Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70209

Hankkeen nimi: Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2015 ja päättyy 31.3.2017

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2472908-2

Jakeluosoite: PL 181, Patteristonkatu 3 D

Puhelinnumero: 01535561

Postinumero: 50101

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.xamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lasse Pulkkinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimusjohtaja, metsä, ympäristö ja energia

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lasse.pulkkinen(at)xamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 571 5861

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Metsäteollisuudessa on menossa rakennemuutos. Myös tulevaisuudessa puusta tehdään sellua, paperia ja kartonkia, mutta yhä enemmän myös uudenlaisia jalostetumpia tuotteita. Olemassa olevia biomassaprosesseja kehitetään siten, että ne toimivat entistä tehokkaammin ja ovat kilpailukykyisiä. Lisäksi tavoitteena on tulevaisuudessa saada hyödynnettyä puusta sen eri ainesosat mahdollisimman monipuolisesti mm. uusina tuotteina. Metsien taloudellinen merkitys on Etelä-Savossa suuri. Alueen tavoitteena on edelleen lisätä metsäbiomassan käyttöä ja kehittää siitä uusia korkean jalostusasteen tuotteita.

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) Savonlinnassa sijaitsevalla Kuitulaboratoriolla on pitkä kokemus eri kuituprosessien tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Tässä hankkeessa kehitetään Kuitulaboratorion tutkimus- ja kehitystoimintoja siten, että Kuitulaboratorio on kilpailukyinen muuttuvassa metsäteollisuuden toimintaympäristössä. Keskeistä on tällöin uudistaa biomassan tuotantoprosesseja ja kehittää uusia tuotteita.

Paperimassan ja markkinasellun lisäksi puumateriaali mahdollistaa monien uusien tuotteiden valmistamisen. Samoin teollisuuden savukaasuista erotettavan hiilidioksidin uusiokäyttö eri prosessien raaka-aineena tai kemikaalien korvaajana sekä hiilidioksidin konvertointi polttoaineeksi (esim. metanoli) vaatii uutta ajattelua ja prosessien kokonaishallintaa.
Uusien biomateriaalien jalostusprosessien ohjaus ja hallinta vaatii onnistuakseen myös uusia mittauksia ja mittaussovelluksia.
Tehokas sekoittuminen on tärkeä osa teollisia prosesseja. Erityisesti nopeat prosessiputkessa tapahtuvat sekoittumisilmiöt ja prosessivaiheet ovat melko heikosti tunnettuja ja tieteellis-teknisesti huonosti hallittu kokonaisuus. Uusilla sekoitusteknologioilla voidaan kuitenkin tehostaa merkittävästi tuotannon energia- ja ympäristötehokkuutta sekä pienentää tehtaiden pääomaintensiivisyyttä ja laitekokoja. Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen näkökulmasta kokonaisuus on haastava ja monitieteinen.

Hanke edistää kestävää kehitystä ja keskittyy seuraaviin teemoihin:

- biomassaprosessien kilpailukyvyn parantaminen uusilla sovelluksilla (mittaus- ja sekoitusteknologiat, mikroselluprosessit, fermentoinnit)
- vähähiilisyyttä edistävä hiilidioksidin uusiokäyttö esim. polttoainetuotannossa
- älykkäät toimintamalliratkaisut ja materiaalit
- metsäteollisuuden jätevesien ja puhdistamolietteen uudet ratkaisut

Tähän kehityshankkeeseen linkitetyssä "Biomassaprosessien laboratorio" -investointihankkeessa rakennettava mikroselluloosan valmistusprosessin pilot-mittakaavainen laitteisto ja tuotantoympäristö mahdollistaa täysin uusien mikrosellupohjaisten tuotteiden kehittämisen. Sen pohjalle rakentuu myös Kuitulaboratorion tutkimustoimintaa vahvistavia uusia kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyörakenteita (mm. Aalto Yliopisto).

