Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70210

Hankkeen nimi: Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2015 ja päättyy 29.2.2016

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Aalto-korkeakoulusäätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2228357-4

Jakeluosoite: Lönnrotinkatu 7

Puhelinnumero: 0408344217

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.pienyrityskeskus.aalto.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: GUSTAFSSON-PESONEN ANNE

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: koulutusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.gustafsson-pesonen(at)aalto.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0408344217

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Helsingin Yliopisto, Ruralia-Instituutti, 0313471-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa tuotetaan esiselvitys siitä, miten Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevan luomututkimuksen, luomutuotannon ja luomuliiketoiminnan osaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä. Henanin maakunnassa Kiinassa on n. 100 milj. asukasta ja alue on keskeisin osa Kiinan elintarviketuotantoa ja elintarvikkeiden tuotantoon liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Alueen maataloustuotanto vastaa Kiinan omasta elintarviketuotannosta
lähes 30 %. Luomutuotanto ja sen mahdollisuudet on yksi kiinnostava aihealue alueen yliopistoissa ja kehitysorganisaatioissa.

Hankkeen aikana selvitetään lähitulevaisuuden potentiaalisimmat luomuun liittyvät yhteistyön muodot Henanin maakunnan ja Etelä-Savon välillä. Siinä kartoitetaan Henanin maakunnan luomutuotantoon, – yrittäjyyteen, - liiketoimintaan sekä luomututkimukseen liittyvän toiminnan taso sekä ne toiminnan osa-alueet ja tuotantosuunnat, joilla Henanin maakunnassa koetaan olevan erityisesti tarpeita kansainvälistymiseen ja suomalaisen luomuosaamisen hyödyntämiseen. Lisäksi selvitetään maakunnan alueella esiintyvää kiinnostusta eteläsavolaisia luomutuotteita ja – palveluja kohtaan. Hankkeessa selvitetään kansainvälisen rahoituksen kanavat ja valmistellaan projektitoiminnan malli, joka palvelee yhteistyön kehittämistä myös tulevaisuudessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmän esiselvitykselle muodostavat eteläsavolaiset luomuyrittäjät, joiden valmiuksia ja näkemyksiä Henan – yhteistyöhön selvitetään. Kohderyhmään kuuluvat myös alueemme koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatiot, joilla on osaamista luomun monipuolisessa kehittämisessä ajatellen yhteistyötä Kiinan Henaniin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Etelä-Savon viranomaisyhteistyö Kiinan suuntaan vahvistuu.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 56 889

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 889

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 94 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 815

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Sulkava, Kangasniemi, Puumala, Mäntyharju, Mikkeli, Rantasalmi, Pertunmaa, Pieksämäki, Hirvensalmi, Enonkoski, Heinävesi, Joroinen, Juva, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa ei ole suunniteltu erillistä toimintoympäristön analyysiä sukupuolinäkökulmasta - siinä pyritään antamaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua sekä miehille, että naisille. Hankkeessa ei ole toimenpiteitä, jossa sukupuolella olisi merkitystä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa on huomioitu sukupuolinäkökulma - miehille ja naisille pyritään luomaan tasavertaiset mahdollisuudet osallistua hankkeeseen. Valtavirtaistaminen näkyy kaikissa hankkeen toteutusvaiheissa. Toteuttaja-, asiantuntija- ja ohjausryhmässä ovat edustettuna molemmat sukupuolet tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeessa pyritään edistämään sitä luomalla tasavertaisen osallistumismahdollisuuden sekä miehille että naisille. Hankkeen päätavoite on eteläsavolaisten luomualan toimijoiden kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpidossa Kiinaan hyödynnetään sähköpostia, Skype:ä jne. Tämän seurauksena paperin kulutus vähenee ja kestävän kehityksen toimintatavat jokapäiväistyvät osallistuvissa organisaatioissa. Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti luonnonvarojen käytön kestävyyden kehittämiselle, muttä hankkeen aikana toteutettu selvitys tukee luomutuotannon kehittämistä ja pidemmällä tähtäimellä tukee luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Face-to-face neuvottelujen lisäksi pyritään käyttämään etäyhteyksiä silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen, mutta selvitys tukee luomutuotannon kehittämistä ja kansainvälistymistä, mikä pidemmällä tähtäimellä vähentää ilmastonmuutoksesta aiheuttuvia riskejä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti näihin tavoitteisiin, mutta tukee luomutuotannon kehittämistä pidemmällä tähtäimellä ja se vaikuttaa myönteisesti kasvillisuuden, eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden sälyttämiseen, mm. lannoitteiden, torjunta-aineiden ja ympäristömyrkkyjen käytön vähentämisen kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään, eikä ilmaan, eikä kasvihuonekaasujen vähentämiseen, mutta hankkeessa toteutettava selvitys tukee luomutuotannon kehittämistä ja kansainvälistymistä, mikä pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myönteisesti pinta- ja pohjavesiin, maaperään, sekä ilmaan ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 2
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti materiaaleihin ja jätteisiin - näitä pyritään vähentämään käyttämällä uusia teknologisia ja sähköisiä sovelluksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen luonteen vuoksi sen toiminta ei kohdistu suoranaisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöön - ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 2
Hanke luo perustan eteläsavolaisten luomualan yritysten, oppilaitosten sekä viranomaistahojen kansainvälistymiselle ja kilpailukyvyn vahvistamiselle Kiinassa sekä kehittää Etelä-Savon ja Henanin maakuntien yhteistyötä, mikä tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 1 3
Hanke pyritään linkittämään olemassa oleviin kansainvälistymispalveluihin ja elinkeinojen edistämiseen Etelä-Savossa. Alueen luomualan yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja kansainvälistymisessä hyödynnetään hankkeessa tuotettua esiselvitysta ja hankkeen aikana luotuja verkostoja.
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Hankkeessa tuotettu selvitys myötävaikuttaa paikallisen luomutuotannon kehittämiseen, mikä vähentää kuljetustarpeita Suomessa ja Kiinassa. Hankkeessa käytetään sähköisiä aineistoja ja yhteydenpitoa sekä neuvotteluissa hyödynnetään etäsovelluksia silloin, kun se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Hankkeessa selvitetään eteläsavolaisten luomualan yritysten ja oppilaitosten yhteistyömahdollisuuksia Henanin maakunnan kanssa. Selvitys tukee suomalaisen luomualan osaamisen vientiä Kiinaan ja parantaa eteläsavolaisten alan toimijoiden toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Sitä kautta hanke tukee kasvua ja työllisyyttä sekä edistää alueen hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hanke tarjoaa yhtäläisiä mahdollisuuksia miehille ja naisille. Luomualalla,koulutusorganisaatioissa ja viranomaistaho-organisaatioissa toimii sekä miehiä, että naisia.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hankkeessa toteutettava selvitys luo pohjan Etelä-Savon ja Henanin provinssin yhteiskunnalisen ja kulttuurisen yhdenvertaisuudele luomualan osaamisen vertailun ja edistämisen kautta. Hankkeen aikana luodaan yhteistyöverkostoja ja tutustutaan toistensa toimintatapoihin ja toimintaympäristöön.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen aikana luodaan Etelä-Savon ja Henanin maakunnan välisiä yhteistyöverkostoja ja tutustutaan toistensa toimintatapoihin ja toimintakulttuuriin.
Ympäristöosaaminen 9 9
Hankkeessa toteutettu selvitys luo pohjan ympäristöosaamisen vahvistamiselle Etelä-Savossa ja Henanin maakunnassa. Tietous luomuosaamisesta ja -mahdollisuuksista lisääntyy, vaihdetaan parhaita kokemuksia. Luomutuotanto on ympäristöystävällistä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen aikana tuotettiin esiselvitys siitä, miten Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevan luomututkimuksen, luomutuotannon ja luomuliiketoiminnan osaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä. Henanin maakunnassa Kiinassa on n. 100 milj. asukasta ja alue on keskeisin osa Kiinan elintarviketuotantoa ja elintarvikkeiden tuotantoon liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Alueen maataloustuotanto vastaa Kiinan omasta elintarviketuotannosta lähes 30 %. Kiinassa ruoan puhtaus ja jäljitettävyys ovat useiden elintarvikkeisiin liittyvien väärennösten ja jopa kuolemantapausten vuoksi suuressa arvossa. Etelä-Savon luomutuotanto ja -tuotteet kiinnostavat sekä yliopistoja että Henanin aluehallintoa.

