Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70213

Hankkeen nimi: Kasettihirsitalot

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2014 ja päättyy 31.12.2018

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: PASI JALKANENJALKAPUU TMI

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 1668432-0

Jakeluosoite: Lavoniuksenkuja 14

Puhelinnumero: +358400756163

Postinumero: 57600

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

WWW-osoite: www.jalkapuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jalkanen Pasi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.jalkanen(at)jalkapuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400756163

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pilari-palkki-hirsi-runkorakennejärjestelmän ja tuotantoyhtiön kehittäminen, joka valmistaa kasettihirsitaloja maaseudun mikroyritysverkoston avulla. Samalla nykyinen sivu- ja osa-aikatoiminen suunnitteluyritys muutetaan kokoaikatoimiseksi tuotantoyhtiöksi ja suunnittelutoimistoksi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 4 126

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 126

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Gummeruksenkuja 18

Postinumero: 57600

Postitoimipaikka: SAVONLINNA

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joihin työllistyvät naiset 0.00

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0.00, joista naisten perustamia 0.00

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Miesvaltainen ala
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Miesvaltainen ala
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tuotekehityshanke miesvaltaisella alalla

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 9
Puunkäyttö, paikallinen tuotanto. Muunneltavuus arkkitehtuurissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Puun käyttö. Paikallinen tuotanto.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 8
Pystytään hyödyntämään piha- ja myrskyvauriopuita, sekä pieniä leimikoita.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 10 8
Täysin uusiutuvat raaka-aineet
Natura 2000 -ohjelman kohteet 9 9
Korkea mekaanisen puujalostuksen aste. Liikevaihtoon nähden erittäin pieni raaka-ainetarve.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
Käytetään vain orgaanisia raaka-aineita. Jäte hyödynnettävissä energiaksi n. 95 %.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 7
Maaseutuyrittäjille korkea uusiutuvan energian käyttöaste.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Pyritään 100% paikallisuuteen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 7
Koulutus- ja laatujärjestelmään panostetaan alusta alkaen
Liikkuminen ja logistiikka 9 7
Paikallinen valmistus raaka-aineiden lähteillä. Lyhyet kuljetusmatkat.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Lisäelinkeino maaseudulle. Parantaa tilojen kannattavuutta
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Miesvaltainen ala, valitettavasti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hirsirakentaminen
Kulttuuriympäristö 10 10
Hirsirakentaminen
Ympäristöosaaminen 10 9
Yrittäjä toimii ekologisen rakentamisen suunnittelijana

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen avulla toteutui uusi kokoaikaisesti toimiva rakennussuunnittelutoimisto joka jatkaa miniomakotitalomalliston kehittämistä kasettihirsitalojen tuotekehityspohjalta.