Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: A70217

Hankkeen nimi: Koodausosaaminen yhteiskunnan menestystekijänä

Toimintalinja: 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Erityistavoite: 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2015 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pirkanmaan liitto

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: TTY-säätiö

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 2286106-3

Jakeluosoite: PL 300

Puhelinnumero: 03 3115 11

Postinumero: 28101

Postitoimipaikka: Pori

WWW-osoite: http://www.tut.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: MULTISILTA JARI ANTERO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Professori, johtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jari.multisilta(at)tut.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-8262910

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio nähdään kaikkein potentiaalisimpana kasvun ja julkisen sektorin tuottavuuden kohentamisen lähteenä. Sen avulla voidaan taittaa julkisen velan kasvua ja ratkaista väestön ikärakenteen nopean muuttumisen tuomia haasteita. Digitalisaatiota tarvitaan talouden rakenteiden uudistamiseksi, jotta maahan syntyisi korkeamman jalostusasteen työpaikkoja. Digitaalisten palvelujen suunnittelu, toteutus ja tuottaminen vaatii ongelmanratkaisutaitoja, loogista ajattelukykyä sekä tietokoneiden ja laitteiden ohjelmointitaitoja. Digitalisaation vaatimista laaja-alaisista taidoista käytetään tässä termiä koodausosaaminen. Koodausosaaminen nähdään hankkeessa ilmiönä, joa yhdistää teknologisen ja kulttuurisen ajattelun yhteiskunnan kasvun ja kehittymisen mahdollistajana. Koodausosaaminen nähdään koko yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä koskettavana ilmiönä, eikä pelkästään ohjelmoijien työkaluna. Koodausosaaminen nähdään kansalaistaitona.

Hankkeen tavoitteena on
1) vahvistaa kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä koodausosaamiseen liittyen.
2) muodostaa kansainvälinen tutkimusverkosto tutkimaan koodausosaamisen vaikutusta yhteiskunnan menestymiseksi, digitalisaation kehittämiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.
3) laatia tutkimusverkostolle toimintasuunnitelma, jossa määritellään koodausosaamisen nostamiseen liittyvä toimenpiteet, sekä rahoitussuunnitelma.
4) toteuttaa Porin yliopistokeskuksessa EU:n Week of the Code -tapahtumaan liittyvä, koodausosaamista ja verkoston toimintaa esittelevä tilaisuus.

Toimenpiteet:
1) Toteutetaan kansainvälinen selvitys, jossa kartoitetaan koodausosaamisen kehittämiseen liityviä toimintamalleja kouluissa, koulujen ulkopuolella ja yrityksissä (raportti).
2) Rakennetaan kansainvälinen tutkimusverkosto, jolle laaditaan toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma.
3) Verkoston rakentamiseksi tehdään kaksi kokousmatkaa, toinen Viroon ja toinen Iso-Britanniaan. Matkojen tavoitteena on tutkimusverkoston kumppanien rekrytointi. Matkoista tehdään matkakertomukset.
4) Järjestetään EU:n koodausviikkoon liittyvä tapahtuma Porin yliopistokeskuksessa. Tapahtumassa kerrotaan hankkeen tuloksista, ja esitellään koodausosaamisen kehittämiseen liittyviä toimintamalleja. Tapahtumasta syntyy raportti.

Hankkeen tuloksena syntyy
1) selvitys koodausosaamiseen liittyvistä kansainvälisistä toimintamalleista
2) koodausosaamiseen liittyvän verkoston toimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma
3) tutkimusverkosto, joka käsittää tutkimuskumppanit Porin yliopistokeskuksesta, Virosta, Iso-Britanniasta ja USA:sta. 4) raportti Code of the Week tilaisuudesta syksyllä 2015 Porin yliopistokeskuksessa.
Hankkeen avulla voidaan rakentaa Porin yliopistokeskukseen tutkimuskapasiteettia koodausosaamisen tutkimukseen. Jatkossa tutkimusverkosto hakee kansainvälistä tutkimusrahoitusta, ja järjestää alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia koodausosaamiseen liittyen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on Porin yliopistokeskuksen koodausosaamiseen liittyvät tutkimusryhmät Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin oppiaineessa. Hanke tukee em. tutkimusryhmien kansainvälistä verkottumista erityisesti USA:n, Viron ja Iso-Britannian suuntaan.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa syntyvän tutkimusverkoston työ hyödyttää välillisesti Satakuntalaisia yrityksiä, organisaatioita ja kansalaisia tuomalla uusia malleja koodausosamisen kehittämiseen ja tyttöjen ja naisten innostamiseen koodausosaamisen kautta suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisia palveluja.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 20 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 16 001

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 24 999

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 20 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Pori

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pohjoisranta 11

Postinumero: 28100

Postitoimipaikka: Pori

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Uusien työpaikkojen määrä (kysytään vain erityistavoitteisiin 1.1, 2.1 ja 3.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 1, joihin työllistyvät naiset 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joihin työllistyvät naiset 0

