Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70200

Hankkeen nimi: Kaakon elokuvakomissio

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 30.4.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6 PL 14

Puhelinnumero: +358401902500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Birthe Suni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Matkailujohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: birthe.suni(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358401902549

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on luoda audiovisuaalisista tuotannoista Kotkan-Haminan seudulle laaja-alainen, uudenlaiseen ansaintalogiikkaan perustuva elinkeinoala, joka työllistää ympärivuotisesti palveluiden (kauppa, ravintolat jne.) ja matkailun sekä audiovisuaalisen tuotannon aloilla käynnistämällä Kaakon elokuvakomissio –toiminta joka toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmiensä kanssa. Hankkeen avulla toteutetaan 1. Kaakon elokuvakomission toiminta- ja rahoitusmallit 2. Klusteri palveluntuotantoon 3. Viestinnän ja myynnin kehittäminen a) yleismarkkinointi b) lokaatiopalvelu.
Hankkeen tuloksena Kaakon elokuvakomission toiminta on vakiintunutta seudullista liiketoiminta joka on vakuuttavaa, ammattimaista ja hyvin organisoitua. Kaakon elokuvakomissio luo uusia liiketoimintaedellytyksiä 1. seudulla toimiville luovien alojen yrityksille 2. seudulla toimiville palvelualojen yrityksille 3. seudulla toimiville matkailuyrityksille. Seudulle syntyy yritysten palveluverkosto (klusteri) joka luo edellytyksiä uusien yritysten seudulle sijoittumiselle ja olemassa olevien yritysten liiketoimintojen laajentumiselle ja elokuva- ja tv-tuotantojen kustannustehokkaalle toteuttamiselle.
Seudulla toteutetaan vuosittain vähintään yksi pitkäkestoinen TV- tai elokuvatuotanto ja useita (2-5) lyhyempiä. Seudulle on syntynyt uusia elokuva ja TV-matkailukonsepteja, joissa seudulla toimivat palveluyritykset hyödyntävät seudulla toteutettujen tuotantojen sisältöä omassa liiketoiminnan tuotteistuksessa.
Laadulliset tulokset:Systemaattisesti toimiva Kaakon elokuvakomissio joka linjaa tuotannoille alueellisesti annettavan rahoituksen ja toimii koordinoivana tahona tuotantojen toteuttamisessa. Liiketoimintaosaamisen kehittyminen seudun toimijoiden keskuudessa. Seudullisen palveluntarjonnan kehittyminen ja monipuolistuminen. Audiovisuaalisten tuotantojen palveluklusteri Määrälliset tulokset.Pilotoidut elokuvatuotannot 2-3 kpl vuosittain. Pilotoidut TV-tuotannot 1-2 kpl.Uusia työpakkoja 15 vuoteen 2017 mennessä.Uusia yrityksiä 5 vuoteen 2017 mennessä. Uuden elinkeinoalan myötä seudun vetovoimaisuus lisääntyy, kohderyhmäpalvelut parantuvat, yritysten liikevaihto ja työllisyys kasvaa sekä seudulle sijoittuu uusia yrityksiä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Seudulla toimivat tuotantoyhtiöt, seudun kaupan, matkailun ja palveluiden yritykset sekä tuotantoja seudulle tuovat tuotantoyhtiöt ja sidosryhmät. Seudulla toimivat peli, ICT ja viestinnän alan yritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Seudun kunnat, 3. sektorin yhteisöt, paikalliset asukkaat, muut luovien alojen yritykset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 380 882

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 357 224

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 544 119

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 510 321

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Kotka

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 15, joihin työllistyvät naiset 8

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4.9, joihin työllistyvät naiset 0.9

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei aiheellista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Palvelualat ovat perinteisesti naisvaltaisia, joten hanke kohentaa naisten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on näiltä osin neutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Palvelurakenteiden muodostamisessa huomioidaan kestävän toiminnan periaatteet. Yritysten osaamispääomaa kestävistä ratkaisuista edistetään hankkeen myötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 6
Sekä seudulla toimivien yritysten että seudulla toteutettavien tuotantojen ympäristövastuullisuutta korostetaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta ja edistää palveluyritysten liiketoimintamahdollisuuksia.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 0
Audiovisuaalisten tuotantojen keskeisiä tuotoksia ovat kaupallistettavat immateriaalioikeudet. Lokaatiopalvelu rakennetaan sähköiseen toimintaympäristöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Seudun elinkeinoelämän kehittyessä palvelut paikallisille asukkaille paranevat. Hankkeen myötä työllisyystilanne kohenee seudulla.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on näiltä osin neutraali.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat riippumattomia ja kaikkien hyödynnettävissä. Kansainvälistymistoimenpiteet edistävät alueen monikulttuurisuutta.
Kulttuuriympäristö 7 0
Lokaatiopalvelu perustuu paikalliseen kulttuuriympäristön hyödyntämiseen ja edistää alueiden käyttöä ja niiden ylläpitoa. Pilottituotantojen kautta olemassa oleva kulttuuriympäristö tallentuu.
Ympäristöosaaminen 4 0
Hankkeen aikana saadaan pilottien avulla luotua prosessit mahdollisimman kestävän kehityksen mukaisista tuotannoista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Kaakon elokuvakomissio -hankkeen avulla Kotkan-Haminan seudulle luotiin audiovisuaalisista tuotannoista uusi elinkeinoala, joka palveli seudullisia palvelu- ja matkailualan yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia sekä erityisesti seudulle tulevien tuotantojen toteuttavia tuotantoyhtiöitä. Hankkeen avulla seudulla käynnistettiin elokuvakomissiotoiminta, jonka avulla 2,5 vuoden aikana Kotkan-Haminan seudulla toteutettiin yhteensä 8 av-alan tuotantoa.
(Nuotin Vierestä, Ajatuksia rakkaudesta, Virittäjät, Tuntematon sotilas, The Heroes of the Baltic Sea, Aallonmurtaja, Supermarsu sekä Suomen Hauskin Mies). Hankkeen aikana komissiolle luotiin toiminta- ja rahoitusmallit, jonka pohjalta toimintaa pystytään jatkamaan myös hankkeen jälkeen kaikkien Kotkan-Haminan seudun kuntien tukemana. Lisäksi alueelle luotiin tuotannoille palveluitaan myyvä palveluverkosto, mikä loi mahdollisuuksia seudun yrityksille kehittää omaa liiketoimintaansa av-tuotantojen palvelemiseksi. Lisäksi kehitettiin myynti- ja markkinointipalvelu, jolla Kotkan-Haminan seutua markkinoidaan kansallisesti ja kansainvälisesti paikkana toteuttaa av-tuotantoja. Toimivan lokaatiopalvelun avulla tuotantoyhtiöt saivat merkittävää lisäarvoa tuotantojen suunnitteluvaiheessa.