Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70202

Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 31.7.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 54

Puhelinnumero: 046 922 7227

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jari Jokisalo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.jokisalo(at)businessoulu.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 046 9231397

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Forum Virium Helsinki Oy, 2170029-2
Business Tampere, 2252888-5
Turku Science Park Oy Ab, 2322323-1
Espoon kaupunki, 0101263-6
Tampereen kaupunki, 0211675-2
Turun kaupunki, 0204819-8
Tampereen yliopisto, Tiedon, Tieteen, Teknologian ja Innovaatioiden tutkimuskeskus(TaSTI), 0155668-4
Oulun yliopisto, 0245895-5
Vantaan kaupunki, 0124610-9
Pirkanmaan liitto, 0828308-4
Helsingin kaupunki, 0201256-6

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

6Aika -Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 6Aika -strategiaan kuuluu kolme yhteistyöakselia: avoin data, avoin osallisuus ja avoimet innovaatioalustat.

Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö yhdessä synnyttää uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Infra, fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, tuotteistetut prosessit ja toimintamallit sekä ihmi­set yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi.

Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat -kärkihanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoimet innovaatioalustat -teeman tavoitteita. Kärkihankkeen ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä yhdistämällä suurimpien kaupunkien innovaatio- ja kehitysympäristöt kansalliseksi avoimen innovaatioalustojen verkostoksi. Kokonaisuuden tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupunkien toimintaympäristöjen erilaisuutta ja erityisyyttä hyödyntäen luodaan parhaat käytänteet, toimintamallit ja konseptit kaupunkiratkaisujen liiketoimintapotentiaalille (Smart Market Creation).

Kärkihanke hyödyntää kaupunkien parasta osaamista ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia, jotka nousevat kaupunkien omista älykkään erikoistumisen valinnoista. Kärkihankkeen sisällöt palvelevat kunkin kaupungin omia strategisesti tärkeitä kehittämisenkohteita sekä yhteistä tavoitetta nostaen kansallisen avoimen innovaatioalustan käyttöön kuuden suurimman kaupungin erityisvahvuudet.

Toimintamallin tuloksena on verkostomainen ja vetovoimainen kaupunkien innovaatiokeskittymistä muodostuva kansallinen innovaatioalusta, joka tukee suomalaisen innovaatioympäristön kansainvälistymistä ja toimintaedellytyksiä digitalisoituvassa maailmassa. Kärkihankkeessa rakennettava avoimien innovaatioalustojen kansallinen verkosto tarjoaa yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille “yhden luukun” periaatteella toimivan toimintalähtöisen tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristön. Tavoitteena on helpottaa yritysten toimintakenttää kuntasektorissa Smart City ratkaisujen kehittäjänä, jalkauttaa markkinavuoropuhelu yritysten kanssa osaksi kuntien normaalia toimintaa sekä tukea vientiyrityksiä ja invest-in aktiviteetteja tarjoamalla kansallisesti merkittävä kuuden suurimman kaupungin referenssialusta. Samalla kaupunkien toimintamallia muutetaan palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa.

Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeen tavoitteena on edistää ja mahdollistaa digitaalisiin prosesseihin ja palveluihin perustuvaa uutta luovaa taloutta ja ratkaisuja, jotka tukevat siirtymistä pois luontoa kuluttavista uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä esimerkiksi vähentämällä tarvetta liikkumiseen. Oletettavasti suuri osa uusista innovaatioista tähtää luonnonvarojen kestävämpään käyttöön. Siirtyminen digitalisuuteen vähentää eriarvoisuutta tasa-arvoistamalla käyttöympäristöjä ja tilanteita. Avoimien innovaatioalustojen hyväksikäyttäminen antaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet osallistua esimerkiksi palvelujen- ja tuotteiden suunnitteluun. Eri käyttäjäryhmien tarpeet ja erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon palvelumuotoilun keinoin.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa hyvien käytäntöjen jakamista edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Tekemisessä korostuvat kuutoskaupunkien välinen tiivis yhteistyö ja yhdessä sovitut toimintamallit, jotka mahdollistavat ratkaisujen skaalautuvuuden ja hyötyjen moninkertaistuminen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat uutta luovat yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toteutuksen ajan kuutoskaupungit kaupunkiseutuineen. Kaikki Suomen muut kunnat kuuluvat myös kohderyhmään (strategian alla toteutettujen hankkeiden ratkaisujen, mallien ja kokemusten levittäminen muille kuin varsinaiseen hanketoimintaan osallistuville on projektin päätehtäviä).