7.2 Uusien yritysten määrä (kysytään vain erityistavoitteeseen 1.1 kuuluvissa hankkeissa)

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Koodausosaaminen on mielletty erityisesti poikien ja miesten vahvuusalueeksi. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan siihen että tytöt ja naiset voivat kehittää koodausosaamista ja olla mukana tuottamassa digitalisaation kannalta mielekkäitä palveluja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota tyttöjen ja naisten koodausosaamisen kehittämiseen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta se on keskeinen osa kehitettäviä toimintamalleja.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Digitaalisten palvelujen ja tuoteiden kehittäminen ja käyttäminen vähentää fyysisten tuotteiden tuottamista j akuluttamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Tutkimusverkoston muodostaminen on aineeton palvelu, ja verkoston toiminta tukee aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tyttöjen ja naisten innostaminen koodausosaamiseen lisää tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tutkia mikä asema koodausosaamisella on ollut Suomen tulevaisuustekijänä, ja miten asema on muuttumassa tulevaisuudessa. Hankkeessa tarkasteltiin ohjelmoinnin merkityksiä historiallisesti mutta pyritiin myös luomaan erilaisia malleja ja ennakoimaan tapoja, joilla ohjelmointiin liittyviä käytänteitä, kuten opetusta ja käyttöä, tulisi kehittää jatkossa.

Hankkeessa pyrittiin vahvistamaan kehittämistoimijoiden, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä koodausosaamiseen liittyen. Tutkimusyhteistyötä syntyikin niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Tärkeimpänä kansainvälisen tutkimusverkoston luominen, jossa tutkimuksen fokuksessa on koodausosaamisen vaikutus yhteiskunnan menestymisessä, digitalisaation ja palvelujen kehittämisessä. Tavoitteena oli laatia tutkimusverkostolle toimintasuunnitelma, jossa määritellään koodausosaamisen nostamiseen liittyvä toimenpiteet, sekä rahoitussuunnitelma. Hankkeen päättyessä verkostolla on suunnitelma, mistä ja milloin rahoitusta lähdetään yhteistyössä hakemaan. Tavoitteena oli myös toteuttaa muun muassa EU:n Week of the Code ympärille koodausosaamista ja verkoston toimintaa käsittelevä tilaisuus. Tilaisuus pidettiin paneelikeskustelun muodossa ja se sijoitettiin Insomnia 2015 -tapahtuman yhteyteen.

Hankkeen kohderyhmänä oli Porin yliopistokeskuksen koodausosaamiseen liittyvät tutkimusryhmät Tampereen teknillisessä yliopistossa ja Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin oppiaineessa. Hanke pyrki myös onnistuneesti laajentamaan tutkimusryhmien kansainvälistä verkottumista erityisesti muun muassa Viron ja Iso-Britannian suuntaan.

Projektissa toteutettiin 1) kansainvälinen selvitysraportti, jossa kartoitettiin koodausosaamisen kehittämiseen liityviä toimintamalleja niin kouluissa kuin koulujen ulkopuolella. Raportti käsittelee koodausosaamista, vuoden 2016 opetussuunnitelmaa ja yleisesti Suomen tilannetta, mutta se tuo myös näkökulman muiden kv-verkoston partnerimaiden tämänhetkiseen tilanteeseen. Jokainen partnerimaa on kontaktoitu ja lyhyesti haastatetulta siltä osin, missä koodausosaaminen kohdalla kussakin maassa ollaan. Raportissa koodausosaamista lähestytään mahdollisena menestystekijänä ja tärkeänä osana nykypäivän yhteiskuntaa. Päätuloksena, sekä Suomessa että muualla Euroopassa, voidaan todeta, että koodausosaaminen nähdään tärkeänä tekijänä tulevaisuuden osaamisessa niin koulumaailman, työelämän kuin yhteiskunnan taloudellisenkin sektorin näkökulmista. Toisena pääasiallisena tuloksena syntyi 2) kansainvälinen tutkimusverkosto, jolle on laadittu toiminta -ja rahoitussuunnitelma. 3) Verkoston rakentamiseksi tehtiin kaksi oppimis- ja verkostoitumismatkaa, toinen Viroon ja toinen Iso-Britanniaan. Matkojen tavoitteena oli tutkimusverkoston kumppanien rekrytointi, joka toteutui kummassakin tapauksessa. 4) Hankkeessa järjestettiin EU:n koodausviikkoon liittyvä Koodausosaaminen kansalaistaitona-paneeli, jossa lyhyesti esiteltiin hanke ja keskusteltiin koodausosaamisesta ja sen kehittämiseen liittyvistä toimintamalleista alan asiantuntijoiden johdolla. Paneelikeskustelussa osallistujina olivat tutkijoiden lisäksi Satakunnan ohjelmistoalan yritykset.