Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70207

Hankkeen nimi: PihviPerho starttaa -kehittämishanke

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.2.2015 ja päättyy 30.9.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Pohjanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Jakeluosoite: Ollikkalankatu 3

Puhelinnumero: 06 825 0000

Postinumero: 69100

Postitoimipaikka: Kannus

WWW-osoite: http://www.kpedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: KÄRKI MAARIT

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: opettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: maarit.karki(at)kpedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 808 5540

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PihviPerho starttaa -kokonaisuuteen sisältyy kaksi hanketta: PihviPerho starttaa -kehittämishanke ja PihviPerho starttaa -investointihanke.

Tavoitteet: Naudanlihantuotannon innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristön käynnistäminen Perhoon.

Toimenpiteet: Hankkeessa tehdään toimintasuunnitelma naudanlihantuotannon innovaatio, osaamis- ja pilotointiympäristön luomiseksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Perhon yksikköön, hankitaan tietoa naudanlihantuotannon kehittämistarpeista ja lisätään alan asiantuntemusta hankealueella. Hankkeessa sitoutetaan keskeiset sidosryhmät mukaan naudanlihantuotannon, etenkin emolehmätuotannon kehittämiseen, kartoitetaan yhteistyömahdollisuudet ja rakennetaan toimiva yhteistyöverkosto. Hankkeessa tehdään toiminnan käynnistymisen kannalta välttämättömät laiteinvestoinnit ja perehdytään laitteiden käyttöön.

Tulokset: Toimenpiteiden jälkeen innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristö on valmis käyttöönotettavaksi ja jatkokehitettäväksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen naudanlihantuottajat, erityisesti emolehmätuottajat, alan opiskelijat sekä naudanlihantuotannon kehittäjäorganisaatiot, rotuyhdistykset ja muut alan toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lihatalot, laitevalmistajat. Välillisesti koko maan naudanlihantuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 42 811

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 80 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 158

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen

Kunnat: Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Haanentie 26

Postinumero: 69950

Postitoimipaikka: Perho

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei koske hanketta
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen työntekijöissä sekä kohderyhmässä on kumpaakin sukupuolta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei koske hanketta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 3
Hanke edistää alueelle sopivaa nurmirehuvaltaista tuotantoa. Tuotannon seurannan kehittäminen edistää rehuhyötysuhdetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 3
Laiduntamisen monipuolistaminen ja heikompituottoisten kohteiden laajempi käyttäminen laiduntamiseen edistää luonnon monimuotoisuutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 3
Hankkeessa mallinnetaan kestävää nurmen laiduntamistekniikkaa ja viljelytapaa. Monivuotiset nurmet ja talviaikainen kasvipeitteisyys vähentävät eroosioriskiä ja ovat hyödyksi maaperän rakenteelle lisäämällä maan orgaanista ainesta. Laiduntaminen lisää maaperän biologista aktiivisuutta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Ammattimaisen emolehmätuotannon lisääntyminen turvaa työpaikkoja koko tuotantoketjussa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Naudanlihantuotannon innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristö tuottaa jatkossa mm. koulutus- ja testauspalveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 2
Turvallisten ja ergonomisten työmenetelmien demonstroiminen ja levittäminen edistää eläintenhoitajien työhyvinvointia ja eläinten hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 4 3
Laiduntamistekniikan kehittymisen kautta emolehmiä hyödynnetään maaseudun kulttuuriympäristön ylläpidossa.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hanke edistää erityisympäristöalueiden kuten kosteikkojen ja rantaniittyjen hoitoa laiduntamalla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tehdään suunnitelma naudanlihantuotannon innovaatio-, osaamis- ja pilotointiympäristön luomiseksi Perhoon ja aloitetaan toteutuksen käynnistäminen.
Sitoutetaan keskeiset sidosryhmät mukaan naudanlihantuotannon kehittämiseen ja luodaan toimivat verkostot ja yhteistyökuviot.
Hankkeen toiminnan kautta on syntynyt PihviPerho oppimisympäristö Perhon koulutilalle. Lypsykarjasa on luovuttu ja tilalle on hankittu emolehmäkarja ja luotu sille toimintamalli. Henkilöstö on kouluttautunut ja hankkinut tietoa uudesta tuotantomallista. Tuotannolle välttämätön infra on hankittu koulutusyhtymän toimesta ja otettu käyttöön. Oppimisympäristöstä on tiedotettu erilaisissa tapahtumissa, lehtiartikkeleilla, sosiaalisessa mediassa ja henkilökohtaisilla kontakteilla. Yhteistyötä on aloitettu neuvonnan ja tutkimuksen kanssa sekä elinkeinon toimijoiden kanssa. Perhon riistateurastamoon on saatu myös luvat teurastaa nautoja, hevosia, lampaita ja sikoja. Tämä lisää yhteistyömahdollisuuksia naudanlihan jatkojalostuksen ja suoramyynnin osalta.
Hankkeen toiminnan kautta on osaltaan myös lisätty alueen kiinnostusta emolehmätuotantoon, mikä johdosta uusia tiloja on aloittamassa tuotantoa.