Muut julkisen sektorin toimijat (esim. valtion laitokset) ja kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 7 725 689

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 7 588 878

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 11 530 879

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 11 326 682

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun

Kunnat: Espoo, Turku, Vantaa, Oulu, Tampere, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 100, joihin työllistyvät naiset 51

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Toimintaympäristön sukupuolinakökulmaanalyysia tehdään ja seurataan hankkeen toteutuksen aikana mm. hankkeessa kehitettävän innovaatioalustatoiminnan indikaattoreiden ja mittariston avulla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua innovaatioalustojen hyödyntämiseen ja innovaatiotoimintaan, on toiminnan lähtökohtana. Valtavirtaistamisen periaatteet integroidaan osaksi hankkeessa kehitettävää toimintamallia. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen otetaan osaksi hankkeen seuranta- ja itsearviointijärjestelmää. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan myös sukupuolten tasa-arvon kannalta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei päätavoitteena. Hanke toteuttaa 6Aika-strategian ja sen avoimet innovaatioaluastat-teeman tavoitteita.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 8
Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö yhdessä synnyttää uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Infra, fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, tuotteistetut prosessit ja toimintamallit sekä ihmi­set yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi. Kuuden suurimman kaupungin innovaatioalustatoiminnan päivittämisellä vastaamaan tulevaisuuden tuotekehityksen ja tutkimuksen tarpeita mahdollistetaan mm. luonnonvaroja säästävät tuotantoon liittyvät innovaatiot, jolloin jotain tehdään aiempaa tehokkaammin, vähemmällä materiaalin ja energian kulutuksella. Luonnonvaroja säästävät innovaatiot voivat olla teknologisia, mutta yhtä hyvin ne voivat liittyä palveluun tai toimintatapaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 8
Kärkihanke hyödyntää kaupunkien parasta osaamista ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia, mahdollistaen tulevaisuuden ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät innovaatiot. Sopeutuminen ilmastonmuutoksen moninaisiin terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin merkitsee useiden toisiinsa kytkeytyvien riskitekijöiden hallintaa. Poliittisen päätöksenteon kannalta nähdään ensiarvoisen tärkeäksi arvioida, miten haavoittuvia maan eri alueet ovat ilmastonmuutoksen mahdollisille vaikutuksille. Koska haavoittuvuus määritellään kuntien ja alueiden haavoittuvuuden (esim. haavoittuvat väestöryhmät) ja muutokseen sopeutumiskyvyn (esim. resurssit, teknologiat, tieto, innovaatiot) suhteesta, hankkeella on erityinen merkitys kansallisen innovaatioalustatoiminnan näkökulmasta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 4
Hankkeen toimenpiteillä ei ole suoranaista vaikutusta kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen. 3D virtuaalikaupunkimallinnukset mahdollistavat ennakoivan ja havainnollistavan todentamisen esimerkiksi kaupunkisuunnittelun ja maankäytön päätösten vaikutuksista ympäristöön sekä kasvillisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 10
Hankkeessa yhdistetään kaupunginosakehittämisen ja rakentamiseen liittyvät teemat samalle alustalle yritysyhteistyön, kuntalaisten palveluiden kehittämisen ja osallistamisen kanssa mahdollistaen erityisesti rakentamiseen liittyvät energiatehokkaat kaupunki -innovaatiot. Virtuaalikaupunkimallit mahdollistavat ennakoivan, luontoa säästävän ja energiatehokkaan kestävän kaupunkikehittämisen toimintamallin sekä ennakoivan ja rohkeamman päätöksenteon kasvihuonekaasujen vähentämiseksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 4
Hankkeen toimenpiteet eivät suoraan kohdistu Natura-alueisiin. 3D-Virtuaalimallinnuksen laajentuminen mahdollista Natura 2000 ohjelman ja alueiden tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden kohteina olevat yritykset ovat kehityksen kärjessä kehittäen uusinta teknologiaa hyödyntäviä tuotteita luonnon säästämiseksi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 10
Hankkeessa pyritään suosimaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia. Uusien internetissä toimivien palveluiden ja tuotteiden myötä tulostettavien materiaalien tarve vähenee. Näin ollen myös paperijätettä tulee vähemmän. Vanhoja perinteisiä menetelmiä korvataan erityisesti verkossa toimivilla digitaalisilla palveluilla. Ohjelmien suunnitteluun ja kehittämiseen ei käytännössä kulu luonnon raaka-aineita, eikä niiden tekemisestä synny jätteitä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 10