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat metsäbiomassan jalostukseen liittyvät laite- ja mittalaitetoimittajat, metsäteollisuusyritykset, vesi- ja jätevesiteknologiayritykset, kattilavalmistajat sekä kemikaalivalmistajat.
Savonlinnan talousalueella varsinaisen kohderyhmän muodostavat yritykset kuten Andritz Oy, Aquaflow Oy, Wetend Technologies Oy,Control Express Finland Oy, Carbon ReUse Oy, Savonlinna Works Oy, KetMet Oy, Saimatec Oy, Ässätekniikka Oy ja Savonlinnan Vesi.

Kansallisesti ja kansaivälisesti kohderyhmänä metsäteollisuusyritykset kuten UPM Oyj, Stora Enso Oyj, Metsä Fibre Oy, Savon Sellu Oy,

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat alan tutkimus- ja koulutuslaitokset. Näistä merkittävimmät ovat Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, LUT, VTT, Metla, TTY, Kyamk, Metsäteollisuus ry, Biohauki Oy, Environics Oy, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ja Savonia amk.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 387 604

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 379 789

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 553 720

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 542 555

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Vipusenkatu 10

Postinumero: 57200

Postitoimipaikka: Savonlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintoja hankkeessa suunnitellaan sekä naisille että miehille soveltuviksi
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 6 9
hankkeessa tutkitaan ja kehitetään metsäbioraaka-aineen jalostusprosesseja energia- ja materiaalitehokkaammiksi. Teollisuuden savukaasuista erotettavan hiilidioksidin käyttö raaka-aineena uusiin tuotteisiin sekä metanolisynteesissä vähentää ko. kasvihuonekaasun päätöjä ympäristöön.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 6
Metanoliksi konvertoitavan teollisuus- tms. laitoksen savukaasuista erotettavan hilidioksidikuorman väheneminen ilmakehästä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Alueella kehitettävät uudet biomassan jalostusprosesssit ja -tuotteet mahdollistavat paikallisesti uusien liiketalousmallien kehittymisen pk-sektorille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 2 0
Toimintoja hankkeessa suunnitellaan sekä naisille että miehille soveltuviksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 7
Teollisuuden savukaasuista erotetun hiilidioksidin uusiokäyttö metanolin ja uusien tuotteiden raaka-aineena lisää ymmärrystä kasihuonepäästöjen merkityksestä ja niiden vähentämistarpeesta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet-hanke toteutettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun ja myöhemmin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kuitulaboratorion yksikössä Savonlinnassa. Hanke aloitettiin 1.1.2015 ja se päättyi 31.3.2017

Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin mikrokiteisen selluloosan pilot-mittakaavainen laitteiston hankinta ja sen käyttöönotto ja koeajot. Hankkeeseen liittyi investointiprojektit Biomassaprosessien laboratorio I ja II hankkeet, joissa rahoittajina oli Etelä-Savon maakuntaliitto aluekehitysrahastosta ja Andritz Oy. Hankkeessa hyödynnettiin ja selvitettiin Aalto yliopiston kehittämää tekniikkaa Mikrokiteisen selluloosan valmistamiseksi. Hankkeessa pilotoitiin yhteistyössä Aalto yliopiston kanssa MCC tuotantoprosessia ja kehitettiin sekä hankittiin uusi tuotantodemonstraatiolaitos.


Hankkeessa tarkasteltiin ja raportoitiin mikrokiteisen selluloosan pilot-mittakaavaisia koeajoja. Hankkeessa myös valmisteltiin ja käynnisteltiin useita uusia projekteja, joista merkittävimpiä olivat Bio-INKA Tekes hakuun lähetyt Bio-Vision ja GreenPro, Puhtaasti biotalouteen – Tekes hakuun lähetetty Fokudemo, NewPro ja PURE-hanke, Nordic hakuun BioInPack, Suomen akatemia hakuun MCC-Factory ja Fibic-ohjelman avaukseen lähetetty hakemus.