadittiin alueen yhteinen myyntimanuaali kansainvälisiä matkanjärjestäjiä varten ja toteutettiin useita tutustumismatkoja matkanjärjestäjille, medialle sekä bloggareille. Hankkeen avulla edesautettiin uusien, kaupallisesti kiinnostavien ja vetovoimaisten ympärivuotisten matkailutuotteiden / palveluiden syntymistä sekä kehitettiin matkailuyritysten ammattitaitoa ja olemassa olevaa tuotetarjontaa.

Hankkeen ansiosta alueen vetovoimaisuus lisääntyi sekä kansainvälisten matkailijoiden tietämys alueen tarjonnasta kasvoi. Etelä-Karjalan matkailualue sai laajaa kansainvälistä näkyvyyttä eri kanavissa painottuen valittuihin kohderyhmiin ja kohdemaihin. Lappeenrannan kansainvälisen lentokentän reittiliikenne ei alkanut hankkeen aikana, ja tästä johtuen mm. Keski-Euroopan osalta asetetut tavoitteet eivät täysin täyttyneet. Alueen matkailijamäärät sekä rekisteröityneet yöpymiset kasvoivan valituissa kohderyhmissä, pois lukien Venäjä.

Välillisenä tuloksena syntyi useita yhteisiä esitteitä kansainvälisille matkailijoille koskien mm. urheilumatkailua, luontomatkailua, alueen kesän viikko-ohjelmia ja retkeilyä.

Hanke edisti yhteistoimintaa maakunnallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla (alueorganisaatiot, yksityiset matkailuyritykset, kansainväliset myyntikanavat). Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistyö tiivistyi hankkeen aikana ja kansainvälisen markkinoinnin toimenpiteitä toteutettiin myös yhdessä. Yhteistyö Visit Finlandin kanssa oli merkittävää hankkeen aikana. Yhteistyö Pietarin matkailun kanssa kasvoi ja myös yhteistä esitemateriaalia saatiin luotua hankkeen aikana.

Hankkeen tuloksena Etelä-Karjalan maakunta on kansainvälisesti vetovoimaisempi matkailualue, joka tarjoaa laadukkaita, valittuja kohderyhmiä palvelevia, ympärivuotisia matkailutuotteita. Uusina tuotteita syntyivät mm. kiinalaisille suunnatut kotivierailut, Technical Visit tuotteet sekä urheilumatkailuun liittyvät tuotteet.