Selvitykseen kerättiin tietoa internetistä, vierailemalla Henanissa sekä kyselyillä, jotka osoitettiin neljälle Henanin yliopistolle, Henanin maakuntahallinnolle sekä eteläsavolaisille luomuyrittäjille ja koulutus-, kehittämis- ja tutkimusorganisaatioille. Työssä käsitellään luomua Kiinassa ja Henanissa verrattuna Etelä-Savon tilanteeseen sekä eteläsavolaisten kiinnostusta kiinayhteistyöhön. Lisäksi ehdotetaan luomuyhteistoiminnan muotoja ja mahdollista rahoitusta konkreettisen yhteistyön jatkamiseksi hankkeessa valmistellun mallin mukaisesti.

Henanin vierailulla huhtikuussa 2015 yhteistyöyliopistoiksi vahvistuivat Henan Agricultural University (HAU), Henan University, SIAS International University ja Henan University of Economics and Law (HUEL). Eri osapuolia kiinnostaviksi yhteistyöaloiksi osoittautuivat luomumaatalouden ja -elintarviketalouden edistäminen, luonnontuotteiden terveysvaikutukset, elintarviketurvallisuus ja jäljitettävyys sekä yrittäjyyden ja pk-yritysten kehittäminen. Tärkeimmiksi yhteistyömuodoiksi sovittiin asiantuntijavaihdot ja opiskelijaprojektit, jotka vahvistavat pitkän tähtäimen yhteistyöedellytyksiä yliopistojen välillä tutustuttamalla alueiden toimintaympäristöihin ja kieleen. Yhdessä koulutuksen kehittämisyhteistyön, yritysyhteistyön sekä akateemisen tutkimusyhteistyön kanssa ne luovat edellytyksiä jatkuvalle tietämyksen vaihdolle.

Lyhyellä tähtäimellä Etelä-Savon ja Henanin maakunnan välillä luomualan yhteistyön hyvänä toimintatapana voidaan pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä eri muodoissaan. Pitemmän aikavälin tavoitteena nähdään eteläsavolaisten luomuelintarvikkeiden viennin edistäminen Kiinaan.

Etelä-Savossa tehdyn kyselyn tulokset tukevat tätä: Koulutusorganisaatioita kiinnostaa yhteistyö Kiinan kanssa tällä hetkellä enemmän kuin yrittäjiä. Lisäksi luomun vienti Kiinaan koetaan nykytilanteessa haastavana ja kalliina osittain suuren markkinan asettamien haasteiden, osittain kiinalaisen luomusertifioinnin erityispiirteiden vuoksi. Yhteistyön rakentaminen kiinalaisten kanssa vie aikaa, ja tämä hanke oli siinä askel eteenpäin. Hankkeen tulokset auttavat edistämään yhteistyötä myös jatkossa.