Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70201

Hankkeen nimi: BusinessMooring 2

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6 (PL 14)

Puhelinnumero: 040 190 2500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Eela Harri

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Myyntijohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.eela(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902 508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Teollisuuden kehittäessä kilpailukykyään se hakee tehokkuutta toimintansa kaikilta osa-alueilta. Euroopassa teollisuuden siirtyminen satamien yhteyteen on selkeä suuntaus. Se tarjoaa yritykselle merkittävän logistisen edun ja mahdollistaa suurikokoisempien tuotteiden toimittamisen asiakkaille yhtenä kokonaisuutena. Saksan satamien tilan puute rajoittaa jo uusien yritysten siirtymistä ja niissä toimivien yritysten kasvua. Kotkan ja Haminan satamien yhdistyminen ja puunjalostusteollisuuden järjestelyt mahdollistavat teollisen toiminnan lisäämisen satama-alueilla ja niiden läheisyydessä. HaminaKotkan satamien sijainti Itämeren piirissä Venäjän rajan tuntumassa mahdollistaa monimuotoiselle tuotantotoiminalle merkittäviä etuja. Hankkeella tehdään HaminaKotkan sataman ja seudun vahvuuksia tunnetuksi sekä kansainvälisille että kotimaisille yrityksille. Yleismarkkinointia tehdään kohdennetusti kansainvälisillä messuilla ja talouselämän tiedotusvälineissä. Myyntityö tehdään yrityskohtaisesti valituilla toimialoilla. Hankkeen tavoitteena on kehittää satamasidonnaista liiketoimintaa siten, että se vuoteen 2020 mennessä on tarjonnut 2500 uutta työpaikkaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kansainväliset ja kotimaiset tuotannollista toimintaa harjoittavat keskikokoiset ja suuret teolliset yritykset, joiden toiminnalle satamalogistiikka, sataman teollinen toimintaympäristö ja Venäjän läheisyys antavat lisäarvoa hankkeessa rakentuvan kumppanuus- ja alihankintaverkoston kautta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen onnistumisesta hyötyvät mm. sataman tavaraliikenne, teollisuudelle palveluita tuottavat yritykset. Sataman kehittyminen teollisena toimintaympäristönä tukee koko seudun elinkeinorakenteen monipuolistamista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 174 020

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 300 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 290 034

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kymenlaakso

Seutukunnat: Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Miehikkälä, Pyhtää, Kotka, Virolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kyminlinnantie 6 (PL14)

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: KOTKA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 100, joihin työllistyvät naiset 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 34.00, joihin työllistyvät naiset 3.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 30, joista naisten perustamia 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeessa tavoitellaan uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja työpaikkojen luomista sukupuolineutraalisti
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa pyritään uusien ja uudenlaisten teollisten työpaikkojen luomiseen, jotka voivat olla esim. palveluita ja työllistää naisia enemmän kuin perinteisen teollisuuden työt
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa tavoitellaan uuden liiketoiminnan synnyttämistä ja työpaikkojen luomista sukupuolineutraalisti

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Resurssi- ja materiaalitehokkuus paranee
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Cleantech yritysten suosiminen ja niiden toimiminen Venäjän rajan yli tuo kerrannaisvaikutuksia vrt. toiminta pelkästään Suomessa. Resurssi- ja materiaalitehokkuus paranee
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoria eikä välillisiä, helposti mitattavia vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Ei suoria, helposti mitattavia vaikutuksia. Resurssitehokkuus parantaa välillisesti tilannetta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei suoria eikä välillisiä, helposti mitattavia vaikutuksia
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 5
Materiaalitehokkuus vähentää jätteiden määrää ja toisaalta monipuolisempi ja ennakkoluulottomampi jätteen tai sivutuotteiden hyödyntäminen vähentävät loppusijoitettavan jätteen määrää ja säästävät sitä kautta kokonaistaloudellisesti jopa suoraan jätemaksujen alenemisena ja sivutuotteista saadaan tuloa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Suositaan uusiutuvia energianlähteitä pitkäjänteisesti energiahuollossa. Hyödynnetään aiemmissa hankkeissa kerättyä osaamista uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä, teknologian kehittämisessä sekä esim. tuotantolaitosten logistiikassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 6
Elinkeinorakenteen monipuolistamisessa haetaan systemaattisesti seudulla toimiville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tässä yritysten asiantuntemus esim. prosessiteollisuudesta sekä siihen liittyvästä suunnittelu-, ongelmanratkaisu- ja projektitoiminnasta on erinomainen lähtökohta kestävälle rakenteen uudistamiselle.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Uudenlaisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja niihin liittyvät innovaatiot ovat oleellinen osa seudun liiketoimintafasiliteettien kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
Ihmisten liikkumisen joustavuus on yrityksille tärkeää, joten sen oltava agendalla, kun houkutellaan seudulle uusia yrityksiä ja rakennetaan niille verkostoa. Logistiikan jatkuva kehittäminen on oleellinen osa yritysten toimintaedellytysten kehittämistä ja ylläpitoa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 5
Seudun elinvoimaisuuden parantaminen tuo pitkäjänteisesti kestäviä työpaikkoja ja sitä kautta lisää seudun hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 2
Osaamisen monipuolistumisen kautta tasa-arvoisuus paranee entisestään enemmänkin välillisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Kansainvälistyminen ja sitä kautta myös seudulle muualta muuttavat osaajat poistavat ennakkoluuloja ja lisäävät kulttuurien välisiä linkkejä.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kansainvälisen liiketoiminnan lisääntymisen myötä seudulle muuttaa eri kulttuurien edustajia ja kulttuuriympäristö rikastuu kontaktiverkoston kautta lähtien työpaikoilta ja vapaa-ajan toiminnasta.
Ympäristöosaaminen 7 5
Ympäristöosaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen on välttämätöntä kestävän toiminnan kannalta. PK-yritysten osaaminen kasvaa kv-yritysten vaatimusten huomioimisen avulla ja toisaalta mm. materiaalitehokkuuden parantamisen keinojen kautta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

BusinessMooring2 hanke on tavoitellut teollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä ja tehokkuutta HaminaKotkan satamassa tai sen vaikutuspiirissä.
Hankkeen toiminta on keskittynyt toisaalta satamasidonnaisen teollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen ja toisaalta alueelle suuntautuvien investointien / sijoittumisten tukemiseen. Pääpaino on ollut runsaan asiakasverkoston kanssa käydyissä neuvotteluissa sijoittumisesta seudulle. Olemme hankkeen aikana tavanneet kymmenittäin uusia asiakkaita, joista osa on sijoittunut alueelle, osa vielä harkitsee ja yritysten tietoisuus HaminaKotkan satamamiljööstä ja seudusta on merkittävästi parantunut. Tavatut yritykset ovat olleet sekä kotimaisia että ulkomaisia.

Hankkeen nyt päättyessä voidaan todeta, että olemme saaneet aikaan HaminaKotkan satama-alueelle merkittävän määrän uutta toimintaa, nostaneet alueen markkina-arvoa ja tietoisuutta sekä kehittäneet pysyvän yhteistyöverkoston jolla myynti-, markkinointi- ja kehitystyö jatkuu myös hankeen jälkeen tehokkaana.
Emme ole vielä päässeet tavoitteeseemme luoda 2500 uutta työpaikkaa, mutta hankkeen kautta on luotu tapa tehdä yhteistyötä ja mahdollistaa alueen teollistuminen. EAKR rahoitus päättyy 2017 lopussa, mutta toimijat jatkavat omarahoitteisesti hyvää yhteistyötä yhteiseen maaliin ainakin vuoteen 2020 asti.