Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70215

Hankkeen nimi: Liiketoiminnan kehittäminen ja sähköisenjärjestelmän käyttöönotto

Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.9.2014 ja päättyy 30.6.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: KT COMPANY

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 2305287-4

Jakeluosoite: Kultakeronkatu 4

Puhelinnumero: +358 408495116

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

WWW-osoite: www.kideshop.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luoma-aho Anna-Kaisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yrittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: annakaisa.luomaaho(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 408495116

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteet on hankkia keskitetty sähköinen kassajärjestelmä sekä lisätä kaupallisuutta myymälä miljöön uudistamisella.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 930

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 843

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 930

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 843

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Itä-Lapin

Kunnat: Pelkosenniemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kultakeronkatu 4

Postinumero: 98530

Postitoimipaikka: PYHÄTUNTURI

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Ei tarve tässä hankkeessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ei tarve tässä hankkeessa
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei tarve tässä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin myymälämiljöön uudistaminen. Tilaan tuotiin valoa ja lisää lattia pintaa. Muutoksella lisättiin liikevaihtoa ja monipuolistettiin asiakaskuntaa.