Digitalisaatio on keskeinen väline 6Aika-strategiassa. Yhtenä tavoitteena on mm. uusien vähähiilisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen mahdollistaminen. Hanke mahdollistaa ja tukee kestävän kehityksen mukaisia langattoman tiedonsiirron teollisten sovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa ja laajentamista.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke toteuttaa kuutoskaupunkien strategisia elinkeinoelämän päämääriä, älykkään erikoistumisen strategioita sekä alueiden kasvusopimuksia. Hanke vaikuttaa osaltaan paikallisten elinkeinorakenteiden kestävään kehittämiseen. Hankkeen tavoite on luoda uutta kasvua, uudentyyppistä liiketoimintaa ja työpaikkoja paikallisesti ja kansallisella tasolla. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusien digitaalisiten palveluiden kehittäminen ja sitä kautta parantaa aineettomaan arvonluontiin liittyvää osaamista sekä mahdollistaa innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan syntyminen ja kehittyminen Suomessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kuusikko kaupunkien kanssa. Uudet innovaatioalustat, digitaaliset ekosysteemit, palvelumuotoilu, monistettavat tuotteet ja palvelut on mahdollista skaalata paikallisesta kansalliseksi ja myöhemmin kansainvälisiksi vientituotteiksi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusien digitaalisiten palveluiden kehittäminen ja sitä kautta parantaa aineettomaan arvonluontiin liittyvää osaamista sekä mahdollistaa innovaatioihin perustuvan liiketoiminnan syntyminen ja kehittyminen Suomessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kuusikko kaupunkien kanssa. Uudet innovaatioalustat, digitaaliset ekosysteemit, palvelumuotoilu, monistettavat tuotteet ja palvelut on mahdollista skaalata paikallisesta kansalliseksi ja myöhemmin kansainvälisiksi vientituotteiksi.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen toimenpiteet ja sisällöt mahdollistavat digitalisaation kehittämisen, joka on keskeinen väline 6Aikastrategiassa. Mm. ajasta ja paikasta riippumaton asiointi vähentää liikkumistarvetta. Hankkeen toiminnassa huomioidaan virtuaaliset kokoustilat ja sähköiset työkalut, joka vähentää liikkumista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 8
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat elinvoiman kasvun myötä kuutoskaupunkien asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Hankkeessa edistetään työllisyyttä tukevien yritysten innovaatioiden yhteiskehittämistä ja liiketoiminnan mahdollistamista. Hyvinvointi edistyy myös käyttäjälähtöisten palveluiden ja tuotteiden muodossa.
Tasa-arvon edistäminen 7 0
Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden yhteiskehittämisen mahdollistaminen antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua yritysten ja kaupunkien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen yhdenvertaisesti asuinpaikasta, sukupuolesta, taustasta ja iästä riippumatta. Digitaaliset palvelut ovat luonteeltaan neutraaleja.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 0
Innovaatioalustojen avoimuus mahdollistaa yhteisöjen, yritysten ja kuntalaisten aktiivisen osallistumisen kehitykseen.
Kulttuuriympäristö 7 0
Hankkeen toimenpiteissä mahdollistetaan uudentyyppisten kulttuuriympäristöjen luomisen uusien innovaatioalustojen avulla. Erityisesti uusien teknologioiden hyväksikäyttäminen esittämisessä ja jakamisessa sekä ihmisten osallistamissa.
Ympäristöosaaminen 0 5
Hankkeen toimenpiteissä pyritään suosimaan uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja energiatehokkaita kokonaisuuksia, joissa käytetään uusinta ympäristö-osaamista ja -teknologiaa. Hankkeen keskeiset sisällöt perustuvat kuuden kaupungin älykkään erikoistumisen strategioihin (Smart Specialization) eli omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden systemaattiseen vahvistamiseen riittävän kriittisen massan saavuttamiseksi erityisesti Suomen ja monien muiden Itämeren alueen maiden kaltaisissa pienissä jäsenmaissa. Tämä edellyttää kuutoskaupunkien ja koko Itämeren makroalueen – monimuotoisuuden hyödyntämistä ja alueiden välisen yhteistyön kehittämistä kaikilla tasoilla. Hanke toteuttaa EU:n Itämeren alueen strategian keskeisintä tavoitetta; vaurauden ja hyvinvoinnin lisäämistä Suomessa mm. tukemalla uusien innovaatioiden kehittämistä ja hyödyntämistä, uuden liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

