Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70208

Hankkeen nimi: Food meets Art for Europe 2

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.12.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0600598-8

Jakeluosoite: Sammonkatu 12

Puhelinnumero: 044 794 2209

Postinumero: 50130

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikseimikkeli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marjo Leikas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hallintopäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.leikas(at)mikseimikkeli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447942218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on jatkoa valmisteluvaiheelle ”Food Meets Art for Europe 1”, jonka aikana on perehdytty yritysten tarpeisiin ja haluihin sekä valmiuksiin kansainvälistyä saksankielisessä Euroopassa. Mukana valmisteluvaiheessa oli yhteensä 18 eteläsavolaista taidekäsityö- ja elintarvikeyritystä.

Elintarvikeyrityksillä tähtäimessä ovat Saksan kasvavat luomumarkkinat ja suuret tukkurit, joihin saatiin jo valmisteluvaiheen aikana suoria kontakteja. Käsityö- ja designyrittäjille tilanne on haastavampi, sillä alalla ei ole varsinaisia tukkureita, vaan eritasoisia ja -kokoisia jälleenmyyjiä.

Ensisijaisesti projektin tavoitteena on viennin mahdollisuuksien selvittäminen ja jälleenmyyjien tavoittaminen Saksasta, mutta myös kotimaan kysynnän lisääminen – ja siihen vastaaminen. Yksi eteläsavolaisten yritysten este myynnin kasvulle on digitaalisen osaamisen ja markkinoinnin puute.

Tarkoituksena on aktivoida yrittäjiä hyödyntämään digitaalisia asiakashankintakanavia kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Sähköisiä menetelmiä opetellaan käyttämään myös markkinoinnissa, tuotekehityksessä, asiakaspalautteen keräämisessä ja kaupankäynnissä. Verkossa näkyminen ja sähköisen liiketoiminnan osaaminen ovat tänä päivänä yrityksen tunnettuuden ja kasvun edellytyksiä globaalilla tasolla.

Hankkeen aikana perehdytään kohdemaan tapoihin ja markkinoihin, lainsäädäntöihin ja toimialakohtaisiin mahdollisuuksiin monipuolisen valmennuksen kautta. Saksalainen ruoka-alan ostajadelegaatio tulee Etelä-Savoon tutustumaan hankkeen ruokatuottajiin, -tuotteisiin ja tuotantoon. Delegaation kanssa käydään neuvotteluja jälleenmyynti- ja tuotetestaussopimuksista. Taidekäsityöyrittäjien kanssa osallistutaan Frankfurtissa Tendence – messuille. Ennen messuja tehdään aktiivista kontaktinhakutyötä ja kutsutaan messuille yrittäjiä kiinnostavia jälleenmyyjiä sekä sovitaan messutapaamisia. Ostajadelegaation vierailun ja messujen jälkeen yrittäjiä opastetaan ja autetaan kauppasuhteiden käynnistämisessä.

Hankkeen päättymisen jälkeen yrittäjillä on riittävää osaamista kotimaisten ja kansainvälisten suhteiden ylläpitoon ja sähköisten kanavien käyttämiseen. Yrittäjille jää käyttöönsä hankkeen aikana opitut asiat ja hyvin vaalitut yhteistyökumppanuudet. Näiden avulla yritykset saavat valmiudet toimia Saksan markkinoilla itsenäisesti: tämä näkyy tulevaisuudessa viennin käynnistämisenä, yritysten liikevaihdon kasvuna ja koko liiketoiminnan vakiinnuttamisena.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Etelä-Savon pk-elintarvike- ja taidekäsityöyrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat digitaalisia sovelluksia kehittävät yritykset ja kuljetusyritykset (viennin alkaessa).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 127 858

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 124 107

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 191 786

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 194 543

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan

Kunnat: Kangasniemi, Rantasalmi, Sulkava, Puumala, Mikkeli, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mäntyharju, Enonkoski, Savonlinna, Heinävesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Patteristonkatu 2 C

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 3, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joihin työllistyvät naiset 1

