Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70199

Hankkeen nimi: International Business in Kymenlaakso

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2014 ja päättyy 31.5.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040-1902500

Postinumero: 48600

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: LARVI ILMO PEKKA

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ilmo.larvi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-1902519

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kouvola Innovation Oy, 2221859-6
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on edistää kymenlaaksolaisten pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja –osaamista sekä pitkällä tähtäimellä saada yrityksille kasvua kansainvälistymisen kautta. Tarkoituksena on auttaa pienillä resursseilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä, uusien markkinoiden selvittämistä, poistaa keskeisiä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisen esteitä.
Hankkeen tavoitteena on myös uusien teknologioiden soveltaminen liiketoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Hankkeen aikana haetaan, kehitetään ja koulutetaan toimivia kumppanuusverkostoja. Yrityksen toimittajaverkostossaan toimivia alihankintayrityksiä on tarkoitus nostaa korkeammalle tasolle ja varmistaa yritysten jatkuva kehittyminen ja elinvoimaisuus sekä löytää niille omia, uusia tuotteita.
Hankkeen tuloksena syntyy 20 kansainvälistymissuunnitelmaa, joissa selvitetty rahoitukset ja kartoitettu kohdemaat. Kymenlaaksolaisten pk-yritysten kv-osaaminen on parantunut ja kv-tietoa eri markkinoista, mahdollisuuksista ja rahoituksesta on lisätty.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmät:
Kymenlaakson kansainvälistymistä, kasvua ja kehitystä tavoittelevat ja kansainvälisillä markkinoilla jo toimivat pk-yritykset

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kansainvälistyneet Suomalaiset yritykset. Kohdemaiden etenkin EU-alueen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 530 461

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 498 583

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 884 102

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 830 975

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan

Kunnat: Kouvola, Miehikkälä, Hamina, Pyhtää, Kotka, Iitti, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 10, joihin työllistyvät naiset 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat tuotannolliset pk-yritykset Kymenlaaksossa. Valmistavan teollisuuden parissa työskentelee suurimmaksi osaksi miehiä, kun taas palvelualalla työskentelee pääosin naisia. Hankkeen kohderyhmän valmistavat ja palvelualan yritykset ovat yhtäläisessä asemassa päästä hankkeen toimintaan mukaan. Kohdeyritysten kansainvälistymisen kehittämisen kautta tuetaan molempien sukupuolten mahdollisuuksia samanarvoisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee molempien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua hanketoimintaan
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tavoitteena on puhtaasti kohdeyritysten kansainvälistymisen kehitys riippumatta yritysten henkilöstön sukupuolijakaumasta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Hankkeeseen mukaan tulevien yritysten toimintaprosessien kehittämisen kautta myös yritysten sisäisten materiaalivirtojen ja energiankulutuksen tarkastelu tulevat ajankohtaisiksi. Prosessien paranemisen yhtenä tuloksena voi olla yrityksen hallinnoimien tilojen energiankulutuksen pieneneminen ja materiaalien kierrätys.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Hankkeessa tuodaan esiin ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja heidän asiakkaidensa tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen ja johtaa mahdollisiin ilmastonmuutoksen vaikutusta ehkäiseviin toimenpiteisiin.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Hankkeeseen mukaan tulevat yritykset tunnistavat laatu-, ympäristö- sekä toimintaprosessiensa kautta mahdolliset säästökohteet, mikä vähentää energian- ja materiaalin tuotannon tarvetta, mikä ylläpitää ja myötävaikuttaa eliöstön vapaan elintilan pysyvyyteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeessa edistetään ympäristötietoisuuden ja prosessien tehostamista. Tietoisuuden lisääntyminen voi vaikuttaa yritysten ja heidän asiakkaidensa tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen, täten myös kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke ei suoranaisesti vaikuta Natura 2000-ohjelman kohteisiin. Tarvittaessa yrityksille selvitetään Natura 2000-ohjelman sisältö.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 8
Ympäristötietoisuutta ja prosessien tehostamista kehitetään hankkeessa toimintaprosessien parantamisella. Tietoisuuden lisääntyminen vaikuttaa yritysten tuottamien päästöjen ja energiankulutuksen vähenemiseen sekä materiaali-, resurssi- ja energiatehokkuuden lisääntymiseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Tuotantoprosessien tehostamisen ja uudistamisen myötä yritysten mahdollisuus hyödyntää uusiutuvia energialähteitä kasvaa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 5
Uudet ICT-tekniikat ja lisääntynyt ympäristötietoisuus auttaa yrityksiä tunnistamaan resurssien ja materiaalien säästömahdollisuudet käyttämällä lähipalveluja
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta Teollisen internetin tuomista mahdollisuuksista, joiden käyttö vahvistaa yritysten osaamista ja taloudellista tulosta.
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Internetin ja muiden ICT-palvelujen käyttöönotto vähentää liikkumistarvetta ja tehostaa logistiikkaa mikä osaltaan vähentää liikkumisen ja kuljetuksen kasvihuonepäästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 7
Hanke pyrkii toimintansa kautta vaikuttamaan uusien työpaikkojen syntyyn ja siten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
Hanke toimii tasa-arvon edistämisen puolesta ja pyrkii löytämään kohdeyrityksiä joissa tasa-arvo näkökulma toteutuu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Kaikilla kohderyhmän kasvun ja kansainvälistymisen kriteerit täyttävillä yrityksillä on yhdenvertainen mahdollisuus olla mukana hankkeessa ja kehittää itseään valitsemallaan tavalla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole juurikaan vaikutuksia kulttuuriympäristöön. Hanke suosittelee kohdeyrityksille ekologisesti kestävien menetelmien, materiaalien ja toimintatapojen käyttöä.
Ympäristöosaaminen 2 3
Hanke pitää esillä ympäristötietoisuutta ja sitä kautta lisää yritysten ympäristöosaamista. Yritykset voivat vaikuttaa myös vaikutuspiirissään olevien muiden yritysten ympäristötietoisuuteen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeella tuettiin yrityksiä niiden kansainvälistymisessä. Hankkeeseen osallistuneille yrityksille löydettiin yhteistyökumppaneita ja uusia asiakkaita vientimarkkinoilta. Hankkeen myötävaikutuksesta onnistuttiin myös saamaan rahoitusta yritysten kansainvälistymiseen. Usea seudun yritys sai teetettyä markkinointimateriaaleja kieliversioilla, mikä edesauttaa kommunikointia ulkomaisten asiakkaiden kanssa.
Hankkeeseen osallistuneille yrityksille onnistuttiin myös välittämään liiketoimintaosaamista koulutusten myötä. Palautteen mukaan osallistujat kokivat koulutukset tarpeellisiksi.