6Aika -Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jossa ovat mukana Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. 6Aika -strategiaan kuuluu kolme yhteistyöakselia: avoin data, avoin osallisuus ja avoimet innovaatioalustat.
Innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa kaupunkiyhteisö yhdessä synnyttää uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Infra, fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, tuotteistetut prosessit ja toimintamallit sekä ihmiset yhdistyvät arvoa luovaksi toiminnaksi.
Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat -kärkihanke on toteuttanut 6Aika-strategian ja sen avoimet innovaatioalustat teeman tavoitteita. Kärkihankkeen ensisijainen tarkoitus on ollut vahvistaa Suomen kilpailukykyä yhdistämällä suurimpien kaupunkien innovaatio- ja kehitysympäristöt kansalliseksi avoimen innovaatioalustojen verkostoksi. Kokonaisuus on synnyttänyt uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kuutoskaupunkien toimintaympäristöjen erilaisuutta ja erityisyyttä hyödyntäen on rakennettu ja jaettu kymmeniä parhaita käytäntöjä, toimintamalleja ja konsepteja, jotka ovat juurtuneet osaksi kaupunkien päivittäistä tekemistä.
Kärkihanke on hyödyntänyt kaupunkien parasta osaamista ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia, jotka nousevat kaupunkien omista älykkään erikoistumisen valinnoista. Kärkihankkeen sisällöt palvelevat kunkin kaupungin omia strategisesti tärkeitä kehittämisen kohteita sekä yhteistä tavoitetta nostaen kansallisen avoimen innovaatioalustan käyttöön kuuden suurimman kaupungin erityisvahvuudet.
Toimintamallin tuloksena on verkostomainen ja vetovoimainen kaupunkien innovaatiokeskittymistä muodostuva kansallinen innovaatioalusta, joka tukee suomalaisen innovaatioympäristön kansainvälistymistä ja toimintaedellytyksiä digitalisoituvassa maailmassa. Kärkihankkeessa on rakennettu avoimien innovaatioalustojen kansallinen verkosto joka tarjoaa yrityksille, tutkimusorganisaatioille ja muille kohderyhmille näkymän “yhden luukun” periaatteella toimivaan tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehitysympäristöön. Citybusiness.fi palveluun on koottu kuuden suurimman kaupungin innovaatioalustat. Näkymä kaupunkien innovaatioalustoihin ja toimintamalleihin helpottaa yritysten toimintakenttää kuntasektorissa Smart City -ratkaisujen kehittäjänä, auttaa jalkauttamaan markkinavuoropuhelut yritysten kanssa osaksi kuntien normaalia toimintaa sekä tukee vientiyrityksiä ja invest-in aktiviteetteja tarjoamalla kansallisesti merkittävä verkoston kuuden suurimman kaupungin referenssialustoista. Samalla kaupunkien toimintamallia muutetaan palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palveluiden mahdollistajaa.
Avoimet innovaatioalustat -kärkihanke on edistänyt ja mahdollistanut digitaalisiin prosesseihin ja palveluihin perustuvaa uutta luovaa taloutta ja ratkaisuja, jotka tukevat siirtymistä pois luontoa kuluttavista uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä esimerkiksi vähentämällä tarvetta liikkumiseen. Suuri osa uusista innovaatioista on tähdännyt luonnonvarojen kestävämpään käyttöön. Siirtyminen digitalisuuteen vähentää eriarvoisuutta tasa-arvoistamalla käyttöympäristöjä ja tilanteita. Avoimien innovaatioalustojen hyödyntäminen antaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet osallistua esimerkiksi palvelujen- ja tuotteiden suunnitteluun. Eri käyttäjäryhmien tarpeet ja erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon palvelumuotoilun keinoin.
Hankkeessa on kehitetty yhteistyössä kuutoskaupunkien kanssa hyvien käytäntöjen jakamista edistäviä pysyviä rakenteita ja toimintamalleja, jotka sulautuvat osaksi kaupunkien normaalia toimintaa. Suuri osa toimintamalleista tukee kokeilukulttuuria ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämistä. Tekemisessä korostuvat kuutoskaupunkien välinen tiivis yhteistyö ja yhdessä sovitut toimintamallit, jotka mahdollistavat ratkaisujen skaalautuvuuden ja hyötyjen moninkertaistumisen.