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen aiheen kannalta ei koettu tarpeelliseksi toimintaympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta. Hankkeessa on tasapuolisesti mukana sukupuolten edustajia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeessa lisätään tasapuolisesti sukupuolten kansainvälistymisvalmiuksia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on lisätä tasapuolisesti sukupuolten kansainvälistymis- ja kasvuvalmiuksia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa kehitetään yritysten palveluliiketoimintaa ja edistetään tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä sähköisten ratkaisujen käyttöä, jotka edistävät vähähiilisyyden tavoitetta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Sähköistämällä markkinointi- ja myyntitoimenpiteet säästetään materiaaleissa ja jätteissä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Elinkeinorakenne pysyy vahvana. Yritysten toimintakyky vahvistuu ja työpaikkojen määrä lisääntyy.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 5
Sähköisten menetelmien kehittämisen ideana on luoda konkreettisten tuotteiden rinnalle verkossa koettavia palveluita. Lisäarvo voi olla esimerkiksi verkkokaupassa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 0
Sähköiset ratkaisut vähentävät liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Food Meets Art for Europe 2 on jatkoa valmisteluvaiheelle ”Food Meets Art for Europe 1”, jonka aikana perehdyttiin yritysten tarpeisiin, haluihin ja valmiuksiin kansainvälistyä. Jatkohankkeella vastattiin eteläsavolaisten elintarvike- ja taidekäsityöalan yritysten tarpeisiin laajentaa myyntialuettaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Ensisijaisesti projektin tavoitteiksi muodostuivat viennin mahdollisuuksien selvittäminen ja jälleenmyyjien tavoittaminen niin kotimaassa kuin saksankielisessä Euroopassa, joka otettiin kohdealueeksi. Lisäksi yritysten haluttiin hankkeen aikana ottavan haltuunsa sähköisen kaupankäynnin ja markkinoinnin menetelmät, sillä niiden hallitseminen on edellytys yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Hankkeen aikana perehdyttiin kohdemaan tapoihin ja markkinoihin, lainsäädäntöihin ja toimialakohtaisiin mahdollisuuksiin monipuolisten valmennusten kautta. Saksalainen ruoka-alan ostajadelegaatio kävi Etelä-Savossa tutustumassa hankkeen ruokatuottajiin, -tuotteisiin ja tuotantoon. Delegaation kanssa käytiin neuvotteluja jälleenmyynti- ja tuotetestaussopimuksista, jotka konkretisoituivat keväällä 2016 pidettyinä Suomi-päivinä Saksassa. Taidekäsityöyrittäjät puolestaan osallistuivat taidekäsityöalan ammattimessuille Tendencessä, Frankfurtissa. Pitkin hanketta yrittäjiä autettiin ja kannustettiin uusien kauppasuhteiden käynnistämisessä ja lujittamisessa.

Kotimaassa näkyvyyttä ja kysyntää lisättiin Helsinkiin pystytetyn pop up-kaupan kautta sekä jälleenmyyjille ja yritysasiakkaille järjestettyjen Minimessujen myötä. Näiden toimenpiteiden seurauksena yrityksille saatiin lisää kuluttaja- ja yritysasiakkaita.

Hankkeen Internetmarkkinoinnin valmennuksen aikana yrittäjät aktivoituivat hyödyntämään digitaalisia työkaluja. Valmennus auttoi yrittäjiä ottamaan sähköisen liiketoiminnan menetelmät käyttöönsä markkinoinnissa, tuotekehityksessä, asiakaspalautteen keräämisessä ja kaupankäynnissä.

Hankkeen välitön tulos on yritysten tietopääoman lisääntyminen. Yrittäjille jää käyttöönsä hankkeen aikana opitut asiat ja hyvin vaalitut yhteistyökumppanuudet. Hankkeen toimenpiteiden seurauksena yrityksillä on runsaasti uusia kontakteja ja valmiudet toimia Saksan ja Euroopan markkinoilla itsenäisesti. Tämä näkyy tulevaisuudessa yritysten liikevaihdon kasvuna ja koko liiketoiminnan vakiinnuttamisena - ja osalla viennin käynnistämisenä.